BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#192
UGOVOR O KOMISIONU

­ To je ugovor kojim komisionar u svoje ime a za račun komitenta istupa prema trećem licu kao samostalna ugovorna strana.
­ Svi ekonomski efekti iz zaključenog ugovora pripadaju komitentu.
­ Kod tog pravnog posla postoji interni, eksterni i završni odnos.
­ Bitan elemenat ovog ugovora je sama priroda pravnog posla kojeg treba komisionar da zaključi.
­ Ugovor o komisionu je jedna vrsta ugovora o nalogu, ali on je samostalni imenovani ugovor, dvostran je i teretan i neformalan.
­ Komisionar prilikom zaključenja ugovora sa trećom osobom mora prilikom izbora te osobe cijeniti poslovni ugled i kreditnu sposobnost te treće osobe.
­ Komisionar kao samostalna ugovorna strana sa trećom osobom zaključuje ugovor, bilo o prodaji ili kupovini robe, već zavisno od naloga komitenta i on tada obavlja pravne radnje.
­ Komisionar odgovara za izbor treće osobe i kod klasičnog komisiona on ne odgovara za ispunjenje tog ugovora.
­ Komisionar je dužan da se pridržava naloga komitenta i da čuva njegove interese, da položi račun komitentu i da komitenta obavijesti sa kim je zaključio ugovor (ko je treća strana).
­ Komisionar nije dužan da obavijesti treću stranu ko mu je komitent.
­ Komisionar ima pravo na naknadu (proviziju), naknadu potrebnih, nužnih i korisnih troškova. Ova naknada mu pipada i kada nije ugovorena. Naknada se određuje ugovorom, tarifom ili prema ugovorenom poslu i postignutom rezultatu.
­ Pored klasičnog komisiona moguć je i tzv. pojačani komision (delkvedere komision) gdje komisionar, pored odgovornosti za izbor trećeg lica, odgovara i za ispunjenje obaveza iz zaključenog posla. Pojačana odgovornost vodi ka povećanoj naknadi odnosno, proviziji.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]