BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4193
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 17 0 St 104271 20 Spp
Sarajevo, 09.06.2020. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Mostaru za rješavanje spornog pravnog pitanja od 08.05.2020. godine, na osnovu odredbe člana 61d. stav (2) Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 09.06.2020. godine donio je:

O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Bihaću za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu 17 0 St 104271 20 St od 10.03.2020. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 10.03.2020. godine, Općinski sud u Bihaću je na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuo postupak pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine radi rješavanja spornog pravnog pitanja. Uz dopis je dostavljen i spis tog suda 17 0 St 104271 20 St

Sporno pravno pitanje stranke je definisala na slijedeći način:
„U situaciji kada društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala za koje je donijeta Odluka o finansijskoj konsolidaciji ne započne izmirivati svoje tekuće finansijske obaveze u roku od 60 dana od dana donošenja odluke (propisano članom 8. stav 5. Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u F BiH), a nadležni organ vlasti ne donese odluku kojom stavlja van snage svoju odluku o finansijskoj konsolidaciji društva, prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, koji su podnijeti nakon isteka navedenog roka, ukoliko je podnosilac prijedloga dokazao da je rok istekao, a stečajni dužnik nije započeo da izmiruje svoje tekuće finansijske obaveze, da li će sud postupiti na način kako je to propisano Zakonom o stečajnom postupku“.

Prvostepeni sud je izložio utvrđeno činjenično stanje iz koga proizilazi da je tom sudu povjerilac kao fizička osoba podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom D.D. „Agro komerc“ Velika Kladuša, radi naplate svog novčanog potraživanja u iznosu od 1.304.330,25 KM koje je na njega prenijela stranka iz ranijeg pravosnažno završenog parničnog postupka zajedno sa troškovima postupka.

Povjerilac je podnio prijedlog Općinskom sudu u Bihaću radi otvaranja stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika, ali je prvostepeni sud rješenjem od 22.02.2019. godine odbacio prijedlog kao nedopušten zbog toga što se u postupku finansijske konsolidacije, nad društvom sa većinskim državnim kapitalom, ne mogu pokrenuti postupci prinudne naplate potraživanja u koje spada i sprovođenje stečajnog postupka i da to traje do 10.07.2019. godine. Rješenjem Kantonalnog suda u Bihaću od 08.04.2019. godine žalba je odbijena i rješenje prvostepenog suda potvrđeno. Sudovi su se u obrazloženju svojih odluka pozvali na Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u F BiH (Službene novine F BiH, broj: 52/14) i Zakon o izmjeni zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava (Službene novine F BiH broj: 36/18) i na odluku Vlade F BiH od 14.12.2014. godine prema kojoj je produžen rok finansijske konsolidacije do 10.07.2019. godine.

U odgovoru na prijedlog D.D. „Agro komerc“ Velika Kladuša je naveo da se ne radi o pravnom pitanju i da ne postoji veći broj predmeta iste vrste već samo ovaj predmet pa je predloženo da se odbaci. Prvostepeni sud je dao sopstveno tumačenje pitanja smatrajući da ne postoji pravno pitanje jer su važeći propisi jasni i povjerilac može svoje potraživanje ostvariti u stečajnom postupku nakon isteka roka trajanja konsolidacije.

Ovaj sud je imao u vidu da je Vlada F BiH na održanoj sjednici 12.12.2019. godine donijela Odluku o izmjeni odluke broj 2165/14 i nova odluka je objavljena u Službenim novinama F BiH broj: 95/19 od 18.12.2019. godine. Tom novom odlukom je produžen rok finansijske konsolidacije nad D.D. „Agro komerc“ Velika Kladuša do 31.12.2021. godine.

Iz izloženog se može zaključiti da povjerilac može pokrenuti stečajni postupak radi naplate svog potraživanja nad imovinom stečajnog dužnika nakon isteka roka finansijske konsolidacije, a da to nije moguće dok traje finansijska konsolidacija društva.

Polazeći od toga da je prvostepeni sud u svom zahtjevu naveo da se ne radi o spornom pravnom pitanju jer ne postoji veći broj predmeta, zbog nedostatka procesnih pretpostavki Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je na sjednici od 09.06.2020. godine primjenom odredbe člana 61. c. stav 2. u vezi sa članom 61. a. stav 1. ZPP odbacilo kao nedozvoljen zahtjev Općinskog suda u Bihaću za rješavanje spornog pravnog pitanja.


Predsjednica Građanskog odjelnjenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo Jevtić

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]