BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2658
UGOVOR O PRODAJI NEKRETNINA

To je posredno sticanej vlasništva, na posredan odnosno izveden način, stječe se vlasništvo prijenosom vlasništva, kao translativno stjecanje od dosadašnjeg vlasnika na novog stjecatelja.

Za to imamo tri pretpostavke :

1.vlasništvo prednika veliki rimski pravnik Paulus je rekao „nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet“-„niko ne može na drugoga prenijeti više prava nego što ga sam ima“, vlasništvo se ne može steći na derivativan načina ako prednik od koga se stječe nije i sam vlasnik. Ako se radi o stjecanju nekretnina koje su upisane u ZK onda onaj koji prenosi vlasništvo tih nekretnina mora da i sam bude u ZK upisan kao vlasnik tih nekretnina tzv. zk predhodnika.

2.iustuts titulus ili titulus aquirendi-pravni naslov /osnov.
To su pravni poslovi prodaja , poklno, zamjena, dioba, rješenje o nasljeđivanju, odluka suda .

3. Pravni način modus aquirendi- kod nekretnina uknjižba u ZK . Uknjižba važi erga omnes-prema svima.Taj ZK izvadak ima 3 lisata :

-A popisni list ili posjedovnica kao dio ZK uloška gdje se vrši identifikacija parceli, površina, oznaka po kulturi i sl.

-B vlasnički list ili vlastovnica u kojoj se upisuje ime vlasnika odnosno suvlasnika, njihovi idealni dijelovi, pravni osnov sticanja npr. prodaja, poklon, nasljedstvo itd. , ograničenja koja se odnose na vlasnike starateljstvo, maloljetstvo,

- C teretni list ili teretovnica u koji se upisuju tereti sva stvarna prava kojima je nekretnina opterećena npr. hipoteka , služnost , pravo preče kupovine, zakup i slično.

Kod hipoteke u C teretni list upisuje se sliejdeće :

- Založno pravo na toj nekretnini iz A lista –kredit u iznosu od ____, sa kamatom ____ i rokom vraćanja .

- Upisuje se zabilježba zabrane otuđenja, umanjenja i dalje opterećenja nekretnine iz A lista bez izričite pismene saglasnosti povjerioca,

- Zabilježba iz čl 90 z o o notarima „pristajanje neposredno prinudno izvršenje bez odlaganaj na založenoj nekretnini“- ne vodi se parnični postupak nego je ta notarska isprava izvršni naslov sukladno ZIP-u.

www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]