BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5596
lužbene novine Kantona Sarajevo, broj 20/23
Na osnovu člana 54. stav (2) tačka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 26., 28. stav (1) i 31. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na Četvrtoj sjednici održanoj 20.04.2023. godine, donijela je


UREDBU O OSNIVANJU UREDA ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovom uredbom osniva se Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured) i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Ureda kao stručne službe Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), uređuje rukovođenje Uredom, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje Ureda.

Član 2.
(Rodna neutralnost izraza)

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

POGLAVLJE II - DJELOKRUG RADA I NADLEŽNOSTI


Član 3.
(Djelokrug rada i nadležnosti)

(1) Ured daje Vladi mišljenja, sa stanovišta usklađenosti s ustavom i pravnim sistemom, o podnesenim:

a) inicijativama za donošenje zakona, u odnosu na nadležnosti Kantona Sarajevo za regulisanje pitanja u određenoj oblasti, nadležnosti organa za donošenje određenog propisa i pravnoj formi propisa,

b) nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) i Vlada.

(2) Ured daje mišljenja, sa stanovišta usklađenosti s ustavom i pravnim sistemom, i o podnesenim:

a) prijedlozima propisa koje donosi kantonalni ministar, direktor samostalne kantonalne uprave i direktor samostalne kantonalne upravne organizacije,

b) prijedlozima propisa koje donose pravobranilac Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i rukovodilac stručne službe koju osniva Vlada, kada su za to ovlašteni posebnim propisom.

(3) Pored poslova davanja mišljenja iz st. (1) i (2) ovog člana, Ured obavlja sljedeće poslove:

a) obezbjeđuje metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona i drugih propisa i općih akata,

b) proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema, te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima,

c) lektoriše tekstove propisa u toku izrade,

d) utvrđuje prečišćene tekstove propisa, koje donosi Vlada, a koje priprema kantonalno ministarstvo, odnosno drugi organ kantonalne uprave, u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su uređena tim propisom, ako je za to ovlašten tim propisima.

Član 4.
(Mišljenja)

(1) Mišljenja iz člana 3. st. (1) i (2) ove uredbe daju se na način i po postupku utvrđenom propisom Vlade o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa.

(2) Mišljenja iz člana 3. st. (1) i (2) ove uredbe obuhvataju sljedeća pitanja:

a) provjeru ustavnih i zakonskih ovlaštenja za reguliranje pojedine materije i za donošenje propisa,

b) provjeru usklađenosti prema postojećem zakonodavstvu,

c) provjeru usklađenosti s obavezujućim pravnim načelima (pravna sigurnost, srazmjernost, jednakost pred zakonom, proceduralni zahtjevi) i općeprihvaćenim pravnim standardima,

d) vrstu i obim materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti podzakonskim propisom imajući u vidu ustavno, odnosno zakonsko ovlaštenje da se određena materija uredi kantonalnim zakonom, odnosno podzakonskim propisom i

e) sadrži li zakon rješenja koja su suprotna ustavu, ili koja nisu u skladu sa ustavom i pravnim sistemom, a posebno sa rješenjima sistemskih zakona iz odgovarajuće upravne oblasti. https://www.anwalt-derbeste.de

Član 5.
(Obaveze Ureda pri davanju mišljenja)

(1) Kada Ured primi akte iz člana 3. st. (1) i (2) ove uredbe radi davanja mišljenja, dužan je akt razmotriti i dati pisano mišljenje koje sadrži primjedbe, prijedloge i sugestije shodno članu 4. ove uredbe.

(2) Ukoliko donošenje propisa iziskuje izmjenu postojećih ili donošenje novih propisa, Ured je na to dužan ukazati u mišljenju.

(3) Ukoliko ocijeni da, zbog specifičnosti materije koja se uređuje aktima iz člana 3. st. (1) i (2) ove uredbe, postoji potreba da obrađivač propisa pribavi mišljenje i drugih kantonalnih organa na ove akte, Ured će na to ukazati u svom mišljenju.

POGLAVLJE III - POSTUPANJE UREDA


Član 6.
(Otklanjanje propusta u aktu dostavljenom na mišljenje u neposrednom kontaktu s obrađivačem propisa)

(1) Kada se radi o obimnim propisima i kada šef Ureda ocijeni da je to svrsishodno i efikasno, uočeni propusti u dostavljenom aktu otklanjaju se u neposrednom kontaktu s predstavnikom obrađivača propisa.

(2) U slučaju iz stava (1) ovoga člana, obrađivač propisa je dužan ispraviti akt dostavljen na mišljenje i tako ispravljen akt dostaviti Uredu, u dogovorenom roku, radi davanja pisanog mišljenja.

(3) Ukoliko Ured konstatuje da su sve primjedbe prihvaćene i ugrađene u tekst ispravljenog akta, u pisanom mišljenju će to navesti, uz napomenu da na ispravljeni tekst akta nema primjedbi, a u protivnom, ukazat će u mišljenju na propuste obrađivača propisa.

Član 7.
(Postupak u slučaju nesaglasnosti važećih provedbenih propisa i općih akata s ustavom, zakonima i drugim aktima)

(1) Ako šef Ureda ocijeni da pojedini važeći provedbeni propis, odnosno opći akt koji donosi rukovodilac obrađivača propisa, ili pojedine odredbe tog provedbenog propisa ili općeg akta nisu u saglasnosti s ustavom, zakonom ili propisima Kantona, dužan je na tu neusaglašenost upozoriti rukovodioca obrađivača propisa.

(2) Ukoliko se neusaglašenost iz stava (1) ovog člana ne otkloni, šef Ureda dužan je upozoriti Vladu na tu neusaglašenost.

Član 8.
(Praćenje usklađenosti kantonalnih zakona i drugih propisa)

(1) Ured je dužan da prati međusobnu usklađenost kantonalnih zakona i drugih propisa, i njihovu usklađenost sa propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, te da na uočene eventualne nepravilnosti upozori nadležne obrađivače propisa.

(2) Ured je dužan izvještavati Vladu svakih šest mjeseci o aktivnostima iz stava (1) ovog člana.

Član 9.
(Saradnja sa drugim organima)

U cilju unaprjeđenja svog rada, komparativnog pregleda propisa i razmjene iskustava, Ured ostvaruje saradnju sa kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave, odgovarajućim službama za zakonodavstvo drugih kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE IV - RUKOVOĐENJE I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA


Član 10.
(Rukovođenje)

(1) Uredom rukovodi šef Ureda, kojeg imenuje Vlada u skladu sa zakonom koji se odnosi na imenovanje državnih službenika.

(2) Šef Ureda ima status rukovodioca Ureda, kao stručne službe koju obrazuje Vlada, a u smislu člana 10. stav (1) tačka a) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i 45/19) ( u daljem tekstu: Zakon).

(3) Šef Ureda za svoj rad odgovara Vladi.

(4) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti šefa Ureda, u poslovima rukovođenja Uredom zamjenjuje ga državni službenik kojeg on odredi.

Član 11.
(Unutrašnja organizacija)

(1) Unutrašnja organizacija Ureda utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda donosi šef Ureda, uz saglasnost Vlade.

Član 12.
(Sredstva za rad)

Sredstva potrebna za rad Ureda obezbjeđuju se u Budžetu Kantona Sarajevo.

POGLAVLJE V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 13.
(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, šef Ureda je dužan uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda i druge opće akte Ureda sa ovom uredbom.

Član 14.
(Prijelazne odredbe)

Danom stupanja na snagu ove uredbe, Ured nastavlja vršiti poslove koje je vršio do donošenja ove uredbe, te preuzima državne službenike, namještenike, arhivu i dokumentaciju dosadašnjeg Ureda.

Član 15.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/06 - Prečišćeni tekst).

Član 16.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-12820-15/23
20. aprila 2023. godine
Sarajevo


Premijer
Nihad Uk, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]