BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5454
ZAKON O GRADU LAKTAŠI


Član 1.

Ovim zakonom uređuju se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Laktaši.

Član 2.

(1) Područje grada Laktaši čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Laktaši.
(2) Sjedište Grada Laktaši je u Laktašima.

Član 3.

(1) Grad Laktaši ima svojstvo pravnog lica.
(2) Grad Laktaši je pravni sljednik Opštine Laktaši.
(3) Grad Laktaši stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Laktaši.

Član 4.

(1) Grad Laktaši ima Statut.
(2) Statutom Grada Laktaši, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad organa, njegova obilježja, učešće građana u lokalnoj samoupravi, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Laktaši.

Član 5.

(1) Grad Laktaši ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2) Grad Laktaši može da ima praznik.
(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se Statutom Grada Laktaši, u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Laktaši mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Laktaši i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.

(1) Grad Laktaši ima nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom Republike Srpske, zakonom i statutom.
(2) Grad Laktaši vrši poslove republičke uprave koji su mu zakonom preneseni.

Član 7.

Organi Grada Laktaši su Skupština grada i gradonačelnik.



Član 8.

(1) Skupština grada Laktaši je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike grada.
(2) Skupštinu grada Laktaši čine odbornici, koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.
(3) Broj odbornika Skupštine grada Laktaši utvrđuje se Statutom Grada Laktaši, u skladu sa izbornim propisima.
(4) Skupština grada Laktaši ima predsjednika i potpredsjednika.
(5) Način rada Skupštine grada Laktaši uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Laktaši.

Član 9.

Skupština grada Laktaši ima nadležnosti Skupštine opštine Laktaši utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 10.

(1) Gradonačelnik Grada Laktaši je izvršni organ vlasti u Gradu Laktaši.
(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.
(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

Član 11.

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 12.

(1) Grad Laktaši ima svoju imovinu.
(2) Imovinu Grada Laktaši čini imovina bivše Opštine Laktaši.
(3) Imovinom Grada Laktaši upravljaju organi Grada Laktaši, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Finansiranje Grada Laktaši, kao i postupak i uslovi pod kojima se Grad Laktaši može zaduživati, uređuju se zakonom.

Član 14.

Organi Opštine Laktaši, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Laktaši.





Član 15.

(1) Organi Grada Laktaši preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike, namještenike i ostale zaposlene koji su u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši ostvarivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Funkcioneri i službenici Opštine Laktaši koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata, u skladu sa zakonom.
(3) Na radno-pravni status zaposlenih u organima Grada Laktaši primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave, odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave, zakona kojim se uređuju statusna pitanja funkcionera jedinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

Član 16.

Skupština grada Laktaši dužna je da donese Statut Grada Laktaši i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Laktaši.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Laktaši kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-400/22 POTPREDSJEDNIK
Datum: 14. aprila 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Denis Šulić
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]