BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#951
Sporazum o priznanju krivnje

Broj: KT – RZ - _______
Sarajevo, _______Na osnovu člana 231. stavovi 1., 2. i 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, tužilac Tužilaštva BiH, _______ i optuženi _______, sin _______ i majke _______ rođene _______, rođen _______ godine u _______ (u daljem tekstu optuženi), u prisustvu branioca, _______, advokata iz Sarajeva, zaključili su dana _______ godine sljedeći:


S P O R A Z U M
O PRIZNANJU KRIVNJE


Član 1.

Optuženi _______, priznaje krivnju za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ BiH) i krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b) KZ-a BiH u vezi sa članom 31. i članom 180. stav 1. KZ-a BiH, u sticaju, za koje je optužen optužnicom Tužilaštva BiH broj: KT – RZ - _______ od _______, a koja je potvrđena od Suda BiH dana _______ pod brojem _______.


Član 2.

Tužilac Tužilaštva BiH je saglasan da se optuženom za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) KZ-a BiH, za koje je priznao krivnju, izrekne kazna zatvora u trajanju od _______ godina, a za krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b) KZ-a BiH, za koje je priznao krivnju, izrekne kazna zatvora u trajanju od _______ godina, te da mu se za ova krivična djela počinjena u sticaju, izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od _______ godina i _______ mjeseci.

Član 3.

Optuženi je saglasan da mu se izrekne kazna zatvora kako je to navedeno u članu 2. ovog Sporazuma.

Član 4.

Potpisujući ovaj Sporazum, optuženi, potvrđuje da je izjavu o priznanju krivnje dao dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, nakon što je upoznat sa sadržajem optužnice, uključujući i posljedice vezane za imovinsko-pravni zahtjev i troškove postupka.


Član 5.

Potpisujući ovaj Sporazum, optuženi, potvrđuje da razumije da se potpisivanjem Sporazuma odriče prava na suđenje i da ne može uložiti žalbu na krivično-pravnu sankciju koju će mu Sud izreći.

Član 7.

Ovaj Sporazum je zaključen u Tužilaštvu BiH u Sarajevu, u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 1 (jedan) primjerak zadržavaju tužilac, optuženi i njegov branilac, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Sudu BiH na dalji postupak.
____________(potpis)____________ _________(potpis)____________
tužilac Tužilaštva BiH

optuženi______(ime)______________ ___________(ime)____________
advokat Sarajevo - advokat Tuzla - advokat Banjaluka
____________(potpis)____________
branilac_______(ime)____________

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]