BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2202
Uspostava preduzeća za strane investitore i privremeni boravak

Stranac može dobiti pravo na privremeni boravak, ako ispunjava opće uslove za dodjeljivanje prava na privremeni boravak. U ovom slučaju, najvažniji dokaz je objašnjenje o osnovi njegovog boravka u državi. Privremeni boravak omogućuju strancu da ostane u BiH tokom perioda od jedne godine, što je uobičajen postupak ako je nemoguće dobiti dozvolu na neki drugi način. Privremeni boravak se dodjeljuje po zakonskoj osnovi, te stoga uz zahtjev morate dostaviti potrebnu dokumentaciju koja obrazložava osnovu za boravak i ostale dokaze koji odgovaraju na opće uslove privremenog boravka.

Kako bi osigurali da vaš zahtjev bude razmotren, osim ove dokumentacije potrebno je dokazati i da ispunjavate ostale opće uslove. Slijedom toga, stranac koji podnosi zahtjev za boravak treba da priloži sljedeću dokumentaciju:

dokaz kojim opravdava postojanje osnove za odobrenje privremenog boravka;
pasoš s rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji traži odobrenje privremenog boravk;
dokaz da raspolaže sredstvima za izdržavanje, kako ne bi tokom boravka u BiH postao korisnik socijalne pomoći;
dokaz o odgovarajućem smještaju;
dokaz o zdravstvenom osiguranju;
ljekarsko uvjerenje, izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koje predstavljaju prijetnju javnom zdravlju u BiH, izuzimajući slučajeve kada je oboljenje nastupilo nakon odobrenog prvog privremenog boravka u BiH;
potvrdu koju je izdao nadležni organ države porijekla da se protiv stranca ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za boravak.

Osim navedenih uslova stranac koji aplicira sa zahtjevom za odobrenje/produženje boravka uz zahtjev je dužan dostaviti dokaz o uplati administrativne takse.

Dokazi od tačke 2. do tačke 7. naprijed pobrojanih opštih uslova su konstanta za svaku od osnova boravka, dok se dokumentacija iz tačke 1. kojom se dokazuje osnov boravka mijenja u odnosu na samu osnovu.

Ova procedura je nešto drugačija za one čiji je cilj investiranje ili osnivanje kompanije. Prije svega, oni koji su zainteresovani trebaju da osnuju kompaniju, što znači da moraju predati sudu formalne zahtjeve, čekati na odobrenje, priložiti dodatne dokumente za identifikacioni i registarski broj, ugovor i računovodstvenu agenciju, izraditi ugovor kojim će se imenovati direktorom kompanije, izraditi ugovor o zakupu, te otvoriti bankovni račun. Ovaj proces otprilike traje 30-45 dana. U nekim posebnim slučajevima, uspjeli smo da ubrzamo ovaj proces, tako da je trajao samo dvije sedmice!
Osnivanje kompanije

Prije samog procesa registracije, neophodno je da osnivač odabere lokaciju za sjedište kompanije, napravi sažetak planiranih aktivnosti za firmu, imenuje predstavnika za upravni odbor, te odredi naziv kompanije; jer u skladu sa zakonom, nova kompanija ne može biti registrovana ako ima isti naziv kao i već registrovana organizacija (tj. dvije kompanije ne mogu dijeliti isti naziv).

Onda kada su sve neophodne stavke definisane i kada je utvrđen početni kapital (minimalno 1000 KM), onda se potpisuje ugovor o osnivanju, te dodatne forme, u skladu sa zakonom. Nakon potpisivanja i verificiranja čitave dokumentacije, na bankovni račun se treba položiti početni kapital, u banci po vašem izboru, koja će držati depozit sve dok sud ne potvrdi završetak pomenute registracije, nakon čega će banka prebaciti novac sa tog računa na račun koji je pod vlasništvom vaše kompanije. Nakon okončanja registracije, bit će Vam potrebni sljedeći dokumenti

Pečat koji je autorizovan,
Identifikacijski broj za porezne obaveze, sa opečaćenom i ovjerenom kopijom registracije, popunjenim zahtjevom vašeg ugovora o zakupu, te ugovorom sa ovlaštenim računovođom,
Registarski broj – SIC, sa opečaćenom i ovjerenom kopijom registracije i popunjenim zahtjevom,
Bankovni račun,
Potvrda od općine o isplaćivanju takse,
Podaci o uposlenicima,
Izjava o finansijama

Molimo obratite pažnju na to da, ako strani osnivač nema namjeru doći u Bosnu i Hercegovinu, on/ona je u mogućnosti da potpiše dokument punomoći, kojime nama ili odabranom pojedincu predaje ovlasti osnivanja kompanije u njegovo/njeno ime. Potpis osnivača mora biti ovjeren u notarskom uredu strančeve države, a dokument mora imati apostil, u skladu sa legalizacijom dokumenta za međunarodnu upotrebu, prema uslovima haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, iz 1961. godine.
Zahtjev za radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, trebate podnijeti zahtjev za radnu dozvolu, što otprilike traje 15-30 dana.

Onda kada steknete radnu dozvolu, podnosite zahtjev za boravišnu dozvolu, što zahtjeva dostavljanje oko 10 različitih dokumenata. Potom ćete dobiti potvrdu o ostanku od 60 dana dok čekate na Vašu dozvolu o privremenom boravku, koja se izdaje na period od jedne godine. Morate imati pet uzastopnih dozvola o privremenom boravku kako bi podnijeli zahtjev za dozvolu o stalnom boravku – a naposlijetku ćete stići i uslove za sticanje bh. državljanstva.

Za dozvolu o privremenom boravku bit će Vam potrebna sljedeća lista dokumenata:

Zahtjev za privremeni boravak, kao i kopija zahtjeva,
Fotografija,
Fotokopija vašeg pasoša (dvije kopije, od kojih je jedna ovjerena,
Fotokopija vaše potvrde o prebivalištu, koja uključuje podatke o vašem smještaju, a kasnije i ugovor o zakupu,
Ovjerena kopija vaše radne dozvole,
Potvrda o zdravstvenom uvjerenju,
Ovjerena kopija o ishodu registracijskog statusa vaše kompanije,
Potvrda Porezne uprave i potvrda o indirektnom oporezivanju, kojom se dokazuje ispunjavanje vaših poreskih obaveza,
Stambeni ugovor, koji važi jednu godinu, te sadržava vašu adresu prebivanja,
Potvrda o nekažnjavanju, koja dokazuje da ne posjedujete kriminalni dosje, te da niste počinili nikakve kriminalne radnje, koja se prevodi i ovjerava kod stručnog sudskog tumača.

Za otprilike 30-40 dana, imat ćete uvid u ishod vašeg zahtjeva za privremeni boravak.
Proces teče glatko ako je prepušten stručnjacima

Kako bi pribavili dozvolu o boravku, trebali biste proći kroz cijelu proceduru, koja zna oduzeti veliku količinu vremena – no mi smo u mogućnosti da riješimo bilo šta, Vaše je samo da poštujete zakon.

Ovisno od Vašeg državljanstva i taksi koje ste dužni da platite državi, Restart može da ispuni zahtjev u Vaše ime. Ako ste zainteresovani za ovakav smjer, mi ćemo Vam pružiti detaljnu procjenu troškova, a po primitku daljih podataka o Vama i Vašoj budućoj kompaniji, izdat ćemo Vam i konačnu fakturu.

Pribavljanje boravišne dozvole i registrovanje kompanije su postupci koji se moraju ispravno odraditi, stoga je važno obratiti pažnju na detalje i slijediti pravila. Želimo Vam svu sreću u Vašim budućim poslovnim poduhvatima!
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]