BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#200
VRIJEDNOSNI PAPIRI

ZOO sadrži odredbe o vrijednosim papirima. Vrijednosni papir je pisana isprava koja u sebi sadrži neko pravo i izdavalac te isprave se obavezuje da će ispuniti obavezu koja iz isprave proizilazi osobi koja je zakoniti imalac te isprave. Vrijednosni papiri su formalne isprave i uvijek su u pisanom obliku i bitni sastojci vrijednosnog papira uvijek su proprisani zakonom. Za neke vrijednosne papire posebnim zakonom se propisuju bitni sastojci, npr. bitni sastojak mjenice i čeka propisan je zakonom o mjenici i zakonom o čeku. Obzirom na pravo koje u sebi sadrži vrijednosni papir možemo ih podijeliti u više kategorija: vrijednosne papire koji u sebi sadrže građansko pravo, najčešće to je imovinsko pravo, a može biti i stvarno pravo, i vrijednosne papire koji u sebi sadrže pravo na upravljanje. Kada se radi o građanskim pravima koja opredjeljujemo kao imovinska prava vrijednosni papir u sebi ima to pravo inkorporirano i može da sadrži obavezu remitenta na isplatu određene sume novca (to je obligaciono pravo, npr. Mjenica, ček i kreditno pismo). Postojanje imovinskog prava inkorporiranog u vrijednosni papir ne mora se dokazivati. Stvarna prava u sebi sadrži konosman, skladišnica i prenosivi tovarni list Pravo na upravljanje sadrži dionica. Prava koja sadrže vrijednosni papiri su inkorporirana u ispravu (utjelovljena) i zakonit imalac isprave ne mora dokazivati postojanje tog prava, npr. skladišnica se može prenositi u cjelini indosiranjem i ako je prenijeta u cjelini, imalac skladišnice može bez dokazivanja preuzeti robu sa skladišta. Ako je samo skladišnica prenesena indosiranjem na treće lice, on ne mora dokazivati skladištaru neki drugi pravni osnov. Indosiranje je radnja imaoca vrijednosnog papira kojom taj papir prenosi na treću osobu, a inodsament je sama izjava o prenosu koja se bilježi na poleđini vrijednosnog papira.

Imalac založnice može od skladištara tražiti da stvari podvrgne javnoj prodaji , iz dobivene svote prvo bi se podmirivali troškovi skladištara, pa onda imalac založnice a uslov za tzo je protest založnice. Onaj ko ima skladišnicu ne mora dokazivati vlasništvo nad stvarima. Ako imalac skladišnice želi da je indosira njegov interes je da trećem licu sa kojim je u dužničko- povjerilačkom odnosu preda založnicu. Imalac založnice se mora saglasiti sa indosiranjem skladišnice.
Konosman je vrijednosni papir koji izdaje prevoznik u pomorskom saobraćaju (brodar) osobi čija se roba predaje na prijevoz. Osoba koja ima konosman ne mora dokazivati da je vlasnik stvari koje su predate na prevoz.
Dionicom se stiče pravo na upravljanje i dobit. Imalac dionice ne mora posebno dokazivati svoje pravo na upravljanje. Visina dividende ne proizilazi iz dionice i zato se smatra da ona prije svega predstavlja pravo na upravljanje.
Prenosivi tovarni list – ako glasi po naredbi. Onaj koji nije prenosiv njime se samo može preuzeti roba koja je data na prevoz.
Vrijednosni papiri mogu se prenositi predajom, cesijom i indosiranjem. Kako će se postupiti u konkretnom slučaju zavisi od toga da li glasi na ime, donositelja ili po naredbi. Vrijednosni papiri koji glase na ime u pravilu se prenose cesijom, a ako su na donosioca prenose se običnom predajom, a indosamentom se prenose kada je to izričito propisano zakonom.
Pored vrijednosnih papira u prometu mogu biti i legitimacioni papiri (željezničke karte, ulaznice za kino i sl. kod njih se zna koje izdavatelj, a a ne zna ko je korisnik, a onaj ko pokaže ispravu može da ostvari prava koja iz tog papira proizilaze ) i legitimacioni znaci.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]