BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#196
VRIJEDNOSNI PAPIRI

­ Zakon o vriednosim papirima određuje emisiju i promet vrijednosnih papira kao i njihove sudionike.

­ Vrijednoni papir je isprava ili elektronički zapis koja se bez vrijednosnog papira ne mogu ostavivati niti prenositi.
­ VP i smislu ovog zakona su:
1) dionice,
2) obveznice,
3) certifikati koji su izdati na duži rok trajanja od 1 godine,
4) ugovori o investiranju no osnovu kojih se mogu od trećih lica pribavljati sredstva.

Sadržaj vp određuej pravno lice odnosno emitent.

Zakon o vriednosim papirima se ne primjenjuje na
1) mjenice i čekove,
2) na polise osiguranja,
3) na tzv. komercijalne papire (trgovačka uputnica, robna uputnica, kreditno pismo, konosmanm, tovarni list, skladišni list itd.).
- registar vrijednosnih papira vodi poslove registriranja, čuvanja i održavanj podataka o istim, kao i poslove prometa vrijednosnih papira.

Vrijednosni papiri se registruju kao elektronički zapisi, dakle, u dematerijalzovanom obliku.

Emitent je obavezan osigurati ostvarenje prava sadržanih u vrijednosnom papiru.

Vlasnik vrijdesnosnohg papira ima račun kod registra koji vlasniku izdaje certifikat.

Vlasništvo nad vrijenosnim papirima se stiče - na dan zaključenja pravnog posla kojim se prenosi vlasništvo nad vrijednosnim papirima.

Emisija vrijednosnih papira vrši se:
a) javnom ponudom ili
b) zatvorenom prodajom.
Javna ponuda je prodaja ne temelju javnog poziva za upis vrijednosnih papira.
U određenim slučajevima, zakomom propisanim, emisija se vrši i zatvorenom prodajom.

Promet vrijednosnih papira je
1) kupovina,
2) prodaja i
3) davanje u zalog vrijednosnih paapira,
4) konverzija, spajanje i podjela dionica.
Kupovina i prodaja vrše se na temelju ugovora u pismenoj formi, a konverzija spajanje i podjela dionica vrše se na osnovu odluke emitenta uz odobrenje Komisije.

Berza:
Promet vrijednosnih papira obavlja se na berzi i drugim javnim tržištima koja se osnivaju radi stvaranja uslova za povezivanje ponude i potražnje.
Berzu osnivaju ugovorom pravne osobe za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, a koje su registriraen kod Komisije.
Berza prestavlja oblik dioničkog drušva i osniva se osnovu odobrenja Komisije.
Nju mogu osnovati najmanje 5 profesionalnih posrednika.
Upisuje se u Registar dioničkih društava kod Komisije, a zakonom se određuje najmanji iznos osnovnog kapitala.

Posredovanje u prometu vrijednosnim papirima:
To su poslovi kupovine i prodaje vp u svoje ime i za tuđi račun i nazivaju se brokerski poslovi.
Kupovina i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun – dileri.
U poslove posredovanja spadaju
a) poslovi društva za upravljanje fondovima,
b) poslovi podrške tržištu,
c) investiciona savjetovanja i dr.

Komisija za vrijednosne papire
To je samostalna specijalizirana institucija FBiH.
Sjedište joj je u Sarajevu.
Sačinjenja je od predjsedika, zamjenika i tri člana sa mandatom 5 godina.
Osigurava primjenu i nadzor nad provođenjem zakona o vp i drugih zakona koji se odnose na emisiju i promet vp.
Akti koje donosi Komisija su konačni, što zanči da se protiv istih može samo pokretati upravni spor.

Registar vrijednosnih papira
On obavlja poslove
1) registarcije,
2) čuvanja i
3) održavanja podataka o vp,
4) poslove prenosa i
Druge poslove ne može obavljati.
I Registar se osniva kao dioničko društvo, sjedište mu je u Sarajevu, ima skupštinu i nadzorni odbor.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]