BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5478
Službene novine Federacije BiH, broj 49/22
Na osnovu člana 32. stav (2) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), a u vezi sa članom 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) na prijedlog Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 319. sjednici, održanoj 16.06.2022. godine, donosi


UREDBA O KRITERIJIMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ODUZETE IMOVINE


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovom uredbom uređuju se kriteriji i postupci stručne procjene vrijednosti oduzete imovine kojom upravlja i raspolaže Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Agencija).

(2) Pod oduzetom imovinom u kontekstu ove uredbe podrazumijeva se privremeno oduzeta imovina po osnovu sudskih rješenja o određivanju privremenih mjera osiguranja i trajno oduzeta imovina po osnovu pravosnažnih presuda.

Član 2.
(Način provođenja postupka procjene)

(1) Procjena vrijednosti oduzete imovine vrši se nakon što Agencija preuzme imovinu, odnosno dođe u posjed oduzete imovine.

(2) Procjenu vrijednosti oduzete imovine obavlja Agencija, a u slučaju da Agencija ne može izvršiti procjenu, angažovat će sudskog vještaka ili drugo stručno lice za procjenu vrijednosti oduzete imovine (u daljnjem tekstu: ovlašteni procjenitelj).

II. OPĆI KRITERIJI PROCJENE


Član 3.
(Opći kriteriji)

(1) Procjena vrijednosti oduzete umovine koju vrši Agencija utvrđuje se na osnovu:

a) usporedive tržišne cijene (imovina iste ili slične vrste i karakteristika) na domaćem tržištu;

b) vjerodostojne dokumentacije o vrijednosti imovine, ukoliko takva dokumentacija prati imovinu;

c) podataka iz sudske odluke o oduzimanju imovine, ako sudska odluka sadrži podatak da je vrijednost imovine utvrđena od strane ovlaštenog procjenitelja ili vještaka odgovarajuće struke.

III. POSEBNI KRITERIJI PROCJENE


Član 4.
(Procjena nekretnina)

(1) Pored kriterija iz člana 3. ove uredbe, vrijednost nekretnina utvrđuje se i na osnovu vrijednosti utvrđene od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine će na zahtjev Agencije dostaviti sve potrebne podatke i informacije u vezi vrijednosti nekretnine ukoliko tim podacima i informacijama raspolaže.

Član 5.
(Procjena motornih vozila i druge pokretne imovine)

(1) Pored kriterija iz člana 3. ove uredbe, vrijednost motornih vozila procjenjuje se i prema katalogu cijena motornih vozila koji se primjenjuje na domaćem tržištu u vrijeme vršenja procjene.

(2) Vrijednost ostale pokretne imovine procjenjuje se poređenjem sa tržišnim prodajnim cijenama slične pokretne imovine.

(3) Prilikom procjene pokretne imovine u obzir se naročito uzimaju:

a) tehnička specifikacija imovine;

b) preostali korisni, ekonomski ili efektivni vijek, uključujući tekuće i periodično održavanje;

c) stanje imovine, uključujući prethodni period održavanja;

d) svaku funkcionalnu, fizičku i tehnološku zastarjelost ili oštećenje;

e) svaki potencijalni gubitak usljed povezanosti pokretne imovine sa drugom imovinom (npr. ukoliko je rad jedne mašine vezan za rad druge mašine ili ukoliko fizičko izmještanje nekog postrojenja sa postojeće lokacije prouzrokuje visoke troškove);

f) pitanja vezana za zaštitu okoliša.

Član 6.
(Procjena vrijednosti pravnih osoba, dionica i drugih vrijednosnih papira)

(1) Procjenu vrijednosti pravnih osoba provode ovlašteni procjenitelji.

(2) Procjena vrijednosti dionica i drugih vrijednosnih papira vrši se prema propisima koji uređuju tržište vrijednosnih papira.

IV. KOMISIJA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ODUZETE IMOVINE


Član 7.
(Imenovanje Komisije za procjenu vrijednosti imovine)

(1) Za vršenje stručne procjene vrijednosti oduzete imovine koju vrši Agencija, direktor Agencije imenuje Komisiju za vršenje stručne procjene vrijednosti oduzete imovine (u daljem tekstu: Komisija) iz reda uposlenika Agencije.

(2) Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana koji imaju svoje zamjenike i imenuje se na period od jedne godine.

(3) Za pojedine vidove procjene, ukoliko to zahtijevaju okolnosti složenosti procjene, za člana Komisije može se angažovati stručnjak iz određene oblasti koji zamjenjuje jednog člana Komisije iz stava (1) ovog člana, a kojeg odredi direktor Agencije.

(4) Predsjednik i članovi Komisije ne smiju imati neposrednih ili posrednih interesa u predmetu procjene vrijednosti imovine koji bi mogli prouzrokovati sukob interesa.

(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, član Komisije obavezan je zatražiti svoje izuzeće od direktora Agencije.

Član 8.
(Postupak procjene)

U postupku vršenja procjene oduzete imovine Komisija vrši uvid u zapisnik o oduzetoj imovini i cjelokupno raspoloživoj dokumentaciji koja prati imovinu, sagledava fizičko stanje imovine te poduzima sve druge neophodne radnje u skladu sa odredbama ove uredbe u cilju što efikasnijeg utvrđivanja vrijednosti imovine čija se procjena vrši.

Član 9.
(Zapisnik o procjeni)

(1) O postupku vršenja procjene vrijednosti oduzete imovine sačinjava se zapisnik.

(2) Zapisnik o procjeni vrijednosti oduzete imovine sadrži sljedeće elemente:

a) sastav Komisije;

b) datum i mjesto sačinjavanja zapisnika;

c) predmet procjene (naznaku vrste imovine, količine i stanja);

d) preduzete radnje i prikupljene podatke za vršenje procjene;

e) rezultat procjene, odnosno utvrđenu vrijednost imovine;

f) priloge u vezi sa prikupljenim podacima za vršenje procjene;

g) fotodokumentaciju;

h) napomene;

i) potpis članova Komisije.

(3) Ako Komisija zaključi da ne može utvrditi vrijednost oduzete imovine, u tom slučaju sačinjava izvještaj u kojem navodi razloge zbog kojih procjena vrijednosti nije mogla biti izvršena sa prijedlogom direktoru Agencije da procjenu izvrši ovlašteni procjenitelj.

Član 10.
(Angažovanje ovlaštenih procjenitelja)

(1) Angažovanje ovlaštenih procjenitelja u svrhu pružanja usluge procjene vrijednosti duzete imovine provodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

(2) U izuzetnim slučajevima, a ukoliko to zahtijevaju hitnost postupka, posebne okolnosti slučaja i složenost predmeta procjene, Agencija može odlučiti da angažuje ovlaštenog procjenitelja i prije provođenja postupka procjene od strane Komisije.

Član 11.
(Evidentiranje podataka)

(1) Podaci o procijenjenoj vrijednosti imovine upisuju se u knjige evidencija.

(2) Procjenu vrijednosti privremeno oduzete imovine Agencija može dostaviti sudu koji je donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine, te nadležnom tužilaštvu po čijem prijedlogu je imovina privremeno oduzeta.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 12.
(Stručna procjena postojeće imovine)

Za oduzetu imovinu kojom upravlja Agencija, a za koju do dana stupanja na snagu ove uredbe nije izvršena procjena, izvršit će se stručna procjena u skladu sa ovom uredbom.

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 909/2022
16. juna 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]