BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3444
Stavljanje djeteta pod starateljstvo

R.V. and Others v. Italy, br. 37748/13

Uprkos tome što su mjere privremene prirode, djeca su u praksi bila u neprekidnoj brizi vlasti više od deset godina, što je umanjilo šanse da se aplikanti ikada ponovo spoje kao porodica.
Predmet pokreće pitanje da li su domaće vlasti reagovale hitno i sa “naročitom pažnjom” koja bi se trebala koristiti u slučajevima koji se tiču dobrobiti djeteta.
- Konačan pozitivan ishod za djecu nije sam po sebi dovoljan da umanji važnost brzog i pažljivog postupanja u procesu donošenja odluka, odnosno da spriječi negativan uticaj vremena na odnos roditelj-dijete (vidi paragraf 106 presude).
- Sud je izrazio zabrinutost zbog sistema koji omogućava da se povjeravanje štićenika javnoj ustanovi, u sklopu zakonske "privremene mjere", a kao odgovor na situaciju "hitne potrebe", produžava neograničeno i bez određivanja vremenskog trajanja mjera ili obaveze njihovog sudskog preispitivanja, sa obimnim delegiranjem od strane sudova u korist socijalnih službi, i bez konačnog utvrđivanja roditeljskih prava (paragraf 107 presude).
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije.
Radni odnos

Moze li lice biti prijavljeno kod jednog poslodavc[…]

Industrijski dizajn

Industrijski dizajn Industrijski dizajn je is[…]

Pronalazak

Pronalazak Pronalazak predstavlja intelektualn[…]

Autorsko djelo

Autorsko djelo Autorsko djelo je intelektualn[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja