BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#192
UGOVOR O KOMISIONU

­ To je ugovor kojim komisionar u svoje ime a za račun komitenta istupa prema trećem licu kao samostalna ugovorna strana.
­ Svi ekonomski efekti iz zaključenog ugovora pripadaju komitentu.
­ Kod tog pravnog posla postoji interni, eksterni i završni odnos.
­ Bitan elemenat ovog ugovora je sama priroda pravnog posla kojeg treba komisionar da zaključi.
­ Ugovor o komisionu je jedna vrsta ugovora o nalogu, ali on je samostalni imenovani ugovor, dvostran je i teretan i neformalan.
­ Komisionar prilikom zaključenja ugovora sa trećom osobom mora prilikom izbora te osobe cijeniti poslovni ugled i kreditnu sposobnost te treće osobe.
­ Komisionar kao samostalna ugovorna strana sa trećom osobom zaključuje ugovor, bilo o prodaji ili kupovini robe, već zavisno od naloga komitenta i on tada obavlja pravne radnje.
­ Komisionar odgovara za izbor treće osobe i kod klasičnog komisiona on ne odgovara za ispunjenje tog ugovora.
­ Komisionar je dužan da se pridržava naloga komitenta i da čuva njegove interese, da položi račun komitentu i da komitenta obavijesti sa kim je zaključio ugovor (ko je treća strana).
­ Komisionar nije dužan da obavijesti treću stranu ko mu je komitent.
­ Komisionar ima pravo na naknadu (proviziju), naknadu potrebnih, nužnih i korisnih troškova. Ova naknada mu pipada i kada nije ugovorena. Naknada se određuje ugovorom, tarifom ili prema ugovorenom poslu i postignutom rezultatu.
­ Pored klasičnog komisiona moguć je i tzv. pojačani komision (delkvedere komision) gdje komisionar, pored odgovornosti za izbor trećeg lica, odgovara i za ispunjenje obaveza iz zaključenog posla. Pojačana odgovornost vodi ka povećanoj naknadi odnosno, proviziji.

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]