BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4658
Službene novine Federacije BiH, broj 31/21
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i člana 134. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), u predmetu preispitivanja reprezentativnosti Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine za područje djelatnosti rudarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Sindikata zaposlenika RMU "Banovići", donosi


RJEŠENJE

Ukida se rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: UPI 03-34/12-30/16 od 29.06.2016. godine, o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za područje djelatnosti rudarstva, kojim je utvrđeno da je Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine reprezentativni sindikat za područje djelatnosti rudarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike je dana 08.09.2020. godine, dostavljen zahtjev Sindikata zaposlenika RMU "Banovići" broj: 127-09/20 od 07.09.2020. godine, kojim je u skladu sa Zakonom o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), zatraženo preispitivanje reprezentativnosti Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S obzirom da je utvrđeno da dostavljeni zahtjev nije podnesen u skladu sa odredbom člana 134. stav 1. Zakona o radu, aktom ovog ministarstva broj: UPI 03-30/12-26/20 IK od 21.09.2020. godine, od podnosioca zahtjeva je zatraženo da isti uredi, odnosno da označi broj akta o registraciji čije je preispitivanje zatraženo, te da dostavi dokaze koji ukazuju na razloge za preispitivanje reprezentativnosti.

S tim u vezi, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike je dana 02.12.2020. godine, dostavljen uređen zahtjev Sindikata zaposlenika RMU "Banovići" broj: 131-11/20 od 26.11.2020. godine, kojim je zatraženo preispitivanje reprezentativnosti Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koja je utvrđena rješenjem ovog ministarstva broj: UPI 03-34/12-30/16 od 29.06.2016. godine. U zahtjevu je navedeno da su od dana donošenja navedenog rješenja nastupile nove činjenice i okolnosti koje su uticale na broj članova navedenog sindikata, odnosno da se konkretno Sindikalna organizacija Geoservis d.o.o. Živinice, ne nalazi u sastavu Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. U prilogu navedenog zahtjeva dostavljen je akt Samostalne organizacije Geoservis d.o.o. Živinice broj: 844/20 od 22.07.2020. godine (kopija), u kojem se navodi da je na sjednici navedene sindikalne organizacije koja je održana dana 22.07.2020. godine, donesena odluka da Sindikalna organizacija Geoservis d.o.o. Živinice neće više učestvovati u radu Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, dostavljen je i Spisak obistava za 10/20. godine, za Sindikat zaposlenika RMU "Banovići".

Postupajući po podenesenom zahtjevu, utvrđeno je da je rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: UPI 03-34/12-30/16 od 29.06.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/16), o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za područje djelatnosti rudarstva, a koje je doneseno na osnovu odredbe člana 130. Zakona o radu, utvrđeno da je Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine reprezentativni sindikat za područje djelatnosti rudarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Odredbom člana 122. Zakona o radu propisano je da se sindikat smatra reprezentativnim ako je registrovan kod nadležnog organa, ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora i ako ima potreban procenat učlanjenosti zaposlenih u skladu sa ovim zakonom. Odredbom člana 124. istog zakona propisano je da se reprezentativnim sindikatom za jedno ili više područja djelatnosti smatra sindikat koji, pored uvjeta iz odredbe člana 122. ovog zakona, ispunjava i uvjet da ima najmanje 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani), na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno području kantona. Broj zaposlenih se utvrđuje na osnovu podataka nadležnih institucija, koje nadležno ministarstvo pribavlja službenim putem, u skladu sa odredbom člana 130. stav 2. Zakona o radu.

Nadalje, odredbom člana 132. Zakona o radu propisano je da sindikat i poslodavci, odnosno njihova udruženja mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, ukoliko smatraju da su promijenjene činjenice na osnovu kojih je utvrđena reprezentativnost po isteku roka od jedne godine od dostave rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti. Odredbom člana 134. istog zakona uređeno je pitanje postupka preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantona, na način da je propisano da se zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata odnosno udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije odnosno područje kantona, podnosi federalnom odnosno kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad i sadrži broj akta o registraciji, razloge zbog kojih se zahtijeva preispitivanje reprezentativnosti i dokaze koji na to ukazuju. Nadležno ministarstvo iz stava 1. ovog člana je dužno u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva isti dostaviti sindikatu odnosno udruženju poslodavaca čija se reprezentativnost preispituje, radi dokazivanja postojeće reprezentativnosti, u skladu sa ovim zakonom. Sindikat odnosno udruženje poslodavaca dužni su da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 2. ovog člana dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti.

Shodno navedenom, a s obzirom da je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti iz čl. 132. i 134. Zakona o radu za pokretanje postupka preispitivanja reprezentativnosti Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike se službenim putem, aktom broj: UPI 03-30/12-26/20 IK od 23.12.2020. godine, obratilo Federalnom ministarstvu pravde, te zatražilo podatke o registraciji navedenog sindikata, odnosno Izvod iz registra udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, rješenje o upisu u registar, rješenja o upisu promjena, kao i podatke o evenualnom upisu u registar drugih sindikata radnika u oblasti rudarstva. S tim u vezi, aktom Federalnog ministarstva pravde broj: 03-45-3599/20 od 04.01.2021. godine, ovo ministarstvo je obaviješteno da je Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine upisan u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde pod registarskim brojem 359, knjiga I registra, a na osnovu rješenja o upisu broj: 04-05-2-2218/2000 od 28.04.2000. godine i rješenja o upisu promjena broj: 04-05-2-2218/00 od 13.08.2012. godine i broj: 04-05-2-2218/00 od 14.01.2020. godine. Navedenim aktom od 04.01.2021. godine, ovo ministarstvo je također obaviješteno da je pored pomenutog sindikata u Registru koji se vodi kod Federalnog ministarstva pravde upisan i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Nadalje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike se službenim putem, aktom broj: UPI 03-30/12-26/20 IK od 23.12.2020. godine, obratilo Federalnom zavodu sa statistiku i zatražilo posljednje podatke o ukupnom broj zaposlenih u djelatnosti rudarstva, koji će biti razvrstani na grane u okviru navedene djelatnosti. S tim u vezi, aktom Federalnog zavoda za statistiku broj: 05-28-9-1081-2/20 od 30.12.2020. godine, ovo ministarstvo je obaviješteno da je ukupan broj zaposlenih osoba, sa stanjem za oktobar 2020. godine, u području djelatnosti "B" – vađenje ruda i kamena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 12.139 osoba.

Pored toga, a radi pravilnog utvrđivanja svih činjenica koje su do značaja za rješavanje u predmetnoj pravnoj stvari, ovo ministarstvo se službenim putem, aktom broj: UPI 03-30/12-26/20 IK od 23.12.2020. godine, obratilo i Samostalnom sindikatu rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zatražilo sljedeće podatke:

- statut Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovjeren od strane Federalnog ministarstva pravde,

- dokaz o načinu finansiranja (aktuelni finansijski izvještaj koji obuhvata bilans stanja i uspjeha, ovjerenu izjavu predsjednika sindikata o načinu finansiranja),

- spisak sindikalnih organizacija,

- dokaz o broju članova (potvrde poslodavaca o broju zaposlenih kojima se obustavlja članarina te ista uplaćuje na račun Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine ili ovjerene potvrde sindikalnih organizacija o broju članova sa spiskovima istih).

S obzirom da tražena dokumentacija nije bila dostavljena u roku od 30 dana, aktom ovog ministarstva broj: UPI 03-30/12-26/20 AG od 10.02.2021. godine, Samostalnom sindikatu rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine je upućena urgencija za dostavljanje tražene dokumentacije. S tim u vezi, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike je dana 19.02.2021. godine, u prilogu akta Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 5/2021 od 18.02.2021. godine, dostavljena sljedeća dokumentacija:

1. Statut Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine od 09.07.2016. godine (kopija),

2. Akt Sindikalne organizacije RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 17/21-a od 12.02.2021. godine, u kojem se navodi da je navedena sindikalna organizacija zadržala isti broj članova kao u momentu utvrđivanja reprezentativnosti,

3. Statut Sindikalne organizacije Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići iz juna 2020. godine (kopija),

4. Akt Sindikalne organizacije ZD RMU Đurđevik, uz spisak poslodavca Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik od 18.01.2021. godine - Spisak Sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik koji se dostavlja Samostalnom sindikatu rudara u Federaciji BiH (513 članova),

5. Potvrda poslodavca d.o.o. "Rudar" Tuzla o obračunu i obustavi na ime članarine za Sindikalnu organizaciju "Rudar" d.o.o. (548 članova),

6. Izjava predsjednika Sindikalne organizacije Rudarskog instituta d.d. Tuzla od 11.01.2021. godine, uz Spisak obustava za 11/20 godine kod poslodavca Rudarski institut d.d. Tuzla (33 člana),

7. Akt Sindikalne organizacije Rudnika soli d.d. "Tuzla" od 17.02.2021. godine, sa spiskom članova sindikalne organizacije na dan 31.12.2020. godine, uz potvrdu računovodstvene službe kod poslodavca (106 članova).

Imajući u vidu da je nakon razmatranja dostavljene dokumentacije utvrđeno da je ista nepotpuna, aktom ovog ministarstva broj: UPI 03-30/12-26/20 AG od 04.03.2021. godine, od Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine zatraženo je dostavljanje sljedeće dokumentacije:

- Statut Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine – ovjeren od strane Federalnog ministarstva pravde (u prilogu akta Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine od 18.02.2021. godine, dostavljen je statut u običnoj kopiji, bez potrebne ovjere Federalnog ministarstva pravde);

- spisak sindikalnih organizacija, koje su članice Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine,

- potvrda poslodavca RMU "Banovići" d.d. Banovići o broju zaposlenih kojim se obustavlja članarina, te ista uplaćuje na račun Sindikalne organizacije RMU "Banovići" d.d. Banovići, kao članice Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine (kao jedini dokaz o broju članova navedene sindikalne organizacije u prilogu akta Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine od 18.02.2021. godine, dostavljena je samo izjava Sindikalne organizacije RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 17/21-a od 12.02.2021. godine, u kojoj se navodi da je navedena sindikalna organizacija u svom članstvu zadržala isti broj članova kao u momentu utvrđivanja reprezentativnosti, bez da je dostavljena odgovarajuća dokumentacija koja isto i dokazuje).

S tim u vezi, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike je dana 22.03.2021. godine, u prilogu akta Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 08/21 od 18.03.2021. godine, dostavljena sljedeća dokumentacija:

1. Spisak sindikalnih organzacija koje djeluju u okviru Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sindikalna organizacija RMU "Banovići" d.d. Banovići, Sindikalna organizacija RMU "Đurđevik" Đurđevik, Sindikalna organizacija "Rudar" d.o.o. Tuzla, Sindikalna organizacija "Rudarski institut Tuzla" d.d. Tuzla i Sindikalna organizacija "Rudnik soli Tuzla" d.d. Tuzla),

2. Statut Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine od 06.04.2000. godine, ovjera Federalnog ministarstva pravde broj: 04-05-2-2218/2000 od 28.04.2000. godine,

3. Spisak obustava poslodavca RMU "Banovići" d.d. Banovići za 11/20 na ime Sindikalne organizacije RMU "Banovići" d.d. (1.543 člana).

Prilikom razmatranja podataka Federalnog zavoda za statistiku, utvrđeno je da je u području djelatnosti "B" – vađenje ruda i kamena Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine zaposleno ukupno 12.139 osoba. Na osnovu dostavljenih potvrda sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno je da isti okuplja ukupno 2.743 člana ("Sindikalna organizacija RMU "Banovići" d.d. Banovići - 1.543 člana, Sindikalna organizacija RMU "Đurđevik" Đurđevik - 513 članova, Sindikalna organizacija "Rudar" d.o.o. Tuzla – 548 članova, Sindikalna organizacija "Rudarski institut Tuzla" d.d. Tuzla – 33 člana i Sindikalna organizacija "Rudnik soli Tuzla" d.d. Tuzla - 106 članova). Uzimajući u obzir broj članova Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno je isti ima 22,59% članova od ukupnog broja zaposlenih u djelatnosti vađenje ruda i kamena. S tim u vezi, utvrđeno je da Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine prestao ispunjavati uvjete iz odredbe člana 124. Zakona o radu za reprezentativnost u navedenom području djelatnosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom da je u predmetnom postupku preispitivanja reprezentativnosti utvrđeno da je Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine prestao kumulativno ispunjavati sve uvjete iz člana 122, a u vezi sa odredbom člana 124. Zakona o radu, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Reprezentativnost Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine se nije mogla razmatrati u smislu odredbe člana 127. Zakona o radu, s obzirom da je rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: UPI 03-34/13-24/15 od 15.10.2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/16), na osnovu člana 124. Zakona o radu, utvrđeno da je Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine reprezentativni sindikat za područje djelatnosti rudarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" u skladu sa odredbom člana 136. Zakona o radu, a primjenjivat će se od dana njegovog donošenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim kantonalnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UPI 03-30/12-26/20 AG
08. aprila/travnja 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Vesko Drljača, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]