BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5197
Službeni glasnik BiH, broj 50/21
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu broj U 10/19, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (3) i člana 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: Mato Tadić, predsjednik Miodrag Simović, potpredsjednik Mirsad Ćeman, potpredsjednik Valerija Galić, sutkinja Seada Palavrić, sutkinja Zlatko M. Knežević, sudija na sjednici održanoj 8. jula 2021. godine donio je


RJEŠENJE

Utvrđuje se da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije izvršio Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 10/19 od 6. februara 2020. godine.

U skladu sa članom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rješenje dostavlja se Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Rješenje objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLOŽENJE


1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) Odlukom broj U 10/19 od 6. februara 2020. godine usvojio je zahtjev Općinskog suda u Cazinu (sudija Erol Husić) i utvrdio da odredbe člana 69. st. (3) i (4) Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/09, 35/12 i 46/16 i "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 42/18) nisu kompatibilne sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Predmetnom odlukom Ustavni sud je naložio Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 61. stav (4) Pravila Ustavnog suda, najkasnije u roku od šest mjeseci od objavljivanja ove odluke u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" usaglasi odredbe člana 69. st. (3) i (4) Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/09, 35/12 i 46/16, te "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 42/18) sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također, Ustavni sud je naložio Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda, u roku iz prethodnog stava obavijesti Ustavni sud o mjerama preduzetim s ciljem izvršenja ove odluke.

2. Predmetna odluka je objavljena u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" 6. marta 2020. godine, što znači da je rok za dostavljanje obavijesti o preduzetim mjerama u skladu s predmetnom odlukom istekao 6. septembra 2020. godine.

3. Ustavni sud je dopisima od 30. decembra 2020. godine i 9. juna 2021. godine zatražio od Parlamenta FBiH da obavijesti ovaj sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja predmetne odluke.

4. Predstavnički dom Parlamenta FBiH je dopisom od 18. juna 2020. godine obavijestio da je predmetna odluka Ustavnog suda upućena na nadležno postupanje radnim tijelima tog doma, dok je u dopisu od 12. augusta 2020. godine sadržan zaključak Doma naroda Parlamenta FBiH od 29. jula 2020. godine kojim se zadužuje premijer FBiH da u skladu s Ustavom FBiH osigura izvršenje odluka Ustavnog suda, a među njima i predmetne odluke. Dopisom od 5. januara 2021. godine Dom naroda Parlamenta FBiH obavijestio je da Vlada FBiH do slanja tog dopisa nije dostavila u parlamentarnu proceduru Izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku kojim bi se izvršila predmetna odluka. Također, dopisom od 5. januara 2021. godine Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavijestio je da će na prvoj narednoj sjednici tog doma kao tačka dnevnog reda biti uvršten zaključak u vezi s Odlukom Ustavnog suda broj U 10/19 od 6. februara 2020. godine. Zatim, dopisom od 3. februara 2021. godine Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavijestio je da je u vezi s postupanjem po predmetnoj odluci Ustavnog suda, a uzimajući u obzir obavijest Federalnog ministarstva pravde, zadužio premijera FBiH da što hitnije dostavi u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršnom postupku, koji sadrži i odredbe kojima se provodi predmetna odluka Ustavnog suda, s obzirom na to da je Federalno ministarstvo pravde već dostavilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.

5. Nadalje, Dom naroda Parlamenta FBiH je dopisom od 14. juna 2021. godine obavijestio da je Vlada FBiH 11. juna 2021. godine Parlamentu FBiH dostavila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku koji, između ostalog, tretira i provođenje Odluke Ustavnog suda broj U 10/19 od 6. februara 2020. godine. Također, istaknuto je da je članom 138. stav 4. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH propisano da Dom naroda, u pravilu, razmatra akte iz stava 1. tog člana nakon njihovog razmatranja u Predstavničkom domu, osim ako Ustavom Federacije i zakonom nije drugačije utvrđeno. Shodno tome, navedeno je da će Dom naroda Parlamenta FBiH razmotriti taj nacrt zakona u skladu s procedurama i rokovima predviđenim Poslovnikom. Dopisom od 15. juna 2021. godine Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavijestio je da će, postupajući prema odredbama Poslovnika tog doma, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku biti razmatran na jednoj od sljedećih redovnih sjednica. Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud primjećuje da je Parlament FBiH preduzimao određene aktivnosti s ciljem izvršenja odluke Ustavnog suda, ali da nije u roku postupio u skladu s nalogom iz odluke Ustavnog suda.

6. Ustavni sud je u Odluci broj U 10/19 od 6. februara 2020. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, a prema stavu (2) istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda.


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]