BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4673
Službeni glasnik BiH, broj 26/21
Na osnovu člana 49. stav 6. i člana 62. stav 2. tačka a) alineja 3) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), te na osnovu člana 16., člana 61. stav 2., člana 98. i člana 99. st. 3. i 6. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), a u vezi sa članom 10. stav (2) Odluke o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO O OBUCI ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


DIO PRVI - UVODNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet uputstva)

Ovim uputstvom reguliše se način provođenja obuke za rukovodeće državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucije BiH), i način donošenja programa obuke.

Član 2.
(Upotreba izraza)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom uputstvu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Definicije)

Pored definicija propisanih Odlukom o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17), izrazi korišteni u ovom uputstvu imaju sljedeća značenja:

a) rukovodećim državnim službenicima u institucijama BiH smatraju se državni službenici na poziciji sekretara i sekretara sa posebnim zadatkom, pomoćnika ministra, pomoćnika direktora i glavnog inspektora, kao i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica, a isti se u smislu provođenja ovog uputstva nazivaju menadžeri.

Rukovodioci koji nemaju status rukovodećih državnih službenika nisu menadžeri u smislu ovog uputstva, ali isti mogu biti uključeni u program obuke.

b) obuka za menadžere podrazumijeva kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje menadžera u institucijama BiH, koja za svrhu ima pružanje podrške u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja, vještina i kompetencija, doprinoseći unapređenju procesa upravljanja i rukovođenja u institucijama.

DIO DRUGI - CILJ OBUKE ZA MENADŽERE I INSTITUCIJE ODGOVORNE ZA REALIZACIJU OBUKE


Član 4.
(Cilj obuke)

Cilj obuke za menadžere (u daljem tekstu: obuka) je jačanje menadžerske odgovornosti, unapređenje i sticanje novih znanja, vještina i sposobnosti za uspješnije izvršavanje njihovih rukovodećih dužnosti.

Član 5.
(Realizacija obuke)

(1) Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) je nadležna za obavljanje funkcije planiranja, koordinacije, organiziranja i izvođenja programa obuke.

(2) Institucije BiH su dužne sarađivati s Agencijom po pitanju realizacije obuke, u svim fazama realizacije obuke, od analize potreba za obukom, izvođenja obuke i evaluacije efekata obuke.

Član 6.
(Pravo na pohađanje obuke)

(1) Učešće na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti pravo je i obaveza svakog menadžera.

(2) Institucija BiH ne može onemogućiti učešće menadžeru na menadžerskoj obuci, osim u opravdanom slučaju vezanom za trenutne obaveze institucije u kojoj je zaposlen.

Član 7.
(Obaveza pohađanja obuke)

(1) Menadžer je obavezan da pohađa obuke u skladu sa planom i programom obuke za menadžere koji Agencija usvaja kao sastavni dio svog godišnjeg plana obuka.

(2) Rukovodilac institucije BiH i državni službenici koji provode proces ocjenjivanja menadžera mogu umanjiti ocjenu rada menadžeru ako se, putem izvještaja Agencije ili izdatih certifikata, utvrdi da nije pohađao obavezan program obuke, osim u slučaju da je isti zbog potreba posla objektivno bio onemogućen da pohađa obuku.

DIO TREĆI - ANALIZA POTREBA I PROGRAM OBUKE


Član 8.
(Analiza potreba za obukom)

(1) Agencija kontinuirano prikuplja podatke kako bi utvrdila potrebu za adekvatnom obukom menadžera i na osnovu prikupljenih podataka sačinjava plan i program obuke.

(2) Menadžer obuke u instituciji BiH dužan je uraditi u sklopu redovne analize potreba za obukom u svojoj instituciji i analizu potreba za obukom za menadžere, te istu dostaviti u sklopu redovnih zbirnih izvještaja Agenciji o preporučenim obukama za državne službenike u svojoj instituciji.

Član 9.
(Plan i program obuke)

(1) Agencija, na osnovu izvršene analize potreba za obukom, za svaku kalendarsku godinu utvrđuje plan i program obuke.

(2) Program obuke sastoji se iz sljedećih tematskih cjelina: liderstvo, strateško planiranje i izvještavanje, upravljanje ljudskim potencijalima, etika u javnoj upravi, razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju, EU integracije, digitalna transformacija, kao i druge cjeline koje su nastale kao rezultat analize potreba za obukom.

(3) Agencija ima pravo da na osnovu ukazanih opravdanih potreba izmijeni ili dopuni godišnji plan i program obuke.

DIO ČETVRTI - REALIZACIJA OBUKE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 10.
(Realizacija sredstava za izvršenje obuke)

Na nabavku sredstava potrebnih za rad, nastavnog materijala i prostor za izvođenje obuke primjenjuje se stav 4. člana 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Član 11.
(Ostala pitanja realizacije obuke)

Na sva ostala pitanja u procesu realizacije obuke koja nisu regulirana ovim uputstvom, primjenjuje se Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17).

Član 12.
(Primjena uputstva)

Ovo uputstvo primjenjivat će se dok se Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17), ne dopuni potrebnim odredbama koje se odnose na menadžerske obuke.

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 05-02-2-202-11/21
19. aprila 2021. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]