BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1818
UGOVOR O JEMSTVUZaključen dana ___________ godine u ____________ između:

1. _______________ iz _______________, ulica i broj _______________, matični broj _______________ PIB _______________, tekući račun broj _______________, koga zastupa _______________ (dalje: Povjerilac) i

2. _______________ iz _______________, ulica i broj _______________, matični broj _______________ PIB _______________, tekući račun broj _______________, koga zastupa _______________ (dalje: Jemac).Predmet ugovora

Član 1

Ovim ugovorom Jemac se obavezuje da će ispuniti obavezu koju _______________ iz _______________, ulica i broj _______________, matični broj _______________ PIB _______________ (dalje: Dužnik) ima prema Povjeriocu po osnovu _______________ (npr. ugovora o prodaji _______________), zaključenog između Povjerioca i Dužnika dana __________ pod brojem Povjerioca __________, koja dospijeva za ispunjenje dana __________ godine, a sastoji se u _______________ (npr. isplati iznosa od __________ KM; predaji sljedećih stvari: ________________), ako to Dužnik ne učini do roka određenog za ispunjenje obaveze.

Ako je obaveza Dužnika za koju se jemči nepostojeća ili ništava, ni ovaj ugovor ne proizvodi pravno dejstvo.

Ako je Jemac ispunio obavezu Povjeriocu umjesto Dužnika i pored njenog nepostojanja, odnosno ništavosti, Jemac ima pravo da zahtijeva vraćanje ispunjenog, a Povjerilac je dužan da izvrši povraćaj primljenog u roku od _____ dana od dana prijema zahtjeva za vraćanje.

Zahtjev prema Jemcu

Član 2

Povjerilac prihvata jemstvo od strane Jemca za iznos od __________ KM koliko iznosi i dug koji potražuje od Dužnika.

Povjerilac je dužan da o neispunjenju obaveze Dužnika obavijesti Jemca odmah nakon isteka roka za ispunjenje i zatraži da Jemac ispuni obavezu u daljem roku od _____ dana od dana prijema obavještenja.

Visina Jemčeve obaveze

Član 3

Obaveza Jemca ne može biti veća od obaveze Dužnika.

Ispunjenje obaveze od strane Jemca

Član 4

Jemac se obavezuje da će ispuniti obavezu za koju jemči Povjeriocu, a to znači da će dug isplatiti u ime Dužnika, a ne u svoje ime, s tim da potraživanje Povjerioca koje je ispunio, ispunjenjem prelazi na Jemca, u cjelini ili djelimično, srazmijerno onome što je Jemac ispunio Povjeriocu. Osim prelaska ovog potraživanja, Jemac ima pravo i na kamatu, naknadu štete i druga prava predviđena zakonom. Povjerilac ne garantuje Jemcu da će se naplatiti od Dužnika.

Ako Jemac ispuni obavezu Dužnika za koju jemči, Povjerilac je dužan da Jemcu preda cjelokupnu dokumentaciju koju posjeduje, a koja se odnosi na obavezu za koju se jemči, kao što je dokumentacija kojom se dokazuje postojanje, sadržina i visina potraživanja u roku od _____ dana od dana ispunjenja obaveze, odnosno kopiju dokumentacije, ako obaveza nije izmirena u cjelosti.

Povjerilac je dužan da Jemcu preda i isprave koje se odnose na sredstva obezbjeđenja kojima je ispunjenje obaveze za koju se jemči bilo obezbijeđeno, ako Jemac jemči za cjelokupnu obavezu Dužnika u roku od _____ dana od dana prijema ispunjenja od Jemca, odnosno prijema ispunjenja obaveze u cjelosti. Ako Jemac jemči samo za dio obaveze, Povjerilac zadržava dokumentaciju i sredstva obezbjeđenja sve do namirenja od Dužnika u cjelosti, a nakon toga, u roku od _____ dana od dana namirenja, dužan je da ih preda Jemcu.

Obaveza iz stava 3. ovog člana ne odnosi se na situaciju kada Jemac nije ispunio ni dio obaveze Dužnika, kao ni na ručnu zalogu, osim ako se zalogodavac saglasi sa predajom založene stvari Jemcu ili se već prilikom zasnivanja ručne zaloge saglasio sa time.

Anticipirani zahtjev Jemcu

Član 5

Ispunjenje obaveze od strane Jemca može se zahtijevati tek onda kada glavni dužnik ne ispuni svoju obavezu u roku određenom u pismenom pozivu (supsidijarno jemstvo).

Povjerilac je ovlašćen da traži, ispunjenje obaveze od Jemca i ako prije toga nije pozvao glavnog dužnika da ispuni obavezu: 1) ako je očigledno da se iz sredstava glavnog dužnika ne može ostvariti njeno ispunjenje i 2) ako je glavni dužnik pao pod stečaj.

Propuštanje Povjerioca da zahtijeva ispunjenje obaveze

Član 6

Obaveza jemstva preuzeta ovim ugovorom prestaje ako Povjerilac poslije padanja Dužnika u docnju ne zahtijeva od Dužnika ispunjenje obaveze ni u roku od jednog mjeseca od dana kada je Povjerilac primio zahtjev Jemca da to učini.

Povjerilac je dužan da Jemcu dostavi dokaz o uručenju zahtjeva Dužniku da ispuni obavezu, a ako to ne učini ni u roku od _____ dana po isteku roka od _____ dana od dana prijema zahtjeva Jemca, smatraće se da nije ni uputio zahtjev Dužniku.

Gubitak sredstva obezbjeđenja

Član 7

Jemac se oslobađa obaveze ako Povjerilac napusti zalogu ili koje drugo pravo kojim je bilo obezbijeđeno ispunjenje potraživanja ili ga izgubi svojom nepažnjom.

Mogućnost raskida ugovora

Član 8

Jemac ne može raskinuti ovaj ugovor zbog neispunjenja ugovornih obaveza Povjerioca prema Dužniku, osim u slučajevima predviđenim zakonom ili ovim ugovorom.

Povjerilac može jednostrano raskinuti ovaj ugovor samo uz oslobođenje Jemca od obaveza koje su ugovorene.

Primjena propisa

Član 9

Na odnose između Povjerioca i Jemca primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima koji važi na dan zaključenja ovog ugovora, ukoliko ti odnosi nisu uređeni ovim ugovorom.

Nadležnost suda

Član 10

U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda za mjesto _______________.

Broj primjeraka ugovora

Član 11

Ovaj ugovor sastavljen je u _____ istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po _____ primjeraka.JEMAC

POVJERILAC

_______________

_______________

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]