BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5504
Službeni glasnik BiH, broj 57/22
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (''Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO O POSTUPKU KUĆNOG IZVOZNOG CARINJENJA


GLAVA I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim uputstvom propisuje se procedura odobravanja postupka kućnog carinjenja pri izvozu (u daljnjem tekstu: kućno izvozno carinjenje) kao pojednostavljenog postupka, provođenje kućnog izvoznog carinjenja, te druga pitanja u vezi kućnog izvoznog carinjenja.

(2) Kućno izvozno carinjenje može se, u skladu sa propisima iz člana 4. ovog uputstva koristiti za carinske postupke pri izvozu (u daljnjem tekstu: izvozni carinski postupci) i to za: trajni izvoz, za privremeni izvoz robe namijenjene ponovnom uvozu u nepromijenjenom stanju koji se odvija na redovnoj osnovi, za privremeni izvoz u okviru vanjske obrade i za izvoz ili ponovni izvoz kojim se završava postupak unutrašnje obrade.

Član 2.
(Upotreba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u ovom uputstvu navedene u jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski rod.

Član 3.
(Zakoni i drugi propisi)

Ako nije drugačije navedeno u ovom uputstvu, podrazumijeva se da svako upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuje i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje su stupile na snagu do dana stupanja na snagu ovog uputstva i nakon tog dana.

Član 4.
(Pravni osnov)

Kućno izvozno carinjenje u carinskim postupcima iz člana 1. stav (2) ovog uputstva regulirano je:

a) članom 88. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) čl. 184. do 191., čl. 201. do 204., čl. 209. do 211., čl. 214., čl. 215., čl. 217., čl. 221. do 226. i čl. 367. stav (1) Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), ovisno na koji se izvozni carinski postupak odnosi kućno izvozno carinjenje i

c) odredbama Zakona, Odluke i drugih carinskih propisa koje se odnose na popunjavanje carinske deklaracije.

Član 5.
(Definicije i šifre)

(1) U svrhu ovog uputstva, pojedini izrazi i šifre imaju sljedeće značenje:

a) ''privredni subjekt'' znači lice koje je tokom svog poslovanja uključeno u aktivnosti koje su obuhvaćene carinskim propisima,

b) ''podnosilac zahtjeva'' znači lice (privredni subjekt) koje podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje,

c) ''odobrenje'' znači odobrenje kojim je određenom licu, u skladu sa carinskim propisima, odobreno korištenje kućnog izvoznog carinjenja,

d) ''odobreni izvoznik'' znači lice kojem je izdato odobrenje za kućno izvozno carinjenje, koje je i imalac odobrenja i korisnik tog postupka,

e) ''izdavalac odobrenja'' znači organizaciona jedinica UIO iz člana 11. stav (1) ovog uputstva koja izdaje odobrenje za kućno izvozno carinjenje,

f) ''odobreni prostor'' znači vlastiti prostor odobrenog izvoznika ili neko drugo odobrenjem odobreno mjesto, u kojem odobreni izvoznik stavlja robu u zahtijevani izvozni carinski postupak po odobrenom kućnom izvoznom carinjenju,

g) ''nadzorni carinski ured'' znači carinska ispostava koja je odobrenjem određena za nadzor i provođenje kućnog izvoznog carinjenja, shodno članu 179. stav (3) Zakona, nadležan za izvoz prema sjedištu ili prema mjestu u kojem se roba pakuje odnosno utovara za izvoz (vidi član 29. stav (2) ovog uputstva). Nadzorni carinski ured nadležna je za provođenje carinskih postupaka iz člana 1. stav (2) ovog uputstva za koje je odobreno kućno izvozno carinjenje, što uključuje i provjeru da li je na primjerku 3 izvozne carinske deklaracije potvrđen fizički istup robe iz carinskog područja Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) na propisani način, te da li su joj fizički dostavljene dopunske izvozne carinske deklaracije iz člana 28. ovog uputstva,

h) ''izlazni carinski ured'' znači carinski referat na graničnom prijelazu preko kojeg će roba po kućnom izvoznom carinjenju istupiti iz carinskog područja BiH, to jest carinska ured iz polja 29 izvozne carinske deklaracije,

i) šifra ''KUĆNO IZVOZ'' koristi se u izvoznoj carinskoj deklaraciji za označavanje postupka kućnog izvoznog carinjenja,

j) ''Grupa za kontrolu'' znači Grupa za kontrolu regionalnog centra nadležnog prema sjedištu podnosioca zahtjeva za kućno izvozno carinjenje, koja u predkontroli obavlja provjeru ispunjavanja uvjeta i kriterija po podnijetom zahtjevu prije izdavanja odobrenja, vrši praćenje imaoca odobrenja i obavlja provjere u ponovnoj procjeni odobrenja u skladu sa čl. 17. i 18. ovog uputstva, te obavlja naknadnu kontrolu tog postupka po izdatom odobrenju,

k) ''AEO'' znači ovlašteni privredni subjekt,

l) ''UIO'' znači Uprava za indirektno oporezivanje.

(2) Drugi izrazi koji se koriste u ovom uputstvu, a kojima nije određeno značenje ovim uputstvom, imaju značenje koje im je određeno Zakonom i Odlukom.

Član 6.
(Kućno izvozno carinjenje)

(1) Postupak kućnog izvoznog carinjenja je pojednostavljeni postupak, prema kojem se roba može staviti u odobreni izvozni carinski postupak u odobrenom prostoru korisnika kućnog izvoznog carinjenja, na način određen čl. 21. do 29. ovog uputstva, bez obaveze neposrednog predočenja (dopremanja) robe carinskom uredu. Kod kućnog izvoznog carinjenja, roba se u odobrenom prostoru odobrenog izvoznika i pušta u odobreni izvozni carinski postupak za koji je prijavljena, s tim da roba mora biti na raspolaganju nadzornom carinskom uredu za određeno vrijeme radi omogućavanja njenog pregleda (kontrole), kada je, na osnovu analize rizika, isti određen.

(2) Kod kućnog izvoznog carinjenja samo provođenje carinskih formalnosti ostaje nepromijenjeno, a radi se o promjeni mjesta predočenja robe i pojednostavljenoj carinskoj deklaraciji, koja je osnov za provođenje postupka kućnog izvoznog carinjenja. Dokumentarni i fizički pregled (uključujući i eventualno uzimanje uzoraka robe), kada je na osnovu analize rizika isti određen, obavlja se kao u redovnom (standardnom) postupku, samo je mjesto obavljanja tih carinskih formalnosti odobreni prostor korisnika kućnog izvoznog carinjenja u kojem se roba pušta u zahtijevani izvozni carinski postupak. Odredbe Zakona, Odluke i drugih propisa koji se odnose na postupak carinjenja, uključujući i izmjenu i dopunu i poništenje carinske deklaracije, primjenjuju se i na carinsku deklaraciju za kućno izvozno carinjenje.

Član 7.
(Mjere trgovinske politike i inspekcijska kontrola robe)

(1) Ako roba za koju se traži kućno izvozno carinjenje podliježe nekoj od mjera trgovinske politike za izvoz (na primjer, na režimu ''dozvole'') primjenjivoj u izvoznom carinskom postupku za koji se traži kućno izvozno carinjenje, uz zahtjev iz člana 11. ovog uputstva, podnosi se potrebna dozvola, ako postoji. Ako dozvola ne postoji, može se odobriti kućno izvozno carinjenje ako nema drugih smetnji za njegovo odobravanje, u kom slučaju se kućno izvozno carinjenje može koristiti u odobrenim izvoznim carinskim postupcima samo pod uvjetom ako korisnik istog, najkasnije u trenutku prijavljivanja robe po tom postupku ima potrebnu dozvolu za robu, a referentni podaci o toj dozvoli upisuju se u polje 44 izvozne carinske deklaracije iz člana 25. ovog uputstva.

(2) Ako roba za koju se traži kućno izvozno carinjenje podliježe nekoj od inspekcijskih kontrola u vanjskotrgovinskom prometu primjenjivoj u izvoznom carinskom postupku za koji se traži kućno izvozno carinjenje, uz zahtjev iz člana 11. ovog uputstva, podnosilac zahtjeva podnosi, ako postoji, odluku nadležnog inspekcijskog kontrolnog organa (ovisno koja kontrola i carinski postupak za robu su u pitanju), kojom je određen način provođenja te kontrole kod kućnog izvoznog carinjenja. Ako takva odluka ne postoji, može se odobriti kućno izvozno carinjenje ako nema drugih smetnji za njegovo odobravanje, u kom slučaju se kućno izvozno carinjenje može koristiti u odobrenim izvoznim carinskim postupcima samo pod uvjetom ako korisnik istog, najkasnije u trenutku prijavljivanja robe po tom postupku ima za robu potrebno odobrenje ili suglasnost nadležnog inspekcijskog kontrolnog organa, o kojem se referentni podaci upisuju u polje 44 izvozne carinske deklaracije iz člana 25. ovog uputstva.

Član 8.
(Zastupanje)

(1) Podnosilac zahtjeva koji ne ispunjava uvjet iz člana 9. stav (1) tačka c) ovog uputstva može imenovati zastupnika (špeditera), koji će, u njegovo ime i za njegov račun (neposredno zastupanje, čl. 5. i 6. Zakona), podnositi carinske deklaracije kod kućnog izvoznog carinjenja, na način propisan ovim uputstvom.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana:

a) zastupnik mora biti registriran kod UIO (Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza) po osnovu obavljanja poslova međunarodne špedicije i da ima ovlaštenje o pristupu informacionom sistemu UIO za elektronsko podnošenje carinskih deklaracija. Izdavalac odobrenja provodi službenu provjeru ovih uvjeta, uz ispis provjere o registraciji kod UIO,

b) podnosilac zahtjeva zaključuje ugovor sa zastupnikom, kojim jasno definiraju njihove međusobne obaveze i druga pitanja u vezi neposrednog zastupanja i odgovornosti u vezi tog zastupanja.

(3) Odredbe ovog člana ne dovode u pitanje primjenu važećih kaznenih propisa prema zastupniku ako su se za to stekli propisani uvjeti.

GLAVA II - UVJETI I KRITERIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KUĆNO IZVOZNO CARINJENJE


Član 9.
(Uvjeti i kriteriji za kućno izvozno carinjenje)

(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za postupak kućnog izvoznog carinjenja mora ispunjavati sljedeće uvjete i kriterije:

a) gdje je primjenjivo, da zahtjev nije podnijet prije isteka roka od jedne ili tri godine od ukidanja ili poništenja odobrenja za kućno carinjenje (u uvozu i/ili izvozu), kako je propisano članom 187. stav (5) Odluke. Izdavalac odobrenja u pogledu ovog uvjeta provodi provjeru u službenoj evidenciji,

b) da je registriran u BiH i kod UIO (Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza) po osnovu obavljanja vanjskotrgovinskog prometa. Izdavalac odobrenja provodi službenu provjeru registracije kod UIO, uz ispis provjere,

c) da je registriran kod UIO (Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza) po osnovu obavljanja poslova međunarodne špedicije i da ima ovlaštenje o pristupu informacionom sistemu UIO za elektronsko podnošenje carinskih deklaracija, osim u slučaju iz člana 8. ovog uputstva. Izdavalac odobrenja provodi službenu provjeru ovih uvjeta, uz ispis provjere o registraciji kod UIO,

d) da u vrijeme podnošenja zahtjeva nije u postupku stečaja, o čemu, uz zahtjev, podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda,

e) da su ispunjeni uvjeti i kriterij iz člana 29. Odluke (pridržavanje carinskih i poreznih propisa u prethodnom periodu) u pogledu toga da u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva nije izvršilo težu povredu ili ponovljene povrede carinskih i/ili poreznih propisa nijedno od sljedećih lica: podnosilac zahtjeva, njegovo odgovorno lice (sva lica upisana u rješenju o registraciji) i zaposleni zadužen za carinska pitanja kod podnosioca zahtjeva (u daljnjem tekstu: lice odgovorno za kućno izvozno carinjenje), o čemu, uz zahtjev, za svako navedeno lice podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda. Za navedena lica, provodi se i službena provjera u prekršajnoj bazi podataka u UIO,

f) da su ispunjeni uvjeti i kriteriji iz člana 29. Odluke (pridržavanje carinskih i poreznih propisa) u pogledu toga da u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva nije izvršilo teže krivično djelo koje je u vezi sa privrednom djelatnosti podnosioca zahtjeva nijedno od sljedećih lica: podnosilac zahtjeva, njegovo odgovorno lice (sva lica upisana u rješenju o registraciji) i lice odgovorno za kućno izvozno carinjenje o čemu, uz zahtjev, za svako navedeno lice podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda,

g) da su ispunjeni uvjeti i kriteriji iz člana 30. Odluke, koji se odnose na zadovoljavajući sistem vođenja poslovne evidencije, i prema potrebi, evidencije o prijevozu robe, koji omogućava efikasan nadzor postupka i provođenja carinske kontrole, naročito naknadne kontrole, što obuhvata i provjeru ispunjavanja kriterija (dodatnog) iz člana 30. stav (1) tačka l) Odluke,

h) da zaposlena lica, koja su u spisku iz stava (3) ovog člana navedena kao lica odgovorna za kućno izvozno carinjenje kod podnosioca zahtjeva, a koja ne ispunjavaju kriterij iz člana 30. stav (1) tačka l) Odluke, poznaju carinske i druge propise primjenjive na carinske postupke iz člana 1. ovog uputstva za koje se traži kućno izvozno carinjenje i robu koja će biti predmet tih postupaka, o čemu se provjera provodi u skladu sa članom 14. stav (3) tačka j) ovog uputstva,

i) da ima valjano odobrenje za izvozni postupak s ekonomskim dejstvom za koji traži kućno izvozno carinjenje (ako traži), te da poštuje pravila i uredno vodi odgovarajuću evidenciju u vezi sa tim postupkom,

j) da nema neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, koje je UIO nadležna naplaćivati prema propisima iz oblasti indirektnog oporezivanja, o čemu izdavalac odobrenja provodi provjeru u skladu sa članom 13. ovog uputstva.

(2) Uz zahtjev iz člana 11. ovog uputstva, podnosilac zahtjeva prilaže i spisak lica odgovornih za kućno izvozno carinjenje kod podnosioca zahtjeva. Osnovno je pravilo da su ta lica zaposlena kod podnosioca zahtjeva i da ispunjavaju kriterij propisan članom 30. stav (1) tačka l) i stav (2) Odluke (ispunjava praktične standarde za osposobljenost ili stručne kvalifikacije koje su direktno povezane sa aktivnostima koje se obavljaju). Kao dokaz o ispunjavanju tog kriterija, uz zahtjev, za svako od tih lica prilaže se, po izboru podnosioca zahtjeva, dokaz o stečenom praktičnom iskustvu u carinskim pitanjima od najmanje tri godine (na primjer, potvrda ili uvjerenje u kojem stoje podaci na kojim carinskim poslovima, kod kojeg privrednog subjekta (kod podnosioca zahtjeva i/ili drugog privrednog subjekta) i u kojem periodu je to iskustvo stečeno) ili dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje špediterskih poslova (ovjerena kopija).

(3) U slučaju da podnosilac zahtjeva nema zaposleno lice koje ispunjava dodatni kriterij iz člana 30. stav (1) tačka l) Odluke, takvo lice može biti i ugovorni partner koji ispunjava taj kriterij i sa kojim podnosilac zahtjeva zaključi poseban ugovor kojim obavljanje poslova u vezi kućnog izvoznog carinjenja kod njega povjerava ugovornom partneru (ti poslovi, zbog svoje prirode, nisu poslovi carinskog zastupanja u smislu čl. 5. i 6. Zakona u slučaju iz člana 8. ovog uputstva). Taj ugovorni partner, u spisku lica odgovornih za kućno izvozno carinjenje, pored zaposlenih lica odgovornih za kućno izvozno carinjenje koji ne ispunjavaju navedeni kriterij (ako ih ima predloženih u spisku), mora biti naveden kao lice odgovorno za kućno izvozno carinjenje kod podnosioca zahtjeva, sa naznakom da se radi o ugovornom partneru. U tom slučaju, uz navedeni spisak, prilaže se ugovor i neki od dokaza iz stava (2) ovog člana o ispunjavanju navedenog kriterija. Ugovorni partner također podliježe i provjerama uvjeta i kriterija iz člana 29. Odluke (vidi stav (1) tač. e) i f) ovog člana).

(4) Ako je lice odgovorno za kućno izvozno carinjenje kod podnosioca zahtjeva ugovorni partner, kriterij iz člana 30. stav (1) tačka l) Odluke za ugovornog partnera smatra se ispunjenim ako je ugovorni partner odobrenog izvoznika imalac odobrenja AEOC ili imalac kombiniranog odobrenja (AEOF).

Član 10.
(Odgovornost u slučaju korištenja usluge ugovornog partnera)

Kada podnosilac zahtjeva odnosno odobreni izvoznik, u slučaju iz člana 9. stav (3) ovog uputstva, koristi usluge ugovornog partnera za obavljanje poslova kućnog carinjenja kod njega, odgovornost za sve nepravilnosti i propuste koji mogu nastati korištenjem kućnog izvoznog carinjenja je na odobrenom izvozniku i njegovom zaposlenom koji je u odobrenju naveden kao lice odgovorno za kućno izvozno carinjenje.

GLAVA III - ZAHTJEV I POSTUPAK IZDAVANJA ODOBRENJA ZA KUĆNO IZVOZNO CARINJENJE


Član 11.
(Zahtjev)

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje podnosi se izdavaocu odobrenja. Izdavalac odobrenja je Sektor za carine u Središnjem uredu UIO.

(2) Zahtjev se podnosi u pisanoj formi na obrascu iz Priloga 26. Odluke (opći i dopunski obrazac), popunjen u skladu sa Objašnjenjem datim u tom prilogu. Zahtjev mora sadržavati sve podatke i informacije potrebne za izdavanje odobrenja, uključujući i informaciju o načinu ovjere primjerka 3 izvozne carinske deklaracije, da li unaprijed ovjera praznog primjerka 3 u polju A pečatom nadzornog carinskog ureda i potpisom službenika te ispostave, ili ovjera posebnim pečatom i zahtijevani broj posebnih pečata u kom slučaju se, uz zahtjev, prilaže i izgled otiska posebnog pečata koji treba biti izrađen u skladu sa članom 225. stav (3) tačka b) Odluke i Prilogom 27. Odluke (u dva primjerka za svaki pečat). Podaci i informacije za koje nije predviđeno posebno polje u obrascu iz Priloga 26. Odluke, upisuju se u polje 14. tog Obrasca.

(3) Shodno članu 184. stav (4) Odluke, privredni subjekt može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje pod uvjetom da postoje zadovoljavajuće evidencije i postupci koji carinskom organu omogućavaju provođenje odgovarajuće carinske kontrole.

(4) Podnosilac zahtjeva ima mogućnost da podnese jedan zahtjev za kućno izvozno carinjenje za više izvoznih carinskih postupaka, kao i za više prostora pogodnih za provođenje kućnog carinjenja koji su smješteni na područjima različitih nadzornih carinskih ureda, pri čemu u zahtjevu za svaki pojedinačni prostor navodi podatke:

a) o licu odgovornom za kućno izvozno carinjenje,

b) o nadzornom carinskom uredu.

(5) Uz zahtjev, podnosilac zahtjeva podnosi sljedeće:

a) rješenje o registraciji u BiH kod nadležnog suda, ovjerena kopija,

b) dokumenta kojima dokazuje ispunjenost uvjeta i kriterija iz člana 9. stav (1) tač. d), e) i f) ovog uputstva, original ili ovjerena kopija,

c) popis robe za koju se zahtijeva kućno izvozno carinjenje. Popis robe sadrži: redni broj, tarifni broj Carinske tarife BiH prema slijedu tarifnog broja (jedan redni broj odnosi se na jedan tarifni broj i može obuhvatati više trgovačkih naziva robe), trgovački naziv i opis robe, označenje izvozne zabrane, ograničenja ili neke druge trgovinske mjere i/ili inspekcijske kontrole pri izvozu koje se odnose na robu iz spiska i potpis i ovjeru podnosioca, u dva originalna primjerka,

d) spisak lica odgovornih za kućno izvozno carinjenje koja će provoditi kućno izvozno carinjenje kod podnosioca zahtjeva odnosno odobrenog izvoznika, potpisan i ovjeren od strane podnosioca zahtjeva, u dva originalna primjerka. Spisak sadrži: ime i prezime lica odgovornih za kućno izvozno carinjenje, naziv radnog mjesta, odnosno poslova koje ta lica obavljaju kod podnosioca zahtjeva, za koji prostor je lice odgovorno za provođenje kućnog izvoznog carinjenja ako se zahtijeva da se roba prijavljuje po kućnom izvoznom carinjenju u više odobrenih prostora, broj telefona, faksa i adresa elektronske pošte tih lica, te podatke da li ispunjavaju kriterij iz člana 30. stav (1) tačka l) Odluke, uz naznaku i podataka o dokazima o tome koji se prilažu uz spisak (vidi član 9. stav (1) tačka h) i st. (2) do (4) ovog uputstva),

e) odobrenje za postupak s ekonomskim dejstvom za koji se traži kućno izvozno carinjenje, kopija,

f) interno uputstvo o provođenju kućnog izvoznog carinjenja kod podnosioca zahtjeva, u dva originalna primjerka,

g) ugovor zaključen sa zastupnikom, u slučaju iz člana 8. ovog uputstva, dva originalna primjerka ili ovjerene kopije,

h) ovlaštenje za neposredno zastupanje u provođenju kućnog izvoznog carinjenja, u slučaju iz člana 8. ovog uputstva, u dva originalna primjerka,

i) odobrenje za status AEOC ili status AEOF, ako ima, kopija (vidi član 14. stav (7) ovog uputstva),

j) sva druga dokumenta kojima raspolaže podnosilac zahtjeva, koja mogu biti od uticaja na rješavanje podnijetog zahtjeva (na primjer, dozvole nadležnih inspekcijskih organa, obavezujuća mišljenja o svrstavanju robe prema Carinskoj tarifi BiH, odobrenje za ovlaštenog izvoznika, odobrenje za kućno uvozno carinjenje, odobrenje za ovlaštenog primaoca, odobrenje za ovlaštenog pošiljaoca, odgovarajući važeći certifikati kao što je ISO i drugo).

(6) Podnošenjem zahtjeva za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje podnosilac se obavezuje:

a) da će carinskom organu, u cilju carinske kontrole robe i postupka, omogućiti neograničen pristup svom knjigovodstvenom sistemu, i ako je primjenjivo, svojim trgovinskim i prijevoznim evidencijama (fizički i/ili elektronski pristup), obezbijediti pogodan prostor za rad carinskog organa prilikom kontrole, te pri tom pružiti svu potrebnu pomoć,

b) da će obezbijediti odgovarajuće prostorije za smještaj, istovar, pregled i uzimanje uzoraka robe, te za pregled prijevoznog sredstva.

Član 12.
(Provjera zahtjeva prije dostavljanja Grupi za kontrolu)

(1) Nakon prijema zahtjeva za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje iz člana 1. ovog uputstva, izdavalac odobrenja, prije dostavljanja zahtjeva nadležnoj Grupi za kontrolu na postupanje, pored formalne provjere zahtjeva provodi i sljedeće provjere u vezi zahtjeva:

a) prvo, u službenoj evidenciji, provjerava ispunjenost uvjeta iz člana 9. stav (1) tačka a) ovog uputstva, ako je primjenjiv taj uvjet,

b) ako je provjera iz tačke a) pozitivna, provjerava da li podnosilac zahtjeva ispunjava uvjet iz člana 9. stav (1) tač. b), c) i d) ovog uputstva,

c) ako je i provjera iz tačke b) pozitivna, kod nadležne organizacione jedinice UIO, provjerava da li podnosilac zahtjeva ispunjava uvjet iz člana 9. stav (1) tačka j) ovog uputstva (provjera izmirenja dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi).

(2) Ako se u provjeri, izvršenoj u skladu sa članom 13. ovog uputstva, utvrdi da podnosilac zahtjeva ima neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi po bilo kom osnovu u iznosu većem od iznosa iz stava (2) tog člana i podnosilac zahtjeva ne postupi u skladu sa članom 13. stav (3) tačka b) ovog uputstva, u tom slučaju, bez daljnje provjere ostalih uvjeta, izdavalac odobrenja odbija zahtjev.

(3) Ako izdavalac odobrenja, u formalnoj provjeri zahtjeva, utvrdi da zahtjev nije podnijet na obrascu iz Priloga 26. Odluke i/ili da ne sadrži sve potrebne podatke, on u roku od 30 kalendarskih dana od prijema zahtjeva traži od podnosioca zahtjeva da mu, u roku koji mu za to odredi, dostavi zahtjev na navedenom obrascu i/ili odgovarajuće podatke i/ili informacije i nedostajuća dokumenta, navodeći razloge za svoj zahtjev, uz upozorenje na posljedice nedostavljanja.

(4) Ako u provjeri zahtjeva utvrdi da je zahtjev uredan i da podnosilac zahtjeva ispunjava uvjet iz člana 9. stav (1) tač. a), b), c), d) i j) ovog uputstva, izdavalac odobrenja zahtjev, sa njegovim prilozima i obavljenim provjerama, putem Odsjeka za kontrolu, dostavlja nadležnoj Grupi za kontrolu na daljnje postupanje u skladu sa članom 14. ovog uputstva.

Član 13.
(Provjera indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi)

(1) Izdavalac odobrenja u provjeri uvjeta iz člana 9. stav (1) tačka j) ovog uputstva, kod nadležne organizacione jedinice UIO, koristi obrazac zahtjeva iz Priloga 1. ovog uputstva.

(2) Ako se u provjeri utvrdi da podnosilac zahtjeva ima neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi u iznosu od 20,00 konvertibilnih maraka i manje, navedeni uvjet smatra se ispunjenim.

(3) Ako se u provjeri utvrdi da podnosilac zahtjeva ima neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi u iznosu većem od iznosa iz stava (2) ovog člana, u tom slučaju, navedeni uvjet smatra se ispunjenim:

a) ako je podnosiocu zahtjeva, prije podnošenja zahtjeva, u skladu sa propisima o indirektnom oporezivanju, rješenjem UIO odobreno odgođeno plaćanje ili plaćanje istih u ratama i da je, ako mu je odobreno plaćanje u ratama, izmirio iznose rata dospjelih za plaćanje do dana navedene provjere,

b) ako podnosilac zahtjeva, u roku od 10 dana od dana prijema pisane obavijesti od izdavaoca odobrenja o neizmirenim dospjelim finansijskim obavezama koja sadrži i poziv da iste izmiri (uključujući i neizmirene dospjele obaveze u slučaju iz tačke a) ovog člana, prema potrebi), dostavi izdavaocu odobrenja dokaz da je dospjele obaveze izmirio bilo ranije ili nakon prijema navedene obavijesti.

Član 14.
(Provjera uvjeta i kriterija za odobravanje kućnog izvoznog carinjenja od strane Grupe za kontrolu)

(1) Grupa za kontrolu, po prijemu zahtjeva za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje u skladu sa članom 12. stav (4) ovog uputstva, vrši predkontrolu podnijetog zahtjeva u kojoj provjerava uvjete i kriterije koje podnosilac zahtjeva, shodno čl. 184., 185., 186. i 187. st. (2) i (5) Odluke i članu 9. ovog uputstva, mora ispuniti za traženo kućno izvozno carinjenje, ovisno za koje izvozne carinske postupke traži to pojednostavljenje.

(2) Grupa za kontrolu kod nadležnih organizacionih jedinica UIO obavlja sljedeće provjere:

a) da li se privremeni izvoz odvija na redovnoj osnovi (u protivnom nema ekonomske opravdanosti za izdavanje odobrenja),ako se zahtjev za odobrenje za kućno izvozno carinjenje odnosi na privremeni izvoz robe namijenjene vraćanju u nepromijenjenom stanju,

b) u prekršajnoj bazi podataka u UIO za sva lica iz člana 9. stav (1) tačka e) ovog uputstva,

c) radi ocjene podnosioca zahtjeva u dosadašnjem provođenju carinskih postupaka:

1) pribavlja mišljenje nadzornog carinskog ureda o dosadašnjem radu, odnosno pouzdanosti podnosioca zahtjeva, a po potrebi i mišljenje nekih drugih carinskih ureda kod kojih je podnosilac zahtjeva imao učestale carinske postupke za koje traži kućno izvozno carinjenje,

2) cijeni nepravilnosti iz dosadašnjih carinjenja (zapisnike nadzornog carinskog ureda ili drugih ured iz alineje 1) ove tačke o njenim nalazima, odnosno nepravilnostima od strane podnosioca zahtjeva u vezi carinskih postupaka),

3) cijeni nalaze iz zapisnika Grupe za kontrolu o dosadašnjim naknadnim kontrolama kod podnosioca zahtjeva, te da li su eventualne nepravilnosti utvrđene u tim kontrolama otklonjene i da li podnosilac zahtjeva poštuje nalaze u vezi naknadnih kontrola,

4) uzima u obzir podatke o podnosiocu zahtjeva iz evidencije Odjeljenja za analizu i upravljanje rizicima,

d) da li podnosilac zahtjeva ima odobrenje za postupak s ekonomskim dejstvom za koji traži kućno izvozno carinjenje i da li poštuje obaveze koje proizilaze iz tog odobrenja i

e) druge provjere za koje ocijeni potrebnim u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta i kriterija za izdavanje odobrenja po konkretnom zahtjevu.

(3) Provjera kod podnosioca zahtjeva od strane Grupe za kontrolu obuhvata sljedeće:

a) obavlja predkontrolu kao da se radi o redovnoj naknadnoj kontroli, pri čemu u obzir uzima reprezentativno vrijeme i broj transakcija, te ako se pri tome otkriju nepravilnosti potrebno je povećati broj kontroliranih carinskih deklaracija za one rizike kod kojih su nepravilnosti otkrivene kako bi se dobila realnija slika,

b) provjeru tačnosti podataka navedenih u zahtjevu,

c) provjeru ispunjavanja uvjeta i kriterija iz člana 29. Odluke (pridržavanje carinskih i poreznih propisa u prethodnom periodu) i to u pogledu onog i za sva lica kako je navedeno u članu 9. stav (1) tač. e) i f) ovog uputstva. Pri tome, u pogledu provjere povrede carinskih i/ili poreznih propisa, pored podataka iz dostavljenih uvjerenja iz člana 11. stav (5) tačka b) ovog uputstva i informacija do kojih dođe u provjeri kod podnosioca zahtjeva, uzima u obzir i rezultate provjere u prekršajnoj bazi podataka u UIO provedene u skladu sa stavom (2) tačka b) ovog člana (vidi i član 29. stav (2) Odluke),

d) provjeru ispunjavanja uvjeta i kriterija iz člana 30. Odluke, koji se odnose na zadovoljavajući sistem vođenja poslovne evidencije, i prema potrebi, evidencije o prijevozu robe. Ova provjera obuhvata i provjeru dodatnog kriterija propisanog članom 30. stav (1) tačka l) i stav (2) Odluke (ispunjavanje praktičnih standarda za osposobljenost ili stručnih kvalifikacija (vidi član 9. stav (1) tačka h) i st. (2) do (4) ovog uputstva),

e) provjeru da li podnosilac zahtjeva ima uspostavljen sistem koji garantira pravilno svrstavanje robe po Carinskoj tarifi BiH, utvrđivanje carinske vrijednosti i porijekla robe,

f) da li poštuje uvjete, pravila i obaveze koje proizilaze iz drugih vrsta odobrenih pojednostavljenja odnosno iz drugih carinskih odobrenja koja su izdata podnosiocu zahtjeva,

g) provjeru da li ima uspostavljen sistem kontrole angažiranih prijevoznika u smislu poštivanja propisa,

h) provjeru da li je interno uputstvo podnosioca zahtjeva o provođenju kućnog izvoznog carinjenja (na primjer faze odvijanja tog postupka, te ko i kada iste obavlja i drugo), kao i ugovor sa zastupnikom i ovlaštenje o neposrednom zastupanju u slučaju iz člana 8. ovog uputstva, u skladu i sa važećim carinskim propisima i ovim uputstvom (uz dopuštenost da podnosilac zahtjeva, u okviru tog dokumenta, interno organizuje način izvođenja navedenog pojednostavljenja),

i) provjeru evidencija koje omogućavaju praćenje toka robe, uključujući prethodne carinske postupke, te provjeru pristupa i raspoloživost evidencija i drugih dokumenata, osim ako su ova pitanja obuhvaćena u okviru provjere uvjeta i kriterija iz člana 30. Odluke,

j) usmenim putem, obavlja provjeru znanja zaposlenih lica odgovornih za kućno izvozno carinjenje kod podnosioca zahtjeva navedenih u članu 9. stav (1) tačka h) ovog uputstva. Provjera znanja obuhvata provjeru poznavanja carinskih i drugih propisa primjenjivih na kućno izvozno carinjenje, na carinske postupke iz člana 1. ovog uputstva za koje se traži kućno izvozno carinjenje i na robu koja će biti predmet tih postupaka, kao i poznavanje mjera kojima podliježe takva roba, te poznavanje svih obaveza koje podnosilac zahtjeva preuzima i koje je obavezan ispuniti,

k) provjeru pristupa prostoru u kojem se namjerava predočenje robe,

l) provjeru navedenu u stavu (2) tačka a) ovog člana,

m) u samom postupku predkontrole uzima u obzir i sva ostala pitanja koja su vezana za primjenu carinskih propisa i drugih propisa primjenjivih na robu i carinske postupke za koje se traži kućno izvozno carinjenje.

(4) Ako od osnivanja podnosioca zahtjeva nisu protekle tri godine prije podnošenja zahtjeva, ispunjenost uvjeta i kriterija za traženo kućno izvozno carinjenje ocjenjuje se na osnovu raspoloživih dokumenata i podataka.

(5) Shodno članu 33. stav (5) i članu 187. stav (3) Odluke, u provjeri uvjeta i kriterija iz čl. 29. i 30. Odluke, uzimaju se u obzir posebne karakteristike privrednog subjekta podnosioca zahtjeva, posebno da li je u pitanju malo i srednje privredno društvo.

(6) U predkontroli podnijetog zahtjeva, Grupa za kontrolu može od podnosioca zahtjeva, pored podataka navedenih u zahtjevu i dokumenata priloženih uz zahtjev, zatražiti dopunu podataka i dokumenata ili evidencija (uz ostavljanje roka za to), ako to ocijeni potrebnim radi utvrđivanja činjenica koje mogu biti od uticaja na donošenje odluke u vezi podnijetog zahtjeva, odnosno utvrđivanja ispunjavanja uvjeta i kriterija za kućno izvozno carinjenje.

(7) Ako je podnosilac zahtjeva lice koje je imalac odobrenja AEOC ili imalac kombiniranog odobrenja (AEOF) iz člana 23. stav (1) tačka a) ili stav (3) Odluke, smatra se da su uvjeti i kriteriji iz čl. 29. i 30. Odluke ispunjeni. Stoga, u tom slučaju, uvjete i kriterije koji su provjeravani u predkontroli zahtjeva za AEO ne treba ponovo provjeravati u predkontroli zahtjeva za kućno izvozno carinjenje. Provjeravaju se samo uvjeti i kriteriji koji nisu provjeravani u postupku izdavanja odobrenja AEOC ili odobrenja AEOF.

Član 15.
(Zapisnik Grupe za kontrolu)

(1) Grupa za kontrolu, nakon obavljene predkontrole zahtjeva za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje u skladu sa članom 14. ovog uputstva, sačinjava zapisnik najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana prijema zahtjeva od strane izdavaoca odobrenja, u koji unosi sve provjere koje je obavila i rezultate tih provjera. U zapisniku, izdvojeno na kraju, Grupa za kontrolu, na osnovu izvršenih provjera i shodno rezultatima tih provjera, navodi mišljenje da li su ispunjeni ili ne uvjeti i kriteriji za odobravanje kućnog izvoznog carinjenja za tražene izvozne carinske postupke. Ako utvrdi da uvjeti i kriteriji, odnosno neki od uvjeta ili kriterija nisu ispunjeni, u zapisniku navodi uvjete i kriterije koji su u pitanju kao i obrazloženje razloga o neispunjavanju istih i na koje se tražene izvozne carinske postupke odnose. Zapisnik sačinjava u tri primjerka, od kojih jedan primjerak dostavlja podnosiocu zahtjeva radi obavještavanja o rezultatima provjere i daje mu mogućnost da se na isti može izjasniti, uz određivanje roka za to, u kojem roku podnosilac zahtjeva može otkloniti uočene nepravilnosti i/ili iznijeti svoj stav.

(2) Dostavljeno izjašnjenje podnosioca zahtjeva na zapisnik iz stava (1) ovog člana, Grupa za kontrolu sagledat će odmah i ocijeniti opravdanost iznijetih navoda. Nakon toga, ili po proteku roka određenog za izjašnjenje ako podnosilac zahtjeva nije dostavio izjašnjenje, konačni zapisnik o provjeri, koji uključuje i konačno mišljenje o ispunjavanju uvjeta i kriterija, sa svim prilozima i dokumentiranim provjerama, dostavlja izdavaocu odobrenja najkasnije do isteka tri radna dana od dana prijema izjašnjenja podnosioca zahtjeva ili od dana isteka roka za izjašnjenje ako podnosilac zahtjeva nije dostavio izjašnjenje. Jedan primjerak tog zapisnika dostavlja i podnosiocu zahtjeva. Ako Grupa za kontrolu u konačnom zapisniku daje negativno mišljenje, u tom zapisniku navodi koji uvjeti i kriteriji nisu ispunjeni, obrazloženje razloga o neispunjavanju istih i na koje tražene izvozne carinske postupke se odnose, te o istima dostavlja raspoložive dokaze.

(3) Ne dovodeći u pitanje obavezu ispunjavanja drugih uvjeta i kriterija za kućno izvozno carinjenje od strane podnosioca zahtjeva, Grupa za kontrolu ne može dati mišljenje da podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete i kriterije za traženo kućno izvozno carinjenje ako u provjeri procijeni da:

a) nisu ispunjeni uvjeti i kriteriji iz člana 29. Odluke (ako procijeni da je podnosilac zahtjeva ili neko drugo lice iz člana 29. stav (1) Odluke izvršilo težu povredu ili ponovljene povrede carinskih i/ili poreznih propisa ili teže krivično djelo koje je u vezi sa privrednom djelatnosti podnosioca zahtjeva), ili

b) nisu ispunjeni uvjeti i kriteriji iz člana 30. Odluke.

(4) U slučaju kada Grupa za kontrolu, istovremeno ili prije okončanja započete predkontrole kod podnosioca zahtjeva u skladu sa članom 14. ovog uputstva, pored zahtjeva za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje, primi i zahtjev za kućno uvozno carinjenje, zahtjev za ovlaštenog pošiljaoca i/ili zahtjev za ovlaštenog primaoca istog podnosioca, tada istovremeno kod podnosioca zahtjeva vrši predkontrolu po svim podnijetim zahtjevima. Ako je istovremeno podnijet zahtjev za AEO i zahtjev za pojednostavljene postupke, provjeru zahtjeva u predkontroli treba koordinirati kako se ne bi udvostručile kontrole u isto vrijeme, a na kraju se sačinjavaju zasebni zapisnici o obavljenoj predkontroli svih zahtjeva.

(5) Ako je Grupa za kontrolu ranije kod podnosioca zahtjeva vršila predkontrolu po nekom drugom osnovu (na primjer, za kućno uvozno carinjenje, ovlaštenog primaoca i/ili ovlaštenog pošiljaoca), u sačinjavanju zapisnika i davanju mišljenja po zahtjevu za kućno izvozno carinjenje, može uzeti u obzir rezultate te kontrole ukoliko nije proteklo šest mjeseci od izvršene kontrole, bez ponovnog vršenja fizičke kontrole kod podnosioca zahtjeva ako to ocijeni dovoljnim, što, prema potrebi, ne isključuje određenu dokumentarnu provjeru zahtjeva. U navedenom slučaju ne isključuje se ovlaštenje Grupe za kontrolu da ipak izvrši predkontrolu zahtjeva u skladu sa članom 14. ovog uputstva ako to smatra potrebnim.

(6) U slučaju iz člana 14. stav (7) ovog uputstva potrebno je sačiniti zapisnik o predkontroli zahtjeva za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje, pri čemu se treba voditi zapisnikom o obavljenoj predkontroli u postupku izdavanja odobrenja AEOC ili AEOF (оvisno koji status AEO je u pitanju) u pogledu onih uvjeta i kriterija koji su provjereni u predkontroli zahtjeva za status AEO.

Član 16.
(Odluka po zahtjevu za kućno izvozno carinjenje)

(1) Po podnijetom zahtjevu za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje iz člana 11. ovog uputstva, izdavalac odobrenja donosi i dostavlja podnosiocu zahtjeva odobrenje ili obrazloženo rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja, u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje, bez daljnje provjere ostalih uvjeta i kriterija, odbija se:

a) ako nije ispunjen bilo koji od uvjeta iz člana 9. stav (1) tač. a), b), c), d) i j) ovog uputstva,

b) ako zahtjev nije podnijet na obrascu iz Priloga 26. Odluke ni nakon što je to zatraženo od podnosioca zahtjeva,

c) ako je zatražena dopuna zahtjeva, a podnosilac zahtjeva tražene podatke i/ili informacije i dokumenta nije dostavio u roku za dopunu određenom od strane izdavaoca odobrenja.

(3) Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje dostavljen Grupi za kontrolu na predkontrolu u skladu sa članom 14. ovog uputstva, odluka po podnijetom zahtjevu donosi se nakon dostavljanja zapisnika Grupe za kontrolu iz člana 15. ovog uputstva.

(4) Ako je Grupa za kontrolu, nakon obavljene predkontrole zahtjeva, dala mišljenje da podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete i kriterije za odobravanje kućnog izvoznog carinjenja, podnosiocu zahtjeva izdaje se odobrenje za kućno izvozno carinjenje za izvozne carinske postupke za koje ispunjava uvjete i kriterije.

(5) Odobrenje za kućno izvozno carinjenje izdaje se na obrascu iz Priloga 26. Odluke, u koji, pored elemenata sadržanih u tom obrascu, treba unijeti i: druge relevantne informacije u vezi odobrenog kućnog izvoznog carinjenja, obrazloženje, informaciju o naplati eventualno propisane administrativne takse, pouku o pravnom lijeku iza koje se navode i prilozi uz odobrenje, kao i kome se odobrenje dostavlja. Ako žalba ne odlaže izvršenje odobrenja, to se, s pozivom na odredbu propisa koji to predviđa, navodi u odobrenju. Odobrenje se može dopuniti i dodatnom klauzulom o dužnosti imaoca odobrenja o kontinuiranom ispunjavanju uvjeta i kriterija i u toku važenja odobrenja, te poštovanju svih propisa i ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz odobrenog postupka kućnog izvoznog carinjenja, kao i drugim neophodnim klauzulama.

(6) Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme i važi sve dok odobreni izvoznik kao imalac tog odobrenja ispunjava uvjete i kriterije, odnosno do privremenog ukidanja ili do ukidanja odobrenja. Odobrenje počinje važiti od dana navedenog u odobrenju.

(7) Po jedan primjerak odobrenja dostavlja se imaocu odobrenja, Odsjeku za kontrolu u Središnjem uredu UIO, Sektoru za informacione tehnologije, Odjeljenju za analizu i upravljanje rizicima, nadzornom carinskom uredu navedenom u odobrenju, Grupi za kontrolu u regionalnom centru prema sjedištu imaoca odobrenja.

(8) Odobrenje se može koristiti samo za robe navedene u odobrenju, odnosno u popisu robe koji je sastavni dio odobrenja ili u popisu robe ažuriranom u skladu sa stavom (10) tačka a) ovog člana nakon izdavanja odobrenja.

(9) Ako se odobrenje odnosi na kućno izvozno carinjenje u okviru određenog izvoznog postupka s ekonomskim dejstvom isto se, neovisno što se izdaje na neodređeno vrijeme, može koristiti za kućno izvozno carinjenje u tom postupku samo za vrijeme važenja odgovarajućeg odobrenja za postupak s ekonomskim dejstvom koji je u pitanju i za robu za koju je odobren taj postupak s ekonomskim dejstvom. Ako je za taj izvozni postupak s ekonomskim dejstvom izdato novo odobrenje (koje odobreni izvoznik dostavlja nadzornom carinskom uredu), tada se, bez izmjene ili dopune odobrenja, može koristiti kućno izvozno carinjenje u okviru tog postupka s ekonomskim dejstvom.

(10) Izmjena ili dopuna odobrenja ne vrši se u slučaju kada, nakon izdavanja odobrenja, dođe do promjene:

a) popisa robe, u kom slučaju, odobreni izvoznik nadzornom carinskom uredu dostavlja ažuriran popis robe, u dva primjerka, koji mora sadržavati broj i datum iz njegove evidencije i njegovu ovjeru, te označenje da li je prvi ili neki drugi po redu ažurirani popis robe. Nadzorni carinski ured vrši ovjeru ažuriranog popisa robe, u koju upisuje: puni broj i datum odobrenja, broj i datum ovjere, potpis i otisak službenog pečata, nakon čega jedan primjerak popisa vraća imaocu odobrenja, a drugi zadržava u službenoj evidenciji uz odnosno odobrenje,

b) zastupnika imaoca odobrenja u slučaju iz člana 8. ovog uputstva, u kom slučaju, odobreni izvoznik nadzornom carinskom uredu dostavlja ugovor zaključen sa novim zastupnikom i ovlaštenje za neposredno zastupanje kod kućnog izvoznog carinjenja, koje provjerava taj ured.

(11) Zahtjev se odbija i u slučaju kada u predkontroli zahtjeva, provedenoj shodno članu 14. ovog uputstva, Grupa za kontrolu utvrdi:

a) da nisu ispunjeni uvjeti i kriteriji iz čl. 29. ili 30. Odluke (vidi član 15. stav (3) ovog uputstva), ili

b) da nije ispunjen bilo koji drugi uvjet ili kriterij za kućno izvozno carinjenje.

(12) Izdavalac odobrenja, nakon izdatog odobrenja:

a) evidentira odobrenje u registar odobrenja u informacionom sistemu UIO (ako postoji),

b) vodi evidenciju o izdatim odobrenjima, koja najmanje sadrži: podatke o imaocu odobrenja uključujući i njegov I.B., podatke o statusu AEO (ako ga ima), UP I osnovni broj i datum donošenja odobrenja (kao i UP I osnovni broj i datum svake odluke o izmjeni i/ili dopuni odobrenja), naziv i šifra nadzornog carinskog ureda, naziv i šifra carinskih postupaka za koje je izdato odobrenje, osnovni broj UP I i datum rješenja o privremenom ukidanju, o opozivu privremenog ukidanja i o ukidanju, period privremenog ukidanja, datum stupanja na snagu ukidanja odobrenja, podatak da li je privremeno ukidanje i ukidanje po službenoj dužnosti ili na zahtjev imaoca odobrenja i napomene.

GLAVA IV - PRAĆENJE I PONOVNA PROCJENA ODOBRENJA


Član 17.
(Postupanje po odobrenju i praćenje ispunjavanja uvjeta i kriterija)

(1) Shodno članu 184. st. (6) i (7) Odluke, odobreni izvoznik mora:

a) i dalje u toku važenja odobrenja ispunjavati uvjete i kriterije propisane za kućno izvozno carinjenje i obaveze koje proizilaze iz odobrenja, ne dovodeći u pitanje njegove obaveze kao deklaranta i pravila koja uređuju nastanak carinskog duga odnosno duga,

b) obavijestiti izdavaoca odobrenja o svim činjenicama koje nastanu poslije izdavanja odobrenja, a koje mogu uticati na daljnje važenje ili sadržaj odobrenja.

(2) Redovno praćenje ispunjavanja uvjeta i kriterija osnovna je obaveza i odgovornost odobrenog izvoznika, i to treba biti dio njegovog sistema unutrašnje kontrole. Odobreni izvoznik treba biti sposoban pokazati kako obavlja praćenje i prikazati rezultate. Odobreni izvoznik treba pregledati svoje postupke, rizike i sisteme kako bi oni odražavali sve bitne promjene u njegovim postupcima. Izdavalac odobrenja treba biti obaviješten o tim promjenama.

(3) Grupa za kontrolu i nadzorni carinski ured (svako u okviru svog djelokruga rada), kontinuirano prate uvjete i kriterije koje odobreni izvoznik treba ispunjavati i tokom važenja odobrenja i kontinuirano prate ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz odobrenja kroz praćenje utvrđenih rizika navedenih u zapisniku o predkontroli, nasumične provjere carinskih deklaracija, kroz naknadnu carinsku kontrolu odobrenog izvoznika u pogledu pravilnosti provođenja kućnog izvoznog carinjenja ili naknadnu carinsku kontrolu odobrenog izvoznika po drugom osnovu, korištenjem svih dostupnih baza podataka i analizom raspoloživih podataka iz tih baza i/ili podataka do kojih dođu u suradnji sa drugim organizacionim jedinicama UIO i suradnji sa drugim organima, kroz provođenje carinskih postupaka, kroz nadzor kućnog izvoznog carinjenja i drugo. Sve mjere provjere potrebno je evidentirati kroz sažete kontrolne zapisnike, te izbjegavati dupliranje provjera.

(4) Grupa za kontrolu i nadzorni carinski ured, ako u toku praćenja dođe do saznanja da odobreni izvoznik više ne ispunjava neki ili neke od uvjeta i kriterija, bez odlaganja o tome obavještavaju izdavaoca odobrenja dostavljanjem zapisnika i raspoloživih dokaza.

(5) Kada bilo koji drugi carinski ured, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, dođe do saznanja da odobreni izvoznik više ne ispunjava neki ili neke uvjete i kriterije, bez odlaganja o tome obavještava izdavaoca odobrenja dostavljanjem zapisnika i raspoloživih dokaza.

(6) Ako je odobrenje izdato licu od čijeg osnivanja je proteklo manje od tri godine, u toku prve godine od izdavanja odobrenja vrši se strožiji nadzor, uključujući i provjeru ispunjavanja uvjeta i kriterija.

(7) Cilj praćenja je rano otkrivanje bilo koje naznake neusklađenosti odnosno nepoštovanja propisa i treba obezbijediti hitno djelovanje ako se otkriju poteškoće ili nepoštovanje propisa.

Član 18.
(Ponovna procjena odobrenja)

(1) Shodno članu 184. stav (8) Odluke, izdavalac odobrenja ponovo vrši procjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija, odnosno ponovnu procjenu odobrenja, u sljedećim slučajevima:

a) kada je došlo do značajnijih promjena odgovarajućih propisa koje utiču na odobrenje,

b) kada je to potrebno zbog osnovane sumnje da odobreni izvoznik više ne ispunjava odgovarajuće uvjetei kriterije.

(2) U slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana, ponovnu procjenu ispunjenosti uvjeta i kriterija, odnosno ponovnu procjenu odobrenja izdavalac odobrenja određuje kada osnovana sumnja da odobreni izvoznik više ne ispunjava odgovarajuće uvjete i kriterije proizilazi iz:

a) rezultata praćenja odobrenog izvoznika, prema članu 17. ovog uputstva,

b) informacija bilo kojeg drugog carinskog ureda o otkrivanju osnovane sumnje da odobreni izvoznik više ne ispunjava odgovarajuće uvjete i kriterije,

c) informacija koje je dostavio odobreni izvoznik u skladu sa članom 17. stav (1) ovog uputstva ili

d) informacija koje je dostavio drugi organ.

(3) Ponovna procjena može se razlikovati od slučaja do slučaja. Ponovnom procjenom provjeravaju se samo novonastale okolnosti ili informacije koje mogu uticati na važnost odobrenja. Prije početka ponovne procjene, izdavalac odobrenja, za svaki pojedinačni slučaj, određuje obim provjere (da li je potrebno ponovno procijeniti sve uvjete i kriterije ili samo relevantne uvjete i kriterije za koje postoji osnovana sumnja na nepoštovanje odnosno da nisu usklađeni, uzimajući u obzir razloge za pokretanje ponovne procjene) i zakonski osnov ponovne procjene.

(4) Ako se odobrenje ponovno procjenjuje zbog osnovane sumnje u neispunjavanje relevantnih uvjeta i kriterija, tada se procjenjuju konkretni uvjeti i kriteriji na čije neispunjavanje se sumnja.

(5) Ako se odobrenje ponovno procjenjuje zbog promjena u relevantnom zakonodavstvu procjenjuju se isključivo novi i izmijenjeni uvjeti i kriteriji.

(6) Ponovnu procjenu odobrenja, u skladu sa obimom provjere određenog od strane izdavaoca odobrenja, provodi Grupa za kontrolu. Ako tokom ponovne procjene, Grupa za kontrolu otkrije da je potrebno ponovno provjeriti i neki ili i sve druge uvjete i kriterije koji nisu obuhvaćeni obimom provjere određenog od strane izdavaoca odobrenja, obavit će provjere i za te uvjete i kriterije. Postupak ponovne procjene ne podrazumijeva nužno pregled odnosno provjeru u prostorijama odobrenog izvoznika. Metod ponovne procjene ovisi od uvjeta i kriterija koji se provjeravaju, te je stoga ponovnu procjenu moguće obaviti samo na osnovu provjere dokumenata (iz službenih prostorija i u komunikaciji sa odobrenim izvoznikom) ili, prema potrebi, na osnovu provjere dokumenata u kombinaciji sa posjetom odobrenom izvozniku.

(7) Grupa za kontrolu o ponovnoj procjeni iz stava (6) ovog člana sačinjava zapisnik. U pogledu dokumentacije i zapisnika treba primijeniti sličan pristup kao i prilikom prvobitne kontrole (predkontrole) u postupku izdavanja odobrenja. Grupa za kontrolu u zapisniku, pored rezultata ponovne procjene, navodi i predloženu naknadnu aktivnost (na primjer, ovisno od situacije, privremeno ukidanje ili ukidanje odobrenja ili mjere koje odobreni izvoznik treba preduzeti (i rokove) radi otklanjanja uočenih nedostataka, a u cilju usklađenosti sa propisima). https://www.anwalt-derbeste.de

(8) Izdavalac odobrenja obavještava odobrenog izvoznika o rezultatima ponovne procjene odobrenja.

(9) Ne dovodeći u pitanje primjenu st. (1) do (8) ovog člana, izdavalac odobrenja redovno, jednom godišnje, kod nadležne organizacione jedinice UIO, naknadno provjerava da li odobreni izvoznik ima neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, u kom slučaju se primjenjuje član 13. st. (2) i (3) ovog uputstva. Za navedenu naknadnu provjeru koristi se obrazac iz Priloga 2. ovog uputstva.

Član 19.
(Privremeno ukidanje odobrenja i opoziv privremenog ukidanja)

(1) Na zahtjev odobrenog izvoznika, ili na osnovu rezultata ponovne procjene odobrenja, ili kada su na drugi način utvrđene nepravilnosti koje dovode do privremenog ukidanja odobrenja, izdavalac odobrenja privremeno ukida odobrenje.

(2) Slučajevi privremenog ukidanja odobrenja, uključujući i privremeno ukidanje po zahtjevu odobrenog izvoznika, te postupak i pravne posljedice privremenog ukidanja odobrenja regulirani su čl. 188. i 190. Odluke.

(3) Opoziv privremenog ukidanja odobrenja reguliran je članom 189. Odluke. Opoziv privremenog ukidanja izdavalac odobrenja završava rješenjem. Izvorno izdato odobrenje ponovo je valjano.

Član 20.
(Ukidanje odobrenja)

(1) Odobrenje za postupak kućnog izvoznog carinjenja, shodno članu 191. stav (1) Odluke, ukida se u sljedećim slučajevima:

a) ako odobreni izvoznik ne otkloni nedostatke iz člana 188. stav (4) Odluke,

b) ako odobreni izvoznik ne otkloni nedostatke iz člana 190. stav (1) Odluke,

c) ako je odobreni izvoznik ili drugo lice iz člana 29. stav (1) Odluke izvršilo težu povredu ili ponovljene povrede carinskih i/ili poreznih propisa i nemaju više pravo na žalbu,

d) na zahtjev odobrenog izvoznika.

(2) U slučaju iz stava (1) tačka c) ovog člana, izdavalac odobrenja, shodno članu 191. stav (2) Odluke, može odlučiti da ne ukine odobrenje za postupak kućnog izvoznog carinjenja, ako smatra da je povreda propisa zanemarljiva u odnosu na broj ili obim carinskih postupaka odobrenog izvoznika i da ne dovodi u sumnju dobru vjeru odobrenog izvoznika.

(3) Ne dovodeći u pitanje primjenu člana 191. Odluke, odobrenje se ukida i:

a) u slučaju kada se u naknadnoj provjeri, provedenoj u skladu sa članom 18. stav (9) ovog uputstva, utvrdi da odobreni izvoznik ima neizmirenih dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi i odobreni izvoznik ne postupi u skladu sa članom 13. stav (3) tačka b) ovog uputstva. U tom slučaju, izdavalac odobrenja po službenoj dužnosti pokreće postupak za ukidanje odobrenja,

b) u slučaju iz člana 14. Zakona.

(4) Shodno članu 187. stav (5) Odluke, licu kojem je ukinuto odobrenje za kućno carinjenje, uključujući i ukidanje u skladu sa članom 14. Zakona, ne može se izdati novo odobrenje za kućno izvozno carinjenje prije isteka godine dana od dana ukidanja odobrenja, odnosno u roku od tri godine od dana poništenja odobrenja u skladu sa članom 13. Zakona.

GLAVA V - PROVOĐENJE KUĆNOG IZVOZNOG CARINJENJA Odjeljak A. Prijavljivanje i puštanje robe u postupak izvoza po kućnom izvoznom carinjenju


Član 21.
(Način provođenja kućnog izvoznog carinjenja)

Imajući u vidu trenutno stanje i mogućnosti carinskog informacionog sistema koji se koristi za obradu uvoznih i izvoznih carinskih deklaracija, postupak kućnog izvoznog carinjenja može se provoditi stavljanjem robe u zahtijevani odobreni izvozni carinski postupak po kućnom izvoznom carinjenju upotrebom potpune izvozne carinske deklaracije podnijete elektronskim putem na način propisan čl. 22. do 26. ovog uputstva, koja u tom slučaju predstavlja pojednostavljenu carinsku deklaraciju, uz obavezu podnošenja dopunske izvozne deklaracije iz člana 28. ovog uputstva.

Član 22.
(Postupak kod odobrenog izvoznika

prije podnošenja izvozne carinske deklaracije)

(1) Kada odobreni izvoznik namjerava izvesti robu, istu će prethodno utovariti na prijevozno sredstvo, koje se po utovaru mora nalaziti u odobrenom prostoru iz kojeg se ta roba otprema za izvoz. Nakon toga, odobreni izvoznik ili njegov neposredni zastupnik (u slučaju iz člana 8. ovog uputstva), za predmetnu robu popunjava i podnosi izvoznu carinsku deklaraciju u skladu sa čl. 23. i 24. ovog uputstva.

(2) Za robu utovarenu na jedno prijevozno sredstvo mogu se, kod kućnog izvoznog carinjenja, podnijeti izvozne carinske deklaracije za više različitih odobrenih izvoznih carinskih postupaka, ovisno od potreba odobrenog izvoznika, s tim da jedna izvozna carinska deklaracija može obuhvatati samo robu za jedan (isti) izvozni postupak (na primjer, roba po postupku 1000 i roba po postupku 3151 ne može biti obuhvaćena jednom izvoznom carinskom deklaracijom, nego zasebnim izvoznim deklaracijama za te postupke).

(3) Kod ponovnog izvoza dobijenih proizvoda nastalih u postupku unutrašnje obrade, po odobrenom kućnom izvoznom carinjenju, u kojem kvalificiranje tih proizvoda sa preferencijalnim porijeklom prilikom njihovog ponovnog izvoza u države sa kojima BiH ima zaključene međunarodne sporazume kojima je predviđena primjena pravila ''zabrana povrata carine ili izuzeća od plaćanja carine'' ("no drawback" pravilo) povlači primjenu tog pravila, odobreni izvoznik, prije prijavljivanja istih za ponovni izvoz, mora prethodno, radi obračuna i plaćanja carinskog duga (carine po "no drawback" pravilu) po članu 241. Zakona, imati podnijetu i prihvaćenu obračunsku carinsku deklaraciju (koja se isključivo koristi u te svrhe) i po istoj plaćen carinski dug ili osiguran valjanom garancijom u roku za njegovo plaćanje.

Član 23.
(Popunjavanje carinske deklaracije za postupak kućnog izvoznog carinjenja)

(1) U izvoznoj carinskoj deklaraciji za zahtijevani izvozni carinski postupak po kućnom izvoznom carinjenju popunjavaju se sva polja koja se, prema propisima kojima je regulirano pitanje popunjavanja carinske deklaracije, popunjavaju za traženi izvozni carinski postupak (kao da se radi o carinskoj deklaraciji u redovnom postupku), na način propisan tim propisima, uključujući i pravila navedena u stavu (2) ovog člana i drugim odredbama ovog uputstva.

(2) Kod popunjavanja izvozne carinske deklaracije za kućno izvozno carinjenje, pored stava (1) ovog člana, primjenjuju se i sljedeća pravila:

a) u polje 30 (Mjesto robe) upisuje se šifra "KUĆNO IZVOZ" (uvijek velikim latiničnim slovima),

b) u polje 44 (Dodatne informacije/priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja), pored ostalog, u dodatnom ekranu "priloženi dokumenti" pod odgovarajućom šifrom upisuje se osnovni broj odobrenja i godina izdavanja (na primjer, 1/22), koji podaci se, na isti način (na primjer, 1/22) u svakoj carinskoj deklaraciji, obavezno upisuju i u četvrti red navedenog polja,

c) u polje 31 u prvi prazni red (oznake i br.) upisuje se oznaka odobrenog prostora iz odobrenja za kućno izvozno carinjenje u kojem se predmetna roba pušta u zahtijevani izvozni carinski postupak, samo ako odobreni izvoznik ima više odobrenih prostora (na primjer, ''PROSTOR1'' ili ''PROSTOR2''), ako pravilima o popunjavanju carinske deklaracije nije drugačije propisano.

(3) Odobreni izvoznik, najkasnije u trenutku popunjavanja izvozne carinske deklaracije iz stava (1) ovog člana, mora ispunjavati sve uvjete propisane za stavljanje predmetne robe u postupak izvoza zahtijevan tom deklaracijom (vidi član 7. ovog uputstva), uključujući i primjenu pravila ''zabrana povrata carine ili izuzeća od plaćanja carine'' ("no drawback" pravilo) u slučajevima gdje je isto primjenjivo, te u svojoj evidenciji posjedovati odgovarajuća dokumenta o ispunjavanju tih uvjeta i druga dokumenta koja prate predmetnu izvoznu carinsku deklaraciju, a koja se upisuju u polje 44 te deklaracije. U protivnom, ne može robu prijaviti za namjeravani izvozni postupak.

Član 24.
(Registracija carinske deklaracije za

postupak izvoza po kućnom izvoznom carinjenju)

(1) Nakon popunjavanja izvozne carinske deklaracije na način propisan članom 23. ovog uputstva za robu koju namjerava otpremiti za izvoz po kućnom izvoznom carinjenju, odobreni izvoznik ili njegov zastupnik (u slučaju iz člana 8. ovog uputstva) šalje tu deklaraciju nadzornom carinskom uredu putem carinskog informacionog podsistema ''ASYCUDA World''. Registracija izvozne carinske deklaracije na serveru nadzornog carinskog ureda je elektronska najava (obavijest) otpreme robe, to jest obavijest da se prijevozno sredstvo u koje je utovarena roba za izvoz nalazi u odobrenom prostoru odobrenog izvoznika iz kojeg se otprema.

(2) Kućno izvozno carinjenje (registracija carinske deklaracije u carinskom informacionom podsistemu ''ASYCUDA World'') može se odvijati od momenta početka redovnog radnog vremena tog ureda do najkasnije sat vremena prije kraja njenog redovnog radnog vremena.

(3) U izuzetnim slučajevima, kada je u pitanju lako kvarljiva ili osjetljiva roba (na primjer, svježe cvijeće, roba sa kratkim rokom trajanja i slično), može se odstupiti od pravila iz stava (2) ovog člana, što u svakom konkretnom slučaju odobrava nadzorni carinski ured, s tim da je otprema robe, na način propisan stavom (1) ovog člana, unaprijed najavljena toj uredu najkasnije sat vremena prije završetka njenog radnog vremena.

Član 25.
(Postupanje nadzornog carinskog ureda po registriranoj izvoznoj carinskoj deklaraciji)

(1) Registriranu izvoznu carinsku deklaraciju po kućnom izvoznom carinjenju iz člana 24. ovog uputstva carinski službenici nadzornog carinskog ureda prepoznaju tako što prate da li je na spisku svih registriranih deklaracija u polju "Lokacija" navedena šifra ''KUĆNO IZVOZ'', te po tom kriteriju mogu i pretraživati deklaracije.

(2) Kako bi izvozna carinska deklaracija iz stava (1) ovog člana, putem modula selektiviteta u carinskom informacionom podsistemu ''ASYCUDA World'', dobila odgovarajuću traku selektiviteta, carinski informacioni podsistem automatski dodjeljuje traku selektiviteta, koja ne predstavlja dodjelu statusa izvoznoj deklaraciji navedenog u članu 26. stav (1) ovog uputstva.

(3) Na imaoca odobrenja za kućno izvozno carinjenje primjenjuje se manji broj fizičkih kontrola i kontrola dokumenata u odnosu na ostale privredne subjekte. Može se odlučiti i drugačije, imajući u vidu posebnu opasnost ili obaveze u pogledu kontrole predviđene drugim propisima.

(4) Ako je izvoznoj carinskoj deklaraciji iz stava (1) ovog člana, pri pokretanju njene procjene, od strane modula selektiviteta dodijeljena zelena traka selektiviteta, ta se deklaracija nalazi na ''čekanju deklaracije'' u vremenu navedenom u odobrenju (30 minuta od dodjele zelene trake selektiviteta, tzv. timer). Nadzorni carinski ured odobrenom izvozniku odobrava puštanje robe u postupak izvoza prema dodijeljenoj zelenoj traci selektiviteta. Međutim, nadzorni carinski ured, prema lokalnoj analizi rizika, ipak može, prije isteka vremena ''čekanja deklaracije'' izvršiti izmjenu dodijeljene zelene trake selektiviteta na viši nivo kontrole (za koji se odluči) preusmjeravanjem izvozne deklaracije na žutu ili crvenu traku selektiviteta, uz obavezno navođenje razloga kontrole od strane postupajućeg carinskog službenika.

(5) Kada se izvozna carinska deklaracija iz stava (1) ovog člana nalazi:

a) na žutoj traci selektiviteta: to znači obavijest odobrenom izvozniku o pregledu (provjeri) deklaracije i dokumenata prije puštanja robe u postupak izvoza (to jest prije dodjele toj deklaraciji statusa ''L broj procjene''). Dokumentarni pregled obavlja se u nadzornom carinskom uredu na osnovu dokumenata, koje joj u tom slučaju odobreni izvoznik ili njegov zastupnik, shodno dogovoru sa tim uredom, dostavlja putem faksa ili elektronskom poštom,

b) na crvenoj traci selektiviteta: to znači obavijest odobrenom izvozniku o pregledu dokumenata i robe prije puštanja robe u postupak izvoza, koji pregled se obavlja u odobrenom prostoru odobrenog izvoznika u kojem se predmetna roba nalazi. Carinski službenik dužan je, u razumnom roku, doći na pregled u navedeni odobreni prostor. Na crvenoj traci selektiviteta izvozna carinska deklaracija ostaje sve dok carinski službenik koji je izvršio pregled, ne obavijesti za to zaduženog službenika o rezultatima pregleda robe na način određen stavom (7) tačka a) alineja 2) ovog člana, koji će dalje, ovisno od tih rezultata, provesti postupak po predmetnoj izvoznoj carinskoj deklaraciji i robu pustiti u zahtijevani postupak izvoza.

(6) U postupku kućnog izvoznog carinjenja, po izvoznoj carinskoj deklaraciji i u pogledu pregleda dokumenata ili pregleda dokumenata i robe postupa se prioritetno u odnosu na carinske deklaracije podnijete u redovnom postupku. Pregled dokumenata i robe postupajući carinski službenik obavlja na isti način kao i po carinskoj deklaraciji podnijetoj u redovnom postupku, što između ostalog, uključuje i provjeru da li je odobreni izvoznik ispunio sve propisane obaveze iz postupka kućnog izvoznog carinjenja (vidi i član 23. stav (3) ovog uputstva). Uz to, prema procjeni, provjerava i uvjete za sticanje preferencijalnog porijekla robe, ako je predmetna roba prijavljena za izvoz sa tim porijeklom.

(7) Ako pri pregledu robe carinski službenik utvrdi:

a) da stanje robe odgovara podacima iz izvozne carinske deklaracije i dokumenata, dalje obavlja sljedeće radnje:

1) na poleđini predmetne izvozne carinske deklaracije, odštampane sa carinskog servera, sačinjava zabilješku o utvrđenom stanju (na primjer, između ostalog, navodi ''stanje ispravno'' uz označenje datuma i vremena pregleda, MRN broja i datuma predmetne izvozne carinske deklaracije iz polja A, službene šifre i potpisa),

2) nakon toga, kako bi odobreni izvoznik mogao odštampati izvoznu carinsku deklaraciju u skladu sa članom 26. ovog uputstva (koja je potrebna i za postupanje u skladu sa stavom (8) ovog člana) i pošiljku što prije otpremiti za izvoz, putem faksa ili elektronskom poštom (ako je moguće, u protivnom telefonom javlja rezultate) dostavlja rezultate pregleda (zabilješku) za to zaduženom carinskom službeniku u nadzornom carinskom uredu, koji službenik odmah, ovisno od rezultata pregleda, dalje provodi postupak po predmetnoj izvoznoj carinskoj deklaraciji i robu pušta u postupak izvoza,

3) po povratku u nadzorni carinski ured, carinski službenik koji je izvršio pregled robe rezultate kontrole iz zabilješke upisuje u inspekcijski akt predmetne izvozne carinske deklaracije,

b) da nađeno stanje robe ne odgovara podacima iz izvozne carinske deklaracije i dokumenata, tada o nađenom stanju sačinjava zapisnik u dva primjerka, kojeg potpisuje i odobreni izvoznik koji je i korisnik predmetnog izvoznog postupka, te jedan primjerak predaje odobrenom izvozniku, a carinski postupak dalje se provodi na osnovu nađenog stanja isto kao po izvoznoj carinskoj deklaraciji podnijetoj u redovnom postupku.

(8) Nakon obavljene kontrole iz stava (7) ovog člana, carinski službenik koji je izvršio pregled robe na prijevozno sredstvo stavlja carinsko obilježje, a podatke o ukupnom broju stavljenih obilježja upisuje u drugi red polja D/J primjerka 3 izvozne carinske deklaracije odštampanog u skladu sa članom 26. ovog uputstva, a datum i vrijeme pregleda robe upisuje u četvrti red tog polja, a u peti red istog polja stavlja službenu šifru i potpis.

(9) Ako carinski službenik po dolasku na pregled robe u odobreni prostor odobrenog izvoznika iz kojeg je roba prijavljena za izvoznu otpremu u istom ne zatekne prijevozno sredstvo natovareno robom, smatra se da je roba u postupku kućnog izvoznog carinjenja izuzeta ispod carinskog nadzora.

(10) U slučaju iz stava (7) ovog člana, carinski službenik, koji je izvršio pregled robe, pregledat će i prethodna tri izvoza provedena po kućnom izvoznom carinjenju (na zelenoj traci selektiviteta) i dokumentaciju vezanu za te izvoze i, prema procjeni, uvjete za sticanje preferencijalnog porijekla odnosno izdavanja dokaza o porijeklu robe, ako je u pitanju takva roba. O rezultatima provjere sačinjava zabilješku u dva primjerka, od kojih jedan uručuje odobrenom izvozniku, a drugi primjerak zadržava u službenoj evidenciji nadzornog carinskog ureda uz predmetno odobrenje o kućnom izvoznom carinjenju. U inspekcijski akt izvoznih carinskih deklaracija koje je provjerio upisuje sažeto rezultate provjere i podatke o zabilješci.

(11) Odobreni izvoznik ili njegov zastupnik (ako ga ima), kao eksterni korisnik carinskog informacionog podsistema ''ASYCUDA World'', statuse svojih izvoznih carinskih deklaracija po kućnom izvoznom carinjenju prati putem tog sistema. Na taj način upoznat je i sa statusom u kojem se nalazi njegova predmetna izvozna carinska deklaracija po kućnom izvoznom carinjenju, to jest upoznat je o tome da li treba čekati sa robom do pregleda od strane carinskog službenika nadzornog carinskog ureda.

Odjeljak B. Postupak otpreme robe za izvoz od strane odobrenog izvoznika i završetak kućnog izvoznog carinjenja


Član 26.
(Puštanje robe u zahtijevani izvozni postupak i otprema od strane odobrenog izvoznika)

(1) Kada registrirana izvozna carinska deklaracija iz člana 24. ovog uputstva, nakon postupanja nadzornog carinskog ureda po istoj u skladu sa članom 25. ovog uputstva, putem carinskog informacionog podsistema ''ASYCUDA World'', dobije status ''L broj procjene'' tada je roba puštena u postupak izvoza. Datum puštanja robe u postupak izvoza je datum dodjele ''L broj procjene'', koji datum navedeni sistem automatski ispisuje u polje B izvozne deklaracije, od kog momenta odobreni izvoznik ili njegov zastupnik, radi otpreme robe za izvoz, preduzima sljedeće radnje:

a) štampa izvoznu carinsku deklaraciju na obrascu JCI, u primjerku 1, 2 i 3. Primjerak 1 i 2 zadržava, sa kojima kasnije postupa na način određen u članu 28. ovog uputstva,

b) primjerak 3 izvozne carinske deklaracije ovjerava u polju C posebnim pečatom (koji je odobrenom izvozniku, na njegov zahtjev, odobren odobrenjem u skladu sa članom 225. stav (3) tačka b) Odluke. U protivnom, prazan primjerak 3 izvozne carinske deklaracije, u polju A, prije štampanja mora biti unaprijed ovjeren i potpisan na način propisan članom 225. stav (3) tačka a) Odluke,

c) ako se roba otprema za izvoz u željezničkom saobraćaju, pored primjerka 3 izvozne deklaracije, u teretni list CIM, u polju 99 stavlja otisak posebnog pečata iz tačke b) ovog stava, te upisuje MRN broj i datum izvozne carinske deklaracije iz polja A. U tom slučaju, robu prati tako ovjeren CIM, a primjerak 3 izvozne carinske deklaracije odobreni izvoznik zadržava do dostavljanja istog nadzornom carinskom uredu na postupanje u skladu sa članom 28. ovog uputstva,

d) odobreni izvoznik može koristiti i svoje vlastite plombe kojim osigurava neovlašteni pristup robi, koje plombe nisu, niti zamjenjuju carinsko obilježje.

(2) Nakon obavljenih radnji iz stava (1) ovog člana, odobreni izvoznik robu, zajedno sa ovjerenim primjerkom 3 izvozne carinske deklaracije i dokumentima koji prate tu deklaraciju otprema izlaznom carinskom uredu preko kojeg će roba fizički istupiti iz carinskog područja BiH.

Član 27.
(Postupanje izlaznog carinskog ureda)

(1) Izlaznom carinskom uredu prijevoznik odobrenog izvoznika predočava robu i dokumenta koja prate robu, te predaje primjerak 3 izvozne carinske deklaracije koja ured, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, postupa kao kod istupa robe po izvoznoj carinskoj deklaraciji podnijetoj u redovnom postupku, što uključuje i ovjeru fizičkog istupa robe iz carinskog područja BiH na predočenom primjerku 3 izvozne deklaracije.

(2) Da je roba iz stava (1) ovog člana bila pregledana od strane nadzornog carinskog ureda u odobrenom prostoru kod odobrenog izvoznika i na prijevozno sredstvo stavljena carinska obilježja može se prepoznati prema podacima upisanim od strane postupajućeg carinskog službenika tog ureda u polju D/J primjerka 3 izvozne carinske deklaracije na način propisan članom 25. stav (8) ovog uputstva.

Član 28.
(Podnošenje i provjera dopunske izvozne deklaracije i završetak postupka kućnog izvoznog carinjenja)

(1) Odobreni izvoznik ili njegov zastupnik dužan je, u roku određenom u odobrenju, nadzornom carinskom uredu dostaviti dopunsku izvoznu carinsku deklaraciju i prateća dokumenta, uključujući i obračunsku carinsku deklaraciju iz člana 22. stav (3) ovog uputstva kada se radi o situaciji iz te odredbe.

(2) Dopunska izvozna carinska deklaracija je ona izvozna deklaracija koja je prethodno, u skladu sa čl. 23. do 26. ovog uputstva, popunjena te elektronski poslata i registrirana u carinskom informacionom podsistemu ''ASYCUDA World'' i po kojoj je roba već puštena u postupak izvoza, a koju odobreni izvoznik ili njegov zastupnik, samo fizički dostavlja nadzornom carinskom uredu i to primjerak 1 i 2 (koji trebaju biti ovjereni od strane deklaranta/zastupnika u polju 54), kao i primjerak 3 na kojem je izlazni carinski ured ovjerio fizički istup robe iz carinskog područja BiH, zajedno sa dokumentima iz člana 23. stav (3) ovog uputstva. Ako je roba otpremljena za izvoz u željezničkom saobraćaju, imajući u vidu član 464. stav (2) tačka b) Odluke, uz navedene primjerke izvozne carinske deklaracije dostavlja se i tovarni list CIM ovjeren od izlazne granične željezničke stanice (kao potvrda istupa robe).

(3) Kontrola dopunske izvozne carinske deklaracije, sa pripadajućim dokumentima, podrazumjeva provjeru istovjetnosti podataka iz predmetne dopunske izvozne deklaracije i podataka iz elektronske izvozne deklaracije iz člana 25. ovog uputstva po kojoj je roba puštena u postupak izvoza, kao i druge provjere jednako kao kod izvozne carinske deklaracije podnijete u redovnom postupku, kada provjeru dopunske izvozne carinske deklaracije, prema sopstvenoj analizi rizika, obavlja nadzorni carinski ured. Ako se u provjeri dopunske izvozne carinske deklaracije utvrde određene nepravilnosti, dalje se u vezi iste postupa u skladu sa članom 92. Zakona, a zabilješku o tom postupanju postupajući carinski službenik unosi u inspekcijski akt te deklaracije, u kojoj navodi i utvrđene nepravilnosti.

(4) Ako u provjeri dostavljene izvozne dopunske carinske deklaracije, kada istu prema sopstvenoj analizi rizika obavlja, ne utvrdi nepravilnosti, kao i u slučaju kada ne obavlja provjeru te deklaracije, nadzorni carinski ured dostavljena sva tri primjerka te dopunske izvozne deklaracije ovjerava u polju D/J i unosi datum ovjere (na primjer, ''Ovjera: 22/08/2022''). Nakon toga, primjerak 1 i 2 deklaracije, sa pratećim dokumentima (i kopijom tovarnog lista CIM, kada je prijevoz obavljen željeznicom), uključujući i zabilješku iz člana 25. stav (7) tačka a) ovog uputstva, ako postoji, zadržava i odlaže u arhivu, a primjerak 3 izvozne deklaracije (i CIM-a) na kojem je ovjeren istup robe vraća odobrenom izvozniku ili njegovom zastupniku. Polazeći od člana 464. stav (2) tačka b) Odluke, nadzorni carinski ured, u slučaju prijevoza robe željeznicom, ovjerava i primjerak 3 izvozne deklaracije u pogledu istupa robe na osnovu podataka iz predočenog CIM-a, koji primjerak nakon toga vraća odobrenom izvozniku ili njegovom zastupniku.

(5) Ovjerom dopunske izvozne carinske deklaracije završava se predmetni zahtijevani izvozni carinski postupak po kućnom izvoznom carinjenju.

(6) Dopunska izvozna carinska deklaracija iz stava (2) ovog člana i elektronska izvozna carinska deklaracija iz člana 25. ovog uputstva, shodno članu 88. stav (4) Zakona, čine jedinstvenu i nedjeljivu pravnu cjelinu na koju se primjenjuju propisi koji važe na dan prihvatanja navedene elektronske izvozne carinske deklaracije kao pojednostavljene carinske deklaracije.

(7) Shodno čl. 21. i 91. Zakona, odobreni izvoznik, ovjereni primjerak dopunske izvozne carinske deklaracije, koji mu je vraćen u skladu sa stavom (4) ovog člana, dužan je, u propisanim rokovima, čuvati i staviti na raspolaganje carinskom organu na njegov zahtjev.

Član 29.
(Kućno izvozno carinjenje u izvoznim carinskim postupcima s ekonomskim dejstvom)

(1) U provođenju kućnog izvoznog carinjenja kod stavljanja robe u odobrene izvozne carinske postupke s ekonomskim dejstvom iz člana 1. stav (2) ovog uputstva, odgovarajuće primjenjuju se pravila koja važe za carinski postupak izvoza po kućnom izvoznom carinjenju i uobičajena pravila propisana odredbama propisa koji uređuju svaki pojedini carinski postupak s ekonomskim dejstvom.

(2) U provođenju kućnog izvoznog carinjenja kod stavljanja robe u odobrene izvozne carinske postupke s ekonomskim dejstvom iz člana 1. stav (2) ovog uputstva, nadzorni carinski ured iz člana 5. stav (1) tačka g) ovog uputstva su prijavni i otpusni carinski ured određeni odobrenjem za izvozni carinski postupak s ekonomskim dejstvom koji je u pitanju.

GLAVA VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 30.
(TIR karnet)

Ako se roba koja je predmet kućnog izvoznog carinjenja otprema po TIR karnetu, u tom slučaju, u pogledu postupanja sa TIR karnetom primjenjuju se carinski propisi koji regulišu postupak TIR.

Član 31.
(Upotreba ranijih odobrenja i rješavanje zahtjeva)

(1) Shodno članu 558. stav (1) Odluke, odobrenja za lokalno izvozno carinjenje koja su na snazi na dan početka primjene Odluke ostaju na snazi najduže šest mjeseci od dana početka primjene Odluke.

(2) Postupak kućnog izvoznog carinjenja po odobrenjima iz stava (1) ovog člana od dana početka primjene Odluke provodi se u skladu sa odredbama Zakona i Odluke koje se odnose na taj postupak i odredbama ovog uputstva.

(3) Imalac odobrenja za lokalno izvozno carinjenje koji namjerava dalje koristiti postupak kućnog izvoznog carinjenja u skladu sa Zakonom, Odlukom i ovim uputstvom i želi novo odobrenje najkasnije do isteka roka od šest mjeseci iz stava (1) ovog člana, treba bez odlaganja podnijeti novi zahtjev za izdavanje odobrenja na obrascu navedenom u članu 11. stav (2) ovog uputstva. U novom zahtjevu navode se i podaci o odobrenju iz stava (1) ovog člana (broj i datum izdavanja), kao i podaci o svim izmjenama i dopunama tog odobrenja, koje se stavlja van snage novim odobrenjem.

(4) Ako imalac odobrenja za lokalno izvozno carinjenje ne ishodi odobrenje u roku od šest mjeseci iz stava (1) ovog člana ranije izdato odobrenje prestaje važiti po isteku tog roka, o čemu se ne donosi posebna odluka.

(5) Zahtjeve za izdavanje odobrenja za kućno izvozno carinjenje zaprimljene a neriješene do dana stupanja na snagu ovog uputstva rješava nadležna organizaciona jedinica UIO iz člana 11. stav (1) ovog uputstva, u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona i Odluke i ovim uputstvom.

(6) Zahtjeve za izmjene i/ili dopune odobrenja iz stava (1) ovog člana, zaprimljene a neriješene do dana početka primjene Odluke, rješava organizaciona jedinica UIO koja je donijela odobrenje čija se izmjena i/ili dopuna traži, u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primjene ovog uputstva.

(7) Zahtjevi za izmjene i/ili dopune odobrenja iz stava (1) ovog člana zaprimljeni od dana početka primjene Odluke bit će odbijeni kao nedopušteni, obzirom da od navedenog dana počinje primjena Zakona i Odluke.

Član 32.
(Primjena pravila o popunjavanju carinske deklaracije)

Ako su odredbama carinskih propisa koje se odnose na popunjavanje carinske deklaracije propisana pravila, te šifre za određenu situaciju, vrstu dokumenta i informaciju, odobrenje ili drugo koje su različite od pravila i šifri navedenih u ovom uputstvu, u tom slučaju primjenjuju se pravila i šifre propisane tim propisima.

Član 33.
(Sastavni dio uputstva)

Sastavni dio ovog uputstva čine:

a)


Prilog 1.


Obrazac Zahtjeva za provjeru izmirenja dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, iz člana 13. stav (1),

b)


Prilog 2.


Obrazac Zahtjeva za naknadnu provjeru izmirenja dospjelih finansijskih obaveza u pogledu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, iz člana 18. stav (9).
Član 34.
(Propis koji prestaje važiti)

Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo o lokalnom izvoznom carinjenju (''Službeni glasnik BiH'', br. 46/09, 8/11 i 49/13).

Član 35.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku BiH''.

Broj 01-02-2-1033-21/22
12. augusta 2022. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]