BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1264
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 51 0 Mal 106961 16 Spp
Sarajevo, 30.09.2016. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu 51 0 Mal 106961 15 Kom od 14.06.2016.godine, na osnovu odredbe čl. 61. Zakona o parničnom postupku te odredbe čl. 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta, na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 30.09.2016.godine, donio je:

O D L U K U

Usvaja se zahtjev Općinskog suda u Travniku za rješavanje spornih pravnih pitanja pa Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH izražava sljedeće:


PRAVNO SHVATANJE

Odredbe čl. 23. i 59. Pravilnika Unis Energetike d.o.o. Sarajevo i odredba čl. 31. Tarifnog pravilnika iz septembra 2013.godine, koje regulišu plaćanje „fiksnog troška“ primjenjive su do dana 04.01.2016.godine kada je postupajući po Rješenju Konkurencijskog vijeća, Unis Energetika te odredbe i Ugovore o isporuci toplotne energije stavila van primjene.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 28.06.2016. godine Općinski sud u Travniku je po službenoj dužnosti podnio zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja i dostavio Vrhovnom sudu FBiH spis broj 51 0 Mal 106961 16 Kom, navodeći da je pred tim sudom u radu ukupno 769 otvorenih predmeta sa tužbenim zahtjevom „Unis energetika“ d.o.o. Sarajevo-podružnica Travnik, kojim potražuju naknadu „fiksnog troška“ isporuke toplotne energije od lica koja su isključena sa centralnog grijanja.

Sporno u tim predmetima je da li su odredbe člana 23. i 59. Pravilnika o općim uslovima za snabdijevanje toplotnom energijom gradskog područja Travnik iz septembra 2013.godine, kao i odredba člana 31. Tarifnog pravilnika za isporuku toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja grada Travnika iz septembra 2013.godine (na kojim tužitelj temelji svoj tužbeni zahtjev), a koje propisuju obavezu plaćanja naknade „fiksnog troška isporuke toplotne energije“ za stanove koji su isključeni sa sistema centralnog grijanja, ništave (tj. da li se poništavaju i pravne posljedice ovih članova) ili se ukidaju (tj. sporne odredbe ne proizvode pravne posljedice od dana donošenja Rješenja Konkurencijskog vijeća BiH, broj: 05-26-2-037-49-II/14 od 22.12.2015. godine).

Prvostepeni sud je u svom zahtjevu, u smislu čl. 61.b ZPP iznio prikaz utvrđenog stanja stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju, kao i razloge obraćanja za rješavanje spornog pravnog pitanja, navodeći i sopstveno tumačenje.

Tužitelj je istakao da je on društvo koje vrši proizvodnju i distribuciju toplotne energije na području grada Travnika, i dužan je da je korisnicima isporuči, a lica koja su isključen sa sistema centralnog grijanja, redovno primaju račune, te su obavezni da plaćaju fiksni dio troškova prema cjenovniku koji donosi nadzorni odbor davatelja usluge. Trajno odustajanje od preuzimanja toplotne energije odobrava se isključivo za cijeli objekat (energetsku cjelinu). Dijelovi objekta ili pojedini stanovi ili dijelovi stana koji ne čine zasebnu cjelinu ne mogu se trajno isključivati iz sistema grijanja.

Tuženi navodi da je isključen sa sistema centralnog grijanja, da ne preuzima toplotnu energiju koju distribuira tužitelj, pa prema tome nije korisnik usluga, a pozivajući se na Rješenje Konkurencijskog vijeće BiH koje je utvrdilo da je obaveza plaćanja fiksnog troška nezakonita, smatra da tužitelj nema pravni osnov da takav trošak potražuje, i da je takva tužba neosnovana.

Sopstveno tumačenje Općinskog suda spornog pravnog pitanja je da odredbe člana 23. i 59. Pravilnika o općim uslovima za snabdijevanje toplotnom energijom, kao i odredba člana 31. Tarifnog pravilnika iz septembra 2013.godine, ne proizvode pravne posljedice od dana donošenja Rješenja Konkurencijskog vijeća BiH, broj: 05-26-2-037-49-II/14 od 22.12.2015. godine. U spisu predmeta postoji i Zaključak Kantonalnog suda u Novom Travniku od 19.05.2016.godine prema kojem se sporne odredbe Pravilnika primjenjuju do 04.01.2016.godine kada je Unis Energetika donijela svoju Odluku kojom je stavila van snage dredbe Pravilnika i Ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije.

Prema čl. 44. Zakona o konkurenciji (Sl. Glasnik BiH br 48/05, 76/07 i 80/09) odluke Konkurencijskog vijeća dostavljaju se strankama i objavljuju u Službenom glasniku BiH, službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH, a prema čl. 45. tog zakona, odluke su obavezujuće na cijeloj teritoriji BiH i primjenjuju se danom objavljivanja.
Rješenje Konkurencijskog vijeća broj: 05-26-2-037-49-II/14 od 22.12.2015. godine objavljeno je 26. januara 2016.godine u Službenom glasniku BiH br. 05/16.

Prema čl.47. st. 1. Zakona o konkurenciji propisano je ako stranke u postupku ne provode ili ne izvršavaju odluku, Konkurencijsko vijeće može zatražiti pravnu pomoć nadležnih organa za njihovo prinudno izvršenje.

U okolnostima konkretnog slučaja očito je da do prinudnog izvršenja Rješenja Konkurencijskog vijeća nije došlo, jer je Unis Energetika odlukom od 04.01.2016.godine uskladila svoja akta - stavila van primjene odredbe čl. 23. i 59. Pravilnika, i ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije. Dakle postupila je odmah, i u kraćem roku od 60 dana koji je ostavljen u Rješenju.

Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 30.09.2016.godine zauzelo je pravno shvatanje da odredbe Pravilnika Unis Energetike (čl.23. i 59.) koje regulišu plaćanje „fiksnog troška“ nisu ništave, jer ih Konkurencijsko vijeće svojim Rješenjem nije poništilo, već je naložilo Unis Energetici njihovo usklađivanje odmah, odnosno u roku od 60 dana od dana prijema rješenja. Te odredbe su primjenjive do dana 04.01.2016.godine kada ih je Unis Energetika u izvršavanju odluke Konkurencijskog vijeća svojom Odlukom stavila van primjene.

Na osnovu izloženog ovaj sud je primjenom čl. 61.d. ZPP donio odluku kao u izreci.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić,s.r.

preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]