BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#5186
SIC - Sociedade Independente de Comunicação v. Portugal (no. 29856/13), 27.7.2021.

Povreda člana 10. EK

Aplikant je Sociedade Independente de Comunicação (SIC), medijska firma sa sjedištem u Oeirasu

(Portugal).

Slučaj se odnosi na presudu po tužbi za klevetu protiv aplikanta donesenu u korist R.R. člana regionalne vlade Azora. Naime, aplikant je emitovao vijest u kojoj je doveo u vezu R.R sa pedofilijom.

Pozivajući se na član 10. Evropske konvencije, aplikant tvrdi da su presudom povrijeđena njegova prava, a posebno da je iznos od 145.988,28 eura na ime štetu koju je morao platiti bio pretjeran, ističući da je to najveći iznos koji je nekome ikad naložen da plati u Portugalu zbog nanošenja štete ugledu i časti neke osobe.

Evropski sud je, između ostalog, istakao da iako nije moguće zaključiti da nije došlo do štete R.R-ovom pravu na ugled i čast, Sud teško prihvaća da je povreda ugleda R.R-a u ovom slučaju bila na tolikom nivou ozbiljnosti kako bi opravdao odluku te veličine. Takav iznos naknade, koji je bio visok u usporedbi s prethodnim predmetima koji se tiču Portugala i koje je Sud ispitao, može obeshrabriti sudjelovanje medija u raspravama o stvarima od legitimnog javnog interesa i ima hladan učinak na slobodu izražavanja i štampe. Sud ga stoga smatra pretjeranim u okolnostima ovog slučaja.

Sud je zaključio da je uplitanje u aplikantovo pravo na slobodu izražavanja bilo nesrazmjerno i nije bilo "neophodno u demokratskom društvu" u smislu člana 10. Konvencije.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]