BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4739
Službene novine Federacije BiH, broj 51/21
Na osnovu člana 68. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 271. sjednici održanoj 24.06.2021. godine, donosi


UREDBU O PROJEKTIMA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTIMA ZA KOJE SE ODLUČUJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ


POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Uredbe)

(1) Ovom uredbom utvrđuju se projekti za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš, projekti za koje Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) odlučuje da li je potrebna procjena uticaja na okoliš, kriteriji i dodatne informacije koje pomažu pri određivanju da li je potrebna procjena uticaja na okoliš.

(2) U skladu sa odredbom člana 64. stav (2) Zakona o zaštiti okoliša (u daljem tekstu: Zakon), odredbe ove uredbe ne primjenjuju se na projekte koji služe isključivo za odbrambene svrhe ili projekte čija je jedina svrha odgovor na civilna vanredna stanja.

Član 2.
(Pozivanje na direktive Evropske unije)

Ovom uredbom preuzimaju se odredbe Direktive 2011/92/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. decembra 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija), (Tekst značajan za EGP) (SL L 026, 28.1.2012, p.1); koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. aprila 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, (Tekst značajan za EGP) SL L 124, 25.4.2014, Str. 1-18.

Član 3.
(Definicije)

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedece značenje:

a) "projekat" znači:

- izvođenje građevinskih radova, ugradnja ili rekonstrukcija instalacija, postrojenja, sistema ili opreme, njihovo uklanjanje, prestanak rada i/ili promjena, promjena tehnologije, procesa rada ili proizvodnje, sirovine/a, repromaterijala, energenata i otpada;

- ostali zahvati u prirodu i prirodnom okruženju, uključujući i one koji uključuju vađenje mineralnih resursa.

b) "nosilac projekta" znači podnosilac zahtjeva za odobrenje privatnog projekta ili javni organ koje pokreće projekat;

c) "odobrenje za provedbu projekta" znači odluka nadležnog tijela ili više njih koja nosiocu projekta daje pravo da započne ili da nastavi sa projektom;

d) "studija procjene uticaja na okoliš" je stručna podloga za procjenu uticaja na okoliš koja se izrađuje u skladu sa Zakonom.

POGLAVLJE II. PROJEKTI ZA KOJE SE PROVODI PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTI ZA KOJE FEDERALNO MINISTARSTVO ODLUČUJE O POTREBI PROVOĐENJA PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ


Član 4.
(Klasifikacija projekata za koje se provodi procjena uticaja na okoliš)

(1) Projekti za koje se obavezno provodi procjena uticaja na okoliš sadržani su u Prilogu I. koji čini sastavni dio ove uredbe.

(2) Projekti za koje Federalno ministarstvo odlučuje o potrebi provođenja procjene uticaja na okoliš sadržani su u Prilogu II. ove uredbe koja čini sastavni dio ove uredbe.

Član 5.
(Način odlučivanja o potrebi provođenja procjene uticaja na okoliš)

(1) Prilikom određivanja da li će se za projekte iz člana 4. stav (2) ove uredbe provoditi procjena uticaja na okoliš, Federalno ministarstvo odlučuje na osnovu informacija iz zahtjeva dostavljenog na obrascu iz Priloga III. i kriterija iz Priloga IV. koji čine sastavni dio ove uredbe.

(2) Federalno ministarstvo će za svaki pojedinačni slučaj, u skladu sa Zakonom, utvrditi obavezu i obim provođenja procjene uticaja na okoliš, pri čemu će uzeti u obzir informacije i kriterije iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE III. POSTUPAK ZA ODLUČIVANJE O PRETHODNOJ PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ


Član 6.
(Zahtjev za prethodnu procjenu)

(1) U skladu sa odredbom člana 65. Zakona, Federalno ministarstvo provodi postupak prethodne procjene uticaja na okoliš, koji se vrši prema odredbama čl. 69. do 72. Zakona i odredbama ove uredbe.

(2) Nosioci projekata iz Priloga II. ove uredbe, dužni su Federalnom ministarstvu podnijeti zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš na obrascu iz Priloga III. ove uredbe. Uz zahtjev se prilažu dokazi koji se odnose na pitanja sadržana u zahtjevu.

(3) Nosioci projekata iz Priloga I. ove uredbe dužni su Federalnom ministarstvu podnijeti zahtjev iz stava (2) ovog člana u cilju utvrđivanja obima studije.

(4) Uz zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš iz Priloga I i Priloga II, prilaže se i potpisana Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka koji su sadržani u zahtjevu, a koju zakonski zastupnik investitora (podnosilac zahtjeva), pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, daje pred nadležnim organom (općina ili notar). Obrazac Izjave se nalazi u Prilogu V. koji je sastavni dio ove uredbe.

(5) Ispunjenost uslova za prethodnu procjenu uticaja na okoliš utvrđuje se na osnovu ček liste za provjeru zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš koja se nalazi u Prilogu VI. ove uredbe koji čini njen sastavni dio.

Član 7.
(Donošenje rješenja)

(1) Nakon provedenog postupka prethodne procjene uticaja na okoliš i utvrđenog činjeničnog stanja, donosi se rješenje kojim se utvrđuje:

a) da ne postoji potreba provođenja procjene uticaja na okoliš (izrada studije); ili

b) obavezno provođenje procjene uticaja na okoliš, kojom prilikom se određuje obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš, te određuju obim i sadržaj studije.

(2) Rješenje iz stava (1) tačka b) ovog člana, posebno sadrži sljedeće podatke:

a) podatke o nositelju projekta;

b) podatke o lokaciji i sažeti opis lokacije projekta;

c) podatke o projektu i sažeti opis projekta;

d) obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđena potreba procjene uticaja projekta na okoliš; te

e) podatke o obaveznom sadržaju studije za projekat, odnosno uputu da se studija izradi prema posebnom propisu koji uređuje sadržaj studije, u skladu sa članom 74. stav (1) Zakona.

(3) Rješenje iz stava (1) tačka a) sadrži podatke iz stava (2) tačke a) do c) ovog člana i obrazloženje razloga zbog kojih se utvrđuje da nije potrebno provesti procjenu uticaja na okoliš. Na osnovu provedenog postupka prethodne procjene uticaja na okoliš rješenje može sadržavati i mjere zaštite okoliša.

(4) Za projekte iz Priloga I., na osnovu informacija iz zahtjeva iz Priloga III. ove uredbe, donosi se rješenje kojim se utvrđuje obim studije i sadržaj studije u skladu sa posebnim propisom iz člana 74. stav (1) Zakona.

Član 8.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)

Sve procesne radnje koje nisu regulisane Zakonom i ovom uredbom, provode se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

Član 9.
(Studija o procjeni uticaja na okoliš)

(1) Obim studije određuje se prema specifičnim karakteristikama projekta.

(2) Sadržaj studije o procjeni uticaja na okoliš utvrđuje se propisom koji donosi Federalno ministarstvo u skladu sa članom 74. stav (1) Zakona.

POGLAVLJE IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 10.
(Rodna ravnopravnost)

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba spola, osim kada je svrha ove uredbe drugačija.

Član 11.
(Okončanje postupaka započetih prije stupanja na snagu Zakona)

Postupci započeti u Federalnom ministarstvu prije stupanja na snagu Zakona, biće okončani u skladu sa Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/04 i 1/21), što je u skladu sa odredbom člana 146. stav (6) Zakona.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1066/2021
24. juna 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.PRILOG I.
PROJEKTI ZA KOJE SE OBAVEZNO PROVODI PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ


1.


Rafinerije sirove nafte (isključujući pogone koja proizvode samo maziva od sirove nafte).

2.


Postrojenja za pretvaranje u plin i tekućinu 500 ili više tona uglja ili bitumenskog škriljevca na dan.

3.


Termoelektrane i ostala postrojenja na sagorjevanje, toplotne snage veće od 300 MWth.

4.


Nuklearne elektrane i ostali nuklearni reaktori uključujući i postupke stavljanja izvan pogona i zatvaranja takvih nuklearnih elektrana ili reaktora (s izuzetkom istraživačkih postrojenja za proizvodnju i preradu fisijskih i plodnih materijala, čija maksimalna snaga ne prelazi 1 KW kontinuiranog termičkog opterećenja).

5.


Postrojenja za ponovnu preradu ozračenog nuklearnog goriva.

6.


Postrojenja:

i. za proizvodnju ili obogaćivanje nuklearnog goriva;

ii. za preradu ozračenog nuklearnog goriva ili visoko radioaktivnog otpada;

iii. za konačno odlaganje ozračenog nuklearnog goriva;

iv. isključivo za konačno odlaganje radioaktivnog otpada;

v. isključivo za skladištenje (planirano na duže od 10 godina) ozračenih nuklearnih goriva ili radioaktivnog otpada na drugoj lokaciji u odnosu na lokaciju proizvodnje.

7.


Integrirani radovi početnog topljenja lijevanog željeza i čelika.

8.


Postrojenja za proizvodnju obojenih sirovih metala iz željezne rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim postupcima.

9.


Postrojenja za vađenje azbesta i za preradu i modifikaciju azbesta i proizvoda koji sadrže azbest: za azbestno-cementne proizvode sa godišnjom proizvodnjom od preko 20.000 tona gotovih proizvoda, za frakcioni materijal sa godišnjom proizvodnjom od preko 50 tona gotovih proizvoda te za ostale upotrebe azbesta uz iskorištavanje više od 200 tona godišnje.

10.


Integrirana hemijska postrojenja, tj. postrojenja za industrijsku proizvodnju materija postupkom hemijske konverzije, u kojima je nekoliko jedinica funkcionalno povezanih jedna s drugom postavljeno jedna uz drugu i koje služe:

(a) za proizvodnju osnovnih organskih hemikalija;

(b) za proizvodnju osnovnih anorganskih hemikalija;

(c) za proizvodnju gnojiva na bazi fosfora, azota i kalijuma (obična ili kombinirana gnojiva);

(d) za proizvodnju osnovnih proizvoda za zaštitu zdravlja biljaka i biocida;

(e) za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda hemijskim ili biološkim postupkom;

(f) za proizvodnju eksploziva.

11.


Izgradnja pruga za željeznički saobraćaj na duge relacije.

12.


Izgradnja aerodroma s osnovnom dužinom piste od 2.100 m ili više.

13.


Izgradnja autoputa i brzih cesta.

14.


Izgradnja nove ceste s četiri ili više saobraćajnih traka, ili ponovno izravnavanje i/ili proširivanje postojeće ceste s dvije ili manje saobraćajne trake u cestu s četiri ili više saobraćajnih traka ako dužina takve nove ceste ili ponovno izravnane i/ili proširene dionice ceste u kontinuitetu iznosi 10 kilometara ili više.

15.


Unutrašnji plovni putevi i luke unutrašnje plovidbe kojima mogu ploviti brodovi iznad 1.350 tona.

16.


Trgovačke luke, pristaništa za utovar i istovar koji su povezani s kopnom i vanjskim lukama (osim trajektnih pristaništa) i koji mogu prihvatiti brodove iznad 1.350 tona.

17.


Postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada njegovim spaljivanje i hemijskom obradom ili trajno odlaganje na deponijama opasnog otpada.

18.


Postrojenja za spaljivanje, hemijsku obradu ili trajno odlaganje neopasnog otpada u količini iznad 100 tona dnevno.

19.


Vađenje podzemne vode ili sistem vještačkog ubrizgavanja podzemne vode s godišnjim volumenom izvađene ili ponovno napunjene podzemne vode od 10 miliona kubnih metara ili većim.

20.


Radovi za prebacivanje vodnih resursa iz jednog u drugi riječni sliv s ciljem da se tim prebacivanjem spriječi eventualna nestašica vode, ako količina prebačene vode iznosi više od 100 miliona kubnih metara godišnje, osim u slučaju prebacivanja pitke vode vodovodom.

21.


U svim drugim slučajevima, radovi za prebacivanje vodnih resursa iz jednog u drugi riječni sliv, ako višegodišnji prosječni protok sliva iz kojeg se voda vadi iznosi više od 2.000 miliona kubnih metara godišnje, a količina prebačene vode čini više od 5 % tog protoka, osim u slučaju prebacivanja pitke vode vodovodom

22.


Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta većeg od 50.000 ekvivalent stanovnika.

23.


Vađenje nafte i prirodnog plina u komercijalne svrhe, pri čemu je količina izvađene nafte veća od 500 tona dnevno, a plina iznad 500.000 kubnih metara dnevno.

24.


Brane i ostala postrojenja za zadržavanje ili trajno skladištenje vode, pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili uskladištene vode veća od 10 miliona kubnih metara.

25.


Cjevovodi promjera većeg od 800 milimetara i dužine iznad 40 kilometara:

(a) za prijenos plina, nafte, hemikalija;

(b) za prijenos tokova ugljen dioksida (CO2) radi geološkog skladištenja, uključujući povezane kompresorske stanice.

26.


Postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja sa više od:

(a) 85.000 mjesta za piliće i 60.000 mjesta za kokoši;

(b) 3.000 mjesta za svinje preko 30 kg; ili

(c) 900 mjesta za krmače.

27.


Industrijska postrojenja za:

(a) proizvodnju pulpe iz drveta ili sličnih vlaknastih materijala;

(b) proizvodnju papira i kartona sa proizvodnim kapacitetom preko 200 tona dnevno.

28.


Kamenolomi i površinski kopovi na lokaciji površine iznad 25 hektara, ili vađenje treseta na lokaciji površine iznad 150 hektara.

29.


Izgradnja nadzemnih električnih vodova napona 220 kV ili više i dužine veće od 15 kilometara.

30.


Objekti za skladištenje nafte, petrohemijskih ili hemijskih proizvoda kapaciteta 200.000 tona ili više.

31.


Lokacije za skladištenje ugljen dioksida.

32.


Postrojenja za hvatanje tokova CO2 radi geološkog skladištenja iz postrojenja obuhvaćenih ovim Prilogom ili ako je ukupna količina uhvaćenog CO2 1,5 megatona godišnje ili više.

33.


Hidroelektrane.

34.


Svaka izmjena ili proširenje projekata navedenih u ovom Prilogu ako ta izmjena ili proširenje prelazi neki od pragova navedenih u ovom Prilogu.
PRILOG II.


PROJEKTI ZA KOJE FEDERALNO MINISTARSTVO ODLUČUJE O POTREBI PROVOĐENJA PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ

1. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I AKVAKULTURA

(a) Projekti restrukturiranja poljoprivrednog zemljišta i industrije

(b) Projekti iskorištavanja neobrađene zemlje ili poluobrađenih područja u intenzivne poljoprivredne svrhe;

(c) Projekti upravljanja vodom za poljoprivredu, uključujući projekte navodnjavanja i odvodnje tla;

(d) Početno pošumljavanje i sječa/krčenje šuma radi prenamjene zemljišta na površini većoj od 0,01 ha

(e) Projekti intenzivnog uzgoja životinja (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe)

(f) Projekti intenzivnog uzgoja ribe;

(g) Isušivanje tla za povrat zemlje od mora.

2. EKSTRAKTIVNA INDUSTRIJA

(a) Kamenolomi i površinski kopovi, te vađenje treseta (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(b) Podzemno vađenje ruda;

(c) Dobijanje minerala jaruženjem rijeka ili mora;

(d) Dubinski kopovi, posebno:

i. geotermalni iskopi;

ii. iskopi za skladištenje nuklearnog otpadnog materijala;

iii. iskopi za snadbijevanje vodom, osim iskopa koji služe istraživanju stabilnosti tla;

(e) Površinska industrijska postrojenja za vađenje uglja, nafte, prirodnog gasa i željezne rude, te bituminoznog škriljevca.

3. ENERGETSKA INDUSTRIJA

(a) Industrijska postrojenja za proizvodnju struje, pare i tople vode (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(b) Industrijska postrojenja za prijenos gasa, pare i tople vode; prijenos električne energije nadzemnim kablovima (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(c) Površinsko skladištenje prirodnog gasa

(d) Podzemno skladištenje zapaljivih gasova

(e) Površinsko skladištenje fosilnih goriva

(f) Industrijsko briketiranje uglja i lignita;

(g) Postrojenja za preradu i skladištenje radioaktivnog otpada (osim onih uključenih u Prilog I.);

(h) Postrojenja koja koriste snagu vjetra za proizvodnju energije;

(i) Postrojenja za hvatanje tokova CO2 radi geološkog skladištenja iz postrojenja koja nisu obuhvaćena Prilogom I. ove uredbe.

4. PROIZVODNJA I PRERADA METALA

(a) Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinuirano lijevanje;

(b) Postrojenja za preradu neobojenih metala:

i. valjaonice;

ii. kovačnice sa čekićima;

iii. primjena zaštitnih navlaka od fuzioniranog metala;

(c) Ljevaonice neobojenih metala;

(d) Postrojenja za topljenje, uključujući i legiranje, obojenih metala, osim plemenitih metala, uključujući proizvode dobivene revitalizacijom (rafiniranje, lijevanje u ljevaonicama itd.);

(e) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektrolitičkim ili hemijskim postupkom;

(f) Proizvodnja i sastavljanje cestovnih motornih vozila i proizvodnja motora za putna motorna vozila;

(g) Brodogradilišta;

(h) Postrojenja za izgradnju i popravak aviona;

(i) Proizvodnja opreme za željeznicu;

(j) Lijevanje metala eksplozivom;

(k) Postrojenja za pečenje i pročišćavanje metalne željezne rude.

5. MINERALNA INDUSTRIJA

(a) Koksare (destiliranje suhog uglja);

(b) Postrojenja za proizvodnju cementa;

(c) Postrojenja za proizvodnju azbesta i azbestnih proizvoda (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(d) Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i fiberglas;

(e) Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana;

(f) Proizvodnja keramičkih proizvoda pečenjem, posebno krovnih crijepova, cigle, vatrostalnih cigle, keramičkih pločica, kamenog ocakljenog posuđa i porculana.

6. HEMIJSKA INDUSTRIJA (PROJEKTI KOJI NISU UKLJUČENI U PRILOG I. OVE UREDBE)

(a) Obrada prijelaznih proizvoda i proizvodnja hemikalija;

(b) Proizvodnja pesticida i farmaceutskih proizvoda, boja i lakova, gume i peroksida

(c) Objekti za skladištenje nafte, petrohemijskih i hemijskih proizvoda.

7. PREHRAMBENA INDUSTRIJA

(a) Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti;

(b) Pakiranje i konzerviranje biljnih i životinjskih proizvoda;

(c) Proizvodnja mliječnih proizvoda;

(d) Varenje piva vrenjem slada;

(e) Priprema alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i sirćeta;

(f) Proizvodnja slatkiša i sirupa;

(g) Klaonice;

(h) Postrojenja za proizvodnju industrijskog škroba;

(i) Tvornice ribljeg brašna i ribljeg ulja;

(j) Postrojenje za preradu ribe;

(k) Šećerane.

8. TEKSTILNA, KOŽNA, DRVNA I PAPIRNA INDUSTRIJA

(a) Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona (projekti koji nisu uključeni u Prilog I.);

(b) Postrojenja za predobradu (npr. pranje, izbjeljivanje ili merceriziranje) ili bojenje vlakana ili tkanina;

(c) Postrojenja za štavljenje krzna i kože;

(d) Postrojenja za preradu i proizvodnju celuloze.

(e) Industrija tekstila i kože.

9. INDUSTRIJA GUME

Proizvodnja i obrada proizvoda na bazi gume.

10. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

(a) Izgradnja industrijskih kompleksa;

(b) Projekti urbanističkog razvoja, uključujući izgradnju trgovačkih centara;

(c) Nadzemna ili podzemna parkirališta za automobile;

(d) Stadioni sa pratećim objektima;

(e) Izgradnja željeznica i intermodalnih objekata za prekrcaj kao i intermodalnih terminala (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(f) Izgradnja aerodroma (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(g)Izgradnja magistralnih i regionalnih cesta

(h)Izgradnja luka i lučkih postrojenja, uključujući i ribarske luke (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(i) Izgradnja unutrašnjih plovnih puteva koji nisu uključeni u Prilog I., gradnja kanala i objekata za obranu od poplava;

(j) Brane i ostala postrojenja za zadržavanje ili dugoročno skladištenje vode (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(k) Tramvajske pruge, nadzemne i podzemne željeznice, viseće ili slične linije posebne vrste koje se isključivo ili uglavnom koriste za prijevoz putnika;

(l) Naftovodi, gasovodi i cjevovodi za prijenos tokova CO2 radi geološkog skladištenja (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(m) Gradnja dugih vodovoda (akvadukta);

(n) Radovi u obalnom području za suzbijanje erozije i pomorski objekti koji mogu izmijeniti izgled obale, na primjer gatovi, molovi, lukobrani i ostali slični objekti za obranu od mora, osim održavanja i rekonstrukcije takvih objekata;

(o) Vađenje podzemne vode ili sistem vještačkog ubrizgavanja podzemne vode koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe;

(p) Radovi za prebacivanje vodnih resursa iz jednog u drugi riječni sliv koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe.

11. OSTALI PROJEKTI

(a) Trajne trkačke staze i testne trke za motorna vozila

(b) Postrojenja za odlaganje otpada (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(c) Prečistači otpadnih voda (projekti koji nisu uključeni u Prilog I.ove uredbe );

(d) Odlagališta mulja.

(e) Skladištenje željeznog otpada uključujući stara vozila.

(f) Postrojenja za testiranje mašina, turbina ili reaktora.

(g) Postrojenja za proizvodnju vještačkih mineralnih vlakana;

(h) Postrojenja za revitalizaciju i uništavanje eksplozivnih supstanci;

(i) Stovarišta/skladišta otpadnog materijala.

12. TURIZAM I RAZONODA

(a) Skijaške staze , skijaški liftovi, žičare i srodni razvojni projekti;

(b) Marine;

(c) Turistička naselja i hotelski kompleksi izvan urbanih sredina i srodni razvojni projekti;

(d) Stalni kampovi i tereni za smještaj kamp-kućica;

(e) Tematski parkovi.

13.

(a) Svaka izmjena ili proširenje projekata iz Priloga I. ili ovog Priloga II., već odobrena, izvršena ili u postupku izvršenja, koja bi mogla imati značajne štetne učinke na okoliš (izmjene ili proširenja koja nisu uključena u Prilog I. ove uredbe);

(b) Projekti iz Priloga I. ove uredbe, namijenjeni isključivo ili uglavnom razvoju ili ispitivanju novih metoda ili proizvoda, koji se ne koriste duže od dvije godine.
PRILOG III


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRETHODNU PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ


A. Karakteristike projekta


A1. Osnovne informacije

A1.1. Naziv projekta
A1.2. Opis projekta uključujući podatke o njegovoj namjeni i veličini
A1.3. Broj izvoda iz prostorno-planskog akta te nadležni organ izdavanja

(Izvod iz prostorno-planskog akta priložiti uz zahtjev)
A1.4. Vrsta zahtjeva


Novi projekat
Značajna izmjena postojećeg i/ili odobrenog projekta
Prestanak aktivnosti
A1.5. Ukoliko se radi o značajnoj izmjeni postojećeg i/ili odobrenog projekta, opisati planirane izmjene


A1.6. Da li projekat ima kumulativni uticaj sa već postojećim i/ili odobrenim projektima?

Ukoliko DA, opisati na koji način.
A1.7. Vlasništvo nad zemljištem i/ili objektom na kojem se nalazi postojeći i/ili planirani projekat
A1.8. Da li je zemljište i/ili objekat na kojem se nalazi postojeći i/ili planirani projekat predmet ugovora o zakupu?

Ukoliko jeste, molimo navedite broj ugovora, te podatke o ugovornim stranama.
A1.9. Ime i prezime odgovorne osobe
A1.10. Kontakt podaci odgovorne osobe (adresa, broj telefona, e-mail)A2. Uticaj projekta na okoliš

A2.1. Detaljno opišite okoliš na području pod uticajem projekta
A2.2. Vrsta i količina osnovnih i pomoćnih sirovina, dodatnih materijala i ostalih supstanci koji će biti korišteni u svakoj od faza projekta

Vrsta


Količina

Pripremna faza projektaFaza izgradnje projektaFaza rada ili eksploatacije projektaFaza prestanka radaA2.3. Korištenje prirodnih resursa (posebno tla, zemljišta, vode i biološke raznolikosti) prilikom pripreme, izgradnje, rada ili prestanka rada projekta


Navesti o kojem prirodnom resurse se radi i količini i načinu njegovog korištenjaA2.4. Vrsta i količina emisija nastalih zbog pripreme, izgradnje, rada ili prestanka rada projekta


Proizvodnja otpada (opasni/neopasni)Emisije u zrak (sve emisije)Emisije u vode (podzemne/površinske)Emisije u kanalizacijuEmisije u tloBukaVibracijeNejonizirajuće zračenjeA2.5. Opisati i dati kratak pregled alternativnih rješenja sa obzirom na uticaje na okoliš


Proizvodnja otpada (opasni/neopasni)Emisije u zrak (sve emisije)Emisije u vode (podzemne/površinske)Emisije u kanalizacijuEmisije u tloBukaVibracijeNejonizirajuće zračenjeA2.6. Da li projekat nosi rizik od velikih nesreća i/ili katastrofa koje su relevantne za projekat, uključujući one koje su uzrokovane promjenom klime, u skladu sa naučnim saznanjima?

Ukoliko DA, navesti rizike.
A2.7. Da li projekat nosi rizike za ljudsko zdravlje (na primjer zbog zagađenja vode ili zraka)?

Ukoliko DA, navesti rizike.
A2.8. Da li će projekat uzrokovati svjetlosno zagađenje?

Ukoliko DA, navesti rizike.B. Lokacija projekta i osjetljivost okoliša geografskih područja za koja je vjerovatno da bi projekti mogli na njih značajno uticati

B1.1. Navesti postojeću i odobrenu upotrebu zemljišta
B1.2. Opisati relativnu raspoloživost, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa (uključujući tlo, zemljište, vodu i biološku raznolikost) tog područja i njegovog podzemnog dijela
B1.3. Opisati apsorpcioni kapacitet prirodne sredine, obraćajući posebnu pažnju na slijedeća područja:
a) močvarna područja, obalna područja rijeka i ušća rijeka
b) obalna područja i morski okoliš
c) planinska, šumska i kraška područja
d) zaštićene prirodne vrijednosti proglašene u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije BiH (nacionalni parkovi, strogi rezervati prirode, spomenici prirode, zaštićeni pejzaži, parkovi prirode, i dr.)
e) pojedinačne prirodne vrijednosti
f) područja rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta
g) područja na kojima još od ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta okoliša koji su relevantni za projekat ili u odnosu na koja se smatra da isti nisu zadovoljeni
h) gusto naseljena područja
i) pejzaži i područja od historijskog, kulturnog ili arheološkog značaja.C. Karakteristike potencijalnog uticaja na okoliš

C1.1. Navesti veličinu i prostorni obuhvat geografskog područja na koje bi projekat mogao uticati

(unijeti tačne koordinate navedenog geografskog područja)
C1.2. Navesti broj stanovnika na koje bi projekat mogao uticati
C1.3. Opisati način uticaja projekta na okoliš
C1.4. Da li projekat direktno ili indirektno utiče na okoliš?
C1.5. Obilježiti na koje faktore projekat ima uticaj:
a) ljude, biljni i životinjski svijet i svijet gljiva


DA


NE

b) tlo, vodu, zrak, klimu i pejzaž


DA


NE

c) materijalna dobra i kulturno naslijeđe


DA


NE

d) međudjelovanje faktora od a) do c)


DA


NE

C1.6. Da li projekat ima prekograničnu i/ili preko entitetsku vrstu uticaja?

Ukoliko DA, navesti na koje države/entitet/BD BiH.
C1.5. Opisati intenzitet i složenost uticaja projekta na okoliš
C1.6. Opisati koja je vjerovatnoća uticaja na okoliš
C1.7. Opisati očekivani nastanak, trajanje, učestalost i reverzibilnost uticaja (u vremenskim intervalima)
C1.8. Da li postoji mogućnost djelotvornog smanjivanja uticaja?

Ukoliko DA, navesti planirane aktivnosti djelotvornog smanjivanja uticaja.D. Dodatne informacije

Obilježite odgovore na slijedeća pitanja:

D1.1. Projekat će značajno koristiti prirodni resurs ili će koristiti prirodni resurs na način da spriječi upotrebu ili potencijalnu upotrebu tog resursa u druge svrhe


DA


NE

D1.2. Potencijalni trajni uticaji na okoliš će najvjerovatnije biti minorni, od manje važnosti i jednostavno ublaženi


DA


NE

D1.3. Tip projekta, njegov uticaj na okoliš i mjere upravljanja tim uticajima su dobro poznati


DA


NE

D1.4. Postoji pouzdan način kojim se može osigurati da mjere za upravljanje uticajima mogu biti, i biti će, adekvatno planirane i implementrane


DA


NE

D1.5. Projekat će izmjestiti značajan broj ljudi, porodica i životnih zajednica


DA


NE

D1.6. Projekat je lociran i uticati će na ekološki osjetljiva područja


DA


NE

D1.7. Projekat će dovesti do izmjena:- u vlasništu i namjeni zemljišta, i/ili


DA


NE

- upotrebi vode kroz irigaciju, unapređenje isušivanja ili izmjeni toka vode izgradnjom brana, i do izmjena u ribarskim praksama


DA


NE

D1.8. Projekat će dovesti do:- nepovoljnih socio-ekonomskih uticaja;


DA


NE

- uništenja zemljišta;


DA


NE

- zagađenja vode;


DA


NE

- zagađenja zraka;


DA


NE

- ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta i njihovih staništa;


DA


NE

- nastanka nusprodukata, ostataka materijala i otpada koji zahtijevaju rukovanje i odlaganje na način koji nije regulisan zakonom.


DA


NE

D1.9. Projekat će imati uticaj na javnost zbog potencijalnih negativnih uticaja na okoliš


DA


NE

D1.10. Nakon izgradnje, projekat će zahtijevati dodatne razvojne aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na okoliš


DA


NEE. UKLJUČIVANJE PITANJA KLIMATSKIH PROMJENA U PRETHODNU PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ

Pitanja i uticaji važni za prethodnu procjenu uticaja na okoliš će zavisiti od posebnih okolnosti i konteksta svakog pojedinog projekta. Ovo poglavlje se zasniva na četiri glavna zahtjeva:

- rano identificiranje ključnih pitanja, koristeći pomoć mjerodavnih tijela i zainteresiranih subjekata;

- određivanje hoće li projekt značajno promijeniti emisije GHG i definiranje obima za potrebe prethodne procjene GHG (pitanje ublažavanja klimatskih promjena);

- svjesnost o korištenim scenarijima klimatskih promjena korištenim u postupku prethodne procjene uticaja na okoliš i identificiranje ključnih problema prilagođavanja klimatskim promjenama i kako oni međusobno djeluju sa drugim pitanjima koja se procjenjuju u postupku prethodne procjene uticaja na okoliš;

- identificiranje ključnih pitanja bioraznolikosti i kako oni međusobno djeluju sa drugim pitanjima koja se procjenjuju u prethodnoj procjeni uticaja na okoliš.

Izravne GHG emisije


Hoće li predloženi projekt ispuštati ugljen dioksid (CO2), didušikov oksid (N2O) ili metan (CH4) ili bilo koji drugi staklenički plin koji je dio UNFCCC-a$$$UNFCC - Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime - UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 19/00), Tekst konvencije je dostupan na: http://unfccc.int/key_documents/the_con ... s/2853.php http://www.unep.ba/tl_files/unep_ba/NCS ... UNFCCC.pdf$$$?
Sadrži li predloženi projekt korištenje zemljišta, promjene korištenja zemljišta i šumarske aktivnosti (npr. krčenje šuma) koje mogu dovesti do povećane emisije?
Neizravne GHG emisije zbog povećane potražnje za energijom


Hoće li predloženi projekt značajno uticati na potražnju za energijom?
Je li moguće koristiti obnovljive izvore energije?
Neizravni GHG uzrokovani pratećim djelatnostima ili infrastrukturama koje su izravno povezane s provedbom predloženog projekta


Hoće li predloženi projekt značajno povećati ili smanjiti osobna putovanja?
Hoće li predloženi projekt značajno povećati ili smanjiti teretni promet?
Toplotni valovi


Hoće li predloženi projekt ograničiti cirkulaciju zraka ili smanjiti otvorene prostore?
Hoće li emitirati isparljive organske spojeve (HOS) i dušikove okside (NOx) te doprinijeti formiranju ozona u troposferi tijekom sunčanih i toplih dana?
Hoće li biti pod uticajem toplotnih valova?
Hoće li se povećati energija i potreba za vodom za hlađenje?
Hoće li upiti ili stvarati toplotu?
Mogu li materijali korišteni tijekom izgradnje izdržati visoke temperature (ili će, na primjer, doći do zamora materijala ili degradacije površine)?
Suše zbog dugoročnih promjena padalina (također uzeti u obzir moguće sinergijske efekte s aktivnostima upravljanja poplavama koje povećavaju zapreminu vode koja se zadržava u slivu)


Hoće li negativno uticati na vodotoke?
Je li predloženi projekt osjetljiv na niske tokove rijeka ili više temperature vode?
Hoće li pogoršati zagađenje vode - osobito tijekom razdoblja suša sa smanjenim stopama razrjeđenja, povišenim temperaturama i zamućenosti?
Hoće li predloženi projekt povećati potražnju za vodom?
Hoće li to promijeniti ranjivost krajolika ili šuma od divljih požara?
Mogu li materijali koji se koriste tokom izgradnje izdržati visoke temperature? Ekstremne kiše, riječne poplave i bujice
Hoće li predloženi projekt biti u opasnosti jer se nalazi u zoni riječnih poplava?
Hoće li to promijeniti kapacitet postojećih poplavnih ravnica za prirodno upravljanje poplavama?
Hoće li se promijeniti kapacitet zadržavanja vode u slivu?
Jesu li nasipi dovoljno stabilni da izdrže poplave?
Jesu li nasipi dovoljno stabilni da izdrže poplave?
Oluje i vjetrovi


Hoće li predloženi projekt biti u opasnosti zbog oluja i jakih vjetrova?
Mogu li projekt i njegova djelovanja biti pogođeni padom predmeta (npr. drveća) koja su neposredno u blizini njegovog položaja?
Je li povezanost projekta sa energijom, vodom, prijevozom i komunikacijskim mrežama osigurana za vrijeme velikih oluja?
Klizišta zemlje


Je li projekt smješten u području koje bi moglo biti pod uticajem velikih padavina ili klizišta? Porast nivoa mora?
Nalazi li se predloženi projekt u područjima koja mogu biti pod uticajem porasta nivoa mora?
Mogu li morski udari uzrokovani olujama uticati na projekt?
Je li predloženi projekt smješten u području pod rizikom erozije obale? Hoće li smanjiti ili povećati rizik od erozije obale?
Nalazi li se u područjima koja mogu biti pogođena prodiranjem slane vode?
Mogu li prodori morske vode dovesti do curenja zagađujućih supstanci (npr. Iz otpada)?
Hladnoće i snjegovi


Može li predloženi projekt biti pogođen kratkim razdobljima neuobičajeno hladnog vremena, mećava ili mraza?
Mogu li materijali koji se koriste tijekom izgradnje izdržati niske temperature?
Može li led uticati na funkcioniranje/djelovanje projekta? Je li povezanost projekta sa energijom, vodom, prijevozom i komunikacijskim mrežama osigurana tokom hladnih razdoblja?
Može li veliki snijeg stvoriti opterećenja koja utiču na stabilnost građevine?
Štete smrzavanja i odmrzavanja


Je li predloženi projekt u opasnosti od oštećenja smrzavanja i odmrzavanja (npr. ključni infrastrukturni projekti)?
Može li projekt biti pogođen topljenjem trajnog leda?


Prilozi:
1. Nacrt projekta (idejni projekat)
2. Izvod iz prostorno-planskog akta
3. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem i/ili objektom
4. Ugovor o zakupu nad vlasništvo i/ili objektom, ukoliko postoji
5. Ukoliko se radi o kumulaciji sa već postojećim i/ili odobrenim projektom, istog investitora na istoj lokaciji i priložiti dozvole
6. Netehnički rezime informacija iz tačaka A., B. i C. ovog priloga.
7. Informacije o mogućim teškoćama na koje je naišao podnosioc zahtjeva pri prikupljanju podataka,
8. Referetni popis u kojem se navode izvori korišteni za opise i procjene uključene u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš.
9. Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka sadržanih u zahtjevu (Prilog V.)


PRILOG IV.


KRITERIJI NA OSNOVU KOJIH SE ODLUČUJE O POTREBI PROVOĐENJA PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ

a) Karakteristike projekata.
Karakteristike projekta moraju biti razmotrene s posebnim obzirom na slijedeće:
- veličinu projekta;
- kumulaciju sa ostalim projektima;
- korištenje prirodnih resursa
- proizvodnju otpada;
- zagađenje i štetna djelovanja;
- rizik od velikih nesreća rizik i/ili katastrofa koje su relevantne za projekt u pitanju, uključujući one koje su uzrokovane promjenom klime, u skladu sa znanstvenim spoznajama;
- rizike za ljudsko zdravlje (na primjer zbog onečišćenja vode ili zraka).
b) Lokacija projekta.
Ovdje se mora razmotriti osjetljivost okoliša geografskih područja za koja je vjerovatno da bi projekti mogli uticati, posebno uzimajući u obzir slijedeće:
- postojeći način upotrebe zemljišta;
- relativnu raspoloživost, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa (uključujući tlo, zemljište, vodu i biološku raznolikost) tog područja i njegovog podzemnog dijela;
- apsorpcioni kapacitet prirodnog okoliša, obraćajući posebnu pažnja na slijedeća područja:
i. močvarna područja;
ii. priobalna područja;
iii. planinska, šumska i kraška područja;
iv. zaštićene prirodne vrijednosti proglašene u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije BiH (nacionalni parkovi, strogi rezervati prirode, spomenici prirode, zaštićeni pejzaži, parkovi prirode, i dr.);
v. pojedinačne prirodne vrijednosti;
vi. područja rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta;
vii. područja na kojima još od ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta okoliša;
viii. gusto naseljena područja;
ix. pejzaži historijskog, kulturnog ili arheološkog značaja.
c) Vrsta i karakteristike potencijalnog uticaja.
Mogući značajni uticaji projekata moraju se razmotriti u odnosu na kriterije iz tačaka a) i b) ovog priloga, uzimajući posebno u obzir slijedeće:
- veličina i prostorni obuhvat uticaja projekta (geografsko područje i broj stanovnika na koje bi projekat mogao uticati;
- vrte uticaja;
- prekogranične vrste uticaja;
- rasprostranjenost, jačinu i složenosti uticaja;
- vjerojatnoću uticaja
- očekivani nastanak, trajanje, učestalosti i reverzibilnost uticaja;
- kumulativnom uticaju s uticajima drugih postojećih i/ili odobrenih projekata;
- mogućnosti djelotvornog smanjivanja uticaja.


PRILOG V.

Ja _______________________________ kao zakonski zastupnik investitora ___________________________, pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, a na osnovu člana 6. stav (4) Uredbe o projektima za koje je potrebna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš, dajem sljedeću:
Izjavu
kojom potvrđujem da su svi podaci sadržani u zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na okoliš istiniti, tačni i potpuni, što se utvrđuje na osnovu dokaza priloženih uz zahtjev.
Ujedno izjavljujem da nemam primjedbu na zahtjeve Federalnog ministarstva okoliša i turizma za kopiranje zahtjeva zbog informiranja javnosti.

Datum:


Potpis davaoca Izjave
____________________
(Ime i prezime)
PRILOG VI.


ČEK LISTA ZA PROVJERU ZAHTJEVA ZA PRETHODNU PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ

PITANJA KOJA SE TREBAJU RAZMATRATI


DA/NE


KOMENTAR

A. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA PRETHODNU PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ

1. Da li je sadržaj Zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš podnesen na obrascu iz Priloga III. ove uredbe i u skladu sa članom 69. Zakona o zaštiti okolliša?2. Da li je puni naziv projekta naveden na naslovnoj strani?

3. Da li su navedeni puni podaci odgovorne osobe za projekat (ime, prezime, adresa, telefon, e-mail)?4. Da li Poglavlje A - sadrži osnovne informacije i slijedeće podatke:- opis projekta uključujući podatke o njegovoj veličini i namjeni- broj izvoda iz prostorno-planskog akta (sa izvodom iz planskog akta u prilogu)- opis kumulativnog uticaja sa postojećim i/ili odobrenim projektima- vlaništvo nad zemljištem i/ili objektom na kojem se nalazi projekat- detaljan opis okoliša na području pod uticajem projekta- vrstu i količinu osnovnih i pomoćnih sirovina, dodatnih materijala i ostalih supstanci koji će biti korišteni u svakoj od faza projekta- korištenje prirodnih resursa (posebno tla, zemljišta, vode i biološke raznolikosti) prilikom pripreme, izgradnje, rada ili prestanka rada projekta- vrstu i količinu emisija nastalih zbog pripreme, izgradnje, rada ili prestanka rada projekta- opis i kratak pregled alternativnih rješenja sa obzirom na uticaje na okoliš- opis rizika od velikih nesreća i/ili katastrofa koje su relevantne za projekat, uključujući one koje se odnose na promjenu klime- opis rizika po ljudsko zdravlje.5. Da li Poglavlje B - Lokacija projekta i osjetljivost okoliša geografskih područja za koja je vjerovatno da bi projekti mogli na njih značajno uticati sadrži slijedeće podatke:- postojeća i odobrena upotreba zemljišta- opis relativne raspoloživosti, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa (uključujući tlo, zemljište, vodu i biološku raznolikost) tog područja i njegovog podzemnog dijela- opis apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, obraćajući posebnu pažnju na slijedeća područja:

a) močvarna područja, obalna područja rijeka i ušća rijeka

b) obalna područja i morski okoliš

c) planinska, šumska i kraška područja

d) zaštićena prirodna područja i nacionalne parkove

e) spomenike prirode i zaštićene pejzaže

f) područja rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta

g) područja na kojima još od ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta okoliša koji su relevantni za projekat ili u odnosu na koja se smatra da isti nisu zadovoljeni

h) gusto naseljena područja

i) pejzaži i područja od historijskog, kulturnog ili arheološkog značaja.6. Da li Poglavlje C - Karakteristike potencijalnog uticaja na okoliš sadrži slijedeće podatke:- veličinu i prostorni obuhvat geografskog područja na koje bi projekat mogao uticati (sa unesenim tačnim koordinatima geografskog područja)- broj stanovnika na koje bi projekat mogao uticati- način uticaja projekta na okoliš- identifikacija faktora na koje projekat ima uticaj:

a) ljude, biljni i životinjski svijet i svijet gljiva

b) tlo, vodu, zrak, klimu i pejzaž

c) materijalna dobra i kulturno naslijeđe

d) međudjelovanje faktora od a) do c)- progranični/prekoentitetski uticaj- intenzitet i složenost uticaja projekta na okoliš- vjerovatnoća nastanka uticaja na okoliš- nastanak, trajanje, učestalost i reverzibilnost uticaja (u vremenskim intervalima)- mogućnost djelotvornog smanjivanja uticaja i planirane aktivnosti njegovog smanjenja7. Da li Poglavlje D - Dodatne informacije sadrži slijedeće podatke:- projekat će značajno koristiti prirodni resurs ili će koristiti prirodni resurs na način da spriječi upotrebu ili potencijalnu upotrebu tog resursa u druge svrhe- potencijalni trajni uticaji na okoliš će najvjerovatnije biti minorni, od manje važnosti i jednostavno ublaženi- tip projekta, njegov uticaj na okoliš i mjere upravljanja tim uticajima su dobro poznati- postoji pouzdan način kojim se može osigurati da mjere za upravljanje uticajima mogu biti, i biti će, adekvatno planirane i implementrane- projekat će izmjestiti značajan broj ljudi, porodica i životnih zajednica- projekat je lociran i uticati će na ekološki osjetljiva područjaProjekat će dovesti do izmjena:

- u vlasništu i namjeni zemljišta, i/ili

- upotrebi vode kroz irigaciju, unapređenje isušivanja ili izmjeni toka vode izgradnjom brana, i do izmjena u ribarskim praksamaProjekat će dovesti do:

- nepovoljnih socio-ekonomskih uticaja;

- uništenja zemljišta;

- zagađenja vode;

- zagađenja zraka;

- ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta i njihovih staništa;

- nastanka nusprodukata, ostataka materijala i otpada koji zahtijevaju rukovanje i odlaganje na način koji nije regulisan zakonom.- projekat će imati uticaj na javnost zbog potencijalnih negativnih uticaja na okoliš- nakon izgradnje, projekat će zahtijevati dodatne razvojne aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na okolišB. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

1. Da li su slijedeći dokumenti predati na protokol Federalnog ministarstva okoliša i turizma?- jedna uvezana kopija zahtjeva- jedna elektronska kopija zahtjeva na memorijskom stiku ili CD-u2. Da li je uz zahtjev priložena uplatnica o federalnoj administrativnoj taksi uplaćenoj na ime Budžeta FBiH?C. POSTUPAK NAKON PREDAJE ZAHTJEVA ZA PRETHODNU PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ

1. Da li je Federalno ministarstvo dostavilo kopiju zahtjeva i osiguralo besplatan uvid u priložena dokumenta radi pribavljanja mišljenja sljedećim subjektima:- nadležnom organu uprave u kantonu i jedinici lokalne samouprave na čijem se području projekat izvodi,- organima uprave i organizacijama nadležnim za zaštitu komponenti okoliša, koji izvođenjem projekta mogu biti izloženi njegovom znatnom uticaju, i to:a) nadležnim za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa,b) nadležnim za zaštitu zdravlja,c) drugim zainteresovanim stranama i- organu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko Distrikta, ako je riječ o projektu sa znatnim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distrikta, ili druge države, u skladu sa članom 70. stav (1) tačka c) Zakona i propisom iz člana 81., stav (9) Zakona?- zainteresovanoj javnosti.2. Da li su subjekti iz prethodnog pitanja dostavili svoje mišljenje Federalnom ministarstvu u vezi sa zahtjevom i priloženom dokumentacijom u skladu sa zakonskim rokom od 30 dana u skladu sa članom 70. stav (2) Zakona od dana prijema kopije zahtjeva u pisanoj formi?3. Da li je Federalno ministarstvo uzelo u obzir sva dostavljenja mišljenja subjekata iz prvog pitanja odjeljka C. ove ček liste prilikom donošenja odluke?4. Da li je projekat predmet Priloga I. ove uredbe i čl. 68 st. (2) Zakona?

Ako jeste, Federalno ministarstvo donosi rješenje o obaveznom provođenju procjene uticaja na okoliš, te se određuje obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš, obim i sadržaj studije. Rješenje se donosi u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva, prema članu 72. stav (3) Zakona.5. Da li je projekat predmet Priloga II. ove uredbe?

Ako jeste, Federalno ministarstvo uzima u obzir kriterije u skladu sa Prilogom IV. ove uredbe i sve raspoložive informacije, te odlučuje da li je potrebno provođenje procjene uticaja na okoliš i donosi odgovarajuće rješenje u skladu sa članom 6. ove uredbe.

Rješenje se donosi u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš, prema članu 72. stav (3) Zakona.6. Da li je Federalno ministarstvo rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš postavilo na internet stranicu ministarstva?

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]