BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#3100
UTICAJ PORODILjSKOG ODSUSTVA NA ISTEK UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Zakon o radu

član 16 stav 4

Činjenica da zaposlena koja je radno angažovana po ugovoru o radu na određeno vrijeme koristi porodiljsko odsustvo u momentu isteka roka na koji je zaključen ugovor o radu, ne utiče na prestanak važenja ugovora istekom roka na koji je zaključen.

"Članom 16. Zakona o radu – Prečišćeni tekst ("Sl. glasnik RS", br. 55/2007 - prečišćen tekst) propisano je da radni odnos zasnovan na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme prestaje istekom roka određenog tim ugovorom, ako se radnik i poslodavac drugačije ne sporazumiju.

Kako je Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 71/2009, 104/2011 i 33/2014) propisano da direktor škole raspisuje javni konkurs za upražnjeno radno mjesto nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske istekom ugovora o radu na određeno vrijeme škola je u obavezi da raspiše konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

... sva prava i obaveze navedene u ugovor o radu na određeno vrijeme prestala su da važe istekom roka na koji je zaključen, u konkretnom slučaju sa 30.06.2015. godine, bez obzira na činjenicu da li je radnik započeo sa korištenjem porodiljskog odsustva prije isteka ugovora."(Mišljenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 07.041/059-3818/15 od 17.11.2015. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]