BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pravnik
#2708
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti

VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalni centar za socijalni rad (po kantonu)
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Službe socijalne zaštite općina: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža-Trnovo, Hadžići, Ilijaš, Vogošća
DJELATNOST(I) Rad,socijalna zastita,raseljena lica i izbjeglice


SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje ličnih prava građana i regostrovanja samostalne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični Zakon Federacije BiH, član 5. i 200., “Službene novine Federacije BiH”, broj:35/06; 41/05; i 31/14; Zakon o upravnom postupku, član 169., Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2/98, 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
– – – –
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Datum rodjenja
JMB
Svrha
Broj lične karte
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kantona Sarajevo Na uvid –
Dokaz o oslobadjanju plaćanja takse Nadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama Original ili ovjerena kopija –

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok utvrđen propisom je 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti-Centar za socijalni rad -iz općine prema mjestu prebivališta-pribavlja se po službenoj dužnosti-bez
naknade.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]