BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4673
Službeni glasnik BiH, broj 26/21
Na osnovu člana 49. stav 6. i člana 62. stav 2. tačka a) alineja 3) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), te na osnovu člana 16., člana 61. stav 2., člana 98. i člana 99. st. 3. i 6. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), a u vezi sa članom 10. stav (2) Odluke o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO O OBUCI ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


DIO PRVI - UVODNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet uputstva)

Ovim uputstvom reguliše se način provođenja obuke za rukovodeće državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucije BiH), i način donošenja programa obuke.

Član 2.
(Upotreba izraza)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom uputstvu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Definicije)

Pored definicija propisanih Odlukom o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17), izrazi korišteni u ovom uputstvu imaju sljedeća značenja:

a) rukovodećim državnim službenicima u institucijama BiH smatraju se državni službenici na poziciji sekretara i sekretara sa posebnim zadatkom, pomoćnika ministra, pomoćnika direktora i glavnog inspektora, kao i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica, a isti se u smislu provođenja ovog uputstva nazivaju menadžeri.

Rukovodioci koji nemaju status rukovodećih državnih službenika nisu menadžeri u smislu ovog uputstva, ali isti mogu biti uključeni u program obuke.

b) obuka za menadžere podrazumijeva kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje menadžera u institucijama BiH, koja za svrhu ima pružanje podrške u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja, vještina i kompetencija, doprinoseći unapređenju procesa upravljanja i rukovođenja u institucijama.

DIO DRUGI - CILJ OBUKE ZA MENADŽERE I INSTITUCIJE ODGOVORNE ZA REALIZACIJU OBUKE


Član 4.
(Cilj obuke)

Cilj obuke za menadžere (u daljem tekstu: obuka) je jačanje menadžerske odgovornosti, unapređenje i sticanje novih znanja, vještina i sposobnosti za uspješnije izvršavanje njihovih rukovodećih dužnosti.

Član 5.
(Realizacija obuke)

(1) Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) je nadležna za obavljanje funkcije planiranja, koordinacije, organiziranja i izvođenja programa obuke.

(2) Institucije BiH su dužne sarađivati s Agencijom po pitanju realizacije obuke, u svim fazama realizacije obuke, od analize potreba za obukom, izvođenja obuke i evaluacije efekata obuke.

Član 6.
(Pravo na pohađanje obuke)

(1) Učešće na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti pravo je i obaveza svakog menadžera.

(2) Institucija BiH ne može onemogućiti učešće menadžeru na menadžerskoj obuci, osim u opravdanom slučaju vezanom za trenutne obaveze institucije u kojoj je zaposlen.

Član 7.
(Obaveza pohađanja obuke)

(1) Menadžer je obavezan da pohađa obuke u skladu sa planom i programom obuke za menadžere koji Agencija usvaja kao sastavni dio svog godišnjeg plana obuka.

(2) Rukovodilac institucije BiH i državni službenici koji provode proces ocjenjivanja menadžera mogu umanjiti ocjenu rada menadžeru ako se, putem izvještaja Agencije ili izdatih certifikata, utvrdi da nije pohađao obavezan program obuke, osim u slučaju da je isti zbog potreba posla objektivno bio onemogućen da pohađa obuku.

DIO TREĆI - ANALIZA POTREBA I PROGRAM OBUKE


Član 8.
(Analiza potreba za obukom)

(1) Agencija kontinuirano prikuplja podatke kako bi utvrdila potrebu za adekvatnom obukom menadžera i na osnovu prikupljenih podataka sačinjava plan i program obuke.

(2) Menadžer obuke u instituciji BiH dužan je uraditi u sklopu redovne analize potreba za obukom u svojoj instituciji i analizu potreba za obukom za menadžere, te istu dostaviti u sklopu redovnih zbirnih izvještaja Agenciji o preporučenim obukama za državne službenike u svojoj instituciji.

Član 9.
(Plan i program obuke)

(1) Agencija, na osnovu izvršene analize potreba za obukom, za svaku kalendarsku godinu utvrđuje plan i program obuke.

(2) Program obuke sastoji se iz sljedećih tematskih cjelina: liderstvo, strateško planiranje i izvještavanje, upravljanje ljudskim potencijalima, etika u javnoj upravi, razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju, EU integracije, digitalna transformacija, kao i druge cjeline koje su nastale kao rezultat analize potreba za obukom.

(3) Agencija ima pravo da na osnovu ukazanih opravdanih potreba izmijeni ili dopuni godišnji plan i program obuke.

DIO ČETVRTI - REALIZACIJA OBUKE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 10.
(Realizacija sredstava za izvršenje obuke)

Na nabavku sredstava potrebnih za rad, nastavnog materijala i prostor za izvođenje obuke primjenjuje se stav 4. člana 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Član 11.
(Ostala pitanja realizacije obuke)

Na sva ostala pitanja u procesu realizacije obuke koja nisu regulirana ovim uputstvom, primjenjuje se Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17).

Član 12.
(Primjena uputstva)

Ovo uputstvo primjenjivat će se dok se Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17), ne dopuni potrebnim odredbama koje se odnose na menadžerske obuke.

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 05-02-2-202-11/21
19. aprila 2021. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]