BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2037
Ugovor o osnivanju doo

1. Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju.
2. Ugovor o osnivanju društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću obavezno sadrži ime, prezime i adresu prebivališta ili firmu i sjedište članova društva, firmu, sjedište i djelatnost društva i prava i obaveze članova.
3. Izmjene i dopune ugovora vrše se uz saglasnost svih članova.

Član 78.

(Prijava za upis u registar društva)

Prijavu za upis osnivanja društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću u registar društava potpisuju svi članovi društva.

Član 79.

(Ulozi članova)

1. Ulozi članova u društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću mogu biti u novcu, stvarima, pravima i izvršenim uslugama.
2. Vrijednost uloga u stvarima, pravima i pružanju usluga utvrđuje se ugovorom o osnivanju društva.
3. Ulozi članova su jednake vrijednosti.
4. Svaki član će uplatiti ili unijeti svoj ulog u roku utvrđenom ugovorom, a u slučaju da rok nije ugovoren, najkasnije dva mjeseca nakon upisa osnivanja društva u registar društava.
5. Ulozi članova postaju imovina društva.

Član 80.

Službene novine Federacije BiH, broj 59/21 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 59/21 Na osno[…]

Postovani, Aplicirala sam na javni konkurs MUP-a […]

SIC - Sociedade Independente de Comunicaç&a[…]