BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5543
TRETMAN RASHODA ISPRAVKE VRIJEDNOSTI SUMNjIVOG POTRAŽIVANjA
Zakon o porezu na dobit

član 21 stav 3

Rashodi ispravke vrijednosti sumnjivog potraživanja vezano za prodaju roba ili usluga priznaju se u poreskom bilansu pod uslovom da je prihod od prodaje bio prethodno uključen u poresku osnovicu u skladu sa starosnom strukturom potraživanja, ali najviše do 75% iznosa određenog potraživanja.

"Privredno društvo "..." d.o.o. obratilo se Ministarstvu finansija zahtjevom za mišljenje po pitanju priznavanja ispravke vrijednosti potraživanja u poreskom bilansu za 2021. godinu. U dopisu se navodi da imaju potraživanja od kupaca iz prethodnih godina koja nisu uspjeli naplatiti. Takođe se navodi da imaju utužena potraživanja koja su starija od 5 godina i po kojima su donesene sudske presude, ali još uvijek nisu naplaćena.

Članom 21. stav 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 1/2017 i 58/2019) propisano je da se poreskim obveznicima, izuzev finansijskih institucija, priznaje na teret rashoda ispravka vrijednosti sumnjivog potraživanja koja proistekne u vezi sa prodajom robe ili usluga, ali samo ako je prihod od prodaje bio prethodno uključen u poresku osnovicu poreskog obveznika na sljedeći način:

1) do 25% iznosa potraživanja koje je starije od 12 mjeseci,

2) do 50% iznosa potraživanja koje je starije od 18 mjeseci i

3) do 75% iznosa potraživanja koje je starije od 24 mjeseca.

Stavom 2. navedenog člana propisano je da se izuzetno od stava 1. ovog člana, sumnjivo potraživanje priznaje u cijelosti na teret rashoda ukoliko nije naplaćeno u roku od 12 mjeseci od dana dospijeća potraživanja na naplatu i ako je poreski obveznik preduzeo najmanje jednu od sljedećih mjera za naplatu tog potraživanja:

1) utužio potraživanje,

2) podnio zahtjev za izvršenje nadležnom sudu,

3) pokrenuo postupak prinudne naplate,

4) potraživanje prijavio u stečajnom postupku nad dužnikom ili

5) postigao sporazum sa dužnikom u postupku likvidacije ili stečaja.

Stav 3. istog člana propisao je da sumnjiva potraživanja koja su priznata kao rashod, a kasnije se naplate, uključuju se u poresku osnovicu za poresku godinu u kojoj je izvršena naplata. Navedenim članom uređeno je da se rashodi ispravke vrijednosti sumnjivog potraživanja vezano za prodaju roba ili usluga priznaju u poreskom bilansu pod uslovom da je prihod od prodaje bio prethodno uključen u poresku osnovicu u skladu sa starosnom strukturom potraživanja, ali najviše do 75% iznosa određenog potraživanja. Potraživanja koja se u poreskom bilansu otpisuju u skladu sa starosnom strukturom istih, mogu se priznati kao umanjenje poreske osnovice u bilo kojem poreskom periodu, ukoliko zadovoljavaju navedene uslove starosti. Međutim, otpis potraživanja koje je starije od 24 mjeseca mora se priznati kao umanjenje osnovice poreza na dobit u poreskom periodu u kojem je taj uslov ispunjen, odnosno nije moguće takav otpis izvršiti u nekom od narednih poreskih perioda.

Takođe, sumnjivo potraživanje priznaje se u cjelosti na teret rashoda ukoliko su kumulativno ispunjena dva uslova, tj. da je starije od 12 mjeseci i da je preduzeta jedna od mjera za naplatu tog potraživanja. U poreskom periodu u kojem su navedena dva uslova kumulativno ispunjena, rashodi ispravke vrijednosti sumnjivog potraživanja u poreskom smislu su ispunili uslov za priznavanje istih u poreskom bilansu. Propuštanje radnje da se takvi rashodi priznaju u poreskom bilansu, u poreskom periodu kada su kumulativno ispunjeni navedeni uslovi, dovodi do toga da poreski ibveznik gubi pravo da ista prizna u nekom od narednih poreskih perioda."



(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-3976/21 od 29.12.2021. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]