BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4083
UGOVORI O RADNOM ANGAŽMANU NA VIŠE POSLOVA KOD ISTOG POSLODAVCA
Zakon o radu

član 36

Ukoliko poslodavac sa zaposlenim ugovori rad na više radnih mjesta koja su kod poslodavca zasebno sistematizovana i to na nepuno radno vrijeme, dužan je taj radni angažman regulisati ugovorima za svako radno mjesto zasebno, te za svaki zaključeni ugovor izvršiti prijavu zaposlenog na obavezna osiguranja.

"Da li poslodavac i radnik trebaju sklopiti jedan ili više ugovora o radu u situaciji kada poslodavac angažuje radnika na poslove sistematizovane za različita radna mjesta sa nepunim radnim vremenom, a kako bi radnik ostvario puno radno vrijeme, te na koji način izvršiti prijavu na obavezna osiguranja u navedenim slučajevima?

Odredbom člana 22. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) predviđeno je da se ugovor o radu zaključuje na neodređeno i određeno vrijeme. Također, članom 36. st. 1, 2. i 5. Zakona propisano je da se ugovor o radu može zaključiti za rad sa punim ili nepunim radnim vremenom. Puno radno vrijeme traje 40 sati sedmično, ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno u kraćem trajanju. Nepunim radnim vremenom smatra se radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.

Shodno navedenom, poslodavac može sa radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom, a u skladu sa svojim potrebama.... u situaciji kada poslodavac angažuje radnika sa nepunim radnim vremenom na više radnih mjesta koja su posebno sistematizovana njegovim internim aktom, neophodno sklopiti posebne ugovore o radu za svako od tih radnih mjesta sa svim obaveznim elementima koje u skladu sa članom 24. Zakona ugovor o radu treba da sadrži, te u skladu sa navedenim izvršiti prijavu na obavezna osiguranja pojedinačno za svaki sklopljeni ugovor o radu."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-2907/19 od 13.11.2019. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]