BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4694
Službeni glasnik BiH, broj 30/21
Na osnovu člana 17. stav 24. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 14.4.2021. godine, usvojilo je


UPUTSTVO ZA ANONIMIZACIJU SUDSKIH ODLUKA


Član 1.
(Primjena)

(1) Uputstvom za anonimizaciju sudskih odluka (u daljnjem tekstu: Uputstvo) uređuje se način anonimizacije - zamjena i ispuštanje podataka u sudskim odlukama koje se objavljuju u bazi sudskih odluka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: baza).

(2) U bazi sudskih odluka objavljuju se odluke u izvornom tekstu u kojima se zamjenjuju ili ispuštaju određeni lični podaci.

Član 2.
(Anonimizacija)

(1) Sud koji dostavlja odluku za objavljivanje u bazi izvršit će njenu anonimizaciju u skladu s ovim uputstvom.

(2) Odluke koje Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH pribavi na drugi način radi objavljivanja u bazi anonimizirat će se u okviru Odjela.

Član 3.
(Podaci koji se anonimiziraju)

(1) Anonimiziraju se podaci o FIZIČKOM LICU koje u postupku učestvuje kao:

a) STRANKA I DRUGI UČESNIK U POSTUPKU: osumnjičeni, optuženi, oštećeni, žalilac, tužilac, tuženi, umješač, revident, ostavilac, nasljednik, izdržavalac, svjedok i slično;

b) PUNOMOĆNIK STRANKE – koji se pojavljuje u postupku kao:

­ osoba ovlaštena za zastupanje stranke ili pravnog lica,

­ advokatski/notarski saradnik i pripravnik;

c) ZAKONSKI ZASTUPNIK STRANKE;

d) SLUŽBENA OSOBA zaposlena u državnom organu, ustanovi, udruženju, pravnom licu: socijalni radnik, psiholog, pedagog, defektolog, doktor (osim podatka o užoj specijalnosti) itd.

(2) Od podataka o PRAVNOM LICU anonimiziraju se samo identifikacioni broj (ID) i PDV broj.

Član 4.
(Način anonimizacije)

(1) Podaci koji se anonimiziraju su:

a) ime, prezime i adresa fizičkog lica;

b) datum i mjesto rođenja;

c) jedinstveni matični broj - JMB;

d) broj lične karte, pasoša, vozačke dozvole, broj polise osiguranja, broj bankovnog računa, broj registarske oznake vozila i broj šasije, te brojevi ostalih ličnih dokumenata;

e) brojevi dokaza u predmetima ratnih zločina (ERN broj) i brojevi vojne pošte (VP);

f) broj telefona;

g) e-mail adresa, URL/web-adresa;

h) oznake katastarskih općina;

i) drugi podaci koji mogu sa sigurnošću dovesti do identifikacije fizičkog lica.

(2) Podaci se anonimiziraju na taj način da se ispuštaju i zamjenjuju inicijalima i tačkama u skladu s ovim uputstvom.

(3) Podatak koji se stavlja u anonimnost ne stavlja se pod navodne znake, osim nadimaka, pseudonima i sl. koji su u odluci koja se anonimizira stavljeni pod znake navoda.

Član 5.
(Ime i prezime fizičkog lica)

(1) Ime i prezime se zamjenjuju inicijalima – početnim velikim štampanim slovima s tačkom.

Primjer: Mujo Mujić zamijeniti sa: M.M.

(2) U slučaju kad više osoba u istoj odluci ima iste inicijale:

a) kod druge osobe: riječ koja označava ime zamjenjuje se inicijalom s tačkom, a riječ koja označava prezime zamjenjuje se inicijalom s tačkom i dodanim rednim brojem 1 – bez tačke.

b) kod treće, četvrte ili ostalih osoba riječ koja označava ime zamjenjuje se inicijalom s tačkom, a riječ koja označava prezime zamjenjuje se inicijalom s tačkom i dodanim sljedećim rednim brojem – bez tačke.

Primjer: Mujo Mujić i Mara Marić zamijeniti sa: M.M. i M.M.1

(3) U slučaju da je na osnovu inicijala i drugih podataka iz odluke lako utvrditi o kojoj osobi se radi, mogu se koristiti drugi inicijali koji se ne mogu dovesti u vezu s imenom koje se anonimizira.

Član 6.
(Adresa i mjesto rođenja ili prebivališta/boravišta)

(1) Naziv grada ili mjesta zamijeniti inicijalom – početnim velikim štampanim slovom kojem se dodaje tačka.

(2) Ostali dio adrese, kao što su ulica i kućni broj, ispušta se i zamjenjuje s tri uzastopne poredane tačke.

(3) Ako se naziv grada ili mjesta sastoji od dvije riječi, obje riječi u nazivu se zamjenjuju inicijalima s tačkom.

(4) U slučaju više istih inicijala grada ili mjesta u istoj odluci – svakom narednom nazivu grada ili mjesta istog inicijala pridružiti redni broj počevši od 1 pa nadalje.

Primjer: Banja Luka, Mirka Mirkovića 25 zamijeniti sa: B.L. …

Primjer: Bihać i Bijeljina zamijeniti sa: B. i B.1

Član 7.
(E-mail i web-adresa)

Naziv u e-mail adresama i URL/web-adresama zamjenjuje se s tri poredane tačke.

Primjer: e-mail: mujo.mujic@bih.net.ba zamijeniti sa: e-mail: …

Primjer: web-adresa: www.ksudsa.net zamijeniti sa: www...

Član 8.
(JMB, ID broj, PDV broj)

Kad je u tekstu naveden jedinstveni matični, identifikacioni ili PDV broj, ispustit će se iz teksta brojke a ostaviti oznake JMB, ID, PDV i zatim dodati tri uzastopne poredane tačke.

Primjer: JMB 2110971315021 – ispustiti broj i zamijeniti sa: JMB ...

Član 9.
(Brojevi ličnih dokumenata)

Riječi ispred broja koje opisuju vrstu dokumenta kao što je lična karta, pasoš, vozačka dozvola, polisa osiguranja, broj registarske oznake vozila, bankovnog računa i ostalih ličnih dokumenata ostaviti, a brojeve navedenih dokumenata ili datuma ispustiti i zamijeniti s tri uzastopne poredane tačke. https://advokat-prnjavorac.com

Primjer:

Dio teksta koji glasi: broj lične karte 123456 zamijeniti sa: broj lične karte ...

Primjer:

Dio teksta koji glasi: registarska oznaka broj 123-A-456 zamijeniti sa: registarska oznaka broj...

Primjer:

Dio teksta koji glasi: datum rođenja / rođen 1. 1. 1977. / 1. januara 1977. zamijeniti sa: datum rođenja ... / rođen ...

Primjer:

Dio teksta koji glasi: broj bankovnog računa 119276474859 kod Raiffeisen banke d.d. zamijeniti sa: broj bankovnog računa ... kod Raiffeisen banke d.d.

Član 10.
(Podaci koji se ne anonimiziraju)

Ne anonimiziraju se podaci o:

a) sudovima;

b) sudijama/članovima sudskog vijeća koji donose odluku u vijeću, sudijama porotnicima i zapisničarima;

c) advokatima (advokatsko društvo) kao punomoćnicima stranke;

d) notarima u postupanju u skladu s notarskim ovlaštenjima;

e) sudskim vještacima;

f) sudskim tumačima i prevodiocima;

g) pravobraniocima i zamjenicima pravobranilaca;

h) ostalim pravosudnim organima i njihovim predstavnicima (državno, republičko i federalno tužilaštvo, okružna i kantonalna tužilaštva, glavni tužioci i zamjenici glavnog tužioca, pravobranilaštva itd.);

i) upravnim organima – policijska uprava;

j) državnim organima i njihovim predstavnicima (zakonodavni, izvršni – ministarstvo, zavod, uprava i dr.);

k) gradskoj i lokalnoj upravi i njihovim predstavnicima (kanton, grad, općina i sl.);

l) javnim preduzećima i njihovim predstavnicima (gradsko, općinsko, kantonalno i državno);

m) pravnim licima (registrovanim kao d.d., d.o.o., k.d., a.d. i sl.);

n) javnim ustanovama i njihovim predstavnicima (univerzitet, fakultet, škola, predškolska ustanova, bolnica, klinika, pozorište, muzej, institut i dr.);

o) međunarodnim organizacijama;

r) nevladinim organizacijama;

s) sindikatima;

t) nazivima predmeta koji sadrže lične podatke optuženog/osuđenog (npr. u predmetu "Suljić i drugi");

u) podaci iz zemljišnih knjiga i katastra (brojevi zk. uložaka, zk. čestica, posjedovnih listova, katastarskih čestica i sl.) osim podatka iz člana 4. stav (1) tačka h).

Član 11.
(Objava podataka u odlukama od posebnog javnog interesa)

(1) Ne anonimiziraju se ime, prezime i nadimak osuđenog za krivična djela koja ne zastarijevaju (krivična djela zaštićena po međunarodnom pravu), krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, trgovine ljudima, pranja novca, te ostala krivična djela gdje postoji poseban javni interes za objavom punih podataka.

(2) Ostali lični podaci osoba iz stava (1) ovog člana, kao što su datum rođenja, adresa stanovanja, JMB, imena roditelja i sl. se anonimiziraju.

(3) U predmetima od posebnog javnog interesa neće se anonimizirati ni podaci o drugim učesnicima u sudskom postupku ukoliko je sud koji je donio odluku učinio ove podatke trajno dostupnim putem interneta ili dostavio za objavu u bazi sudskih odluka.

(4) Imajući u vidu zakonske rokove koji se odnose na brisanje iz kaznene evidencije, odluke od posebnog javnog interesa će se anonimizirati po isteku tih rokova i brisanja lica iz kaznene evidencije.

Član 12.
(Dosljednost pri anonimizaciji)

(1) Prilikom anonimizacije imena fizičkih osoba vodit će se računa o dosljednoj anonimizaciji na taj način da će se od početka do kraja odluke s istim inicijalima odnosno oznakama označiti osobe, bez obzira na to što je eventualno u odluci u tekstu mijenjan redoslijed pisanja imena i prezimena, ili navedeno samo ime, prezime ili nadimak, a očito je da se radi o istoj osobi.

(2) Ovo uputstvo ne daje odgovor za svaku potencijalnu konkretnu situaciju koja se u praksi može pojaviti, ali će dati orijentire koji će pomoći osobi koja vrši anonimizaciju da na adekvatan način izvrši anonimizaciju odluke kako bi se postigla transparentnost uz istovremeno poštivanje standarda zaštite privatnosti.

(3) Kada postoji dilema da li neki podatak anonimizirati, a radi se o podatku koji nije neophodan za razumljivost odluke, takav podatak će se anonimizirati.

Član 13.
(Izmjene i dopune)

Izmjene i dopune ovog uputstva donose se na način i po proceduri predviđenoj za njegovo usvajanje.

Član 14.
(Stavljanje van snage prethodnog uputstva)

Ovim uputstvom se stavlja van snage Uputstvo za anonimizaciju sudskih odluka doneseno 14.2.2008. godine.

Član 15.
(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH".

Broj 07-13-3-1630-1/2021
14. aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Halil Lagumdžija, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]