BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#170
UGOVORNA KAZNA

­ Ugovorna kazna je sredstvo obezbjeđenja i spada u grupu najčešćih i najvažnijih sredstava obezbjeđenja za ispunjenje ugovora u robnom prometu. U praksi, najširu primjenu ima u prodaji i građenju.
­ Ugovornom kaznom se obezbjeđuje ispunjenje nenovčanih obaveza. Novčane obaveze se ne mogu obezbjeđivati ugovornom kaznom (one se obezbjeđuju zakonskim kamatama).
­ Ugovorna kazna je određena suma novca ili neka druga imovinska korist koju je jedna strana dužna da isplati drugoj, ako svoju obavezu ne ispuni ili je ispuni sa zakašnjenjem.
­ Njena pravna priroda je akcesorna. Dakle, odredba o ugovorenoj kazni predstavlja sporednu obavezu u ugovoru i dijeli sudbinu glavne obaveze.
­ Može da bude izražena u novcu ili u predmetima.
­ Osnovni uslov za plaćanje ugovorne kazne je da se povreda obaveze može pripisati u dužnikovu krivicu. Dužnikova krivica se ne utvrđuje, ona se pretpostavlja i povjerilac je ne mora dokazivati, a dužnik može dokazati da nije kriv.
­ Pravno dejstvo sporazuma o ugovornoj kazni je slijedeće:
a) za slučaj neispunjenja obaveze - povjerilac ima pravo izbora da traži isplatu ugovorne kazne ili ispunjenje obaveze
b) za slučaj zakašnjenja ispunjenja obaveze - povjerilac može zahtjevati ispunjenje glavne obavaze i plaćanje ugovorne kazne (kumulativno).
­ Ako je zbog neispunjenja ili zakašnjenja pretrpio štetu, a ugovorena kazna je manja od naknade štete - povjerilac može tražiti i ugovorenu kaznu i razliku do visine štete. Ako nema štete ima pravo na ugovorenu kaznu.

Izvor: www.epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]