BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5472
lužbene novine Federacije BiH, broj 47/22
Na osnovu člana 28. stav (6) Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21) i člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, donosi


UREDBU O INFORMACIONOM SISTEMU ZAŠTITE OKOLIŠA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


POGLAVLJE I. – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovom uredbom regulira se uspostavljanje sistema prikupljanja podataka i informacija o okolišu, nadležnost i način uspostavljanja informacionog sistema zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), razvoj i vođenje informacionog sistema zaštite okoliša, vrsta podataka, način i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka za informacioni sistem zaštite okoliša, te način informiranja javnosti.

(2) U skladu sa odredbom člana 128. stav (2) tačka a) Zakona o zaštiti okoliša (u daljem tekstu: Zakon), sistem informiranja o okolišu iz stava (1) ovog člana, organizira se kao jedinstveni informacioni sistem zaštite okoliša u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Informacioni sistem).

Član 2.
(Značenje izraza)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:
a) "EIONET" - Evropska informaciona i promatračka mreža za okoliš je partnerska mreža Evropske agencije za okoliš i zemalja članica Evropske unije te država saradnica, koja obezbjeđuje prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka o okolišu;

b) "internet portal Informacionog sistema o okolišu" predstavlja internet stranicu na kojoj se prezentiraju podaci i informacije o okolišu namijenjeni javnosti;

c) "interoperabilnost" predstavlja sposobnost informacionih i komunikacionih sistema i procesa ili njihovih dijelova da podrže i omoguće protok (razmjenu) podataka i informacija o okolišu i koriste podatke i informacije koje su razmijenili;

d) "indikatori" predstavljaju kvalitativne i kvantitativne činjenice koje se koriste za procjenu napredovanja u ostvarivanju određenog cilja;

e) "izvještaj o stanju okoliša" predstavlja pregled stanja okoliša i trendova, pritisaka i njihovih uticaja na okoliš, pokretača tih pritisaka, te odgovore društva i ocjenu ukupnog stanja okoliša;

f) "subjekti izvještavanja" su organi uprave i upravne organizacije i pravna lica na nivou Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, koji su prema Zakonu i drugim propisima, dužni dostavljati podatke i informacije o okolišu kojima raspolažu za potrebe Informacionog sistema o okolišu.

Član 3.
(Cilj Informacionog sistema)

(1) Informacioni sistem uspostavlja se u svrhu cjelovitog uvida u stanje okoliša, opterećenje pojedinih komponenti okoliša i efikasnijeg planiranja i provođenja politike zaštite okoliša i strateškog djelovanja.

(2) Ciljevi uspostave Informacionog sistema prvenstveno su:

a) međusobno informaciono povezivanje svih postojećih podataka i informacija o okolišu putem korištenja modernih tehnologija i opreme;

b) učinkovito prikupljanje, objedinjavanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka i informacija koji se odnose na stanje okoliša u elektronskom obliku;

c) jednostavan, brz i efikasan pristup podacima i informacijama;

d) pružanje pouzdanih, objektivnih i stručno utemeljenih podataka i informacija široj javnosti na otvoren i transparentan način;

e) stvaranje osnove za izradu izvještaja o stanju okoliša, praćenje indikatora u oblasti zaštite okoliša, kao i za izradu i praćenje provedbe strateških dokumenata;

f) razmjena podataka i informacija o okolišu sa postojećim sličnim sistemima na nivou Evropske unije i država članica, povezanim u Evropsku informacionu i promatračku mrežu za okoliš (EIONET), koju uspostavlja i koordinira Evropska agencija za okoliš (EEA).

POGLAVLJE II. – NADLEŽNOST I NAČIN USPOSTAVLJANJA INFORMACIONOG SISTEMA


Član 4.
(Nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma)

(1) U skladu sa odredbama člana 128. Zakona, Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša (u daljem tekstu: Fond) uspostavlja i organizira funkcioniranje Informacionog sistema u Federaciji BiH.

(2) Federalno ministarstvo je nosilac aktivnosti strateškog planiranja i kreiranja pravnog okvira za potrebe uspostavljanja i funkcioniranja Informacionog sistema zaštite okoliša.

(3) Federalno ministarstvo izrađuje Federalnu listu indikatora za praćenje stanja okoliša. Lista se izrađuje na osnovu posebnih propisa i međunarodnih ugovora kako je utvrđeno u članu 128. stav (3) Zakona.

Član 5.
(Nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša)

(1) Fond je nosilac aktivnosti na uspostavljanju, organizaciji i vođenju Informacionog sistema.

(2) Fond, uz konsultaciju sa subjektima izvještavanja iz člana 8. ove uredbe, priprema Program uspostave i vođenja Informacionog sistema utvrđen u članu 6. ove uredbe i dostavlja Federalnom ministarstvu na saglasnost.

(3) Fond priprema periodične Izvještaje o stanju okoliša.

(4) Fond učestvuje u aktivostima za potrebe izvještavanja u EIONET i saradnji sa Evropskom agencijom za okoliš.

Član 6.
(Program uspostave i vođenja Informacionog sistema)

(1) Informacioni sistem će se uspostaviti i razvijati u skladu sa urađenim Programom uspostave i vođenja Informacionog sistema (u daljem tekstu: Program) utvrđenim u članu 5. stav (2) ove uredbe.

(2) Program sadrži:

a) organizaciju, način upostave, vođenja i održavanja Informacionog sistema;

b) strukturu subjekata izvještavanja i način unosa i/ili učitavanja podataka i informacija po tematskim cjelinama;

c) način upravljanja podacima i informacijama o okolišu, nivo dostupnosti podataka i način zaštite podataka;

d) način razmjene podataka i informacija;

e) procjenu potrebne računarske, programske i komunikacione opreme, kao i potrebna finansijska sredstva.

POGLAVLJE III. – RAZVOJ I VOĐENJE INFORMACIONOG SISTEMA


Član 7.
(Organizacija i rad Informacionog sistema)

(1) Informacioni sistem se organizira kao jedinstven informacioni sistem koji se zasniva na međusobno informaciono povezanim elektronskim bazama podataka i izvora podataka o stanju, opterećenjima pojedinih dijelova okoliša, pritiscima na okoliš, prostornim obilježjima i drugim podacima i informacijama važnim za praćenje stanja okoliša na teritoriji Federacije BiH.

(2) Informacioni sistem se vodi kao web bazirana platforma sa kreiranim internet portalom.

(3) Informacioni sistem omogućava prikupljanje i pružanje podataka i informacija koji su obrađeni i analizirani u skladu sa međunarodnom i evropskom metodologijom što omogućava razmjenu podataka o okolišu sa postojećim sličnim sistemima na nivou Evropske unije i država članica, povezanim u EIONET. https://www.anwalt-derbeste.de

(4) Informacionim sistemom osigurava se provođenje odgovarajućih metodoloških postupaka za:

a) prikupljanje podataka i informacija, te njihovu obradu u skladu s primarnim izvorom podataka;

b) unapređenje i uključivanje već postojećih sistema prikupljanja podataka i informacija;

c) mogućnost pristupa podacima i informacijama radi poduzimanja mjera zaštite okoliša, procjene rezultata takvih mjera i osiguravanje odgovarajućeg informiranja javnosti o stanju okoliša;

d) prezentiranje pouzdanih i objektivnih podataka;

e) primjenu jedinstvenih informatičkih alata, standarda zapisivanja i postupak prenošenja podataka i informacija;

f) interoperabilnost na tehničkom (norme i standardi za povezivanje računarskih sistema i servisa), semantičkom (značenje podataka) i procesnom nivou (definiranje ciljeva, modeliranje procesa i ostvarivanje saradnje između subjekata izvještavanja i korisnika), primjenom nacionalnih i međunarodnih tehničkih normi.

Član 8.
(Dužnosti subjekata izvještavanja)

(1) Subjekti izvještavanja su dužni:

a) osigurati prikupljanje podataka i informacija, provjeru i kvalitet podataka, te njihovu obradu u skladu s potrebama Informacionog sistema;

b) unositi i/ili učitavati podatke i informacije u Informacioni sistem, u formi, sadržaju i obliku kako je definirano u sistemu;

c) podržati interoperabilnost nezavisno uspostavljenih sistema i baza podatka i informacionog sistema, za vrste podataka koji se već prikupljaju i obrađuju na način koji je usklađen s potrebama informacionog sistema;

d) odgovarati za tačnost i vjerodostojnost podataka i informacija za koje su nadležni;

e) ustupiti podatke i informacije u Informacioni sistem bez naknade.

(2) Federalni organi nadležni za oblast upravljanja vodama, metorologiju, pedologiju, geologiju, zaštitu prirode, statistiku i druge upravne organizacije iz člana 128. Zakona su subjekti izvještavanja, ali i partneri u uspostavi Informacionog sistema i osiguravaju prikupljanje, obradu i evidentiranje odgovarajućih podataka i informacija iz svoje nadležnosti, u skladu sa zahtjevima Informacionog sistema i potrebama međunarodnog izvještavanja, izrade izvještaja o stanju okoliša kao i praćenja federalne i nacionalne liste indikatora.

POGLAVLJE IV. – VRSTA PODATAKA, NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA PODATAKA ZA INFORMACIONI SISTEM


Član 9.
(Vrsta podataka)

(1) Informacioni sistem, između ostalog, obuhvata sve podatke i informacije koje su utvrđene u čl. 13. do 21. Zakona, a odnose se na: tlo, vodu, zrak, biosferu, izgrađeni okoliš, opasne supstance i tehnologije, otpad, buku i radijacijske i svjetlosne uticaje.

(2) Podaci koji se prikupljaju i unose i/ili učitavaju u Informacioni sistem podijeljeni su u tematske cjeline i to:

a) komponente okoliša (zrak, voda, tlo i geološka podloga, priroda);

b) pritisci na okoliš (otpad, poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, industrija, energetika, klimatske promjene, saobraćaj, turizam i sl.);

c) uticaj na zdravlje ljudi i sigurnost (buka, jonizirajuće i svjetlosno zagađenje, elementarne nepogode i sl.);

d) odgovori društva (opće teme zaštite okoliša: dokumenti zaštite okoliša, zakonski akti, finansijska ulaganja u zaštitu okoliša, procjena uticaja na okoliš i sl.).

(3) Tematske cjeline se razvrstavaju u tematske oblasti i podoblasti.

(4) Podaci prikupljeni kroz Informacioni sistem će omogućiti praćenje federalne i nacionalne liste indikatora.

Član 10.
(Način prikupljanja i rokovi dostavljanja podataka)

(1) Podaci i informacije za potrebe Informacionog sistema dostavljaju se, odnosno unose u elektronskom obliku.

(2) Forma i sadržaj za dostavljanje, odnosno unos podataka bit će definirani u Informacionom sistemu.

(3) Subjekti izvještavanja su dužni podatke i informacije o okolišu, kojima raspolažu i za koje su nadležni, dostavljati u Informacioni sistem minimalno jednom godišnje i to do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, rok za dostavljanje statističkih podataka za određena područja statistike će se vezati za rokove objavljivanja rezultata prema godišnjem Planu statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH.

(5) Pravni subjekti čija je obaveza izvještavanja o određenom segmentu okoliša propisana drugim propisima dužni su nastaviti izvještavati kako je propisano u postojeće informacione sisteme i baze podataka.

POGLAVLJE V. – NAČIN INFORMIRANJA JAVNOSTI


Član 11.
(Način informiranja javnosti)

(1) Fond osigurava pristup podacima i informacijama javne namjene putem internet portala Informacionog sistema.

(2) Na podatke i informacije iz Informacionog sistema koji nisu javni primjenjuju se odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11) pri čemu se pisani zahtjev podnosi Fondu.

POGLAVLJE VI. – INSPEKCIJSKI NADZOR


Član 12.
(Inspekcijski nadzor)

Nadzor nad provođenjem ove uredbe provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove u skladu sa Zakonom.

POGLAVLJE VII. – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 13.
(Prijelazne odredbe)

(1) Program uspostave i vođenja Informacionog sistema i Federalna lista indikatora bit će doneseni u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(2) Do uspostave informacionog sistema, odnosno njegovih komponenti, subjekti izvještavanja će dostavljati obrađene podatke za potrebe praćenja stanja okoliša, bez naknade u skladu sa zahtjevom Fonda.

(3) Po uspostavi Informacionog sistema subjekti izvještavanja će unositi i/ili učitavati podatke i informacije bez naknade u Informacioni sistem i to u formi, sadržaju i obliku kako je definirano u Informacionom sistemu i u roku utvrđenom članom 10. ove uredbe.

Član 14.
(Stupanje na snagu uredbe)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 863/2022
09. juna 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]