BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudska praksa Bosne i Hercegovine, Sudska praksa Brčko distrikta BiH, Sudska praksa Republike Srpske BiH
#4147
ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U VANREDNOM PRAVNOM SREDSTVU
Zakon o parničnom postupku

član 357 stav 2 i član 358 stav 2

U vanrednom pravnom sredstvu protiv donijete odluke nije moguće postavljanje zahtjeva za izuzeće sudije koji je donio tu odluku.

Obrazloženje:

"Pobijana presuda je pravilna.

U pogledu prigovora da su postojali uslovi iz odredbe člana 357. stav 5. ZPP da se postupajući sudija izuzme, ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, ovaj sud zaključuje da je tužiteljica vjerovatno mislila na član 89. Zakona o izmjenama i dopunama ZPP ("Sl. glasnik RS" broj 61/13) kojim je izmijenjen član 357. i dodat stav 2. tog člana prema kojem sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili ako postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanju njegovu nepristrasnost.

Tužiteljica je prilikom podnošenja tužbe mogla saznati da je postupajući sudija zadužen sa navedenim predmetom i blagovremeno tražiti izuzeće ukoliko sumnja u nepristrasnost tog sudije. Postavljanje takvog zahtjeva u vanrednom pravnom sredstvu protiv donijete odluke nije moguće.

Istina, odredba člana 358. stav 2. ZPP daje mogućnost podnošenja zahtjeva za izuzeće u pravnom lijeku ili odgovoru na pravni lijek, ali takav zahtjev podrazumijeva izuzeće sudije koji postupa u donošenju odluke po izjavljenom pravnom lijeku. Stoga se prigovor tužiteljice da su postojali razlogi za izuzeće sudije, koji je donio pobijanu odluku, ukazuje neosnovanim.

Činjenica da je muž postupajućeg sudije stavio paraf na prvostepeno rješenje, koje je izradio referent D. D., a potpisao rukovodilac područne jedinice, nema nikakvog značaja, niti može izazvati sumnju u nepristrasno postupanje predmetnog sudije u upravnom sporu, budući da je članom 21. Zakona o izmjenama i dopunama ZOUP ("Sl. glasnik RS" broj 50/10) propisano da rješenje potpisuje rukovodilac, odnosno starješina organa ako posebnim propisom nije drugačije određeno ili služebno lice po njegovom ovlašćenju. Budući da je prvostepeno rješenje, pismeno sačinio drugi referent, a rukovodilac organa potpisao, pa činjenica da je suprug postupajućeg sudije samo stavio paraf na to rješenje ne može predstavljati osnov za izuzeće postupajućeg sudije, pogotovo što je takav zahtjev stavljen u vanrednom pravnom sredstvu izjavljenom protiv odluke koju je donio predmetni sudija."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 016412 16 Uvp od 16.5.2018. godine)

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]