BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
User avatar
By pravnik
#1162
Vremensko trajanje autorskog prava


Autorsko pravo traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti. Ako autorsko pravo zajednički pripada koautorima, rok se računa od smrti koautora koji je posljednji umro. Autorsko pravo na anonimno djelo i djelo objavljeno pod pseudonimom traje 70 godina od dana zakonitog objavljivanja djela. Ako pseudonim ne ostavlja nikakvu sumnju u pogledu identiteta autora, ili ako autor za vrijeme roka otkrije svoj identitet, primjenjuje se rok od 70 godina od momenta njegove smrti. Autorsko pravo na kolektivnim djelima traje 70 godina od dana zakonitog objavljivanja djela. Što se tiče rokova koji važe za zbirke, nebitne promjene u izboru, usklađivanju ili rasporedu sadržaja zbirke ne produžavaju trajanje autorskog prava na zbirci. Kao nebitne promjene smatraju se dodavanja, ispuštanja ili druga preinačavanja u pogledu izbora, usklađivanja ili rasporeda građe, koja su potrebna da zbirka zadrži svoj prvobitan karakter i namjenu, na način koji je predvidio njen autor.

Svi naprijed pomenuti rokovi počinju teći od 1. januara godine koja slijedi poslije godine u kojoj je nastala činjenica od koje se računa početak roka. Istekom rokova trajanja autorskog prava, autorsko djelo prestaje da bude autorskopravno zaštićeno.

Shodno naprijed navedenom, treba dodati da autor ima mogućnost tkz. prava pokajanja, a isto daje isključivo pravo autoru da jednostranom izjavom volje raskine ugovor kojim je prenio autorska imovinska prava i uskrati dalje iskorištavanje svog djela ako za to ima ozbiljne moralne razloge i ako prethodno nadoknadi običnu štetu nosiocu tih prava.

http://epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]