BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5252
Syrianos protiv Grčke (br. 49529/12), 7.10.2021.

Povreda člana 8. EK vezano za četvrti set disciplinskog postupka
Aplikant je Rami Syrianos, grčki državljanin, rođen 1988. godine. Živi u Larissi (Grčka). Predmet se odnosi na disciplinske mjere izrečene aplikantu zbog odbijanja da se podvrgne
pretresima u zatvoru Diavata (Solun) i zatvoru Nigrita (Serres), gde se nalazio u pritvoru.

U 2011. i 2012. godini protiv aplikanta su pokrenuta četiri disciplinska postupka. Po okončanju svakog od prva tri postupka, disciplinski odbor dotičnog zatvora izrekao je aplikantu, zbog neposlušnosti, mjeru zatočeništva u "posebnoj ćeliji" u trajanju od deset dana. U četvrtom postupku aplikant je prvo bio smješten u „prijemnu sobu“ u poluizolaciji prije nego što je prebačen u drugi zatvor. Aplikant se žalio na navedene odluke a njegove žalbe su odbijene.

Pozivajući se na čl. 3 (zabrana nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja) i 8 (pravo na poštivanje privatnog života) Konvencije, aplikant se žali na disciplinske mjere koje su mu izrečene svaki put kada je odbio poslušati naredbu zatvorskih vlasti da se skine i podvrgne analnom pregledu.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]