BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni i propisi Tuzlanskog Kantona, Bosna i Hercegovina
User avatar
By pravnik
#3008
ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TUZLANSKOM KANTONU
("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 7/2017, 10/2017, 10/2018 i 14/2018)POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom uređuje se radno-pravni status državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), ako za određene državne službenike posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 2

(Pojam organa državne službe, državnog službenika i namještenika)

(1) Organima državne službe u smislu ovog zakona smatraju se organi uprave, upravne organizacije, službe za upravu i drugi organi Kantona, grada i opština na području Kantona (u daljem tekstu: organi državne službe).

(2) Državni službenik je lice koje obavlja poslove osnovne djelatnosti u organu državne službe i koje je u skladu sa zakonom postavljeno na određeno radno mjesto u tom organu.

(3) Namještenik je lice koje obavlja dopunske poslove osnovne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koji su funkcionalno povezani sa poslovima osnovne djelatnosti organa državne službe i koje je u skladu sa zakonom raspoređeno na određeno radno mjesto u tom organu.

Član 3

(Proporcionalna nacionalna zastupljenost)

(1) U organima državne službe u Kantonu Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi, zajedno sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine, biće proporcionalno zastupljeni.

(2) Kao ustavni princip, proporcionalna zastupljenost bazira se na popisu stanovništva iz 1991. godine, dok Aneks 7. ne bude proglašen realizovanim.

(3) Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada), gradonačelnik i načelnici opština na području Kantona nadziru nacionalnu zastupljenost državnih službenika i namještenika u organima državne službe.

Član 4

(Zapošljavanje u organima državne službe)

(1) U organima državne službe zapošljavanje državnih službenika vrši se putem javnog konkursa, a namještenika putem javnog oglasa.

(2) Zapošljavanje u organima državne službe provodi se samo na osnovu javnog konkursa, odnosno javnog oglasa u skladu s kriterijima propisanim podzakonskim propisom donesenim na osnovu ovog zakona, ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 5

(Zakonski principi)

Državna služba osigurava poštivanje i primjenu sledećih principa:

a) zakonitosti;

b) transparentnosti i javnosti;

c) odgovornosti;

d) učinkovitosti i ekonomičnosti;

e) profesionalne nepristrasnosti i

f) političke nezavisnosti.

Član 6

(Zabrana diskriminacije)

Prilikom zapošljavanja lica koja konkurišu u državnu službu, ocjenjivanja, unapređivanja, kao i u drugim statusnim i radno-pravnim pitanjima, zabranjena je diskriminacija državnih službenika i namještenika po bilo kom osnovu.

Član 7

(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korišćenja muškog ili ženskog spola podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 8

(Jedinstvo sistema državne službe)

Organ iz člana 3. stav (3) ovog zakona dužan je preduzeti mjere koje osiguravaju jedinstvo sistema državne službe u Kantonu sa sistemom državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), što se naročito ostvaruje putem:

a) jedinstva procedura i kriterija za prijem u državnu službu;

b) jedinstva planova i programa za obuku državnih službenika;

c) jedinstvene politike upravljanja ljudskim resursima;

d) jedinstvenog registra državnih službenika.

Član 9

(Izuzeća u primjeni)

(1) Lica koja nisu državni službenici i čiji se radno-pravni status uređuje drugim propisima su:

a) članovi Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština), članovi Vlade, sudije kantonalnog suda i kantonalni tužioci, kantonalni pravobranilac i zamjenici kantonalnog pravobranioca;

b) vijećnici gradskog vijeća, gradski pravo- branilac i zamjenici gradskog pravobranioca i vijećnici opštinskih vijeća opština na području Kantona (u daljem tekstu: opštinsko vijeće), opštinski pravobranioci i zamjenici opštinskog pravobranioca, gradonačelnik, opštinski načelnici opština na području Kantona (u daljem tekstu: načelnik) i sudije opštinskih sudova sa područja Kantona.

(2) Lica koja nisu državni službenici, ali se njihov radno-pravni status reguliše ovim zakonom su:

a) rukovodilac samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodilac kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva;

b) rukovodilac samostalne gradske, odnosno opštinske uprave i samostalne gradske, odnosno opštinske upravne organizacije, rukovodilac uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu gradske, odnosno opštinske službe za upravu.

(3) Lica koja nisu državni službenici ali se njihov radno-pravni status reguliše ovim zakonom su i lica zaposlena kao savjetnici nosilaca funkcija.

(4) Ovaj zakon ne primjenjuje se na pripadnike kantonalne policije.

POGLAVLJE II - RADNA MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 10

(Radna mjesta državnih službenika)

(1) Državni službenik se postavlja na jedno od sledećih radnih mjesta:

a) rukovodilac stručne i druge službe koju obrazuje Skupština, Vlada, gradsko ili opštinsko vijeće, gradonačelnik odnosno načelnik;

b) sekretar organa državne službe;

c) pomoćnik rukovodioca organa državne službe;

d) glavni inspektor;

e) glavni interni revizor;

f) šef unutrašnje organizacione jedinice;

g) inspektor;

h) interni revizor;

i) stručni savjetnik;

j) viši stručni saradnik;

k) stručni saradnik.

(2) Vlada uredbom propisuje vrstu i složenost poslova koji se obavljaju u okviru radnih mjesta državnih službenika iz stava (1) ovog člana.

(3) Pozicije u okviru radnih mjesta državnih službenika utvrđuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe (u daljem tekstu: pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), u skladu s ovim zakonom i uredbom iz stava (2) ovog člana.

Član 11

(Rukovodilac stručne i druge službe)

(1) Rukovodilac stručne i druge službe koju obrazuje Skupština, Vlada, gradsko ili opštinsko vijeće, gradonačelnik odnosno načelnik, rukovodi stručnom i drugom službom i odgovoran je za obavljanje svih poslova radi kojih je osnovana stručna i druga služba, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) Rukovodilac za svoj rad i upravljanje odgovara Skupštini, Vladi, gradskom odnosno opštinskom vijeću, gradonačelniku odnosno načelniku, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 12

(Sekretar organa državne službe)

(1) Sekretar organa državne službe obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa državne službe, koordinira radom osnovnih organizacionih jedinica, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i drugih pravnih lica, realizuje program rada organa državne službe, koordinira radom državnih službenika i namještenika koji nisu sistematizovani u okviru organizacinih jedinica i odgovoran je za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac organa državne službe.

(2) Sekretar organa državne službe za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu organa državne službe.

Član 13

(Pomoćnik rukovodioca organa državne službe)

(1) Pomoćnik rukovodioca organa državne službe obavlja poslove rukovodnog karaktera kao i druge najsloženije poslove u okviru organa državne službe u skladu sa posebnim propisom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i u okviru svojih ovlašćenja odgovoran je za korišćenje materijalnih i finansijskih sredstava i ljudskih potencijala.

(2) Pomoćnik rukovodioca organa državne službe za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu organa državne službe.

Član 14

(Glavni inspektor)

(1) Glavni inspektor rukovodi poslovima koji se odnose na inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i opštih akata koji spadaju u njihovu nadležnost.

(2) Prilikom rukovođenja poslovima iz stava

(1) ovog člana glavni inspektor ostvaruje saradnju sa nadležnim inspektorima drugih nivoa vlasti, koja se odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za obavljanje inspekcije i pruža im potrebnu stručnu pomoć.

Član 15

(Glavni interni revizor)

(1) Glavni interni revizor rukovodi poslovima interne revizije u skladu sa važećim propisima iz oblasti interne revizije u javnom sektoru.

(2) Prilikom obavljanja interne revizije glavni interni revizor ostvaruje saradnju sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Federalnog ministarstva finansija kao i Uredom za reviziju institucija u Federaciji u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja.

Član 16

(Šef unutrašnje organizacione jedinice)

(1) Šef unutrašnje organizacione jedinice rukovodi unutrašnjom organizacionom jedinicom, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti unutrašnje organizacione jedinice i u okviru svojih ovlašćenja odgovoran je za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici.

(2) Šef unutrašnje organizacione j edinice za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku organa državne službe koji rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom u čijem je sastavu unutrašnja organizaciona jedinica, odnosno sekretaru organa državne službe, odnosno rukovodiocu organa državne službe, ukoliko u toj osnovnoj organizacionoj jedinici nema pomoćnika rukovodioca organa državne službe.

Član 17

(Inspektori)

Inspektori obavljaju poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona i inspekcijski nadzor nad radom organa državne službe, u skladu sa zakonom.

Član 18

(Interni revizor)

Interni revizor vrši poslove u skladu sa važećim propisima iz oblasti interne revizije u javnom sektoru.

Član 19

(Stručni savjetnik)

Stručni savjetnik je državni službenik čija dužnost podrazumijeva visok stepen stručnosti, odgovornosti i nezavisnosti u obavljanju najsloženijih poslova iz nadležnosti organa državne službe, koji su posebnim propisom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji određeni za to radno mjesto.

Član 20

(Viši stručni saradnik)

Viši stručni saradnik je državni službenik čija dužnost podrazumijeva veći stepen stručnosti, osposobljenosti i odgovornosti za obavljanje složenijih poslova iz nadležnosti organa državne službe, koji su posebnim propisom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji određeni za to radno mjesto.

Član 21

(Stručni saradnik)

Stručni saradnik je državni službenik koji je stručno osposobljen za obavljanje određene vrste složenih poslova koji su posebnim propisom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji određeni za to radno mjesto.

POGLAVLJE Š - RADNA MJESTA LICA KOJA NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI

Član 22

(Rukovodilac samostalne uprave i samostalneupravne organizacije)

(1) Rukovodilac samostalne uprave i samostalne upravne organizacije rukovodi samostalnom upravom, odnosno samostalnom upravnom organizacijom i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz njene nadležnosti.

(2) Rukovodilac samostalne uprave i samostalne upravne organizacije za svoj rad i upravljanje odgovara Vladi, gradonačelniku, odnosno načelniku.

Član 23

(Rukovodilac uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu organa državne službe)

(1) Rukovodilac uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu organa državne službe rukovodi upravom, odnosno upravnom organizacijom u sastavu organa državne službe, u skladu sa zakonom.

(2) Rukovodilac uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu organa državne službe za svoj rad i upravljanje odgovara ministru i Vladi, gradonačelniku, odnosno načelniku.

Član 24

(Imenovanje)

(1) Rukovodioca samostalne uprave i samostalne upravne organizacije imenuje i razrješava Vlada, gradonačelnik odnosno načelnik.

(2) Rukovodioca uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstva imenuje i razrješava Vlada na prijedlog ministra, a za gradske odnosno opštinske organe gradonačelnik, odnosno načelnik.

(3) Imenovanja lica iz stavova (1) i (2) ovog člana vrše se u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

(4) U slučaju da licu iz stavova (1) i (2) ovog člana prestane mandat ili to lice iz drugih razloga nije u mogućnosti obavljati dužnost u dužem vremenskom periodu, organ koji ga je imenovao može bez konkursa imenovati vršioca dužnosti koji će dužnost obavljati do okončanja postupka imenovanja novog lica na tu poziciju, a najduže šest mjeseci.

Član 25

(Način zapošljavanja i razrješenje)

(1) Lica iz člana 9. stav (2) ovog zakona, zapošljavaju se putem javnog konkursa koji raspisuje organ koji vrši imenovanje.

(2) Ukoliko se radi o raspisivanju javnog konkursa za poziciju iz člana 24. stav (2), za čije imenovanje je potreban prijedlog, javni konkurs za kantonalni organ se raspisuje na prijedlog ministra.

(3) Lica iz člana 9. stav (2) se imenuju na period od pet godina, uz mogućnost da na osnovu javnog konkursa budu ponovo imenovani na još jedan period od pet godina, odnosno najviše dva puta uzastopno.

(4) Imenovanje na pozicije iz člana 9. stav (2) ovog zakona ne može se preinačiti u položaj državnog službenika sa sigurnošću položaja.

(5) Lica iz člana 9. stav (2) ovog zakona razrješavaju se dužnosti od trenutka kada su imenovana na položaj u bilo kojem zakonodavnom, predstavničkom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili za savjetnika nosioca funkcije.

(6) Lica iz člana 9. stav (2) mogu biti razriješena i prije isteka mandata ako se u svom radu ne pridržavaju zakona, podzakonskih propisa, smjernica, zaključaka i drugih akata zakonodavne, predstavničke ili izvršne vlasti, ostvaruje loše poslovne rezultate, prekorači ovlašćenje i time nanese štetu organu državne službe, ako svojim ponašanjem povrijedi ugled organa državne službe i u drugim slučajevima utvrđenim ovim i drugim zakonom.

(7) Postupak za razrješenje lica iz člana 9. stav

(2) pokreće organ koji ih je imenovao, a provodi se po proceduri utvrđenoj podzakonskim propisom Vlade.

Član 26

(Nespojivost sa dužnostima rukovodioca uprava i upravnih organizacija i savjetnika)

Lica iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona ne mogu biti članovi upravnih, nadzornih niti školskih odbora i skupština javnih preduzeća i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala kao i javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 27

(Prava i obaveze savjetnika)

(1) Savjetnicima iz člana 9. stav (3) ovog zakona, ne garantuje se sigurnost uživanja položaja:

a) savjetnik može biti razriješen dužnosti u bilo koje vrijeme od nosioca funkcije iz člana 9. ovog zakona koji ga je imenovao na radno mjesto savjetnika;

b) mandat savjetnika ne može biti duži od mandata nosioca funkcije koji ga je imenovao;

c) imenovanje na mjesto savjetnika se ne može preinačiti u položaj državnog službenika sa sigurnošću uživanja položaja.

(2) Savjetnik daje ostavku od trenutka kada je potvrđena njegova kandidatura za izborni položaj ili od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom, predstavničkom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.

(3) Radna mjesta savjetnika utvrđuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

(4) Vlada donosi podzakonski propis kojim se određuju specifični slučajevi nespojivosti sa radnim mjestom savjetnika.

POGLAVLJE IV - DUŽNOSTI I PRAVA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Član 28

(Dužnosti državnog službenika)

(1) Državni službenik izvršava zadatke predviđene opisom radnog mjesta i primjenjuje i osigurava poštivanje ustavno-pravnog poretka i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona.

(2) Državni službenik dužan je povjerene poslove obavljati u skladu sa zakonom, drugim propisima, opštim aktima i pravilima struke, te izvršavati naloge rukovodioca organa državne službe i nadređenog državnog službenika, koji se odnose na državnu službu i bez posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen.

(3) Državni službenik dužan je poštovati propis ano radno vrijeme organa državne službe u kojem je zaposlen i koristiti ga za obavljanje dodijeljenih dužnosti, te mora biti prisutan na radnom mjestu, u skladu sa propisima i opštim aktima organa državne službe.

(4) Državni službenik se, za vrijeme radnog vremena, ne smije bez odobrenja nadređenog državnog službenika ili rukovodioca organa državne službe udaljavati iz radnih prostorija, osim radi korišćenja dnevnog odmora, a u slučaju opravdanog razloga, svoje udaljavanje dužan je opravdati odmah po povratku.

(5) U slučaju spriječenosti dolaska na rad, državni službenik je dužan obavijestiti nadređenog državnog službenika ili rukovodioca organa državne službe o razlozima spriječenosti, najkasnije u roku od 24 sata od njihova nastanka, osim ako to nije moguće učiniti iz objektivnih razloga ili više sile, u kojem slučaju ih je dužan obavijestiti odmah po prestanku razloga koji su onemogućili ranije obavještavanje.

(6) Ukoliko državni službenik primi nalog za koji ocijeni da je nezakonit ili da bi njegovo izvršenje moglo izazvati veću štetu organu državne službe ili trećem licu, postupa na sledeći način:

a) skreće pažnju izdavaocu naloga da je isti nezakonit ili da bi njegovo izvršenje moglo izazvati veću štetu;

b) ako izdavalac naloga ponovi nalog, državni službenik će zatražiti pismenu potvrdu u kojoj se navodi identitet izdavaoca naloga i precizan sadržaj naloga;

c) ako je nalog pismeno potvrđen, državni službenik izvještava o nalogu lice ili organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga i dužan ga je izvršiti, osim ako nalog ne zahtijeva počinjenje krivičnog djela. Ukoliko nalog zahtijeva počinjenje krivičnog djela dužan je odbiti njegovo izvršenje i slučaj prijaviti nadležnom tužilaštvu.

(7) Državni službenik mora biti nepristrasan, zbog čega je dužan da:

a) izbjegava djelatnosti ili propuste u obavljanju svoje profesionalne dužnosti koje krše ili su nespojive s dužnostima utvrđenim ovim zakonom i suzdržava se naročito od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja i ne zloupotrebljava vjerska uvjerenja;

b) ne traži i ne prihvaća za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, korist, naknadu u novcu, uslugama ili slično.

(8) Državni službenik je dužan:

a) prijaviti nadležnim organima slučajeve primanja bilo kakve dobiti, koristi, naknada u novcu, uslugama ili drugih oblika koristi koje zahtijeva ili ostvari od fizičkog ili pravnog lica bilo koji zaposlenik u organu državne službe u namjeri da u okviru svojih ovlašćenja, učini što ne bi smio učiniti ili da ne učini što je dužan učiniti;

b) prijaviti nadležnim organima slučajeve davanja bilo kakve dobiti, beneficija, naknada u novcu, uslugama ili drugih oblika koristi koje učini ili obeća fizičko ili pravno lice bilo kojem zaposleniku u organu državne službe u namjeri da zaposlenik u okviru svojih ovlašćenja učini što ne bi smio učiniti ili da ne učini što je dužan učiniti.

(9) U slučajevima iz stava (8) ovog člana, državni službenik je dužan u pismenom obliku upoznati neposrednog rukovodioca, s tim da zbog osnovanog prijavljivanja ne može biti disciplinski odgovoran niti imati bilo kakvih posljedica na svoj radno- pravni status, u skladu sa važećim propisima.

(10) Državni službenik u obavljanju svojih zadataka naročito se rukovodi načelima utvrđenim Etičkim kodeksom za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/14) koji donosi Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

(11) Državni službenik ispunjava i druge dužnosti utvrđene ovim zakonom.

Član 29

(Prava državnog službenika)

(1) Državni službenik ima pravo:

a) na radni odnos na neodređeno vrijeme, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno;

b) na odsustvo utvrđeno zakonom, kao i na nastavak rada na istom ili sličnom radnom mjestu po isteku odsustva;

c) da bude nagrađen na osnovu zadataka i rezultata rada u skladu sa zakonom i posebnim propisom;

d) na platu i naknade na način utvrđen posebnim propisima i kolektivnim ugovorom;

e) na podršku i pomoć u stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju, u cilju napredovanja u profesionalnoj karijeri putem obuke i na druge načine u skladu sa potrebama i planom utvrđenim od strane organa državne službe;

f) na zaštitu svog fizičkog i moralnog integriteta, tokom obavljanja službenih dužnosti;

g) da osnuje ili se učlani u sindikat ili profesionalno udruženje, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

h) na štrajk, u skladu sa zakonom.

(2) Državni službenik ima pravo na pošten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Član 30

(Nespojivosti sa dužnostima državnog službenika)

(1) Državni službenik ne smije obavljati dužnost, djelatnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa s njegovim službenim dužnostima, i to:

a) državni službenik ne smije obavljati dodatnu dužnost, djelatnost ili biti na položaju za koju se plaća naknada, osim u slučaju kada je to odobrio rukovodilac organa državne službe, u skladu sa uredbom Vlade, kojom se propisuju slučajevi u kojima se može dati ovakvo odobrenje;

b) državni službenik koji je razriješen dužnosti, u roku od dvije godine od dana razrješenja sa dužnosti, ne može se zaposliti kod pravnog lica nad čijim je radom provodio redovan nadzor, a također ne smije primati bilo kakvu naknadu od tog pravnog lica ili firme u roku od dvije godine od dana razrješenja s dužnosti;

c) državni službenik ne može biti član upravnih i drugih organa političkih stranaka i ne smije slijediti upute političkih stranaka.

(2) Prava i obaveze državnog službenika, izuzev lica iz člana 10. stav (1) tačka a) ovog zakona, miruju od trenutka kada je imenovan, odnosno izabran, na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno na bilo koju poziciju iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona, najduže na period koliko traje ta funkcija, od dana izbora odnosno imenovanja.

(3) Državni službenik iz stava (2) ovog člana, izuzev lica iz člana 10. stav (1) tačka a) ovog zakona, može se vratiti na isto ili slično radno mjesto, najkasnije u roku od 30 dana od završetka mandata i prestanka funkcije u zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno na bilo kojoj poziciji iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona.

(4) U skladu sa ovim zakonom, prilikom postavljenja na radno mjesto, državni službenik i lice iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona predočiće sve informacije o svojoj imovini.

(5) Državni službenik i lice iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona dužni su prijaviti sve promjene imovinskog stanja, u roku od 30 dana od dana nastalih promjena.

(6) Svi podaci iz stavova (4) i (5) ovog člana čuvaju se u evidenciji Registra državne službe koji vodi Agencija, u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka koji su na snazi u Federaciji.

(7) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se i na lica iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona.

Član 31

(Odlučivanje o pravima i dužnostima)

(1) O pravima i dužnostima državnih službenika iz radnog odnosa, na osnovu zakona, podzakonskih propisa, kolektivnog ugovora i opštih akata, odlučuje rukovodilac organa državne službe, osim kada je zakonom i podzakonskim propisom utvrđeno da odlučuje drugi organ.

(2) Pored rukovodioca organa državne službe u smislu stava (1) ovog člana, pod rukovodiocem organa državne službe u smislu ovog zakona podrazumijevaju se Skupština, Vlada, gradsko i opštinsko vijeće, gradonačelnik i načelnik, odnosno tijelo ili lice koje ovi organi ovlaste.

(3) O pravima i dužnostima iz stava (1) ovog člana, donosi se rješenje.

(4) Za donošenje i dostavljanje rješenja iz stava (3) ovog člana državnom službeniku primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 2/98 i 48/99).

(5) Protiv rješenja iz stava (3) ovog člana državni službenik ima pravo izjaviti žalbu Odboru državne službe za žalbe (u daljem tekstu: Odbor za žalbe), u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, radi preispitivanja pravilnosti donesenog rješenja.

(6) Žalba iz stava (5) ovog člana odlaže izvršenje rješenja, ako ovim zakonom za pojedina pitanja nije drugačije određeno.

(7) Rješenje Odbora za žalbe je konačno.

(8) O pravima i dužnostima lica iz člana 9. stavovi (2) i (3) odlučuje organ koji ih je imenovao, odnosno tijelo ili lice koje taj organ ovlasti.

(9) Protiv rješenja organa iz stava (8) ovog člana može se podnijeti prigovor organu koji je odlučivao, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Prigovor odlaže izvršenje rješenja.

POGLAVLJE V - UPRAŽNJENA RADNA MJESTA, PREMJEŠTAJ, ZAPOŠLJAVANJE, OCJENA RADA I UNAPREĐENJE

Član 32

(Popuna upražnjenog radnog mjesta)

Popuna upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u organu državne službe vrši se u skladu sa ovim zakonom na način za koji se, u zavisnosti od konkretne potrebe i situacije, odluči rukovodilac organa državne službe.

Član 33

(Interni premještaj državnog službenika)

(1) Državni službenik se može premjestiti na drugo slično radno mjesto u istom organu državne službe, odnosno u drugi organ državne službe istog nivoa vlasti na osnovu pismenog sporazuma između rukovodilaca organa državne službe.

(2) Pod sličnim radnim mjestom podrazumijeva se radno mjesto iste stručne spreme u okviru organa državne službe, za koje državni službenik ispunjava opšte i posebne uslove, propisane pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

(3) Premještaj se može izvršiti sa ili bez saglasnosti državnog službenika koji se premješta sa jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto u istom, odnosno u drugom organu državne službe istog nivoa vlasti, a u okviru radnih mjesta propisanih u članu 10. stav (1) tačke b) do k) ovog zakona, ako postoji potreba službe, prema ocjeni rukovodioca organa državne službe.

(4) Rješenje o premještaju iz stava (3) ovog člana donosi rukovodilac organa državne službe, a primjerak rješenja dostavlja se Agenciji, a kada se premještaj vrši u drugi organ državne službe istog nivoa vlasti, Agenciji se dostavlja primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju.

(5) Kod odlučivanja o premještaju u obzir se uzimaju ocjene rezultata rada koje je ostvario državni službenik koji se premješta, kao i njegova ukupna stručna sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se premješta, te potreba službe i organizacije rada.

(6) Interni premještaj državnog službenika se može izvršiti samo jednom u toku jedne kalendarske godine.

(7) Žalba na rješenje iz stava (4) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 34

(Preuzimanje i privremeno preuzimanje državnog službenika)

(1) Organ državne službe može, na osnovu pismenog sporazuma sa drugim organom državne službe u Kantonu, nezavisno od nivoa vlasti i uz saglasnost državnog službenika, preuzeti državnog službenika sa sličnog radnog mjesta, u skladu sa članom 33. stav (2) ovog zakona.

(2) Preuzimanje državnog službenika iz stava (1) ovog člana se vrši pismenim sporazumom između rukovodilaca organa državne službe, a primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju se Agenciji.

(3) U slučaju potrebe posla dva organa državne službe istog nivoa vlasti se mogu sporazumjeti o privremenom ili povremenom preuzimanju državnog službenika iz jednog u drugi organ državne službe, bez zasnivanja radnog odnosa u organu koji vrši preuzimanje.

(4) Preuzimanje državnog službenika iz stava (3) ovog člana se vrši pismenim sporazumom između rukovodilaca organa državne službe kojim se uređuju pitanja vezana za privremeno odnosno povremeno preuzimanje.

Član 35

(Popuna upražnjenih radnih mjesta sa liste prekobrojnih)

(1) Kada rukovodilac organa državne službe odluči da popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika ne vrši na način predviđen članovima 33. i 34. ovog zakona, odnosno ako se popuna ne izvrši na taj način, rukovodilac organa državne službe podnosi zahtjev Agenciji za dostavljanje sa liste prekobrojnih državnih službenika koju vodi Agencija.

(2) Rukovodilac organa državne službe popunjava to radno mjesto sa liste prekobrojnih državnih službenika na području Kantona ukoliko se na istoj nalazi državni službenik koji ispunjava uslove tog radnog mjesta.

(3) Popuna iz stava (2) ovog člana vrši se prema kriterijima i pravilima Agencije.

Član 36

(Interno oglašavanje)

(1) Ako se upražnjeno radno mjesto ne može popuniti sa liste prekobrojnih državnih službenika, rukovodilac organa državne službe može objaviti interni oglas.

(2) Interni oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici organa državne službe o čemu se obavještavaju svi organi državne službe u Kantonu.

(3) Interni oglas sadrži:

a) naziv radnog mjesta i opis poslova upražnjenog radnog mjesta;

b) posebne uslove utvrđene za obavljanje poslova tog radnog mjesta;

c) spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas;

d) rok trajanja oglasa;

e) adresu za podnošenje prijava na oglas.

(4) Pravo prijave na interni oglas imaju državni službenici bilo kojeg nivoa vlasti na koji se odnosi ovaj zakon, ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

(5) Interni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

(6) Rukovodilac organa državne službe za svaki interni oglas rješenjem imenuje komisiju za provođenje internog oglasa. Komisija se sastoji od tri člana koji su, u pravilu, zaposlenici organa državne službe u koji se prima državni službenik, od čega je jedan predstavnik sindikata.

(7) Komisija iz stava (6) ovog člana razmatra sve prijave podnesene na interni oglas i utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove internog oglasa, o čemu se sastavlja zapisnik. Lista se utvrđuje prema svim činjenicama koje su tražene internim oglasom.

(8) Rukovodilac organa državne službe odlučuje o prijemu državnog službenika u radni odnos sa liste kandidata koji ispunjava sve uslove internog oglasa, o čemu donosi rješenje.

(9) Kandidatima koji nisu primljeni u radni odnos dostavlja se pismeno obavještenje o rezultatima internog oglasa.

(10) Protiv rješenja, odnosno obavještenja iz stava (8) ovog člana, može se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja odnosno obavještenja izjaviti žalba Odboru za žalbe.

(11) Državni službenik stupa na posao kada rješenje o prijemu u radni odnos postane konačno.

Član 37

(Javni konkurs)

(1) Na zahtjev rukovodioca organa državne službe, Agencija objavljuje javni konkurs i provodi proceduru popune upražnjenog radnog mjesta.

(2) Javni konkurs objavljuje se u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i veb stranici Agencije.

(3) Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

(4) Javni konkurs sadrži:

a) naziv i opis upražnjenog radnog mjesta;

b) opšte uslove iz člana 38. ovog zakona;

c) posebne uslove utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji;

d) spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas;

e) rok trajanja oglasa;

f) adresu za podnošenje prijava na oglas.

(5) Troškove objavljivanja javnog konkursa snosi organ državne službe za čije se potrebe provodi konkurs.

Član 38

(Opšti uslovi za postavljenje)

(1) Da bi bilo postavljeno na radno mjesto državnog službenika, lice mora ispunjavati sledeće opšte uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da je stariji od 18 godina;

c) da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2) ovog zakona;

d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;

e) da u poslednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se i na lica iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona.

(3) U pogledu stepena stručne spreme i dužine radnog iskustva, savjetnik nosioca funkcije izjednačen je sa pomoćnikom rukovodioca organa državne službe.

Član 39

(Komisija za provođenje javnog konkursa)

(1) Agencija imenuje posebnu komisiju za provođenje javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija) koja mora biti nepristrasna u provođenju javnog konkursa.

(2) Komisiju sačinjavaju tri člana, od kojih su dva člana državni službenici koje predloži organ državne službe na čiji se zahtjev raspisuje javni konkurs, od kojih je jedan predstavnik sindikata, i koji imaju profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa, dok se treći član Komisije imenuje sa liste eksperata koju utvrdi Agencija.

(3) Komisija bira predsjedavajućeg među svojim članovima i usvaja poslovnik o radu većinom glasova svih članova.

(4) Članovima Komisije za rad u Komisiji pripada naknada čija se visina utvrđuje posebnim rješenjem prema kriterijima koje utvrdi Agencija, a isplata se vrši iz sredstava organa državne službe za čije je potrebe imenovana ta Komisija.

Član 40

(Ispit opšteg znanja i stručni ispit)

(1) U okviru provođenja javnog konkursa kandidati su dužni polagati:

a) ispit opšteg znanja;

b) stručni ispit.

(2) Vlada, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), podzakonskim propisom utvrđuje uslove, način i program polaganja ispita iz stava (1) ovog člana.

(3) Kandidati koji su položili ispit opšteg znanja po propisima koji su važili prije donošenja propisa iz stava (2) ovog člana, stručni upravni ispit ili pravosudni ispit, izuzeti su od polaganja ispita opšteg znanja iz stava (1) tačka a) ovog člana.

Član 41

(Izborni proces)

(1) Komisija provjerava i bira kandidate na osnovu profesionalnih sposobnosti procijenjenih putem ispita opšteg znanja i stručnog ispita, koji su identični za sve kandidate koji se prijavljuju za isto radno mjesto. Izbor kandidata Komisija vrši u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni konkurs.

(2) Bodovanje kandidata vrši se prema sistemu dodjele bodova Agencije.

(3) Agencija objavljuje rezultate javnog konkursa i pismeno obavještava sve kandidate o rezultatima koje su postigli.

(4) Rukovodilac organa državne službe može donijeti odluku o poništenju javnog konkursa najkasnije do donošenja rješenja o postavljenju državnog službenika.

Član 42

(Postavljenje državnog službenika)

(1) Rukovodilac organa državne službe postavlja kandidata sa liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs.

(2) Ukoliko državni službenik ne stupi na dužnost ili mu iz bilo kojeg razloga prestane radni odnos u periodu od šest mjeseci od dana postavljenja, na upražnjeno radno mjesto postavlja se kandidat sa rezervne liste uspješnih kandidata koju čuva Agencija.

(3) Rezervna lista uspješnih kandidata čuva se do isteka probnog rada postavljenog državnog službenika.

(4) Postavljenje državnog službenika vrši se rješenjem, koje se dostavlja kandidatu i objavljuje na oglasnoj tabli organa državne službe.

(5) Prije preuzimanja dužnosti, postavljeni državni službenik prima pisani opis svog radnog mjesta i akte kojima se regulišu radni odnosi, plate, unutrašnja organizacija i zaštita na radu.

(6) Rješenje o postavljenju sadrži:

a) ime i prezime državnog službenika;

b) naziv organa državne službe u koji je državni službenik postavljen;

c) naziv radnog mjesta i platni razred.

(7) Postavljeni državni službenik preuzima dužnost polaganjem zakletve vjernosti pred rukovodiocem organa državne službe, čiji tekst utvrđuje Agencija, a potpisani tekst zakletve sastavni je dio personalnog dosjea državnog službenika.

(8) Jedan primjerak rješenja o postavljenju državnog službenika dostavlja se Agenciji radi evidentiranja u Registru državnih službenika, u roku od osam dana od dana donošenja rješenja.

(9) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana može se izjaviti žalba Odboru za žalbe.

Član 43

(Probni rad)

(1) Kada se radi o prvom zapošljavanju u organima državne službe, državni službenik prolazi razdoblje probnoga rada, koje obuhvata vrijeme uvođenja u posao i vrijeme obavljanja dužnosti i ukupno traje šest mjeseci, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

(2) Neposredno nadređeni državni službenik se određuje kao supervizor odgovoran za davanje prijedloga ocjene rada na kraju probnog perioda, a ukoliko nema neposredno nadređenog državnog službenika, rukovodilac organa državne službe imenuje za supervizora drugog državnog službenika iz organa državne službe u kojoj se vrši popuna.

(3) Ocjenjivanje probnog rada državnih službenika vrši rukovodilac organa državne službe.

(4) Ukoliko je ocjena rada:

a) zadovoljavajuća, rukovodilac organa državne službe rješenjem potvrđuje postavljenje državnog službenika na radno mjesto;

b) nezadovoljavajuća, rukovodilac organa državne službe rješenjem razrješava dužnosti državnog službenika, koji time gubi svoj status, bez otkaznog roka i primanja naknade zbog otpuštanja.

(5) Ukoliko je državni službenik razriješen dužnosti, u skladu sa stavom (4) tačka b) ovog člana, sledeći uspješni kandidat s rezervne liste iz člana 42. stav (3) ovog zakona, postavlja se na upražnjeno radno mjesto državnog službenika, uz obavezu probnog rada.

(6) Probnom radu ne podliježu pripravnici i lica na stručnom osposobljavanju iz člana 48. ovog zakona.

Član 44

(Ocjena rada)

(1) Ocjena rada državnog službenika podrazumijeva nadzor i ocjenu izvršavanja poslova utvrđenih opisom radnog mjesta za vrijeme perioda koji se ocjenjuje.

(2) Ocjenu rada državnih službenika utvrđuje rukovodilac organa državne službe.

(3) Rukovodilac organa državne službe ocjenjuje rad svih državnih službenika, na prijedlog neposredno nadređenog državnog službenika, jednom godišnje, osim državnih službenika koji su u tom organu državne službe radili manje od šest mjeseci.

(4) Ocjena rada državnog službenika zasniva se na rezultatima postignutim u obavljanju poslova radnog mjesta i postavljenih radnih ciljeva, kvalitetu rada, efikasnosti u radu, samostalnosti, stvaralačkoj sposobnosti i inicijativi, vještini komunikacije, spremnosti prilagođavanja promjenama, radnoj disciplini i ostalim sposobnostima koje zahtijeva radno mjesto.

(5) Rezultati ostvareni u obavljanju poslova u toku perioda koji se ocjenjuje označavaju se sledećim ocjenama: nezadovoljavajuće, zadovoljavajuće, uspješno i izuzetno uspješno.

(6) Ocjena rada iz prethodne godine uzima se u obzir prilikom unapređenja i internih premještaja.

(7) Svi državni službenici:

a) imaju nesmetan pristup ocjenama svoga rada koje se nalaze u ličnom dosjeu;

b) imaju mogućnost da u odgovarajućem vremenskom roku prilože pismene informacije uz ocjenu svoga rada i imaju pravo izjaviti žalbu Odboru za žalbe, radi preispitivanja ocjene rada, u roku od 15 dana od dana prijema odluke o ocjeni rada.

(8) Ukoliko su dvije uzastopne godišnje ocjene rada negativne, rukovodilac organa državne službe razrješava dužnosti državnog službenika, koji time gubi svoj status bez otkaznog roka i primanja naknade zbog otpuštanja.

(9) Državni službenik može izjaviti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja razrješenja, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o razrješenju.

(10) Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi propis kojim se određuju kriteriji za ocjenjivanje i nagrađivanje državnih službenika.

Član 45

(Unapređenje državnog službenika)

Unapređenje državnog službenika na više radno mjesto iz člana 10. stav (1) tačke b) do k) ovog zakona, zasniva se na pozitivnoj ocjeni rada i o njemu odlučuje rukovodilac organa državne službe, u skladu sa članom 46. ovog zakona.

Član 46

(Postupak unapređenja državnog službenika)

(1) Rukovodilac organa državne službe može vršiti unapređenje državnog službenika u organu državne službe kojim rukovodi na više radno mjesto, u okviru radnih mjesta iz člana 10. stav (1) tačke b) do k) ovog zakona, a vrši se kada postoji upražnjeno radno mjesto.

(2) Unapređenje se vrši putem internog oglasa, koji traje najmanje sedam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli organa državne službe u kojem se vrši unapređenje.

(3) Na interni oglas iz stava (2) ovog člana mogu se prijaviti državni službenici organa državne službe u kojem se vrši unapređenje, ako ispunjavaju uslove upražnjenog radnog mjesta propisane pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

(4) Interni oglas sadrži naziv radnog mjesta, opis poslova i uslove za obavljanje poslova utvrđene u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji.

(5) Rukovodilac organa državne službe imenuje komisiju od tri člana, koja predlaže za unapređenje državnog službenika koji ima najbolje stručne i druge kvalitete, koji se zasnivaju na ocjeni rada i pokazanim drugim stručnim i profesionalnim sposobnostima državnih službenika koji se prijave na interni oglas, što se procjenjuje putem intervjua.

(6) Rješenje o unapređenju donosi rukovodilac organa državne službe, a primjerak rješenja dostavlja se Agenciji.

(7) Nezadovoljni državni službenici koji su učesnici postupka po internom oglasu imaju pravo podnijeti žalbu Odboru za žalbe, u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o unapređenju.

Član 47

(Prekobrojnost)

(1) Prekobrojnost nastaje isključivo kao posljedica reorganizacije, smanjenja obima poslova organa državne službe ili njegovog ukidanja.

(2) Agencija proglašava državnog službenika prekobrojnim, na prijedlog rukovodioca organa državne službe, u skladu sa kriterijima iz kolektivnog ugovora.

(3) Protiv rješenja o prekobrojnosti može se uložiti žalba Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Državni službenik koji je proglašen prekobrojnim može se:

a) rasporediti na slično upražnjeno radno mjesto državnog službenika u drugom organu državne službe bilo kojeg nivoa vlasti na koji se odnosi ovaj zakon;

b) ukoliko raspoređivanje državnog službenika na način iz tačke a) ovog stava nije moguće, državnom službeniku se nudi prijevremeno penzionisanje u skladu sa posebnim zakonom;

c) ukoliko je prijevremeno penzionisanje nemoguće, rukovodilac organa državne službe razrješava dužnosti prekobrojnog državnog službenika, koji može izjaviti žalbu Odboru za žalbe i tražiti preispitivanje razrješenja, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o razrješenju.

(5) Ukoliko državni službenik odbije ponuđeno raspoređivanje ili prijevremeno penzionisanje rukovodilac organa državne službe ga razrješava, u kom slučaju nema pravo na otpremninu.

(6) Državni službenik i namještenik za čijim je radom prestala potreba u organu državne službe zbog prekobrojnosti, ima u roku od godine dana od dana prestanka radnog odnosa prednost prilikom ponovnog zaposlenja, ukoliko se u organima državne službe istog nivoa vlasti oglasi upražnjeno radno mjesto za koje državni službenik i namještenik ispunjava uslove.

(7) Prekobrojnim se ne može proglasiti državni službenik kojem je za sticanje uslova za starosnu penziju ostalo pet ili manje godina staža osiguranja.

Član 48

(Pripravnici i lica na stručnom osposobljavanju)

(1) Organ državne službe može primati u radni odnos pripravnike na pripravnički staž.

(2) Prijem pripravnika u organu državne službe vrši se na osnovu javnog konkursa koji, na zahtjev rukovodioca organa državne službe, objavljuje Agencija i u skladu sa kriterijima Agencije.

(3) Pripravnički staž traje jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, a provodi se po programu obuke pripravnika, koji donosi rukovodilac organa državne službe.

(4) Za vrijeme pripravničkog staža pripravniku pripada plata u visini utvrđenoj posebnim propisom.

(5) Organ državne službe može primati i lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa odredbama opštih propisa o radu.

Član 49

(Status namještenika koji uz rad stekne visoku stručnu spremu)

Namještenik organa državne službe koji je stekao najmanje VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja i koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u organima državne službe, može se prijaviti na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto stručnog saradnika u organu državne službe i primiti u radni odnos bez obaveze obavljanja pripravničkog staža.

Član 50

(Radni odnos na određeno vrijeme)

(1) U slučaju duže odsutnosti državnog službenika sa posla (bolovanje, porodiljsko odsustvo, suspenzija i sl.) može se primiti državni službenik u radni odnos na određeno vrijeme, koje traje do povratka odsutnog državnog službenika na posao, a najduže tri godine.

(2) Prijem u radni odnos iz stava (1) ovog člana vrši se prema odredbama člana 34. ovog zakona, a u slučaju da takva mogućnost ne postoji, na zahtjev organa državne službe, Agencija provodi postupak popune tog radnog mjesta u skladu sa članom 37. ovog zakona.

(3) Radni odnos iz stava (1) ovog člana ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme.

(4) Izuzetno, u slučaju potrebe da se hitno osigura obavljanje poslova odsutnog državnog službenika iz stava (1) ovog člana ili upražnjenog radnog mjesta, rukovodilac organa državne službe može privremeno rasporediti na te poslove drugog državnog službenika ili radno mjesto državnog službenika popuniti na određeno vrijeme do tri mjeseca, uz obavezu da se istovremeno pokrene postupak javnog oglašavanja upražnjenog radnog mjesta, koje nije moglo na drugi način biti popunjeno.

POGLAVLJE VI - USLOVI RADA, ODSUSTVO I GODIŠNJI ODMORI

Član 51

(Propisi o radu i socijalnom osiguranju)

Na državnog službenika i namještenika i lice iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona primjenjuje se Zakon o radu, drugi zakoni i kolektivni ugovori kojima se uređuju prava i obaveze iz radnih odnosa, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Član 52

(Odsustvo i godišnji odmori)

(1) Državni službenik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i na plaćeno odsustvo do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom kojim se regulišu radni odnosi.

(2) Kriterije za određivanje dužine godišnjeg odmora u trajanju dužem od 20 radnih dana utvrđuje Vlada, na prijedlog Ministarstva, s tim da godišnji odmor po svim osnovama ne može biti duži od 30 radnih dana.

(3) Ako državni službenik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio se koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine sa ili bez prekida.

(4) U dužinu godišnjeg odmora ne uračunavaju se dani sedmičnog odmora (subota i nedjelja) i dani državnih praznika i bolovanja, osim ako subota po rasporedu sedmičnog radnog vremena predstavlja radni dan, kao i dani u koje se po zakonu ne radi.

Član 53

(Neplaćeno odsustvo)

(1) Državnom službeniku može se odobriti neplaćeno odsustvo do 30 dana u kalendarskoj godini u slučajevima:

a) za pripremanje i polaganje ispita,

b) za sudjelovanje u stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije,

c) za gradnju i popravku kuće ili stana,

d) za njegu člana porodice,

e) za sudjelovanje na kulturnim, sportskim susretima i drugim sličnim slučajevima utvrđenim opštim aktom organa državne službe,

f) za sindikalne aktivnosti u trajanju dužem od tri dana u mjesecu.

(2) Dužina odsustva, iz stava (1) ovog člana, za pojedine slučajeve uređuje se pravilnikom o radnim odnosima organa državne službe.

(3) Odsustvo iz stava (1) ovog člana može se odobriti samo pod uslovom da odsustvo državnog službenika s posla neće uticati na blagovremeno obavljanje službenih poslova.

(4) Izuzetno, državnom službeniku u organu državne službe može se odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju dužem od 30 dana u sledećim slučajevima:

a) boravaka u inostranstvu radi spajanja porodice, ako bračni drug državnog službenika boravi u inostranstvu po osnovu odluke nadležne institucije Bosne i Hercegovine ili nadležnog organa Federacije;

b) školovanja koje nije obuhvaćeno organizovanim oblicima obuke, koju provode organi i institucije u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, a koje doprinosi ukupnom usavršavanju državnog službenika u obavljanju poslova iz djelokruga organa državne službe.

(5) Odsustvo iz stava (4) tačka a) ovog člana ne može trajati duže od četiri godine, a odsustvo iz stava (4) tačka b) ovog člana ne može trajati duže od dvije godine.

(6) Državni službenik ima pravo na neplaćeno odsustvo sa rada u trajanju od dva radna dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja vjerskih odnosno tradicijskih potreba.

(7) Za vrijeme odsustva s rada, u skladu sa stavovima (1), (4) i (6) ovog člana, prava i obaveze državnog službenika, koja se stiču na radu i po osnovu rada, miruju.

53a

(Naknada za porodiljski dopust)

Državni službenik za vrijeme porodiljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima Kantona kojim se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje organ državne službe u kojem se taj državni službenik nalazi u radnom odnosu.

Član 54

(Stručno obrazovanje i usavršavanje)

(1) Državni službenici su obavezni da neprestano rade na svom stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

(2) Državni službenik ima pravo i obavezu da učestvuje na organizovanim savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti.

(3) O učestvovanju državnih službenika na savjetovanjima i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja odlučuje rukovodilac organa državne službe, vodeći pri tome računa o podjednakom učestvovanju svih državnih službenika.

POGLAVLJE VII - PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Član 55

(Prestanak radnog odnosa državnog službenika)

(1) Državnom službeniku prestaje radni odnos u organu državne službe u sledećim slučajevima:

a) dobrovoljnog istupanja iz državne službe;

b) kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja, odnosno kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života;

c) gubitka državljanstva Bosne i Hercegovine;

d) sticanja državljanstva druge države suprotno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine;

e) prekobrojnosti;

f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti;

g) nezadovoljavajućeg probnog perioda;

h) dvije uzastopno negativne godišnje ocjene rada;

i) izrečene disciplinske kazne prestanka radnog odnosa u državnoj službi;

j) predaje dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u državnu službu, za koje se kasnije utvrdi da su lažni;

k) ako državni službenik bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca - danom pravosnažnosti presude;

l) istekom vremena na koje je primljen, ukoliko se radi o zaposlenju na određeno vrijeme;

m) ako mu bude izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju dužem od tri mjeseca - danom pravosnažnosti akta kojim je izrečena mjera;

n) i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

(2) Licima iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona, radni odnos u organima državne službe prestaje u slučajevima predviđenim u stavu (1) tačke a), b), c), d), j), k) i m) ovog člana.

Član 56

(Postupak za prestanak radnog odnosa)

(1) Državnog službenika razrješava rukovodilac organa državne službe.

(2) Državni službenik iz stava (1) ovog člana može, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o razrješenju, podnijeti žalbu Odboru za žalbe.

(3) Žalba odlaže izvršenje rješenja o razrješenju.

Član 57

(Otpremnina)

Državni službenik koji izgubi status državnog službenika zbog prekobrojnosti ostvaruje pravo na otpremninu, u skladu sa kolektivnim ugovorom i drugim propisom.

POGLAVLJE VIII - DISCIPLINSKAODGOVORNOST, KRIVIČNI POSTUPAK, ODGOVORNOST ZA MATERIJALNU ŠTETU

Član 58

(Disciplinska odgovornost)

(1) Državni službenik odgovara disciplinski za učinjene povrede službene dužnosti utvrđene ovim zakonom, nastale kao rezultat njegove krivice.

(2) Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

(3) Lake povrede službene dužnosti su:

a) neopravdano kašnjenje na posao ili raniji odlazak sa posla, bez odobrenja, mjesečno najviše dva puta;

b) napuštanje posla u toku radnog vremena, bez odobrenja nadređenog službenika odnosno rukovodioca organa državne službe ili iz neopravdanih razloga;

c) neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije;

d) neobavještavanje rukovodioca organa državne službe ili drugog odgovornog lica u organu državne službe o spriječenosti dolaska na posao od jednog do dva dana, bez opravdanih razloga;

e) nepropisno rukovanje uređajima ili opremom koje državni službenik koristi u obavljanju dužnosti;

f) druge povrede radne discipline koje su podzakonskim propisom Vlade utvrđene kao lake povrede službene dužnosti.

(4) Teške povrede službene dužnosti su:

a) izvršenje radnji koje predstavljaju krivično djelo protiv službene dužnosti ili drugo krivično djelo, odnosno prekršaj, kojim se nanosi šteta ugledu državne službe što čini državnog službenika nepodobnim za rad u državnoj službi;

b) odavanje državne i službene tajne;

c) zloupotreba i prekoračenja službenih ovlašćenja ili bavljenje poslom u organu državne službe za koje nije ovlašćen;

d) neizvršavanje ili nesavjesno, neblagovremeno i nemarno vršenje povjerenih poslova i zadataka;

e) ponašanje kojim se onemogućava ili otežava građanima ili drugim licima da ostvaruju svoja prava u postupcima pred organima državne službe;

f) obnašanje položaja, pozicije, bavljenje aktivnostima ili radom koje su nespojive sa dužnostima državnih službenika iz člana 30. ovog zakona;

g) prouzrokovanje veće materijalne štete namjerno ili iz krajnje nepažnje;

h) kašnjenje na posao ili raniji odlazak sa posla, bez odobrenja, više od dva puta tokom mjeseca;

i) neopravdan izostanak sa posla dva dana uzastopno ili do pet dana sa prekidima tokom 30 dana;

j) odbijanje izvršenja poslova i zadataka ako za to ne postoje opravdani razlozi;

k) neprimjereno ponašanje prema građanima, saradnicima i drugim licima u vršenju državne službe;

l) učestalo vršenje lakih povreda službene dužnosti,

m) druge povrede službene dužnosti koje su posebnim zakonom utvrđene kao teške povrede službene dužnosti.

(5) Odgovornost za izvršenje krivičnog djela i prekršaja ne isključuje disciplinsku odgovornost državnog službenika, pod uslovom da takvo djelo istovremeno predstavlja povredu službene dužnosti.

(6) Vlada, na prijedlog Ministarstva, uz učešće sindikata, donosi podzakonski propis kojim se uređuju pravila disciplinskog postupka, sadržaj prijave za pokretanje disciplinskog postupka, rokovi zastare, bliže uređuju povrede službene dužnosti kao i druga pitanja od značaja za disciplinsku odgovornost državnog službenika.

Član 59

(Disciplinske mjere i kazne)

(1) Za počinjene povrede službene dužnosti iz člana 58. ovog zakona, državnom službeniku se mogu izreći sledeće disciplinske mjere i kazne:

a) Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći:

1) opomena;

2) pismena opomena;

3) umanjenje osnovne plate državnog službenika do 10% za period do tri mjeseca.

b) Za teške povrede službene dužnosti mogu se izreći:

1) suspenzija prava učešća na internom oglasu iz članova 36. i 46. ovog zakona i javnom konkursu za državne službenike u periodu od najviše dvije godine;

2) umanjenje osnovne plate državnog službenika do 30%, za period do šest mjeseci;

3) premještaj na niže radno mjesto iz člana 10. ovog zakona, ako postoji upražnjeno radno mjesto;

4) prestanak radnog odnosa u državnoj službi.

(2) Izrečene disciplinske mjere i kazne iz disciplinskog postupka se evidentiraju u personalnom dosjeu državnog službenika.

Član 60

(Disciplinski postupak)

(1) Disciplinski postupak protiv državnog službenika pokreće rukovodilac organa državne službe, samoinicijativno ili po prijavi.

(2) Disciplinski postupak je hitan.

(3) Disciplinski postupak protiv državnog službenika za laku povredu službene dužnosti provodi i izriče disciplinske mjere i kazne rukovodilac organa državne službe.

(4) Disciplinski postupak za teške povrede službene dužnosti provodi disciplinska komisija i izriče disciplinske mjere i kazne.

Član 61

(Disciplinska komisija)

(1) Disciplinska komisija je poseban disciplinski organ osnovan u skladu sa podzakonskim propisom iz člana 58. stav (6) ovog zakona.

(2) Predsjednika i članove disciplinske komisije imenuje Vlada, gradonačelnik, odnosno načelnik na period od dvije godine.

(3) Disciplinska komisija ima najmanje tri člana i, prema potrebi, isto toliko zamjenika, od kojih se jedan član i jedan zamjenik imenuju na prijedlog sindikata.

(4) Vlada, podzakonskim propisom iz člana 58. stav (6) ovog zakona, propisuje posebne uslove koje moraju ispunjavati članovi disciplinske komisije i način i postupak njihovog imenovanja i druga pitanja bitna za status i rad disciplinske komisije.

Član 62

(Postupak pred disciplinskom komisijom)

(1) Disciplinska komisija provodi postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika za teške povrede službene dužnosti, u skladu sa pravilima disciplinskog postupka utvrđenim podzakonskim propisom iz člana 58. stav (6) ovog zakona.

(2) Protiv odluke disciplinske komisije državni službenik ima pravo žalbe Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(3) Konačnu odluku donesenu u disciplinskom postupku za državnog službenika izvršava rukovodilac organa državne službe.

(4) Disciplinska komisija primjerak konačne odluke dostavlja Agenciji.

Član 63

(Krivični postupak)

(1) U slučaju da se protiv državnog službenika pokrene krivični postupak na osnovu istih činjenica koje su predviđene za disciplinsku odgovornost, disciplinski postupak se obustavlja do okončanja krivičnog postupka.

(2) Ako se državni službenik u krivičnom postupku oslobodi odgovornosti:

a) vraća se na svoje ranije radno mjesto i njegov lični dosje ne smije sadržavati informacije o krivičnom postupku i/ili preventivnoj suspenziji u vezi s tim postupkom;

b) disciplinske mjere i kazne se ne mogu preduzeti na osnovu istih činjenica po kojima je državni službenik oslobođen u krivičnom postupku.

(3) Ako se optužba za krivično djelo protiv državnog službenika odbije, disciplinski postupak se može preduzeti na osnovu istih činjenica, u skladu sa članom 58. ovog zakona.

(4) Ako se državni službenik, protiv kojeg je pokrenut krivični postupak, proglasi krivim i osudi, u tom slučaju činjenice koje je utvrdio nadležni sud obavezuju organ državne službe, odnosno disciplinsku komisiju koja vodi disciplinski postupak protiv državnog službenika.

Član 64

(Preventivna suspenzija po osnovu krivičnog postupka)

(1) Rukovodilac organa državne službe dužan je državnog službenika odmah suspendovati ako se:

a) protiv državnog službenika pokrene krivični postupak za krivično djelo počinjeno u obavljanju službene dužnosti ili/i

b) državni službenik nalazi u pritvoru.

(2) Rukovodilac organa državne službe može suspendovati državnog službenika u slučaju:

a) ako je protiv državnog službenika pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje pet godina;

b) ako je protiv državnog službenika pokrenuta istraga za krivično djelo protiv službene dužnosti, a postoji osnovana bojazan da bi mogao uticati na svjedoke ili sakriti dokaze;

c) ako je državni službenik zatečen u izvršenju radnji koje imaju obilježja krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina ili krivičnog djela protiv službene dužnosti bez obzira na visinu zaprijećene kazne;

d) ako postoje ozbiljni razlozi koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela bez obzira na visinu zaprijećene kazne;

e) ako postoje i drugi razlozi za koje rukovodilac organa državne službe ocijeni da su osnovani.

(3) Žalba na rješenje o suspenziji iz ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Suspenzija traje do okončanja istrage odnosno krivičnog postupka.

(5) U slučaju da se nakon okončanja postupka iz stava (4) ovog člana državni službenik ima vratiti na posao, osigurava mu se isto ili slično radno mjesto.

Član 65

(Preventivna suspenzija po osnovu disciplinskogpostupka)

(1) Državni službenik će biti suspendovan ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog teške povrede službene dužnosti, ako bi njegovo zadržavanje na poslu moglo štetiti interesima službe.

(2) Rješenje o suspenziji donosi rukovodilac organa državne službe.

(3) Žalba na rješenje iz stava (2) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Suspenzija traje do okončanja disciplinskog postupka.

(5) U slučaju da se nakon okončanja postupka iz stava (4) ovog člana državni službenik ima vratiti na posao, osigurava mu se isto ili slično radno mjesto.

Član 66

(Plata za vrijeme preventivne suspenzije)

(1) U slučaju suspenzije u smislu članova 64. i 65. ovog zakona državnom službeniku pripada naknada plate u visini lA osnovne plate isplaćene u mjesecu koji je prethodio suspenziji.

(2) Državnom službeniku, za period u kojem je bio suspendovan u skladu sa članovima 64. i 65. ovog zakona, pripada razlika između iznosa naknade plate primljene po osnovu iz stava (1) ovog člana i punog iznosa osnovne plate u sledećim slučajevima:

a) ako krivični postupak protiv njega bude obustavljen pravosnažnom odlukom ili ako pravosnažnom odlukom bude oslobođen optužbi, ili je optužba protiv njega odbijena, ali ne zbog nenadležnosti;

b) ako se u disciplinskom postupku ne utvrdi odgovornost državnog službenika za povredu službene dužnosti.

Član 67

(Odgovornost za materijalnu štetu)

(1) Državni službenik je dužan nadoknaditi materijalnu štetu koju u obavljanju državne službe učini namjerno ili krajnjom nepažnjom. http://www.drzavljanstva-advokat.de

(2) Postojanje štete, njezinu visinu i okolnosti pod kojima je šteta učinjena, odnosno krivicu državnog službenika za učinjenu štetu utvrđuje komisija koju rješenjem imenuje rukovodilac organa državne službe. O obavljanju tih poslova komisija sastavlja zapisnik.

(3) Na osnovu zapisnika iz stava (2) ovog člana, rukovodilac organa državne službe donosi rješenje o naknadi štete kojim se utvrđuje visina štete, rok i način isplate štete.

(4) Protiv rješenja o naknadi štete iz stava (3) ovog člana, državni službenik ima pravo uložiti žalbu Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(5) Štetu koju državni službenik učini građanima ili pravnim licima ili organu državne službe, svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u obavljanju državne službe, nadoknađuje organ državne službe čiji je državni službenik učinio štetu.

(6) Organ državne službe ima pravo regresa isplaćene štete od državnog službenika.

(7) Organ državne službe obavezan je nadoknaditi štetu državnom službeniku koju on pretrpi u službi ili u vezi sa službom, po opštim propisima o odgovornosti za štetu.

(8) Ako državni službenik odbije nadoknaditi štetu utvrđenu u rješenju iz stava (3) ovog člana, rukovodilac organa državne službe pokreće postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.

POGLAVLJE IX - NAMJEŠTENICI

Član 68

(Poslovi namještenika)

(1) Namještenici obavljaju poslove iz nadležno- sti organa državne službe koji su funkcionalno povezani sa poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti tih organa, a koji neposredno doprinose da se poslovi osnovne djelatnosti mogu u cjelini, pravilno i efikasno obavljati (u daljem tekstu: dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomoćne djelatnosti).

(2) U dopunske poslove osnovne djelatnosti organa državne službe spadaju određeni stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni, računovodstveno- materijalni i administrativno-tehnički poslovi.

(3) U poslove pomoćne djelatnosti organa državne službe spadaju: operativno-tehnički i pomoćni poslovi.

(4) Kategorije radnih mjesta namještenika, vrsta i složenost poslova, kao i uslovi za obavljanje poslova u okviru radnih mjesta namještenika, utvrđuje svojim propisom Vlada, na prijedlog Ministarstva.

(5) Obavljanje poslova pomoćnih djelatnosti namještenika koji su utvrđeni u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji može se povjeriti pravnim i fizičkim licima registrovanim za obavljanje te djelatnosti.

Član 69

(Radna mjesta namještenika)

(1) Kategorije radnih mjesta namještenika utvrđuju se prema vrsti i složenosti dopunskih poslova osnovne djelatnosti i poslova pomoćne djelatnosti.

(2) Radna mjesta namještenika sa opisom poslova i uslovima za njihovo obavljanje utvrđuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, u skladu sa ovim zakonom i propisom iz člana 68. stav (4) ovog zakona.

Član 70

(Interni premještaj i preuzimanje namještenika)

(1) Ukoliko u organu državne službe postoji upražnjeno radno mjesto namještenika, rukovodilac organa državne službe može izvršiti interni premještaj tako da na to radno mjesto rasporedi namještenika koji se nalazi na sličnom radnom mjestu unutar organa državne službe.

(2) Prilikom odlučivanja o internom premještaju namještenika na upražnjeno radno mjesto u obzir se uzimaju ocjene rada namještenika kao i njegovo ukupno angažovanje i rezultati rada.

(3) Premještaj može biti i nametnut ako je to u interesu organa državne službe.

(4) U slučaju potrebe posla, dva organa državne službe istog nivoa vlasti se mogu sporazumjeti o privremenom ili povremenom preuzimanju namještenika iz jednog u drugi organ državne službe, bez zasnivanja radnog odnosa u organu koji vrši preuzimanje.

(5) Preuzimanje se vrši pismenim sporazumom između rukovodilaca organa državne službe, kojim će se urediti pitanja vezano za privremeno preuzimanje.

Član 71

(Odlučivanje o potrebi prijema namještenika u radni odnos)

O prijemu namještenika u radni odnos odlučuje rukovodilac organa državne službe u skladu sa potrebom za popunom upražnjenog radnog mjesta namještenika utvrđenog pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 72

(Popuna upražnjenog radnog mjesta putem internog oglašavanja)

(1) Ukoliko popuna upražnjenog radnog mjesta namještenika nije izvršena na način utvrđen u članu 70. ovog zakona, popuna tog mjesta se vrši putem internog oglasa.

(2) Interni oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici organa državne službe o čemu se obavještavaju svi organi državne službe u Kantonu.

(3) Pravo prijave na interni oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta. Oglas ostaje otvoren najmanje osam dana od dana objavljivanja.

(4) Interni oglas sadrži:

a) naziv radnog mjesta i opis poslova upražnjenog radnog mjesta;

b) posebne uslove utvrđene za obavljanje poslova tog radnog mjesta;

c) spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas;

d) rok trajanja oglasa;

e) adresu za podnošenje prijava na oglas.

Član 73

(Provođenje internog oglasa)

(1) Rukovodilac organa državne službe za svaki interni oglas rješenjem imenuje komisiju za provođenje internog oglasa. Komisija se sastoji od tri člana koji su u pravilu zaposlenici organa državne službe u koji se prima namještenik, od čega je jedan predstavnik sindikata.

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana razmatra sve prijave podnesene na interni oglas i utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove internog oglasa, o čemu se sastavlja zapisnik. Lista se utvrđuje prema svim činjenicama koje su tražene internim oglasom.

(3) Rukovodilac organa državne službe odlučuje o prijemu namještenika u radni odnos sa liste kandidata koji ispunjava sve uslove internog oglasa o čemu donosi rješenje. Kandidatima koji nisu primljeni u radni odnos dostavlja se pismeno obavještenje o rezultatima internog oglasa.

(4) Protiv rješenja, odnosno obavještenja iz stava

(3) ovog člana, može se u roku od osam dana od dana prijema rješenja odnosno obavještenja izjaviti žalba Odboru za žalbe.

(5) Namještenik stupa na posao kada rješenje o prijemu u radni odnos postane konačno.

Član 74

(Popuna upražnjenog radnog mjesta putem javnog oglašavanja)

Ako se upražnjeno radno mjesto namještenika ne popuni internim oglasom popunjava se putem javnog oglasa, koji objavljuje organ državne službe u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj internet stranici tog organa.

Član 75

(Dostava prijava i provođenje javnog oglasa)

(1) Prijave na javni oglas dostavljaju se organu državne službe u kojem se vrši popuna upražnjenog radna mjesta.

(2) Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama.

(3) Provođenje javnog oglasa vrši se na način propisan u članu 73. ovog zakona.

Član 76

(Opšti uslovi za prijem namještenika)

U radni odnos u organ državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljeno lice koje ispunjava sledeće opšte uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da je starije od 18 godina;

c) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;

d) da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji;

e) da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Član 77

(Prijem namještenika)

(1) Rukovodilac organa državne službe odlučuje o prijemu namještenika u radni odnos prijemom kandidata sa liste kandidata za prijem namještenika, koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa.

(2) Prijem u radni odnos vrši se rješenjem koje sadrži:

a) ime i prezime kandidata koji se prima u radni odnos;

b) naziv radnog mjesta i organizacione jedinice u kojoj je radno mjesto;

c) platni razred;

d) vrijeme trajanja radnog odnosa (neodređeno ili određeno vrijeme);

e) trajanje probnog rada.

(3) Primljeni kandidat se obavještava o datumu stupanja na posao nakon što rješenje o prijemu u radni odnos postane konačno.

(4) Ukoliko primljeni kandidat, iz neopravdanih razloga, u roku od pet radnih dana ne stupi na posao, poništiće se rješenje o njegovom prijemu, u kom slučaju rukovodilac organa državne službe donosi rješenje o prijemu kandidata sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa.

(5) Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos, a ispunjavaju sve uslove javnog oglasa, predstavljaju rezervnu listu uspješnih kandidata i ta lista se čuva tri mjeseca od dana konačnosti rješenja o prijemu namještenika, a najduže do isteka probnog rada.

Član 78

(Žalba na obavještenje)

(1) Kandidat koji nije primljen u radni odnos ima pravo da po prijemu obavještenja o rezultatima javnog oglasa izjavi žalbu Odboru za žalbe, u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

(2) Žalba iz stava (1) ovog člana odlaže izvršenje rješenja o prijemu u radni odnos.

(3) Rješenje Odbora za žalbe kojim odlučuje o žalbi je konačno.

Član 79

(Probni rad)

(1) Kada se radi o prvom zapošljavanju u organima državne službe namještenik prolazi razdoblje probnog rada, koje obuhvata vrijeme uvođenja u posao i vrijeme obavljanja dužnosti i ukupno traje tri mjeseca, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

(2) Neposredno nadređeni državni službenik prati rad namještenika u toku trajanja probnog rada i daje ocjenu o njegovim stručnim sposobnostima koje je pokazao na probnom radu. Ocjena se daje pismeno i mora biti obrazložena.

(3) Ocjena rada može biti zadovoljavajuća ili nezadovoljavajuća.

(4) Ako je ocjena zadovoljavajuća rukovodilac organa državne službe donosi rješenje kojim potvrđuje raspored namještenika na radno mjesto, a ako je ocjena nezadovoljavajuća donosi rješenje o prestanku radnog odnosa tom namješteniku.

(5) U slučaju donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa namješteniku iz razloga utvrđenih u stavu (4) ovog člana, rukovodilac organa državne službe prima u radni odnos kandidata sa liste iz člana 77. stav (5) ovog zakona, s tim da kandidat primljen na to radno mjesto podliježe obavezi probnog rada iz stava (1) ovog člana.

Član 80

(Radni odnos na određeno vrijeme)

(1) U slučaju duže odsutnosti namještenika sa posla (bolovanje, porodiljsko odsustvo, suspenzija i sl.) može se primiti namještenik u radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika na posao.

(2) Popuna privremeno upražnjenog radnog mjesta namještenika vrši se u skladu sa odredbama članova 74. do 78. ovog zakona.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, prijem namještenika na određeno vrijeme do tri mjeseca, može se izvršiti bez javnog oglasa, zbog potrebe hitnog i neodložnog obavljanja određenih poslova, uz obavezu da se istovremeno pokrene postupak javnog oglašavanja upražnjenog radnog mjesta, koje nije moglo na drugi način biti popunjeno.

Član 81

(Stručni ispit za namještenike)

(1) Namještenici koji se nalaze na radnim mjestima na kojima se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti, u skladu sa propisom iz člana 68. stav (4) ovog zakona, podliježu obavezi polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe (u daljem tekstu: stručni ispit).

(2) Stručni ispit sastoji se iz provjere znanja iz oblasti koje su potrebne za obavljanje poslova iz nadležnosti organa državne službe koji se odnose na poslove namještenika.

(3) Namještenici koji su se zatekli u radnom odnosu u organu državne službe na dan stupanja na snagu ovog zakona, a nemaju položen stručni ispit, dužni su položiti ispit u roku od šest mjeseci od dana donošenja propisa iz stava (8) ovog člana.

(4) Lica sa srednjom školskom spremom koja za vrijeme procedure za prijem u radni odnos u organ državne službe imaju navršen radni ili pripravnički staž u trajanju od šest, odnosno devet mjeseci od dana sticanja više školske spreme, a nisu položila stručni ispit, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužna položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

(5) Namješteniku koji ne položi stručni ispit u roku iz stavova (3) i (4) ovog člana prestaje radni odnos u organu državne službe, o čemu se donosi rješenje.

(6) Izuzetno, ako namještenik iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti polaganju stručnog ispita u predviđenom roku, rukovodilac organa državne službe može, na njegov zahtjev, rješenjem produžiti rok za polaganje ispita, a najduže tri mjeseca.

(7) Sredstva za polaganje stručnog ispita namještenika iz stavova (3) i (4) ovog člana osigurava organ državne službe iz kojeg namještenik polaže stručni ispit, a sredstva za polaganje popravnog ispita snosi namještenik.

(8) Sadržaj i način polaganja stručnog ispita namještenika uređuje se propisom koji donosi ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar).

Član 82

(Komisija za polaganje stručnog ispita)

Namještenici stručni ispit polažu pred kantonalnom komisijom koju imenuje ministar.

Član 83

(Pripravnici i lica na stručnom osposobljavanju)

(1) Organ državne službe može primati u radni odnos pripravnike sa završenom srednjom i višom stručnom spremom na pripravnički staž.

(2) Prijem pripravnika u organu državne službe vrši se na osnovu javnog oglasa, na način propisan u članovima 74. do 78. ovog zakona.

(3) Pripravnički staž za pripravnike srednje školske spreme traje šest mjeseci, a za pripravnike više školske spreme traje devet mjeseci.

(4) Za vrijeme pripravničkog staža pripravniku pripada plata u visini utvrđenoj posebnim propisom.

(5) Organ državne službe može primati i lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa odrebama opštih propisa o radu.

Član 84

(Zajedničke odredbe)

(1) Odredbe ovog zakona o državnim službenicima, koje se odnose na prava i dužnosti, ocjenu rada, prekobrojnost, stručno usavršavanje, prestanak radnog odnosa, disciplinsku odgovornost, disciplinski postupak i suspenziju, odgovornost za materijalnu štetu, odmore i odsustva, naknadu za porodiljski dopust i druge odredbe, na odgovarajući način se primjenjuju i na namještenike u organima državne službe, ako ovim zakonom za namještenike nije drugačije propisano.

(2) Odredbe o odmorima i odsustvima, stručnom usavršavanju, odgovornosti za materijalnu štetu, na odgovarajući način se primjenjuju i na lica iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona.

POGLAVLJE X - LJUDSKI RESURSI I KADROVSKA POLITIKA

Član 85

(Smjernice vođenja kadrovske politike)

Vlada, gradsko odnosno opštinsko vijeće utvrđuju opšte smjernice za vođenje kadrovske politike u organima državne službe i o tome mogu donositi odgovarajuće akte, u skladu sa ovim zakonom.

Član 86

(Upravljanje resursima u državnoj službi)

(1) Rukovodilac organa državne službe zadužen je za provođenje odredaba ovog zakona, osigurava upravljanje osobljem organa državne službe, vodi lične administrativne dosjee za svakog državnog službenika i namještenika i osigurava da svaki državni službenik i namještenik, koji obavlja dužnosti u organu državne službe ima nesmetan pristup svom administrativnom dosjeu.

(2) Obavljanje poslova iz stava (1) ovog člana može se povjeriti posebnom organu odnosno službi.

(3) U rukovođenju organima državne službe, rukovodiocu organa državne službe pomažu sekretar organa državne službe i pomoćnik rukovodioca organa državne službe.

(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti za rad, rukovodioca organa državne službe mijenja državni službenik kojeg rukovodilac ovlasti, a u slučaju nepostojanja takvog ovlašćenja sekretar organa državne službe, odnosno pomoćnik rukovodioca organa državne službe.

(5) U slučaju da licu iz člana 10. stav (1) tačka a) ovog zakona prestane radni odnos, organ nadležan za postavljenje može ovlastiti drugog državnog službenika, uz njegovu saglasnost, da privremeno obavlja poslove tog radnog mjesta do okončanja postupka postavljenja, u skladu sa ovim zakonom.

(6) Rukovodilac organa državne službe, u izvršavanju poslova iz stava (1) ovog člana, sarađuje sa Agencijom.

POGLAVLJE XI - AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU I ODBOR ZA ŽALBE

Član 87

(Agencija za državnu službu)

(1) Vlada može osnovati kantonalnu agenciju za državnu službu.

(2) Na osnovu principa utvrđenih u članu 8. ovog zakona, uz pismenu saglasnost Agencije, odnosno nadležnog organa Federacije, ovim zakonom povjerava se Agenciji: provođenje procedura zapošljavanja državnih službenika, vođenje registra državnih službenika, organizacija i realizacija obuke državnih službenika, organizacija edukacije kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uslov za rad u organima državne službe Kantona, grada i opština.

Član 88

(Saradnja sa Agencijom)

(1) Organi državne službe Kantona, grada i opština ostvaruju saradnju sa Agencijom, naročito u pogledu planiranja i provođenja stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika.

(2) Ministarstvo, nadležni organ grada odnosno opštine, vrši nadzor nad pravilnim provođenjem obuke i stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika.

(3) Na zahtjev ustanova i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja u Kantonu, koja su im povjerena zakonom, Agencija obavlja poslove stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika tih pravnih lica, na način propisan odredbama stava (1) ovog člana.

Član 89

(Odbor državne službe za žalbe)

(1) Vlada može osnovati kantonalni odbor državne službe za žalbe.

(2) Na osnovu principa utvrđenih u članu 8. ovog zakona, uz pismenu saglasnost Odbora za žalbe, odnosno nadležnog organa Federacije, ovim zakonom povjerava se Odboru za žalbe da u drugom stepenu odlučuje o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodioca organa državne službe i o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, opštim aktima i kolektivnim ugovorom.

POGLAVLJE XII - IZVRŠENJE I PRIMJENA ZAKONA

Član 90

(Praćenje izvršenja Zakona)

(1) Vlada, gradonačelnik odnosno načelnik, najmanje jednom u šest mjeseci razmatraju izvještaj o provođenju ovog zakona i donose mjere za unapređenje stanja u državnoj službi.

(2) Vlada, gradonačelnik odnosno načelnik, na kraju svake godine, a i ranije prema potrebi, dostavljaju Skupštini Kantona, gradskom odnosno opštinskom vijeću, izvještaj o stanju u državnoj službi u Kantonu, gradu, odnosno opštini.

Član 91

(Primjena Zakona na druge organe i službe)

Odredbe ovog zakona koje se odnose na državne službenike i namještenike u organima državne službe, shodno se primjenjuju i na državne službenike i namještenike koji taj status imaju u: stručnim i drugim službama organa zakonodavne i predstavničke vlasti; organima izvršne vlasti; organima sudske vlasti; tužilaštvu i pravobranilaštvima, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 92

(Sticanje statusa državnog službenika ilinamještenika na poseban način)

(1) Ako dođe do prenošenja određenih poslova budžetskog korisnika u nadležnost organa državne službe, organ državne službe koji preuzima te poslove može preuzeti zaposlenike koji su se danom prenošenja zatekli na poslovima koji se prenose u organ državne službe.

(2) Preuzeti zaposlenici iz stava (1) ovog člana stiču status državnog službenika, odnosno namještenika i raspoređuju se na radna mjesta za koja ispunjavaju uslove u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, osim ispita opšteg znanja odnosno stručnog ispita.

(3) Ostala pitanja koja se odnose na status preuzetih zaposlenika urediće se odlukom Vlade, odnosno nadležnog gradskog i opštinskog organa.

(4) Odlukom iz stava (3) ovog člana utvrdiće se rok do kojeg su preuzeti zaposlenici dužni položiti stručni ispit, odnosno ispit opšteg znanja.

(5) Pod budžetskim korisnikom u smislu stava (1) ovog člana podrazumijeva se budžetski korisnik čiji su podaci navedeni i objavljeni u Registru budžetskih korisnika u Tuzlanskom kantonu.

POGLAVLJE XIII - NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Član 93

(Nadzor nad primjenom Zakona)

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju inspekcija rada i upravna inspekcija svaka u okviru svoje nadležnosti.

Član 94

(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000. 00 KM kazniće se za prekršaj lice iz člana 9. stav (2) koje postupi suprotno odredbi člana 26. ovog zakona;

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000. 00 KM kazniće se za prekršaj lice iz člana 9. stav (3) koje postupi suprotno odredbi člana 26. ovog zakona;

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000. 00 KM kazniće se za prekršaj državni službenik i namještenik koji postupi suprotno odredbi člana 28. stav (7) tačke a) i b);

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000. 00 KM kazniće se za prekršaj državni službenik i namještenik koji postupi suprotno odredbi člana 28. stav (8) tačke a) i b);

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000. 00 KM kazniće se za prekršaj državni službenik koji obavlja dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada suprotno podzakonskim propisima i koju nije odobrio rukovodilac institucije (član 30. stav (1) tačka a)).

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000. 00 KM kazniće se za prekršaj državni službenik koji je član upravnih i drugih organa političke stranke ili ukoliko slijedi instrukcije političkih stranaka (član 30. stav (1) tačka c)).

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000. 00 KM kazniće se za prekršaj državni službenik i lice iz člana 9. stavovi (2) i (3) koji, prilikom postavljenja na radno mjesto, ne predoči sve informacije o imovini kojom raspolaže, odnosno ne prijavi promjene imovinskog stanja u roku od 30 dana od dana nastanka promjene (član 30. stavovi (4) i (5)).

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj rukovodilac organa državne službe:

a) ako ne donese rješenje za državnog službenika u skladu sa članom 30. stav (2) ovog zakona;

b) ako ne postupi po konačnoj odluci Odbora za žalbe, u skladu sa članom 31. stav (7) ovog zakona;

c) ako popunu upražnjenog radnog mjesta izvrši suprotno odredbama članova 32. do 37. i odredbama članova 70. do 78. ovog zakona;

d) ako rješenja iz članova 33. stav (4), 34. stav (2), 42. stav (8) i 46. stav (6) ne dostavlja Agenciji;

e) ako omogući rad na određeno vrijeme duže od vremena utvrđenog članom 50. stav (4) i članom 80. stav (3) ovog zakona.

POGLAVLJE XIV - PRELAZNE ODREDBE

Član 95

(Donošenje zakona i podzakonskih propisa)

(1) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom kantonalni zakoni i drugi propisi kojima se reguliše radno- pravni status državnih službenika, namještenika i lica iz člana 9. stavovi (2) i (3) ovog zakona.
https://www.advokat.attorney/
(2) Federalni i kantonalni podzakonski propisi koji su na snazi primjenjivaće se do stupanja na snagu podzakonskih propisa donesenih na osnovu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

(3) Nadležni organi koji su ovim zakonom ovlašćeni za donošenje podzakonskih propisa, dužni su te propise donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Rukovodioci organa državne službe dužni su, u roku od 30 dana od dana donošenja propisa iz stava (3) ovog člana, donijeti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, u skladu sa odredbama ovog zakona i navedenih podzakonskih propisa.

(5) Akti Agencije koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, primjenjivaće se na području Kantona do stupanja na snagu odgovarajućih propisa i akata koji budu doneseni na kantonalnom nivou.

Član 96

(Status državnih službenika zatečenih na mjestima iz člana 9. stav (2))

(1) Državni službenici zatečeni u državnoj službi na mjestima iz člana 9. stav (2) ovog zakona na dan stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na zatečenim radnim mJestima do okončanja konkursne procedure i izbora lica na pozicije iz člana 9. stav (2) ovog zakona.

(2) Ukoliko lica iz stava (1) ovog člana po javnom konkursu ne budu izabrana na poziciju iz člana 9. stav (2) ovog zakona, rasporediće se na odgovarajuća radna mjesta za koja ispunjavaju uslove, u okviru istog ili drugog organa državne službe, u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji iz člana 95. stav (4) ovog

Član 97

(Lica zatečena na funkciji prije stupanja na snagu Zakona)

(1) Državni službenici i namještenici izabrani odnosno imenovani na javnu funkciju prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji su zatečeni na toj funkciji u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona koji su na odsustvu iz državne službe po ranijim propisima, mogu se vratiti na isto ili drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog organa državne službe, u roku od 30 dana od dana isteka odnosno prestanka mandata.

(2) Na državne službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona zatečeni na pozicijama u zakonodavnim organima vlasti na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, ne odnose se odredbe ovog zakona o nespojivosti sa dužnostima državnih službenika i namještenika do isteka odnosno prestanka mandata na kojima su zatečeni.

Član 98

(Odstupanje sa pozicije ili položaja)

(1) Državni službenik koji se nalazi na poziciji, položaju ili vrši djelatnost nespojivu sa pozicijom državnog službenika u skladu sa ovim zakonom, dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona odstupiti sa pozicije ili položaja, odnosno prestati obavljati djelatnost nespojivu sa dužnostima državnog službenika.

(2) Rukovodilac organa državne službe će protiv lica koja ne postupe u skladu sa stavom (1) ovog člana pokrenuti disciplinski postupak.

Član 99

(Ovlašćenje Agenciji i Odboru za žalbe)

Ovlašćuju se Agencija i Odbor za žalbe da do pribavljanja pismene saglasnosti obavljaju poslove iz člana 87. stav (2) i člana 89. stav (2) ovog zakona.

Član 100

(Započeti postupci)

Svi postupci zasnivanja radnog odnosa, prestanka radnog odnosa i rješavanja prava, obaveza i odgovornosti proizašlih iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika, započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama zakona po kojima su započeti.

POGLAVLJE XV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 101

(Prestanak važenja dosadašnjeg zakona)

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 12/10 i 1/12).

(2) Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Kantona se prestaje primjenjivati Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05).

Član 102

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni član Zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 10/2017)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 10/2018)

Član 12

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni član Zakona o dopunama
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 14/2018)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a primjenjivat će se od 1.1.2019. godine.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]