BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3358
USLOV ZA PRIMJENU AMNESTIJE
Zakon o amnestiji

čl. 1 i 3

Amnestijom ne može biti obuhvaćeno krivično djelo za koje je neko lice osuđeno pravosnažnom presudom sudova van Republike Srpske.

Obrazloženje:

"Naime, pobijanim rješenjem osuđenom je izrečena jedinstvena kazna zatvora umanjena u skladu sa članom 3. Zakona o amnestiji, kojim je određeno da se licima kojima je pravosnažnom presudom izrečena jedinstvena kazna zatvora, izrečena kazna umanjuje za 25% prethodno utvrđene kazne zatvora, za krivična djela obuhvaćena amnestijom. U tom smislu, a kako proizilazi iz obrazloženja pobijanog rješenja, prvostepeni sud je umanjio utvrđene kazne zatvora za krivična djela: 1) ubistvo iz člana 113. Krivičnog zakonika Republike Srbije (što odgovara krivičnom djelu ubistva iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske) po presudi Okružnog suda u D. broj 13 0 K … Kv od 15.04.2011. godine (umanjenje za 3 godine i 9 mjeseci) i 2) ubistvo iz člana 171. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine po presudi Kantonalnog suda u T. broj K-… od 26.06.2003. godine (umanjenje za 2 godine).

Imajući u vidu odredbu člana 1. Zakona o amnestiji, kojom je propisano da se amnestija daje samo licima koja su osuđena pravosnažnom presudom sudova u Republici Srpskoj, to se opravdano žalbom tužioca prigovara da je prvostepeni sud pogrešno postupio kada je umanjio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina za krivično djelo ubistva iz člana 171. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, jer ista nije izrečena presudom suda u Republici Srpskoj, već presudom Kantonalnog suda u T. broj K-… od 26.06.2003. godine.

Nadalje, u obrazloženju pobijanog rješenja je navedeno da su pravosnažnom presudom Okružnog suda u D. broj 13 0 K … Kv od 27.12.2011. godine osuđenom M.P. uzete kao utvrđene kazna zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 113. Krivičnog zakonika Republike Srbije (što odgovara krivičnom djelu ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske) po presudi Okružnog suda u D. broj 13 0 K … Kv od 15.04.2011. godine i jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina i 8 (osam) mjeseci po presudi Kantonalnog suda u T. broj … od 28.02.2006. godine, kojom su preinačene u pogledu odluke o kazni pravosnažne presude Kantonalnog suda u T. broj K... od 26.06.2003. godine kojom je osuđeni osuđen zbog krivičnog djela ubistva iz člana 171. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina i presuda Osnovnog suda u D. broj K…od 07.02.2002. godine, kojom je osuđen zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 223. stav 1. i krivičnog djela silovanje u pokušaju iz člana 183. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 10 (deset) mjeseci, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Pri tome, prvostepeni sud propušta da navede pojedinačnu kaznu zatvora, koja je osuđenom utvrđena citiranom presudom Osnovnog suda u D. za krivično djelo razbojništva iz člana 223. stav 1. KZ RS za koje djelo, osuđeni ima pravo na amnestiju, shodno odredbama Zakona o amnestiji.

Iz navedenog proizilazi da prvostepeni sud nije pravilno utvrdio sve činjenice za pravilnu primjenu zakona, zbog čega je valjalo pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti tom sudu na ponovno odlučivanje."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 13 0 K 001853 18 Kž od 13.8.2018. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]