BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#355
Vijeće ministara BiH
To je organ izvršne vlasti BiH koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije, u skladu sa Ustavom BiH, zakonima i drugim propisima BiH. Sjedište Vijeća ministara je u Sarajevu.
Sastav vijeća ministara - Vijeće ministara čine predsjedavajući i ministri, i to:

1. Ministar vanjskih poslova
2. Ministar vanjske trgovine i ek. odnosa
3. Ministar financija i trezora
4. Ministar komunikacija i prometa
5. Ministar civilnih poslova
6. Ministar za ljudska prava i izbjeglice
7. Ministar pravde
8. Ministar sigurnosti
9. Ministar odbrane

Navedena ministartsva se osnivaju Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave u BiH, i istim zakonom su određene nadležnosti tih ministarstava.
Manadat Vijeća ministara je 4 godine isto kao i članova Parlamentarne skupštine BiH.
Predsjedavajućeg Vijeća ministara imenuje Predsjedništvo BiH, a odluku o imenovanju potrvđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
Ministre imenuje predsjedavajući Vijeća ministara, a odluku o imenovanju također potrvđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine.
Svaki ministar ima jednog zamjenika ministra. Oni su iz različitih konstitutivnih naroda u odnosu na ministra i zamjenjuju ministre u slučaju njihove odsutnosti ili spriječenosti da obavljaju dužnost.
Predsjedavajući Vijeća ministara može podnijeti ostavku Predsjedništvu BiH. Podnošenjem ostvake Predsjedavajućeg, cijelo Vijeće ministara je u ostavci.
Isto tako, Predsjedništvo BiH može pokrenuti postupak opoziva Predsjedavajućeg Vijeća ministara, a ako to prihvati Parlamentarna skupština, dolazi se u istu situaciju kao i da sam podnosi ostavku. Članovi Vijeća ministara i Predsjedavajući ostaju da obavljaju te poslove do izbora novih članova. - (pronaći ministarstva).
Vijeće ministara radi i odlučuje u sjednicama.
U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Vijeće ministara:
c) donosi: odluke, zaključke i rješenja,
d) usvaja: nacrte i prijedloge zakona, analize, informacije, strategijska dokumenta, programe, sporazume, protokole i druga akta
Vijeće ministara donosi akta većinom glasova od ukupnog broja svojih članova - o svim pitanjima i temama o kojima u daljoj proceduri konačno odlučuje Parlamentarna skupština BiH, a ostalim pitanjima - odlučuje konsensusom, a naročito o propisima, imenovanjima i postavljenjima.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]