BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
User avatar
By LegaForum
#5477
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/22
Na osnovu člana 26., 28. stav (1) i 31. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 54. stav (2) tačka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) Vlada Kantona Sarajevo, na 82. sjednici održanoj 09.06.2022. godine, donijela je


UREDBU O OSNIVANJU UREDA ZA DIJASPORU


Član 1.
(Predmet)

Ovom uredbom osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Ureda Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručne službe Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), uređuje rukovođenje Uredom, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje Ureda.

Član 2.
(Djelokrug rada i nadležnosti)

U cilju jačanja saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i privrede, Ured u saradnji sa resornim ministarstvima, univerzitetima i drugim nadležnim organima i institucijama u Kantonu Sarajevo i jedinicama lokalne samouprave vrši stručne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na:

a) povezivanje institucija, organizacija i pojedinaca iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz Kantona Sarajevo sa institucijama, organizacijama i pojedincima iz dijaspore u cilju podsticanja njihove saradnje;

b) povezivanje ljudskih, profesionalnih, naučnih, kulturnih i stručnih potencijala Kantona Sarajevo i dijaspore;

c) kreiranje i podsticanje programa jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje sa dijasporom;

d) angažovanje na osmišljavanju i realizaciji projekata učešća i saradnje mladih, razmjene učenika i studenata, kao i naučnih i stručnih kadrova između Kantona Sarajevo i države u kojoj dijaspora živi (u daljem tekstu: zemlja prijema);

e) podsticanje upisa i studiranja dijaspore pod jednakim uslovima koji važe za studente iz Kantona Sarajevo, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i statutima ustanova visokog obrazovanja;

f) razvijanje mogućnosti, odnosno osnivanje fonda za stipendiranje učenika iz dijaspore;

g) uspostava održive aktivnosti na redovnim posjetama edukacionog karaktera mladih iz dijaspore u Kanton Sarajevo, kroz organizaciju uzajamnih projekata, ljetnih škola i druženja mladih dijaspore i Kantona Sarajevo;

h) informisanje dijaspore o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo;

i) podsticanje povezivanja privrednika i udruženja privrednika iz zemalja prijema sa privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo;

j) analiza strategije i politike privrednog razvoja Kantona Sarajevo i iniciranje uključivanja potencijala, potreba i interesa dijaspore u te strategije i politike;

k) iniciranje osnivanja namjenskih finansijskih fondova ili fondacija u saradnji sa dijasporom;

l) podržavanje rada inovatora i inovacija iz Kantona Sarajevo i dijaspore;

m) podsticanje učešća dijaspore u promociji turističkog potencijala Kantona Sarajevo;

n) aktivnosti na uspostavljanju i održavanju Međunarodne mreže dijaspore i socijalne interakcije, kroz uspostavljanje portala i platformi za saradnju;

o) podsticanje i pojednostavljenje procesa povratka dijaspore u Bosnu i Hercegovinu;

p) pružanje administrativne i tehničke pomoći, usluga i davanje informacija o različitim procedurama vezanim za administraciju u raznim segmentima života i pružanje informacija potrebnih za ostvarivanje prava dijaspore u Kantonu Sarajevo;

r) prikupljanje, obrada, analiza i objavljivanje statističkih podataka u vezi utvrđivanja tačnih podataka o broju građana Bosne i Hercegovine u dijaspori, u posjedu identiteta i nivoa integracije i asimilacije;

s) saradnja i koordinacija sa organima i institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i jedinicama lokalne samouprave u vezi sa svim pitanjima propisanim ovom uredbom.

Član 3.
(Registar udruženja i organizacija dijaspore)

Ured uspostavlja i vodi Registar udruženja i organizacija dijaspore koji obuhvata sljedeće podatke udruženja i organizacija bosanskohercegovačke dijaspore:

a) naziv,

b) adresa,

c) kontakt podaci (e-mail i telefon),

d) opis aktivnosti udruženja i organizacija radi kvalitetnijeg umrežavanja institucija, udruženja i organizacija iz Kantona Sarajevo i dijaspore.

Član 4.
(Rukovođenje)

(1) Uredom rukovodi šef Ureda, kojeg imenuje Vlada u skladu sa zakonom koji se odnosi na imenovanje državnih službenika.

(2) Šef Ureda ima status rukovodioca Ureda, kao stručne službe koju obrazuje Vlada, a u smislu člana 10. stav (1) tačka a) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i 45/19) (u daljem tekstu: Zakon).

(3) Šef Ureda za svoj rad odgovara Vladi.

(4) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti šefa Ureda, u poslovima rukovođenja Uredom zamjenjuje ga državni službenik kojeg on odredi.

Član 5.
(Unutrašnja organizacija)

(1) Unutrašnja organizacija Ureda utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda donosi šef Ureda, uz saglasnost Vlade.

(3) U roku od 60 dana od imenovanja šefa Ureda, šef Ureda je dužan donijeti pravilnik iz stava (2) ovog člana.

Član 6.
(Sredstva za rad)

Sredstva potrebna za rad Ureda obezbjeđuju se u Budžetu Kantona Sarajevo.

Član 7.
(Rodna neutralnost izraza)

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-23327-5/22
09. juna 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]