BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4046
UMANjENjE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U SKLADU SA RASHODIMA PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST
Zakon o porezu na dobit

čl. 5 i 8

Ukoliko rashodi po osnovu poreza na dodatu vrijednost nisu izuzeti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit, te ukoliko zadovoljavaju definiciju rashoda u skladu sa računovodstvenim zahtjevima, mogu se priznati u poreskom bilansu kao umanjenje osnovice poreza na dobit.

"Traži se mišljenje u vezi poreskog tretmana rashoda po osnovu PDV. Naime, Uprava za indirektno oporezivanje je pravno lice - poreskog obveznika po službenoj dužnosti isključila iz PDV sistema. Nakon toga računi su knjiženi bez ulaznog PDV, odnosno ulazni PDV knjižen je kao trošak poreza. Postavljeno je pitanje da li se ovaj trošak PDV koji se odnosi na poslovne rashode priznaje u poreskoj prijavi poreza na dobit?

Članom 5. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisano je da je poreska osnovica za poresku godinu razlika između oporezivih prihoda i rashoda koji se odbijaju za tu poresku godinu, u skladu sa ovim zakonom. Članom 8. Zakona propisano je da se radi izračunavanja poreske osnovice priznaju rashodi kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda koji u skladu sa ovim zakonom imaju drugačiji tretman.

Prema Konceptualnom okviru za finansijsko izvještavanje, rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada nastane smanjenje budućih ekonomskih koristi, povezano sa smanjenjem imovine ili povećanjem obaveza, i koje može pouzdano da se odmeri.

Dakle, s obzirom da navedeni rashodi PDV nisu izuzeti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit, te ukoliko isti zadovoljavaju definiciju rashoda u skladu sa računovodstvenim zahtjevima, isti se mogu priznati u poreskom bilansu kao umanjenje osnovice poreza na dobit."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1041/17 od 8.8.2017. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]