BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2635
Zakljucci VSTV BiH povodom ugrozavanja nosilaca pravosudnih funkcija

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tijekom sjednice koja se održava 5. i 6. rujna 2018. godine u Sarajevu, razmotrilo stavove i preporuke Radne skupine za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u BiH (Radna skupina) donesene na sastanku održanom 30. i 31. kolovoza 2018. godine u Mostaru povodom sve učestalijih prijetnji i napada na nositelje pravosudnih funkcija na državnom nivou i članove VSTV-a BiH, te usvojilo zaključke kako slijedi:

1. VSTV BiH izražava zabrinutost zbog prijetnji i napada na nositelje pravosudnih funkcija na svim nivoima u BiH, te dodatno ukazuje na potrebu sustavnih rješenja vezanih za pitanje sigurnosti i zaštite nositelja pravosudnih funkcija. VSTV BiH je mišljenja da je trenutno stanje posljedica, između ostalog, i neprimjerenih istupa pojedinaca, uključujući predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, čime je stvorena atmosfera koja pogoduje ugrožavanju sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija i smatra da je važno suzdržati se od ovakvih istupa.
2. VSTV BiH zahtjeva da nadležna tužiteljstva i policijske agencije, u okvirima svojih nadležnosti i kapaciteta, prioritetno rješavaju slučajeve prijetnji i napada na nositelje pravosudnih funkcija kako bi se obezbijedio adekvatan sigurnosni ambijent u funkcioniranju pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija.

3. VSTV BiH zaključuje da pitanja sigurnosti i zaštite članova VSTV-a BiH nisu uređena niti jednim propisom, stoga smatra potrebnim da se u što skorije vrijeme organizira koordinacijski sastanak predstavnika VSTV-a BiH i Radne skupine sa rukovoditeljima nadležnih policijskih agencija i institucija sudbene policije na svim nivoima u BiH, kako bi se ovo pitanje riješilo na adekvatan način. Cilj ovog sastanka je da se do konačnog uređenja ovog pitanja zakonskim rješenjem iznađu adekvatna prelazna rješenja.
4. VSTV BiH će, posredstvom Radne skupine, u skladu sa zadacima iz Odluke o formiranju Radne skupine, pored ostalih aktivnosti, nastaviti započete aktivnosti na prikupljanju informacija o napadima i prijetnjama upućenim nositeljima pravosudnih funkcija u BiH, ucilju koordinacijske uloge između policijskih agencija nadležnih za pružanje zaštite nositeljima pravosudnih funkcija, te pružanja bolje profesionalne podrške nositeljima pravosudnih funkcija pod prijetnjom.

5. VSTV BiH podsjeća na neophodnost poštivanja i primjene postojećih pravila ponašanja nositelja pravosudnih funkcija u slučajevima zaprimljenih prijetnji ili napada, koja je na prijedlog Radne skupine u okvirima Priručnika o sigurnosti u pravosuđu – „Sigurnost počinje od vas“ utvrdio VSTV BiH i koji je u dovoljnom broju primjeraka distribuiran pravosudnim institucijama, te objavljen na web stranici Centra za sudbenu dokumentaciju VSTV-a BiH. Mišljenja je da je neophodno sve informacije o ugrožavanju sigurnosti pravosuđa blagovremeno upućivati na adresu VSTV-a BiH, odnosno nadležnoj Radnoj kupini za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u BiH, što je obveza proistekla iz akta VSTV-a BiH od 29.7.2013. godine.

6. VSTV BiH savjetuje da nositelji pravosudnih funkcija o prijetnjama i napadima odmah obavijeste nadležne policijske agencije ili institucije sudbenih policija nadležne za pružanje mjera zaštite, te da o prijetnjama i napadima u što je moguće manjoj mjeri istupaju u medijima. Također, Radna skupina savjetuje da je u slučaju istupanja u medijima nužno voditi računa da ti istupi budu sigurnosno i profesionalno usklađeni sa situacijom i postojećim pravilima, obzirom da se istim može dodatno ugroziti kako sigurnost osobe kojoj se prijeti ili je pod mjerama zaštite, tako i sigurnost osoba koje pružaju mjere zaštite, kao i eventualno pokrenuta kaznena istraga.

7. VSTV BiH ima namjeru nastaviti svoje aktivnosti na unapređenju stanja sigurnosti u pravosuđu BiH tako što planira uspostaviti redovitu komunikaciju sa nositeljima pravosudnih funkcija putem pravosudnog web portala i e-maila, i to putem redovitih objava o aktivnostima Radne skupine na pravosudnom web portalu i dostavljanja mjesečnih obavještenja i preporuka svim nositeljima pravosudnih funkcija u BiH o aktivnostima koje je potrebno poduzeti u slučaju ugrožavanja sigurnosti upućenih prema nositeljima pravosudnih funkcija.

8. VSTV BiH predlaže da se u programe obvezne edukacije nositelja pravosudnih funkcija uključe teme vezane za sigurnost nositelja pravosudnih funkcija i samog pravosuđa. Također, edukacije na ovu temu će se nastaviti kroz posebne tematske konferencije koje će uz potporu donatora organizirati Radna skupina.

9. Pored gore navedenog, VSTV BiH također smatra da je potrebno povećati tehnički nivo opremljenosti pravosudnih institucija na ovom polju čime bi se sigurnosni ambijent podigao na višu razinu. Sukladno tome već je pripremljen i implementiran jedan projekat u sastavu IPA 2012 ali, obzirom na veliki broj objekata i limitirane ljudske resurse u sudbenoj policiji, neophodno je u suradnji sa Tajništvom VSTV-a BiH razvijati nove projekte kako bi se mobilizirali postojeći fondovi pri Europskoj uniji i kod drugih donatora, što bi direktno uticalo na poboljšanje cjelokupnog stanja sigurnosti u pravosuđu u BiH u bližoj budućnosti.


Radna skupina za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u BiH imenovana je Odlukom VSTV-a BiH 7.9.2017. godine i intenzivno se bavi pitanjem sigurnosti pravosuđa, naročito sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija na radnom mjestu i van radnog vremena. Radnu skupinu, pored predstavnika VSTV-a BiH, čine predstavnici policijskih agencija nadležnih za sigurnost pravosuđa (svih sudbenih policija u Bosni i Hercegovini - Sudbene policije BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta, te predstavnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH), dvoje sudaca i jedan tužitelj kao predstavnici nositelja pravosudnih funkcija, te predstavnik Delegacije Europske unije u BiH kao jednog od najvećih donatora.

www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]