BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1142
Zakon o drzavljanstvu F BiH - 2016

ZAKON O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet Zakona)

Ovim se zakonom uređuju uvjeti za stjecanje i prestanak državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državljanstvo Federacije), sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13 - u daljnjem tekstu: Zakon o državljanstvu BiH) i druga pitanja koja se odnose na državljanstvo Federacije.Članak 2.
(Državljanstvo Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije)

(1) Svi državljani Federacije samim time su i državljani Bosne i Hercegovine.
(2) Državljanima Bosne i Hercegovine kojima prestane državljanstvo Federacije istodobno prestaje i državljanstvo Bosne i Hercegovine, osim ako ne steknu državljanstvo Republike Srpske.
(3) Državljanima Federacije kojima prestane državljanstvo Bosne i Hercegovine istodobno prestaje i državljanstvo Federacije.Članak 3.
(Uživanje prava državljana Federacije)

Svi državljani Federacije uživaju ista ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zaštitu tih prava na teritoriju Federacije, odnosno na teritoriju Bosne i Hercegovine, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine.II. STJECANJE DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE

Članak 4.
(Temelji za stjecanje državljanstva Federacije)

Državljanstvo Federacije stječe se:
a) podrijetlom;
b) rođenjem na teritoriju Federacije;
c) posvojenjem;
d) naturalizacijom;
e) međunarodnim sporazumom;
f) promjenom državljanstva Republike Srpske u državljanstvo Federacije ili izborom državljanstva Federacije.


Odjeljak 1. Stjecanje državljanstva podrijetlom, rođenjem na teritoriju Federacije i posvojenjem

Članak 5.
(Uvjeti za stjecanje državljanstva Federacije podrijetlom)

(1) Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine stječe državljanstvo Federacije podrijetlom:
a) ako su oba roditelja bili državljani Federacije u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegova rođenja;
b) ako je jedan roditelj bio državljanin Federacije u vrijeme rođenja djeteta, a dijete je rođeno na teritoriju Federacije;
c) ako je jedan roditelj bio državljanin Federacije u vrijeme rođenja djeteta, a dijete je rođeno u inozemstvu, ako bi dijete inače bilo bez državljanstva;
d) ako je dijete rođeno u inozemstvu, a u vrijeme rođenja djeteta jedan od roditelja djeteta bio je državljanin Federacije, dok drugi roditelj nije bio državljanin Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu mjerodavnom tijelu za matične knjige u Federaciji, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u inozemstvu, za upis državljanstva Federacije u matičnu knjigu rođenih;
e) ako je dijete rođeno u inozemstvu, a u vrijeme rođenja djeteta jedan od roditelja bio je državljanin Federacije, dok je drugi roditelj državljanin Republike Srpske, pod uvjetom:
- da su roditelji suglasni s time da dijete ima državljanstvo Federacije ili
- ako nisu suglasni, da je roditelj koji je podnio prijavu za upis djeteta u matičnu knjigu
rođenih mjerodavnom tijelu u Federaciji u to vrijeme imao državljanstvo Federacije;
f) ako je jedan od roditelja djeteta u vrijeme rođenja dijeteta imao državljanstvo Federacije, a drugi roditelj imao državljanstvo Republike Srpske, dijete stječe državljanstvo Federacije ako je rođeno na teritoriju Federacije.
(2) Ako je dijete rođeno u Republici Srpskoj, a u vrijeme rođenja djeteta jedan od roditelja bio je državljanin Federacije, dok drugi roditelj nije bio državljanin Bosne i Hercegovine, dijete stječe državljanstvo Federacije na zahtjev roditelja koji ima državljanstvo Federacije.


Članak 6.
(Stjecanje državljanstva po osnovi rođenja ili nalaska djeteta na teritoriju Federacije BiH)

(1) Državljanstvo Federacije stječe dijete koje je rođeno ili nađeno na teritoriju Federacije nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine i čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva ili ako je dijete bez državljanstva.
(2) Državljanstvo Federacije stječe dijete rođeno na teritoriju Federacije nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine čiji roditelji u vrijeme rođenja djeteta imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i prebivalište na teritoriju Federacije ili na teritoriju
Republike Srpske, ukoliko su suglasni da dijete ima državljanstvo Federacije.
(3) Dijete rođeno na teritoriju Federacije čiji jedan roditelj u vrijeme rođenja djeteta ima državljanstvo Republike Srpske, a drugi roditelj nema državljanstvo Bosne i Hercegovine, stječe državljanstvo Federacije na zahtjev roditelja koji ima državljanstvo Republike Srpske i
prebivalište u Federaciji.


Članak 7.
(Način stjecanja državljanstva Federacije u slučaju posvojenja)

(1) Dijete mlađe od 18 godina koje ima strano državljanstvo ili je bez državljanstva, a koje je državljanin Federacije posvojio potpunim posvojenjem, nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine stječe državljanstvo Federacije.
(2) Ako je jedan od posvojitelja državljanin Republike Srpske, a drugi je državljanin Federacije, dijete stječe državljanstvo Federacije ako se o tome suglase oba posvojitelja.
(3) Ako oba posvojitelja nisu suglasni s tim da dijete stekne državljanstvo Federacije, u tom slučaju dijete stječe državljanstvo Federacije ako je rođeno na teritoriju Federacije ili ako ima prebivalište na teritoriju Federacije ili ukoliko dijete nema prebivalište na teritoriju Federacije, stječe državljanstvo Federacije ako je posvojitelj koji je državljanin Federacije podnio zahtjev za stjecanje državljanstva Federacije.


Odjeljak 2. Stjecanje državljanstva naturalizacijom, olakšanom naturalizacijom i međunarodnim sporazumom


Članak 8.
(Uvjeti za stjecanje državljanstva po osnovi naturalizacije)

(1) Stranac koji je podnio zahtjev za stjecanje državljanstva Federacije može steći državljanstvo Federacije naturalizacijom ako ispunjava sljedeće uvjete:
a) da je napunio 18 godina;
b) da ima odobren stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, s tim da u trenutku podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriju Federacije;
c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Federacije;
d) da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranca iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije ili zaštitna mjera udaljavanja stranca s teritorija Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije od mjerodavnog tijela uspostavljenog Ustavom Bosne i Hercegovine ili Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i da je ta odluka još na snazi;
e) da nije osuđivan na izdržavanje kazne zatvora za kaznena djela s umišljajem na vrijeme dulje od tri godine u vremenu od osam godina prije podnošenja zahtjeva;
f) da se odrekne ili mu na neki drugi način prestane ranije državljanstvo prije stjecanja državljanstva Federacije, osim ako bilateralnim sporazumom iz članka 15. ovoga zakona nije drukčije predviđeno. Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva na drugi način neće se zahtijevati ako to nije odobreno ili se ne može razumno zahtijevati;
g) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovoga uvjeta ne može razumno zahtijevati;
h) da ne predstavlja prijetnju za sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije;
i) da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućuje egzistenciju ili je u stanju osigurati pouzdan dokaz o financijskim izvorima za svoje uzdržavanje sukladno odgovarajućem propisu Bosne i Hercegovine;
j) da je izmirio sve porezne ili druge financijske obveze sukladno odgovarajućem propisu Bosne i Hercegovine;
k) da potpiše izjavu da prihvaća pravni sustav i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Federacije i
l) da ima važeće jamstvo o stjecanju državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije sukladno
odgovarajućem propisu Bosne i Hercegovine.
(2) Stjecanje državljanstva naturalizacijom neće se odobriti čak ako podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za naturalizaciju iz stavka (1) ovoga članka ukoliko postoje utemeljeni razlozi za sumnju kako bi se odobrenjem naturalizacije toj osobi ugrozila sigurnost Bosne i
Hercegovine i Federacije te javni red i mir ili ukoliko naturalizacija nije sukladna interesima Bosne i Hercegovine i Federacije iz nekog drugog razloga utvrđenog na temelju cjelokupne procjene činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva utvrđenog u postupku.


Članak 9.
(Uvjeti za stjecanje državljanstva po osnovi olakšane naturalizacije)

Stranac - bračni partner državljanina Federacije može steći državljanstvo Federacije pod sljedećim uvjetima:
a) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još traje u vrijeme podnošenja zahtjeva;
b) da se odrekne ili na neki drugi zakonom predviđen način prestane njegovo ranije državljanstvo prije stjecanja državljanstva Federacije, osim ako to nije drukčije riješeno bilateralnim sporazumom zaključenim između Bosne i Hercegovine i druge države iz članka 15. ovoga zakona. Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva ne zahtijeva se ako to nije odobreno ili se ne može razumno zahtijevati;
c) da ima odobren stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine, s tim da u trenutku podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriju Federacije;
d) da ne predstavlja prijetnju za sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije.


Članak 10.
(Stjecanje državljanstva po osnovi naturalizacije za dijete mlađe od 18 godina)

(1) Dijete mlađe od 18 godina ima pravo na stjecanje državljanstva Federacije naturalizacijom pod uvjetom:
a) da je jedan roditelj stekao državljanstvo Federacije naturalizacijom i
b) da dijete ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine, s tim da u trenutku podnošenja zahtjeva ima privremeni boravak ili stalni boravak na teritoriju Federacije.
(2) Zahtjev za stjecanje državljanstva iz stavka (1) ovoga članka podnosi roditelj djeteta koji ima državljanstvo Federacije.
(3) Ako je dijete navršilo 14 godina, za stjecanje državljanstva Federacije potreban je njegov pismeni pristanak.


Članak 11.
(Stjecanje državljanstva za osobu bez državljanstva i osobu koja ima status izbjeglice)


(1) Osoba bez državljanstva i osoba koja ima status izbjeglice može steći državljanstvo Federacije bez ispunjavanja uvjeta iz članka 8. stavka (1) toč. b), c), f), i) i j) ovoga zakona
samo ako u statusu osobe bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine u trajanju pet godina prije podnošenja zahtjeva, s tim da u trenutku podnošenja zahtjeva ima odobren boravak na teritoriju Federacije.
(2) Maloljetno dijete osobe koja je stekla državljanstvo Federacije na temelju stavka (1) ovoga članka ima pravo dobiti državljanstvo Federacije bez ispunjavanja uvjeta iz članka 8. stavka (1) toč. a), b), c), f), i) i j) ovoga zakona ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine, bez obzira na duljinu boravka, s tim da u trenutku podnošenja zahtjeva ima status izbjeglice ili odobren boravak na teritoriju Federacije.
(3) Ako je dijete starije od 14 godina, potreban je i njegov pismeni pristanak.


Članak 12.
(Stjecanje državljanstva Federacije emigranata)


(1) Sljedeće osobe imaju pravo dobiti državljanstvo Federacije na temelju zahtjeva bez ispunjavanja uvjeta iz članka 8. stavka (1) toč. b) i f) ovoga zakona, i to:
a) emigranti koji su se vratili u Federaciju,
b) prvi i drugi naraštaj potomaka emigranata navedenih u točki a) ovoga stavka koji su se vratili u Federaciju.
(2) Bračni partner osobe iz stavka (1) ovoga članka ima pravo na stjecanje državljanstva Federacije na temelju zahtjeva bez ispunjavanja uvjeta iz članka 8. stavka (1) točka b) ovoga zakona ako ispuni uvjete iz članka 9. toč. a) i b) ovoga zakona.
(3) U smislu ovoga zakona, pod pojmom emigrant smatra se osoba koja se iselila s teritorija Federacije s nakanom stalnog nastanjivanja u inozemstvu.


Članak 13.
(Stjecanje državljanstva za osobe kojima je državljanstvo prestalo odricanjem ili otpustom)


Osoba kojoj je državljanstvo Federacije radi stjecanja ili zadržavanja državljanstva druge države prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno stjecanje
državljanstva Federacije ako ispunjava uvjete iz članka 8. Ovoga zakona, osim uvjeta iz stavka (1) toč. a) i b) toga članka, samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva ili ima odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini, s tim da u trenutku podnošenja zahtjeva ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriju Federacije.


Članak 14.
(Stjecanje državljanstva Federacije po osnovi odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)


(1) Državljanstvo Bosne i Hercegovine stečeno na temelju odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sukladno članku 13. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, upisuje se u matičnu knjigu rođenih kod mjerodavnoga tijela za matične knjige u Federaciji sukladno članku 20. stavak (1) Zakona o matičnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12 i 80/14) na način utvrđen propisom iz članka 48. ovoga zakona.
(2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka stječe državljanstvo Federacije ako ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriju Federacije.


Članak 15.
(Stjecanje državljanstva po osnovi međunarodnog sporazuma)

Stranac može steći državljanstvo Federacije putem međunarodnog sporazuma zaključenog između Bosne i Hercegovine i druge države koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, sukladno članku IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine.III. PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE


Odjeljak 1. Osnove za prestanak državljanstvaČlanak 16.
(Osnove za prestanak državljanstva Federacije)

Državljanstvo Federacije prestaje:
a) odricanjem;
b) otpustom;
c) oduzimanjem;
d) međunarodnim sporazumom.Članak 17.
(Uvjeti pod kojima ne može prestati državljanstvo)

Državljanstvo Federacije ne može prestati ako bi osoba koja je u pitanju time ostala bez državljanstva, osim u slučajevima utvrđenim člankom 23. točka a) ovoga zakona.

Odjeljak 2. Prestanak državljanstva odricanjem


Članak 18.
(Uvjeti za prestanak državljanstva po osnovi odricanja)

(1) Državljanin Federacije koji je navršio 18 godina, koji živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je zajamčeno stjecanje državljanstva druge države ima pravo odreknuti se državljanstva Federacije.
(2) Djetetu koje živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je zajamčeno državljanstvo druge države prestaje državljanstvo Federacije odricanjem:
a) na zahtjev oba roditelja kojima je prestalo državljanstvo Federacije odricanjem ili
b) na zahtjev jednog roditelja kojemu je državljanstvo Federacije prestalo odricanjem, uz suglasnost drugoga roditelja koji je državljanin Federacije ili
c) na zahtjev jednog roditelja kojemu je državljanstvo Federacije prestalo odricanjem ako je drugi roditelj umro ili mu je oduzeta roditeljska skrb ili je stranac ili osoba bez državljanstva ili
d) na zahtjev posvojitelja kojemu je prestalo državljanstvo Federacije odricanjem, a odnos između posvojitelja i posvojenog djeteta je odnos potpunog posvojenja.
(3) Ako je dijete iz stavka (2) ovoga članka starije od 14 godina, potreban je i njegov pismeni pristanak.
(4) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovoga članka državljanstvo Federacije prestaje osobi kada mjerodavno tijelo utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti iz st. (1) i (2) ovoga članka i stranci uruči rješenje o prestanku državljanstva Federacije.Članak 19.
(Poništenje odluke - rješenja o prestanku državljanstva Federacije
odricanjem)Odluka - rješenje o prestanku državljanstva Federacije odricanjem može biti poništena na zahtjev osobe koja nije stekla državljanstvo države koja joj je izdala jamstvo za stjecanje
državljanstva, o čemu je ta osoba dužna priložiti odgovarajući dokaz.Odjeljak 3. Prestanak državljanstva otpustomČlanak 20.
(Uvjeti za prestanak državljanstva otpustom)Državljaninu Federacije koji živi na teritoriju Federacije može biti odobren otpust iz državljanstva Federacije na temelju zahtjeva za otpust i koji ispunjava sljedeće uvjete:
a) da ima 18 godina;
b) da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak zbog počinjenog kaznenog djela sukladno Kaznenom zakonu Federacije i Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine ili da je osuđena na kaznu zatvora u Federaciji i da je tu kaznu izdržala;
c) da je izmirila sve doprinose, poreze, odnosno druge zakonske obveze plaćanja utvrđene pravomoćnim odlukama mjerodavnih tijela, što se pobliže uređuje propisom iz članka 48. ovoga zakona;
d) da je stekla ili joj je zajamčeno stjecanje državljanstva druge države.Članak 21.
(Prestanak državljanstva za dijete po osnovi otpusta)(1) Djetetu mlađem od 18 godina koje je steklo ili kojemu je zajamčeno stjecanje državljanstva druge države i koje još živi na teritoriju Federacije prestaje državljanstvo
Federacije otpustom, na zahtjev:
a) oba roditelja čije je državljanstvo Federacije prestalo otpustom ili
b) jednog roditelja čije je državljanstvo Federacije prestalo otpustom, ako drugi roditelj nije živ ili mu je oduzeta roditeljska skrb ili je stranac ili osoba bez državljanstva ili
c) jednog roditelja koji ispunjava roditeljske dužnosti i čije je državljanstvo Federacije prestalo otpustom, a drugi roditelj koji je državljanin Federacije se suglasi s tim ili
d) posvojitelja kojemu je državljanstvo Federacije prestalo otpustom, a odnos između posvojitelja i posvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog posvojenja.
(2) U slučajevima iz stavka (1) toč. a), b) i c) ovoga članka, ako je dijete starije od 14 godina, potreban je njegov pismeni pristanak.Članak 22.
(Poništenje rješenja o prestanku državljanstva otpustom)Rješenje o otpustu iz državljanstva Federacije bit će poništeno na zahtjev stranke ako ta stranka nije stekla državljanstvo države koja joj je izdala jamstvo za stjecanje državljanstva, o čemu je ta osoba dužna priložiti odgovarajući dokaz.Odjeljak 4. Prestanak državljanstva oduzimanjem, međunarodnim sporazumom i datum prestanka državljanstva FederacijeČlanak 23.
(Uvjeti za oduzimanje državljanstva Federacije)Državljanstvo Federacije može biti oduzeto u sljedećim slučajevima:
a) ako je državljanstvo Federacije stečeno pomoću prijevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje bitne činjenice koja se može odnositi na podnositelja zahtjeva;
b) kad državljanin Federacije obavlja dragovoljnu službu u inozemnim vojnim snagama unatoč pravnoj zabrani takve službe;
c) kad je državljanstvo Federacije stečeno nakon stupanja na snagu ovoga zakona bez ispunjavanja uvjeta iz čl. 8. i 9. ovoga zakona;
d) kada je državljanin osuđen u ili izvan teritorija Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom zbog poduzimanja radnji kojima se narušava ustavni poredak i sigurnost Bosne i Hercegovine ili kada je osuđen zbog članstva u organizaciji koja poduzima takve radnje, pod uvjetom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine;
e) kada je državljanin osuđen u ili izvan teritorija Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom za kazneno djelo koje uključuje: krijumčarenje vatrenog oružja, eksploziva, radioaktivnog materijala ili narkotičkih sredstava i psihogenih tvari; ili ilegalni prijevoz i
trgovinu materijalima i opremom za proizvodnju oružja ili drugih sredstava za masovno uništavanje; ili ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ostanak ili izlazak iz Bosne i Hercegovine pojedinaca ili skupina; ili organizira ili sudjeluje u trgovini ljudima, pod
uvjetom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine;
f) kada je državljanin osuđen u ili izvan teritorija Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom za kazneno djelo koje proizilazi iz aktivnosti koje se razlikuju od onih iz toč. d) i e) ovoga članka, a koje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.Članak 24.
(Prestanak državljanstva po osnovi međunarodnog sporazuma)Državljaninu Federacije može prestati državljanstvo Federacije na temelju međunarodnog sporazuma zaključenog između Bosne i Hercegovine i druge države koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, sukladno članku IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine.Članak 25.
(Datum prestanka državljanstva Federacije)(1) Državljanstvo Federacije prestaje danom uručenja (dostave) rješenja o prestanku državljanstva Federacije osobi na koju se rješenje odnosi.
(2) Ako mjesto prebivališta osobe iz stavka (1) ovoga članka nije poznato ili ne može biti utvrđeno, državljanstvo Federacije prestaje danom objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".IV. STJECANJE DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE PROMJENOM ENTITETSKOG DRŽAVLJANSTVA I IZBOROM DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJEČlanak 26.
(Stjecanje državljanstva Federacije za djecu čiji roditelji imaju
državljanstvo Republike Srpske)(1) Dijete rođeno u inozemstvu, čiji roditelji u trenutku rođenja djeteta imaju državljanstvo Republike Srpske i prebivalište na teritoriju Federacije, stječe državljanstvo Federacije ako
su djetetovi roditelji suglasni s time.
(2) Dijete rođeno u inozemstvu čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta imao državljanstvo Republike Srpske i prebivalište na teritoriju Federacije, a drugi roditelj nema
državljanstvo Bosne i Hercegovine, stječe državljanstvo Federacije na zahtjev roditelja koji ima državljanstvo Republike Srpske i prebivalište na teritoriju Federacije.Članak 27.
(Stjecanje državljanstva Federacije promjenom entitetskog
državljanstva)(1) Državljanin Republike Srpske koji ima prebivalište na teritoriju Federacije stječe državljanstvo Federacije promjenom entitetskog državljanstva, predviđenog člankom 4. točka f) ovoga zakona, ako podnese zahtjev za stjecanje toga državljanstva.
(2) Državljaninu Federacije koji ima prebivalište u Republici Srpskoj i, nakon što podnese zahtjev, stekne državljanstvo Republike Srpske, prestaje državljanstvo Federacije.Članak 28.
(Stjecanje državljanstva Federacije izborom ili promjenom
entitetskog državljanstva za osobe koje imaju prebivalište u
Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine)(1) Državljanin Bosne i Hercegovine koji nema izjavljeno entitetsko državljanstvo, a ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt BiH), može steći državljanstvo Federacije izborom entitetskog državljanstva, predviđenog člankom 4. točka f) ovoga zakona, ako podnese zahtjev za stjecanje tog državljanstva.
(2) Državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koji ima prebivalište u Brčko Distriktu BiH može steći državljanstvo Federacije promjenom entitetskog državljanstva, predviđenog člankom 4. točka f) ovoga zakona, ako podnese zahtjev za stjecanje toga državljanstva.
(3) Državljanin Federacije koji ima prebivalište u Brčko Distriktu BiH može promijeniti svoje državljanstvo Federacije stjecanjem državljanstva Republike Srpske.
(4) Pravo državljanina Bosne i Hercegovine na stjecanje, odnosno promjenu entitetskog državljanstva iz st. (1), (2) i (3) ovoga članka može se ostvariti samo jednom po osnovi
prebivališta u Brčko Distriktu BiH.
(5) Osoba koja ima prebivalište u Federaciji i kojoj je činjenica državljanstva Bosne i Hercegovine upisana u matičnu knjigu rođenih ili matičnu knjigu državljana u Brčko
Distriktu BiH, a nema izabrano entitetsko državljanstvo, stječe državljanstvo Federacije ako podnese zahtjev za stjecanje toga državljanstva.V. POSTUPAK RJEŠAVANJA DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJEČlanak 29.
(Datum stjecanja državljanstva)(1) Državljanstvo Federacije na temelju čl. 5., 6. i 7. Ovoga zakona stječe se danom rođenja djeteta, a rješava se prema članku 30. ovoga zakona.
(2) Osoba stječe državljanstvo Federacije na temelju čl. 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 15. ovoga zakona danom pravomoćnosti rješenja mjerodavnog tijela o stjecanju državljanstva Federacije.
(3) Osoba iz stavka (1) ovoga članka čije se državljanstvo Federacije upiše na temelju rješenja o naknadnom upisu stječe to državljanstvo danom rođenja te osobe.Članak 30.
(Mjerodavnost općinske i gradske službe za matične knjige)(1) Općinska i gradska služba mjerodavna za matične knjige (u daljnjem tekstu: matična služba općine i grada) rješava zahtjeve za upis državljanstva Federacije prema čl. 5., 6. i 7.
ovoga zakona u matičnu knjigu rođenih. Osobe koje žive na teritoriju Federacije podnose zahtjev matičnoj službi općine i grada koja vodi matičnu knjigu rođenih tih osoba sukladno
propisima o matičnim knjigama.
(2) Matična služba općine i grada rješava zahtjeve za upis državljanstva u matičnu knjigu rođenih za osobe iz članka 26. ovoga zakona.
(3) Osobe koje žive u inozemstvu podnose zahtjev za upis državljanstva Federacije iz stavka (1) ovoga članka putem diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u inozemstvu ili neposredno mjerodavnoj matičnoj službi općine i grada.
(4) Matična služba općine i grada rješava zahtjeve osoba koje stječu državljanstvo Federacije prema članku 47. st. (1) i (2) ovoga zakona, osim za osobe iz članka 32. stavka (1) točke b) ovoga zakona koje spadaju u mjerodavnost kantonalnog ministarstva.
(5) Matična služba općine i grada rješava zahtjeve koji se odnose na naknadni upis državljanstva Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih za osobe rođene prije 1. 1. 1998.
godine, što se obavlja sukladno Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine – pročišćeni tekst ("Službeni list RBiH", broj 30/96) i Uputstvu o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo RbiH sukladno Zakonu o državljanstvu Republike Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/00 i 57/09) i obavlja upis državljanstva u matičnu knjigu rođenih.
(6) Mjerodavnost matične službe iz stavka (5) ovoga članka utvrđuje se na sljedeći način:
a) ako podnositelj zahtjeva živi u Federaciji, zahtjev se podnosi prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, a ako se podnositelj zahtjeva nalazi u inozemstvu, zahtjev se može podnijeti putem diplomatsko-konzularnog predstavništva u inozemstvu ili poštom mjerodavnoj matičnoj službi općine i grada prema posljednjem mjestu prebivališta ili boravištu te osobe u Federaciji;
b) ako podnositelj zahtjeva nije imao prebivalište niti boravište u Federaciji, zahtjev se podnosi prema posljednjem mjestu prebivališta roditelja podnositelja zahtjeva;
c) ako je osoba upisana u matičnu knjigu rođenih, mjerodavnost se određuje prema mjestu upisa te osobe u matičnu knjigu rođenih u Federaciji.
(7) Odredbe stavka (6) ovoga članka primjenjuju se u slučaju ako propisom mjerodavnog tijela Bosne i Hercegovine nije drukčije određeno.
(8) Za naknadni upis državljanstva iz st. (1), (3), (4) i (5) ovoga članka donosi se rješenje na temelju kojeg se obavlja upis u matičnu knjigu rođenih.
(9) Zahtjev iz stavka (3) ovoga članka rješava matična služba općine i grada koja se određuje prema članku 54. Zakona o matičnim knjigama.Članak 31.
(Utvrđivanje državljanstva za umrlu osobu)(1) Zahtjev za utvrđivanje državljanstva Federacije može se podnijeti za umrlu osobu čije državljanstvo nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili knjigu državljana ako ta činjenica predstavlja osnovu za ostvarivanje nekog nasljednog ili drugog prava utemeljenog na zakonu za srodnike umrle osobe ili druge osobe koja ima neposredan pravni interes utemeljen na zakonu, što se pobliže uređuje propisom iz članka 48. ovoga zakona.
(2) Zahtjev za utvrđivanje državljanstva iz stavka (1) ovoga članka podnosi se matičnoj službi općine i grada koja vodi matičnu knjigu rođenih umrle osobe.Članak 32.
(Mjerodavnost kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova)(1) Kantonalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) rješava i donosi rješenja za zahtjeve koji se odnose na stjecanje državljanstva Federacije, i to:
a) za osobe iz članka 27. stavka (1) ovoga zakona;
b) za osobe iz članka 47. stavka (1) ovoga zakona, što se odnosi na osobe rođene i upisane u matičnu knjigu rođenih na teritoriju Republike Srpske koje su na dan 6. 4. 1992. godine i u trenutku podnošenja zahtjeva za stjecanje državljanstva Federacije imale prebivalište na teritoriju Federacije.
(2) Državljanstvo osobe iz stavka (1) ovoga članka upisuje se u matičnu knjigu državljana Federacije koja je utvrđena Zakonom o matičnim knjigama.
(3) Kantonalno ministarstvo dužno je dostaviti primjerak rješenja iz stavka (1) ovoga članka mjerodavnom tijelu Republike Srpske.
(4) Zahtjev za stjecanje državljanstva prema stavku (1) ovoga članka podnosi se prema mjestu prebivališta, odnosno posljednjem mjestu boravišta u Federaciji podnositelja zahtjeva, osim u pitanjima za koja je drukčije određeno propisom iz članka 48. ovoga zakona.Članak 33.
(Mjerodavnost Federalnoga ministarstva unutarnjih poslova)Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) rješava i donosi rješenja za zahtjeve koji se odnose na stjecanje, odnosno prestanak državljanstva Federacije, i to:
a) za osobe iz čl. 15. i 24. ovoga zakona, ako propisom Bosne i Hercegovine nije drukčije određeno;
b) za osobe iz članka 28. st. (1), (2) i (5) ovoga zakona o izboru i promjeni državljanstva Federacije;
c) za osobe iz članka 29. stavka (2) ovoga zakona o stjecanju državljanstva Federacije, s tim da se postupanje prema članku 15. ovoga zakona provodi prema točki a) ovoga stavka;
d) za osobe o prestanku državljanstva Federacije prema osnovama utvrđenim člankom 16. ovoga zakona, izuzev odluka o odricanju i oduzimanju, za koje je mjerodavno Ministarstvo civilnih poslova, kako je utvrđeno člankom 30. stavak (1) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
e) za osobe iz članka 47. st. (3) i (4) ovoga zakona.Članak 34.
(Zahtjevi za stjecanje i prestanak državljanstva iz mjerodavnosti
Federalnoga ministarstva)(1) Zahtjev za stjecanje i promjenu državljanstva Federacije iz članka 28. st. (1), (2) i (5) ovoga zakona podnosi se Federalnom ministarstvu putem mjerodavnoga tijela Brčko Distrikta BiH. Zahtjev sadrži izjavu o izboru državljanstva Federacije ili izjavu o promjeni entitetskog državljanstva stjecanjem državljanstva Federacije i prilaže mu se uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerena preslika putne isprave Bosne i Hercegovine, ovjerena preslika osobne iskaznice i potvrda o prebivalištu u Brčko Distriktu BiH.
(2) Zahtjev za stjecanje državljanstva Federacije iz članka 29. stavka (2), odnosno za prestanak državljanstva prema čl. 20. i 21. ovoga zakona podnosi se kantonalnom ministarstvu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta podnositelja zahtjeva ako nema prebivalište.
(3) Kantonalno ministarstvo dužno je zaprimiti zahtjev iz stavka (2) ovoga članka za stjecanje, odnosno prestanak državljanstva Federacije i taj zahtjev sa svom dokumentacijom odmah dostaviti Federalnom ministarstvu na rješavanje, a ako utvrdi da dokumentacija nije potpuna, dužan je pribaviti potrebnu dokumentaciju i u roku 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostaviti zahtjev i potpunu dokumentaciju Federalnom ministarstvu na rješavanje.
Obveza pribavljanja potrebne dokumentacije izvršava se i na zahtjev Federalnoga ministarstva.
(4) Ako podnositelj zahtjeva živi u inozemstvu, zahtjev za stjecanje, odnosno prestanak državljanstva Federacije može podnijeti neposredno kantonalnom ministarstvu ili Federalnom ministarstvu ili putem diplomatskokonzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine, koje taj
zahtjev s potrebnom dokumentacijom odmah dostavlja Federalnom ministarstvu na rješavanje.Članak 35.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)U rješavanju zahtjeva za stjecanje, prestanak, promjenu i izbor državljanstva Federacije prema ovome zakonu postupa se prema odredbama Zakona o upravnom postupku, osim u slučajevima u kojima je ovim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga zakona drukčije određeno.Članak 36.
(Dostava rješenja Ministarstvu civilnih poslova)(1) Rješenja o stjecanju državljanstva Federacije prema čl. 8., 9., 10., 11., 12. i 13., odnosno rješenja o prestanku državljanstva Federacije prema čl. 20. i 21. ovoga zakona moraju se dostaviti Ministarstvu civilnih poslova u roku 21 dan od dana donošenja rješenja. Ta rješenja stupaju na snagu 60 dana nakon što se dostave Ministarstvu civilnih poslova.
(2) Ako Ministarstvo civilnih poslova utvrdi da rješenje iz stavka (1) ovoga članka nije sukladno Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine, predmet se vraća Federalnom ministarstvu na ponovno razmatranje.
(3) Ako nakon ponovnog razmatranja nastane spor između Federalnoga ministarstva i Ministarstva civilnih poslova, slučaj se mora odmah uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konačno odlučivanje, sukladno članku VI. 3. Ustava Bosne i Hercegovine.Članak 37.
(Rok za rješavanje zahtjeva stranke)(1) Federalno ministarstvo dužno je riješiti zahtjev stranke za stjecanje, odnosno prestanak državljanstva najkasnije u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.
(2) O zahtjevu iz članka 34. stavka (1) ovoga zakona odlučuje se u roku iz stavka (1) ovoga članka i primjerak rješenja dostavlja mjerodavnom tijelu Brčko Distrikta BiH u roku 15 dana, a kada se zahtjev odnosi za promjenu entitetskog državljanstva, rješenje se dostavlja i mjerodavnom tijelu Republike Srpske u istom roku.Članak 38.
(Mjerodavnost tijela za odlučivanje po žalbama)(1) Protiv prvostupanjskih rješenja matične službe općine i grada i rješenja kantonalnog ministarstva koja se donose sukladno ovom zakonu može se izjaviti žalba Federalnom
ministarstvu u roku 15 dana od dana primitka rješenja.
(2) Rješenja Federalnoga ministarstva iz članka 33. Ovoga zakona i rješenja donesena po žalbi iz stavka (1) ovoga članka konačna su i protiv njih se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred kantonalnim sudom prema mjestu sjedišta prvostupanjskog tijela.
(3) Matična služba općine i grada i kantonalno ministarstvo iz stavka (1) ovoga članka dužni su postupiti prema rješenju Federalnoga ministarstva koje se donese prema stavku (2) ovoga članka.Članak 39.
(Način upisa državljanstva u matičnu knjigu rođenih)(1) Državljanstvo Federacije upisuje se u matičnu knjigu rođenih bez donošenja posebnog rješenja kada se utvrdi da osoba ispunjava uvjete za stjecanje državljanstva Federacije prema čl. 5., 6. i 7. ovoga zakona, kada se upis obavlja unutar osnovnog upisa u matičnu knjigu rođenih sukladno propisima o matičnim knjigama. U ovom slučaju upis državljanstva u matičnu knjigu rođenih ima snagu rješenja.
(2) Kada se državljanstvo Federacije iz stavka (1) ovoga članka upisuje u matičnu knjigu rođenih poslije zaključenog osnovnog upisa u toj knjizi, taj se upis obavlja na temelju
pravomoćnog rješenja mjerodavnoga tijela o naknadnom upisu.
(3) Državljanstvo Federacije koje se rješava prema članku 32. ovoga zakona upisuje se u matičnu knjigu državljana utvrđenu Zakonom o matičnim knjigama na temelju pravomoćnog rješenja kantonalnog ministarstva.
(4) Državljanstvo Federacije koje se stječe naturalizacijom i međunarodnim ugovorom (sporazumom) upisuje se u matičnu knjigu rođenih na temelju pravomoćnog rješenja Federalnoga ministarstva koje se donosi prema članku 33. ovoga zakona, a za prestanak državljanstva Federacije iz članka 16. stavka (1) točke b) ovoga zakona upisuje se kada se rješenje o prestanku državljanstva uruči (dostavi) stranci prema članku 25. ovoga zakona.Članak 40.
(Evidencije državljanstva u općini i gradu)(1) Evidenciju o državljanstvu Federacije vode mjerodavne matične službe općine i grada prema stavku (2) ovoga članka.
(2) Evidenciju iz stavka (1) ovoga članka čine podatci o državljanstvu upisani u matičnu knjigu rođenih za državljane Federacije koji su upisani u tu matičnu knjigu koja se vodi na teritoriju Federacije, kao i u matičnu knjigu državljana Federacije za državljanstvo osoba koje su utvrđene Zakonom o matičnim knjigama te državljanstvo upisano u knjigu državljana koja je vođena prema ranijim propisima o državljanstvu na teritoriju Federacije.Članak 41.
(Evidencija u Federalnom ministarstvu)Evidenciju o osobama koje su stekle državljanstvo Federacije sukladno članku 33. i članku 47. st. (3) i (4) ovoga zakona, kao i evidenciju o osobama kojima je državljanstvo prestalo sukladno čl. 20. i 21. ovoga zakona vodi Federalno ministarstvo sukladno propisu iz članka 48. ovoga zakona.VI. DOKAZIVANJE DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJEČlanak 42.
(Dokaz za državljanstvo Federacije)Državljanstvo Federacije dokazuje se na temelju uvjerenja koje se izdaje na obrascu iz članka 44. stavka (1) ovoga zakona, što se odnosi i na državljanstvo Federacije koje je upisano u matičnu knjigu državljana prema Zakonu o matičnim knjigama.Članak 43.
(Mjerodavno tijelo za izdavanje uvjerenja o državljanstvu)(1) Uvjerenje o državljanstvu Federacije izdaje mjerodavna matična služba općine i grada na sljedeći način:
a) osobama kojima je državljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije upisano u matičnu knjigu rođenih;
b) osobama čija je činjenica državljanstva upisana u knjige državljana koje su vođene prema ranijim propisima na teritoriju Federacije;
c) osobama čije je državljanstvo Federacije upisano u matičnu knjigu državljana Federacije predviđenu Zakonom o matičnim knjigama.
(2) U slučaju da mjerodavno tijelo iz stavka (1) ovoga članka bez osnove odbije izdati uvjerenje o državljanstvu, Federalno ministarstvo ili Ministarstvo civilnih poslova izdaje uvjerenje o državljanstvu osobi o kojoj je riječ na temelju dokumentiranih podataka koje posjeduje Federalno ministarstvo, odnosno Ministarstvo civilnih poslova iz svoje mjerodavnosti.
(3) U slučaju spora između Federalnoga ministarstva i mjerodanoga tijela Republike Srpske i Ministarstva civilnih poslova, predmet se mora uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, sukladno članku VI.3. Ustava Bosne i Hercegovine.
(4) Kada je dokumentacija o državljanstvu nedostupna ili je državljani Federacije ne mogu pribaviti u razumnom roku, mjerodavno tijelo iz stavka (2) ovoga članka rješenjem će odobriti takvim osobama da ove podatke pribave na drugi način, uključujući i izjave dane od tih osoba ili drugih osoba.
(5) Federalno ministarstvo u pojedinačnim će slučajevima dostaviti Ministarstvu civilnih poslova tražene informacije iz evidencije koje vode tijela iz stavka (1) ovoga članka.Članak 44.
(Obrazac uvjerenja o državljanstvu)(1) Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine izdaje mjerodavno tijelo iz članka 40. stavka (1) ovoga zakona na obrascu koji propiše Ministarstvo civilnih poslova, sukladno članku 36. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, a federalni ministar unutarnjih poslova propisuje dodatne zaštitne elemente toga obrasca.
(2) Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine sadrži i državljanstvo Federacije.
(3) Uvjerenje iz stavka (1) ovoga članka izdaje se na način utvrđen propisima o matičnim knjigama.VII. NADZOR NAD PROVEDBOM OVOGA ZAKONAČlanak 45.
(Tijelo mjerodavno za nadzor nad provedbom Zakona)(1) Nadzor nad provedbom ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Federalno ministarstvo.
(2) U okviru upravnoga nadzora Federalno ministarstvo ovlašteno je osigurati da matične službe općine i grada i kantonalna ministarstva pravilno primjenjuju ovaj zakon i podzakonske propise u odnosu na pitanja koja su ovim zakonom i podzakonskim propisima stavljena u njihovu mjerodavnost te u tome cilju ima pravo tražiti od tih tijela potrebne podatke, dokumentaciju, spise i druge akte, a ta su tijela dužna dostaviti te materijale.
(3) Tijela i matične službe iz stavka (2) ovoga članka dužni su postupati prema rješenjima i drugim aktima Federalnoga ministarstva koja se donose na temelju ovoga zakona i podzakonskih propisa.
(4) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga zakona i podzakonskih propisa u matičnim službama općine i grada provodi kantonalno ministarstvo sukladno propisu iz stavka (6) ovoga članka.
(5) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga zakona i podzakonskih propisa u kantonalnom ministarstvu, a po potrebi i u matičnim službama općine i grada i pritužbama građana, provodi Federalno ministarstvo.
(6) Federalni ministar donijet će propis o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora iz st. (4) i (5) ovoga članka.
(7) Pri provođenju inspekcijskog nadzora iz st. (4) i (5) ovoga članka inspektori imaju prava i dužnosti utvrđene odredbama Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) koje se odnose na inspekcijski nadzor i ovlasti utvrđene propisom iz stavka (6) ovoga članka.VIII. KAZNENE ODREDBEČlanak 46.
(Prekršaji za odgovornu osobu u tijelu uprave)(1) Novčanom kaznom od 250,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba u matičnoj službi općine i grada i kantonalnom ministarstvu ako:
a) upiše činjenicu državljanstva BiH i državljanstva Federacije u matičnu knjigu rođenih bez zahtjeva stranke ili bez potrebne dokumentacije unutar osnovnog upisa ili bez rješenja o ispravku ili naknadnom upisu prema uvjetima propisanim ovim zakonom i podzakonskim propisima;
b) ne kompletira dokumentaciju za zahtjeve iz članka 34. stavka (3) ovoga zakona;
c) ne postupi prema zahtjevu ili rješenju Federalnoga ministarstva iz članka 38. stavka (3) i članka 45. st. (2) i (3) ovoga zakona;
d) ne postupi prema rješenju federalnoga i kantonalnoga inspektora iz članka 45. st. (4) i (5) ovoga zakona.
(2) Odgovorna osoba iz stavka (1) ovoga članka je osoba koja neposredno rukovodi matičnom službom općine i grada ili državni službenik ili matičar ako nije izvršila obvezu iz svoje mjerodavnosti, a u kantonalnom ministarstvu osoba koja neposredno rukovodi organizacijskom jedinicom u kojoj se obavljaju poslovi državljanstva iz mjerodavnosti
toga ministarstva ili osoba koja nije izvršila obvezu iz svoje mjerodavnosti koja se odnosi na državljanstvo.IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 47.
(Utvrđivanje i stjecanje državljanstva Federacije za osobe koje su
imale prebivalište ili boravište na teritoriju Federacije)(1) Sve osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine sukladno članku 37. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i koje su na dan 6. travnja 1992. imale prebivalište na
teritoriju koji sada pripada Federaciji smatraju se državljanima Federacije, osim ako nemaju prebivalište u Republici Srpskoj, što je sukladno članku 38. stavak 1. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine.
(2) Sve osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine sukladno članku 37. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i koje su na dan stupanja na snagu toga zakona (1. siječnja
1998.) živjele u inozemstvu smatraju se državljanima Federacije ako su prije 6. travnja 1992. godine imale prebivalište ili boravište na teritoriju koji sada pripada Federaciji, ako se nisu stalno nastanile u Republici Srpskoj ili izabrale državljanstvo Republike Srpske, što je sukladno članku 38. stavku 2. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine.
(3) Sve osobe koje su bile državljani bivše SFRJ i koje su se u razdoblju od 6. travnja 1992. godine do dana stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (1. siječnja 1998.) stalno nastanile na teritoriju Federacije i koje na tom teritoriju imaju neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju dvije godine nakon stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (1. Siječnja 1998.), nakon podnošenja zahtjeva dobit će državljanstvo Federacije.
(4) Sve osobe koje su bile državljani bivše SFRJ i koje su se u vremenu između dana stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (1. siječnja 1998. i 31. prosinca 2000.) stalno nastanile na teritoriju Federacije i koje na tom teritoriju budu imale neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju tri godine, nakon podnošenja zahtjeva dobit će državljanstvo Federacije.
(5) Prebivalište djece u smislu odredaba članka 27. ovoga zakona i stavka (1) ovoga članka koja su bila maloljetna i nisu imala prijavljeno prebivalište, utvrđuje se na temelju prebivališta roditelja i drugim dokazima.Članak 48.
(Ovlast za donošenje propisa)(1) Federalni ministar unutarnjih poslova donosi propis kojim se uređuju postupak, dokazna sredstva i način upisa državljanstva u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, rješavanje zahtjeva za naknadni upis državljanstva u matične knjige i donošenje rješenja u
odnosu na stjecanje i prestanak državljanstva i sva druga pitanja koja se odnose na državljanstvo utvrđeno ovim zakonom.
(2) Propisi iz stavka (1) ovoga članka donijet će se u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.Članak 49.
(Način okončanja zahtjeva stranke koji su podneseni do stupanja
na snagu ovoga zakona)

Zahtjevi stranaka podneseni do stupanja na snagu ovoga zakona koji nisu okončani nastavit će se i okončati prema odredbama onoga zakona koji je povoljniji za stranku.Članak 50.
(Datum prestanka važenja Zakona)Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 43/01, 22/09, 61/09 i 65/11).Članak 51.
(Stupanje na snagu Zakona)Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]