BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5203
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 28 0 I 020458 21 Spp
Sarajevo, 14.07.2021. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Gradačcu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 21.05.2021. godine, na osnovu odredbe člana 61. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu ZPP), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 14.07.2021. godine donio jeO D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Gradačcu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 28 0 I 020458 20 I 3 koje glasi:

''Da li je dopuštena promjena tražioca izvršenja nakon donošenja rješenja o izvršenju, te ako nije da li se postupak može nastaviti u odnosu na dotadašnjeg tražitelja izvršenja ako je isti ustupio svoje potraživanje cesijom?


O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 18.05.2021. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 21.05.2021. godine, Općinski sud u Gradačcu, dostavio je ovom sudu Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 28 0 I 020458 20 I 3 u smislu odredbe člana 61 a) ZPP.

Sporno pravno pitanje koje definiše prvostepeni sud je:

''Da li je dopuštena promjena tražioca izvršenja nakon donošenja rješenja o izvršenju, te ako nije da li se postupak može nastaviti u odnosu na dotadašnjeg tražitelja izvršenja ako je isti ustupio svoje potraživanje cesijom?

U zahtjevu prvostepenog suda naveden je kratak prikaz sadržaja utvrđenog činjeničnog stanja u konkretnom predmetu i razlozi podnošenja zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Općinski sud u Gradačcu je naveo da je u toku izvršni postupak, broj: 28 0 I 020458 20 I 3, po prijedlogu tražioca izvršenja „Heta“ d.o.o. Sarajevo protiv izvršenika Sahačić Hazima, radi naplate duga, i izvršenje je dozvoljeno rješenjem o izvršenju broj 28 0 I 020458 10 I od 13.06.2012. godine, na osnovu izvršne isprave – notarski obrađenog ugovora o hipoteci. Podneskom od 13.08.2019. godine „Bora“ d.o.o. Banja Luka je obavijestila sud da mu je tražilac izvršenja „Heta“ d.o.o. Sarajevo ustupila predmetno potraživanje po osnovu ugovora o ustupanju zaključenog dana 10.06.2019. godine, te predložila stupanje u pokrenuti izvršni postupak po članu 30. stav 1. ZIP-a. Rješenjem prvostepenog suda broj 28 0 I 020458 20 I 3 od 01.02.2021. godine odbijen je prijedlog „Bora“ d.o.o. Banja Luka za stupanje u izvršni postupak umjesto tražioca izvršenja i obustavljen je postupak izvršenja po prijedlogu tražioca izvršenja „Heta“ d.o.o. Sarajevo. U obrazloženju navedenog rješenja je navedeno da sud nije dozvolio stupanje u izvršni postupak, jer je već određeno rješenje o izvršenju i pri tome se pozvao na praksu Kantonalnog suda u Tuzli i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. „Bora“ d.o.o. Banja Luka je podnijela žalbu na navedeno rješenje, o kojoj sud treba da odluči, s tim što je sud nastavio postupak prodaje nekretnine po prijedlogu drugih tražitelja izvršenja.

Članom 61.a) stav 1. Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje ZPP) propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Dakle, temeljem citirane zakonske odredbe, da bi Vrhovni sud Federacije BiH zauzeo stav o spornom pravnom pitanju, potrebno je da se ispune određene procesne pretpostavke i to: da se to pitanje pojavilo u toku postupka pred prvostepenim sudom, da to pitanje predstavlja pitanje koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom, te da se to pitanje pojavilo u većem broju predmeta pred prvostepenim sudom.

U konkretnom slučaju nisu ispunjene sve naprijed navedene procesne pretpostavke za rješavanje spornog pravog pitanja. Kako je, dakle, prijedlog stavljen nakon što je okončan prvostepeni postupak u odnosu na sporno pravno pitanje i prvostepeni sud donio odluku u kojoj je zauzeo svoj stav povodom spornog pitanja čije se rješenje traži, to se ne radi o potrebi zauzimanja stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom. Dakle, stav o spornom pravnom pitanju mora biti prije svega od uticaja na odluku suda u konkretnom predmetu u kojem je stavljen zahtjev za njegovo rješavanje, odnosno da se pojavljuje kao prethodno pitanje u tom predmetu. Kako je prvostepeni sud pravno pitanje tumačenja i primjene zakonske odredbe povodom koje je zahtjev podnesen već riješio u postupku donošenjem odluke na koju je izjavljena žalba, proizilazilo bi da kroz postavljanje zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja od ovog suda se traži da riješi po žalbi na rješenje prvostepenog suda.

Time u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi koje propisuje odredaba člana 61. a) ZPP za meritorno rješavanje spornog pravnog pitanja.

Iz ovih razloga Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je primjenom odredbe člana 61c. ZPP odbacilo zahtjev Općinskog suda u Gradačcu.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Slavica Čindrak, s.r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]