BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#17
VRHOVNI SUD RS

O VRHOVNOM SUDU RS


Vrhovni sud Republike Srpske osnovan je na osnovu člana 135. Ustava Republike Srpske, odlukom Narodne skupštine od 12.8.1992. godine. Nadležnost mu je bila utvrđena Zakonom o redovnim sudovima, koji je stupio na snagu 28.5.1993. godine.

Prema sadašnjem članu 123. Ustava Republike Srpske Vrhovni sud Republike Srpske, kao najviši sud u Republici osigurava jedinstvenu primjenu zakona, a prema članu 22. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broja 37/12), Vrhovni sud Republike Srpske je najviši sud u Republici Srpskoj sa sjedištem u Banjaluci.

NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RS

Vrhovni sud Republike Srpske sa sjedištem u Banjoj Luci, kao najviši sud u Republici, obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakona, a prema članu 35. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 37/12), stvarno je nadležan da odlučuje:

a) o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka okružnih sudova, ako je to zakonom određeno;
b) o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih odluka sudova, kada je to zakonom određeno;
v) o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;
g) zauzima načelne stavove radi usaglašavanja sudske prakse o pitanjima za koja ocijeni da su od značaja za jedistvenu primjenu zakona u Republici Srpskoj;

ODJELI VRHOVNOG SUDA RS

Vrhovni sud RS ima dva odjela. I to:

KRIVIČNO ODJELJENJE
GRAĐANSKO-UPRAVNO ODJELjENjE

Predsjednici odjeljenja su ovlašteni da predlože predsjednike vijeća, sastav i raspored rada vijeća.

Službene novine Federacije BiH, broj 96/22 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 95/22 Na osno[…]

ISPLATA DOBITI OSNIVAČU IZ REPUBLIKE ITALIJE Zakon[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 94/22 Ustavni[…]