BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5651
Službeni glasnik BiH, broj 29/24 U cilju pružanja informacija stranim diplomatskim predstavništvima i diplomatama koji dolaze na službu u Bosnu i Hercegovinu, kao i bh dužnosnicima koji putuju u inostranstvo, o osnovnim pitanjima iz nadležnosti Diplomatskog protokola, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

VODIČ O DIPLOMATSKOM PROTOKOLU


DIO PRVI - UVOD


Član 1.


(1) Vodičem o diplomatskom protokolu se daju informacije o načinu ostvarivanja prava za poreska i carinska oslobađanja koje strana diplomatska i konzularna predstavništva, misije međunarodnih organizacija i njihovo osoblje ostvaruju u Bosni i Hercegovini, u okviru diplomatskih privilegija predviđenih međunarodnim sporazumima, propisima Bosne i Hercegovine i na osnovu reciprociteta.

(2) Poreska i carinska osobađanja za robe i usluge namijenjene programima međunarodne pomoći BiH, razvojnim programima i donacijama nisu predmet ovog Vodiča i ostvaruju se u posebnom postupku.

Član 2.


U smislu odredbi ovog Vodiča, definiše se značenje sljedećih pojmova:

(1) Diplomatska i konzularna predstavništva su: Ambasade, Generalni konzulati, počasni konzulati i druge stalne diplomatske misije stranih država akreditovane u Bosni i Hercegovini;

(2) Misije međunarodnih organizacija su: međunarodne i međuvladine organizacije sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i misije međunarodnih ili međuvladinih organizacija akreditovane u Bosni i Hercegovini koje prema odredbama međunarodnih ugovora čija je članica BiH imaju status uporediv sa statusom diplomatskih misija;

(3) Osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava su: šefovi diplomatskog i konzularnog predstavništva, diplomatski agenti, konzularni agenti, počasni konzuli i pripadnici administrativno - tehničkog osoblja koji su u tom svojstvu notifikovani na dužnosti u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu u Bosni i Hercegovini i kojima je Ministarstvo vanjskih poslova BiH izdalo službenu iskaznicu tipa "D", "K" "S" ili "PK";

(4) Osoblje misija međunarodnih organizacija su: šefovi misija međunarodnih organizacija, međunarodni službenici diplomatskog ranga i pripadnici administrativno - tehničkog osoblja koji su notifikovani u tom svojstvu na dužnosti u misiji međunarodne ogranizacije u Bosni i Hercegovini i kojima je Ministarstvo vanjskih poslova BiH izdalo službenu iskaznicu tipa "MO" ili "S".

(5) Vremensko važenje diplomatskih privilegija: administrativno-tehničko osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija međunarodnih organizacija sa službenom iskaznicom tipa "S" mogu ostvariti pravo na oslobađanje ili povrat PDV-a, carine i drugih dadžbina u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na dužnost u Bosni i Hercegovini. Ovaj rok može biti određen u kraćem ili dužem trajanju pod uslovom reciprociteta.

DRUGI DIO – POREZI I CARINE


Član 3.


(1) Diplomatska i konzularna predstavništva, misije međunarodnih organizacija i osoblje iz člana 2. 3) i 2. 4) ovog Vodiča imaju pravo na nabavku ili uvoz u Bosnu i Hercegovinu, bez plaćanja carine i PDV-a, razumnih količina roba namijenjenih za službenu upotrebu predstavništava i misija, odnosno za neposrednu ličnu upotrebu osoblja.

(2) U slučaju nabavke unutar Bosne i Hercegovine, misije, članovi misija i članovi međunarodnih organizacija plaćaju PDV, a kroz postupak povrata na isti imaju pravo na povrat ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o primjeni poreza na dodanu vrijednost i Instrukcijom o uslovima i načinu povrata poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i članovima misija.

(3) Kod uvoza dobara po carinskoj povlastici u okviru diplomatskih privilegija predviđenih međunarodnim sporazumima za strana diplomatska i konzularna predstavništva, misije međunarodnih organizacija i njihovo osoblje, u carinskom postupku se ostvaruje direktno oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina i PDV-a i drugih dadžbina predviđenih međunarodnim sporazumima, a koje su navedene u potvrdi o diplomatskom statusu koju izdaje Ministarstvo.

(4) Predmetom carinskih postupaka ni carinskih povlastica nisu usluge, i na iste se ne primjenjuju carinski propisi.

(5) Carinska povlastica u okviru diplomatskih privilegija, uz ispunjenje propisanih uslova, može se primjeniti kod neposrednog uvoza robe iz druge države, kao i u slučaju kada konzularno ili diplomatsko osoblje i članovi međunarodne organizacije stranu robu (roba koja nije ocarinjena) za koju traži carinsku povlasticu kupuje u carinskim skladištima u Bosni i Hercegovini odobrenim od strane nadležnog carinskog organa.

(6) Misije podnose Ministarstvu vanjskih poslova BiH zahtjev za izdavanje trajne potvrde o diplomatskom statusu u svrhu oslobađanja od carine i od PDV-a.

(7) Ministarstvo vanjskih poslova BiH će u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva, izdati odgovarajuću potvrdu o diplomatskom statusu za vozilo, ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni međunarodnim sporazumima, propisima Bosne i Hercegovine i reciprocitetom.

Član 4.


(1) Misije mogu nabaviti ili uvesti u Bosnu i Hercegovinu, bez plaćanja carine i PDV-a, odgovarajući broj motornih vozila koja su neophodna za obavljanje službenih funkcija misije.

(2) Broj vozila definisan u prethodnom stavu može biti određen drugačije u slučaju potrebe da se ispuni uslov reciprociteta. https://advokat-prnjavorac.com

Član 5.


(1) Članovi osoblja Misija iz člana 2. 3) i 2. 4) ovog Vodiča sa službenim iskaznicama tipa "D", "K" i "MO" mogu za privatne potrebe nabaviti ili uvesti u Bosnu i Hercegovinu, bez plaćanja carine, PDV-a i drugih dadžbina, dva motorna vozila i registrovati ih na svoje ime na diplomatske registarske tablice, ili izvršiti povrat PDV-a po istom osnovu, a počasni konzuli sa karticama "PK" mogu za potrebe počasnog konzulata nabaviti ili uvesti u Bosnu i Hercegovinu, bez plaćanja carine, PDV-a i drugih dadžbina, dva motorna vozila i registrovati ih na diplomatske registarske tablice na ime počasnog konzulata, ili izvršiti povrat PDV-a po istom osnovu.

(2) Članovi osoblja Misija sa službenim iskaznicama tipa "S" imaju pravo na nabavku ili uvoz jednog motornog vozila bez plaćanja carine, PDV-a i drugih dadžbina u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na dužnost u Bosni i Hercegovini.

(3) Broj vozila definisan u stavu 1) i 2) ovog člana i rok za podnošenje zahtjeva iz stava 2) ovog člana može biti određen drugačije u slučaju potrebe da se ispuni uslov reciprociteta.

(4) Ukoliko u toku trajanja istog mandata zbog oštećenja, otuđenja ili promjene vlasništva vozilo bude odjavljeno iz evidencije nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova, član Misije može izuzetno podnijeti zahtjev za uvoz još maksimalno jednog putničkog vozila.

(5) Ovaj zahtjev može biti odobren pod uslovom postojanja reciprociteta. U slučaju kada nije moguće primijeniti reciprocitet, ovaj zahtjev može biti odobren u slučaju kada je od dana akreditacije i stupanja na dužnost u Misiju proteklo više od 4 (četiri) godine neprekidnog trajanja mandata lica koje ostvaruje povlasticu.

(6) U smislu odredbi ovog Uputstva, pod pojmom motorno vozilo se podrazumijeva: automobil, motocikl, skuter i druga slična vozila za prevoz lica.

Član 6.


(1) Misije mogu za službene potrebe nabaviti, razumne količine goriva koje su neophodne za obavljanje službenih funkcija misije i adekvatne su broju službenih vozila Misije, i biti oslobođeni od akcize za uvezeno gorivo ili ostvariti povrat PDV-a za nabavke dobara unutar Bosne i Hercegovine.

(2) Šef Misije može za lične potrebe nabaviti ukupno 300 litara goriva mjesečno, za sva vozila koje posjeduje registrovana na diplomatske tablice i biti oslobođen od akcize za uvezeno gorivo ili ostvariti povrat PDV-a za nabavke dobara unutar Bosne i Hercegovine

(3) Diplomatski i konzularni agent i međunarodni službenik diplomatskog ranga može za lične potrebe nabaviti, 250 litara goriva mjesečno, za sva vozila registrovana na diplomatske tablice i biti oslobođeni od akcize za uvezeno gorivo ili ostvariti povrat PDV-a za nabavke dobara unutar Bosne i Hercegovine.

(4) Član administrativnog i tehničkog osoblja Misije može za lične potrebe nabaviti 200 litara goriva mjesečno, za putničko vozilo registrovano na diplomatske tablice i biti oslobođeni od akcize za uvezeno gorivo ili ostvariti povrat PDV-a za nabavke dobara unutar Bosne i Hercegovine.

(5) Počasni konzuli nemaju pravo na nabavku goriva za potrebe počasnog konzulata

(6) Količine navedene u prethodnim stavovima ovog člana mogu biti određene u drugim količinama, u slučaju potrebe da se ispuni uslov reciprociteta. Načelom reciprociteta reguliše se količine goriva kao i pravo na ostvarivanje oslobađanja od plaćanja akciza.

(7) Postupak oslobađanja od plaćanja akciza provodi se u skladu sa carinskim propisom

Član 7.
Prilikom nabavke goriva i drugih akciznih roba za službene potrebe diplomatskog i konzularnog predstavništva, kao i za lične potrebe njihovog osoblja, može biti odobreno oslobađanje od plaćanja akciza, isključivo pod uslovom postojanja reciprociteta. Postupak oslobađanja od plaćanja akciza provodi se u skladu sa carinskim propisom

Član 8.


Misije i osoblje iz člana 2. ovog Vodiča imaju pravo na povrat poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) plaćenog pri nabavci roba i usluga za službenu upotrebu, odnosno za ličnu upotrebu osoblja, pod uslovima propisanim članom 29. stav 1. tačke a), b) i c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Službeni glasnik BiH broj 09/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23 i 80/23), članovima 51-56 Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (Sl. glasnik BiH broj: 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10, 85/17, 44/20, 47/22, 87/22 i 62/23) i članovima 4-6 Instrukcije o uslovima i načinu povrata poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i članovima misija (Službeni glasnik BiH broj 08/11).

Član 9.


Ništa što je navedeno u Vodiču o diplomatskom protokolu ne predstavlja smetnju za donošenje propisa iz ove oblasti.

Član 10.


Integralni tekst Vodiča stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

Broj 11/2-31-02-3-8210-1/24
19. aprila 2024 godine


Ministar
Elmedin Konaković, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]