BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2307
ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

Član 1.



U Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08i 44/11) iza Poglavlja X - RADNI UVJETI dodaje se novo
poglavlje Xa - PENZIONISANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA i novi čl. 104a. i 104b. koji glase:



"POGLAVLJE Xa - PENZIONISANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA



Član 104a.



(Uvjet za sticanje prava na penziju policijskog službenika)



(1) Policijski službenik je lice definirano u članu 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i pravo na penziju ostvaruje pod uvjetima utvrđenim Zakonom o penzijskom i
invalidskom osiguranju i ovim zakonom pod uslovom da je:
a) imao neprekidno najmanje 15 godina staža osiguranja u svojstvu policijskog službenika i
b) u vrijeme sticanja prava na penziju ima svojstvo policijskog službenika.
(2) Policijskom službeniku iz stava (1) ovog člana lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrdit će se na osnovu pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika, koje su za policijskog službenika najpovoljnije.
(3) Odredbe stava 2. ovog člana odnose se i na policijskog službenika koji usljed zadobijenih povreda na radu uzrokovanih neposrednim izvršenjem službenih poslova i zadataka bude proglašen invalidom 1. kategorije.



Član 104b.



(Pravo na ostvarivanje posebnog staža policijskog službenika)



Poseban staž iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u jednostrukom trajanju uračunava se u staž osiguranja za policijskog službenika iz člana 104a. stav (1) ovog zakona samo uz pismenu saglasnost lica na kojeg se ta saglasnost odnosi.



Član 2.



Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".



Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH



Edin Mušić



Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH



Lidija Bradara

Pozdrav, trenutno sam zaposlen u firmi sa SSS, u m[…]

Ugovor o prodaji

Vjerovatno ti to nisi dobro shvatio, pitaj notara […]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJ[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 75/22 Na osno[…]