BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#11
VRHOVNI SUD FEDERACIJE BIH

OSNIVANJE VRHOVNOG SUDA FBIH

Prema Ustavu Federacije BiH iz 1994. godine, sudsku vlast u Federaciji vrše Vrhovni sud Federacije BiH, kantonalni sudovi i općinski sudovi. Vrhovni sud Federacije je najviši apelacioni sud u Federaciji BiH i jedini sud koji odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima, te se nalazi na vrhu piramide sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vrhovni sud Federacije BiH osnovan je Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95).Vrhovni sud FBiH počeo je s radom 1. marta 1995.godine, kao najviši žalbeni sud u Federaciji, kada je prestao s radom Vrhovni sud BiH.

Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/05 od 04.07. 2005. godine, a stupio na snagu 12.07.2005. godine), odredbama od člana 25. do člana 29. utvrđena je stvarna i mjesna nadležnost općinskih, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Stupanjem na snagu tog Zakona, prestaje da važi Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95).

Zakonom o sudovima FBiH garantovana je samostalnost i nezavisnost od zakonodavne i izvršne vlasti. Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad. Sudovi štite prava i slobode zagarantirane ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona i zakonom, te osiguravaju ustavnost i zakonitost. Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno, blagovremeno i efikasno.

ORGANIZACIJA VRHOVNOG SUDA FBIH

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Vrhovnog suda FBiH vrše se u osnovnim organizacionim jedinicama i to:

Sektoru sudija Vrhovnog suda FBiH;

U osnovnoj organizacionoj jedinici Sektoru sudija Vrhovnog suda FBiH osnivaju se sudska odjeljenja radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne oblasti i to:

Krivično odjeljenje
Građansko odjeljenje
Upravno odjeljenje i
Odjeljenje za praćenje i proučavanje sudske prakse.

Sektoru sudske uprave;

U osnovnoj organizacionoj jedinici Sektoru sudske uprave osnivaju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

Odsjek sudskih savjetnika,
Odsjek za administrativno-tehničke poslove,
Odsjek sudske pisarnice
Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove,

Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice Sektora sudija Vrhovnog suda FBiH utvrđen je zakonom.

Djelokrug rada Krivičnog odjeljenja, Građanskog odjeljenja i Upravnog odjeljenja utvrđen je zakonom.

Djelokrug rada Odjeljenja za praćenje i proučavanje sudske prakse urediće se posebnim aktom.

NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA FBIH

Vrhovni sud FBiH najviši je žalbeni sud u Federaciji BiH. Ima sjedište u Sarajevu i nadležan je za područje cijele Federacije BiH. Stvarna nadležnost Vrhovnog suda FBiH propisana je članom 29. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 38/05 od 04.07. 2005. godine, a stupio na snagu 12.07.2005. godine).

Vrhovni sud FBiH nadležan je:

da odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka kantonalnih sudova, ako je to zakonom određeno;
da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova kada je to zakonom određeno;
da odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;
da rješava sukobe nadležnosti između kantonalnih i općinskih sudova sa područja različitih kantona, ako zakonom nije drugačije određeno;
da odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi sud kada je to određeno zakonom i da obavlja druge poslove utvrđene zakonom, osim onih iz nadležnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Vrhovni sud FBiH može imati i izvorne nadležnosti, ako su utvrđene federalnim zakonima.

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com/Sarajevo-sud.html

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]