BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4709
Službeni glasnik BiH, broj 34/21
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 28. aprila 2021. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, usvojila je


ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 36/04, 84/07, 58/13 i 94/16) u dijelu četvrtom pod nazivom "Posebni postupci", iza poglavlja XXVIII. dodaje se poglavlje XXVIIIa. i čl. 366a, 366b, 366c, 366d, 366e, 366f, 366g. i 366h. koji glase:

"XXVIIIa - POSTUPAK U PARNICAMA POVODOM OSTVARIVANJA PRAVA LICA KOJIMA SU ODREĐENE MJERE S CILJEM ZAŠTITE IDENTITETA


Član 366a.


Ako u poglavlju XXVIIIa. ovog zakona ne postoje posebne odredbe, u parnicama povodom ostvarivanja prava lica koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka primjenjivat će se ostale odredbe ovog zakona.

Član 366b.


Ako su mjere zaštite stranci kao svjedoku pod prijetnjom i ugroženom svjedoku ranije bile određene u krivičnom postupku, Sud će osigurati jednak nivo zaštite i u parničnom postupku.

Član 366c.


(1) U parnici povodom ostvarivanja prava lica koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka ne primjenjuju se odredbe čl. 20. stav (5), 158. stav (2) i 274. stav (2) ovog zakona kojima se određuje obavezan sadržaj tužbe, podneska i presude u smislu navođenja imena i prezimena, prebivališta ili boravišta, te drugih podataka koji otkrivaju identitet tužioca.

(2) U postupku iz stava (1) ovog člana tužilac se tokom parničnog postupka, uključujući sve podneske, odluke Suda, zapisnike i dokumente koji budu korišteni tokom postupka, označava onim pseudonimom koji mu je ranije određen u krivičnom postupku.

Član 366d.


(1) Tužba za ostvarivanje prava lica koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka podnosi se pod pseudonimom ranije određenim u krivičnom postupku.

(2) U prilogu tužbe, u odvojenoj koverti koja je zapečaćena i koju otvara postupajući sudija, dostavlja se rješenje Suda kojim su određene i izmijenjene mjere zaštite identiteta, te povjerljiv prilog u kojem su navedeni lični podaci tužioca.

Član 366e.


Ako je tužilac u parnici lice koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka, tokom cijelog postupka mora ga zastupati advokat kao punomoćnik.

Član 366f.


Odredbe iz ovog poglavlja koje se odnose na tužioca stupanjem u parnicu primjenjuju se i na umješača, ako je to lice u toku krivičnog postupka imalo određene mjere zaštite identiteta.

Član 366g.


Svi učesnici u postupku i službena lica koja u toku obavljanja svojih službenih ili profesionalnih dužnosti saznaju povjerljive podatke u pogledu identiteta tužioca, uključujući vještaka, imaju obavezu čuvanja tajne o tim podacima, u skladu s odredbama Krivičnog zakona.

Član 366h.


Ako se u toku dokaznog postupka poziva kao svjedok lice koje je u toku krivičnog postupka imalo određene mjere zaštite identiteta, Sud će od Krivičnog suda koji je ranije odredio mjere zaštite identiteta pribaviti rješenje o izmjenama mjera zaštite identiteta, te povjerljiv prilog u kojem su navedeni lični podaci svjedoka."

Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-478/21
27. maja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]