BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2556
Statut doo u Bosni i Hercegovini

1. Društvo sa ograničenom odgovornošću ima statut.
2. Statut društva donose članovi u roku određenom osnivačkim aktom koji ne može biti duži od 60 dana od dana upisa osnivanja društva u registar društava.
3. Statutom društva obavezno se uređuje:
1. firma i sjedište;
2. djelatnost;
3. iznos osnovnog kapitala i visina udjela svakog člana;
4. vođenje poslovanja i zastupanje društva;
5. način utvrđivanja, podjele dobiti i pokrića gubitka;
6. prava i obaveze članova;
7. organizacija društva;
8. upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti organa društva, ako se formiraju;
9. način informiranja članova o poslovanju društva i vođenju knjige udjela;
10. način promjene visine osnovnog kapitala;
11. način pristupanja društvu i prestanak članstva u društvu;
12. prestanak društva;
13. postupak izmjena i dopuna statuta;
14. drugi elementi propisani ovim zakonom.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]