BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4616
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 Ps 845927 21 Spp
Sarajevo, 18.03.2021. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 26.02.2021. godine, u predmetu Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 845927 20 Ps, na osnovu odredbe člana 61.c Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta , na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 18.03.2021. godine donio je:


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj: 65 0 Ps 845927 20 Ps od 26.02.2021. godine, koji glasi:
„Da li je nepravilnom primjenom odredbe o isključenju sudije iz postupka i ukidanjem svih radnji isključenog sudije počinjena povreda odredaba parničnog postupka koja utiče na donošenje pravilne i zakonite odluke o predmetu postupka?“

O b r a z l o ž e n j e

Kod Općinskog suda u Sarajevu u toku je parnični postupak po tužbi tužitelja ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo od 29.05.2020. godine, sa prijedlogom za određivanje privremene i mjere osiguranja protiv tuženog SMART INVEST d.o.o. Sarajevo, radi utvrđenja i preuzimanja prava iz Ugovora o zajedničkom ulaganju, v.sp. 10.000.000,00 KM.

Dopisom od 26.02.2021. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 03.03.2021. godine, Općinski sud u Sarajevu je dostavio zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja po ovoj tužbi, a u predmetu broj: 65 0 Ps 845927 20 Ps, koji glasi kao u izreci ove odluke.

U obrazloženju zahtjeva Općinski sud u Sarajevu, u kratkom prikazu utvrđenog stanja navodi da je u ovoj pravnoj stvari postupajući sudija u ovom predmetu 01.06.2020. godine, donijela Rješenje 01.06.2020. godine, kojim je odbila privremenu mjeru osiguranja kao i Rješenje kojim je odbila mjeru osiguranja 31.08.2020. godine, koje rješenje je potvrđeno odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 845927 20 Mož 07.09.2020. godine, da je tuženi 26.06.2020. godine, dostavio odgovor na tužbu, a 18.08.2020. godine, podnio prijedlog za određivanje mjere osiguranja, a nakon toga 18.09.2020. godine, podnio i protivtužbu.

Dalje se navodi da je tužitelj 11.11.2020. godine, podnio tužbu kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem: 65 0 P 65 0 P 872984 20 P i zatim tražio isključenje postupajuće sudije od suđenja u ovom predmetu, pozivom na odredbe člana 357. stav (1) tačka 4) ZPP, da je Rješenjem Predsjednice Općinskog suda u Sarajevu od 20.11.2020. godine, odbijen zahtjev tužitelja ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo za isključenje postupajućeg sudije s obrazloženjem da parnica nije počela teći (član 60. ZPP), jer tužba nije dostavljena tuženoj sudiji na odgovor, da je Općinski sud u Sarajevu tužbu tužitelja ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo podnesenu protiv postupajuće sudije odbacio, dalje se navodi da je 08.02.2021. godine, postupajući sudije podnijela zahtjev za isključenje od suđenja u predmetu broj: 65 0 Ps 845927 20 Ps, navodeći da je tužitelj ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo protiv postupajućeg sudije 27.01.2021. godine, podnio novu tužbu kod Općinskog suda u Visokom u predmetu broj: 41 0 P 086327 21 P, a koju tužbu je dostavljena sudij 01.02.2021.godine.

Odlučujući o zahtjevu postupajuće sudije Predsjednica suda je Rješenjem broj: 065-0-Su-21-000240 od 09.02.2021. godine, isključila sudiju od suđenja u ovom predmetu i ukinula sve radnje koje je imenovana sudija preduzimala u fazama Ps i Mo 2, osim Rješenja kojim je odlučeno o mjeri osiguranja, obzirom da je isto postalo pravosnažno (potvrđeno Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu od 07.09.2020. godine).

U prijedlogu za rješavanje naprijed navedenog spornog pravnog pitanja podnesenom po službenoj dužnosti se navodi da je nakon isključenja sudije sistemskom dodjelom predmet broj: 65 0 Ps 845927 20 Mo 2 presigniran na novog postupajućeg sudiju, a da je u međuvremenu tužba protiv sudije podnesena kod Općinskog suda u Visokom odbačena, da odluka još uvijek nije pravosnažna, da je ovaj predmet vraćen u fazu dostave tužbe tuženom na odgovor koji je u presigniranom predmetu podnio protivtužbu i prijedlog za određivanje mjere osiguranja.

Općinski sud u Sarajevu navodi da je u radu Privrednog odjeljenja ovog suda uočeno da u posljednje vrijeme stranke podnose tužbe protiv postupajućih sudija u predmetima koje vode te sudije, a nakon čega traže isključenje postupajućeg sudije, pozivajući se na odredbu član 357. stav (1) tačka 4) ZPP, npr. u predmetima ovog suda broj: 65 0 Ps 674775 17 Ps, 65 0 P 612137 16 P i 65 0 St 396174 13 St, u kojima je nakon isključenja sudije zbog podnesene tužbe predmet presigniran drugom sudiji. Podnosilac zahtjeva smatra da je navedena zakonska odredba nepravilno primijenjena, te da je nepravilnom primjenom ove odredbe počinjena povreda odredaba parničnog postupka koja će svakako uticati na donošenje pravilne i zakonite odluke, kojom će se okončati ovaj postupak.

Postavljenim spornim pravnim pitanjem Općinski sud u Sarajevu traži tumačenje pravnog osnova za postupak isključenja postupajućeg sudije u predmetu broj: 65 0 Ps 845927 20 Ps o kojem je Predsjednik suda već dva puta odlučio o isključenju ranije postupajućeg sudije (usvojen zahtjev za isključenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba).

Odredba člana 61a. stav (1) ZPP propisano je: ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja. Dok je stavom (2) istog člana propisano da sud koji je pokrenuo postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja dužan je zastati sa postupkom dok se ne okonča postupak pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

Odredbom člana 61c. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, a prema stavu (2) istog člana zahtjev iz stava (1) ovog člana je nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud F BiH već donio odluku.

Iz navedenih razloga nisu ispunjeni uslovi propisani odredbom člana 61a. ZPP za meritorno rješavanje spornog pravnog pitanja kako ga definiše navedena odredba, jer se u konkretnom slučaju ne radi o tumačenju procesno pravne ili materijalno pravne odredbe koja je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom.

Iz naprijed navedenih razloga Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH primjenom odredbe člana 61c. stav (1) ZPP, a u vezi sa odredbom člana 61a. stav (1) istog Zakona je zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj: 65 0 Ps 845927 20 Ps odbacio je kao nedozvoljen.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Slavica Čindrak,s.r.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 73/23 Na osno[…]