BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3406
Rola v. Slovenia

Zakonitost trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje poslova likvidatora.

Aplikant je 2004. godine dobio dozvolu za obavljanje poslova likvidatora. Dozvola mu je oduzeta 2011. godine kada je postalo poznato da je u 2003. i 2004. godini osuđen za dva nasilna krivična djela.
Trajno oduzimanje dozvole temeljilo se na zakonskoj odredbi iz 2008. godine prema kojoj se dozvola treba oduzeti ako je likvidator osuđen za krivično djelo učinjeno sa namjerom. Član 7. Konvencije (kažnjavanje samo na osnovu zakona) i član 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na imovinu).
- Primjenjivost člana 7.: relevantni kriteriji za ocjenu treba li pomenuto oduzimanje licence smatrati "kaznom" u
autonomnom smislu člana 7: paragraf 60 presude. Sama činjenica da je osporena mjera bila trajne prirode nije dovoljna da se oduzimanje licence smatra „kaznom“: paragraf 66 presude. Primjenjivost člana 1. Protokola br. 1: aplikantova profesionalna praksa predstavljala je "imovinu": vidi, paragrafi 73 i 74 presude.
- Uticaj koje je na pitanje zakonitosti oduzimanja dozvole imala činjenica da aplikant u vrijeme počinjenja djela nije
mogao razumno predvidjeti da bi njegova osuda automatski dovela do opoziva licence. Vidjelti paragraf 85 presude. Utvrđena povreda člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju. Utvrđeno da član 7. Konvencije nije primjenjiv na predmet, te da stoga nema povrede ovog člana.

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]