BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#831
Rješenje o pritvoru - Produženje pritvora

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI SUD U _______
Broj: _________________
_________ , _____ godine


Kantonalni sud u ________ , u vijeću sastavljenom od sudaca: J.R. kao predsjednika vijeća, J.K. i D.L. kao članova vijeća, uz sudjelovanje H.S. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog R.Z., zbog krivičnog djela ubojstva iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), odlučujući o prijedlogu Kantonanog tužiteljstva iz ________ za produženje pritvora broj ______ od ________ godine, nakon održanog ročišta za izjašnjenje o navedenom prijedlogu održanom u prisutnosti osumnjičenog R.Z. i njegovog branitelja N.M. advokata iz ______ , te federalnog tužitelja K.L., dana _______ godine, na osnovu odredbe člana 149. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), donio je sljedeće:


R J E Š E N J E


Produžava se pritvor osumnjičenom R.Z. po članu 146. stav 1. tačka a) i d) ZKP FBiH za još 3 (tri) mjeseca, koji po ovom rješenju može trajati do _______ godine ili do nove odluke suda.

O B R A Z L O Ž E N J E


Kantonalno tužiteljstvo u ______ podnijelo je obrazloženi prijedlog broj _______ od ______ godine za produženje pritvora osumnjičenom R.Z. po članu 146. stav 1. tačka a) i d) ZKP FBiH za još 3 (tri) mjeseca. U podnesenom prijedlogu navelo je razloge i obrazložilo zbog čega smatra da je produženje pritvora neophodno.

Odlučujući o prijedlogu kantonalnog tužiteljstva za produženje pritvora, ovaj sud je dana ________ godine održao ročište u prisutnosti federalnog tužitelja K.L. koji je u cijelosti ostao kod podnesenog prijedloga te osumnjičenog i njegovog branitelja koji su osporili osnovanost prijedloga za daljnim produženjem pritvora predloživši da je prijedlog tužitelja odbije i osumnjičeni odmah pusti na slobodu.

Nakon što je ispitao pravnu utemeljenost i opravdanost daljnjega produženja pritvora, ovaj sud je utvrdio da je osnovan prijedlog Kantonalnog tužiteljstva iz _______ za produženje pritvora protiv osumnjičenog R.Z. po članu 146. stav 1. tačka a) i d) ZKP FBiH. Naime, prema navodima iz naredbe za provođenje istrage od _________ godine, zatim naredbe za proširenje istrage od _______ godine te stanja spisa predmeta i po nalaženju ovog suda proizilazi postojanje brojnih činjenica, okolnosti i informacija koje u smislu odredbe člana 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, te odredbe člana 146. stav 1. ZKP FBiH, opravdano ukazuju na to da je osumnjičeni mogao počiniti navedeno krivično djelo ubojstva na način kako mu se to stavlja na teret. Ova osnovana sumnja u konkretnom slučaju proizlazi iz iskaza većeg broja saslušanih svjedoka, prije svega K.H., G.J., D.S, te drugih svjedoka pojedinačno navedenih u prijedlogu za produženje pritvora. Osnovana sumnja proizilazi i iz brojne materijalne dokumentacije u spisu, prije svega iz izvještaja o izvršenim pretresima, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, te posebno na osnovu rezultata dobivenih provedenim vještačenjima po vještacima balističke struke, biološkog i mikrobiološkog vještačenja, daktiloskopskog vještačenja, zatim zapisnika o uviđaju, skice lica mjesta i fotodokumentacije. Iz navedenih dokaznih izvora nesumnjivo proizlazi da postoji osnovana sumnja da je upravo osumnjičeni, a ne neka druga osoba, usmrtila oštećenog u navedeno vrijeme i na navedenom mjestu. Neosnovani su stoga prigovori osumnjičenog i njegovog branitelja da u konkretnom slučaju ne postoji osnovana sumnja da je počinio navedeno krivično djelo ubojstva niti za takvu tvrdnju postoje valjani dokazi. Zbog navedenog ovaj sud prihvaća da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo ubojstva iz člana 166. stav 1. KZ FBiH, za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, te da je time ispunjen prvi opći uvjet za produženje pritvora predviđen u članu 146. stav 1. ZKP FBiH.

Prilikom utvrđivanja posebnih razloga za produženje pritvora predviđenih u tačkama a) i d) stava 1. člana 146. ZKP FBiH, ovaj sud je našao da su ispunjeni i posebni razlozi za produženje pritvora po navedenim pritvorskim osnovama. Iz navoda prijedloga za produženje pritvora i spisa predmeta proizilazi da se osumnjičeni nakon pokretanja istrage jedno vrijeme skrivao od organa gonjenja te da je lišen slobode po raspisanoj potjernici. Prilikom lišavanja slobode kod njega su pronađene dvije putne isprave od kojih je jedna bila krivotvorena. S obzirom na navedene činjenice ovaj sud nije prihvatio prigovor osumnjičenog i njegovog branitelja istaknut na ročištu za izjašnjenje o prijedlogu za produženje pritvora da se on ni od koga nije skrivao i da nije ni znao kada je istraga protiv njega pokrenuta. Kako su ispunjeni stvarni razlozi za produženje pritvora protiv osumnjičenog zbog bojazni od ponovnoga skrivanja i bjegstva, to je u odnosu na njega pritvor i produžen po pritvorskoj osnovi iz tačke a) stava 1. člana 146. ZKP FBiH.

Osnovan je prijedlog Kantonalnog tužiteljstva iz _______ za produženje pritvora i po pritvorskoj osnovi iz tačke d) stava 1. člana 146. ZKP FBiH, jer je i po nalaženju ovog suda produženje pritvora bilo neophodno zbog sigurnosti građana, prije svega zbog ispunjenja općih uvjeta koji su već navedeni a odnose se na postojanje osnovane sumnje u počinjenje navedenoga krivičnog djela i visine zaprijećene kazne, a posebno zato što postoje opravdani razlozi za daljnje produženje pritvora koji proizilaze iz načina učinjenja predmetnoga krivičnog djela i prouzrokovane posljedice. Naime, po nalaženju ovog suda do sada utvrđene činjenice i okolnosti potvrđuju sumnju da je osumnjičeni u oštećenog iz automatske puške ispalio cijeli rafal i to iz neposredne blizine i u predio grudnog koša, na javnom mjestu na kojem se i u kritično vrijeme nalazilo više građana, te da je nakon toga prijetio i drugima da će i njih pobiti ako pruže pomoć oštećenom. Navedene činjenice i okolnosti upućuju na opravdan zaključak da postoji realna bojazan da bi puštanjem osumnjičenog na slobodu u ovoj fazi istrage mogla biti ugrožena sigurnost prije svega članova porodice oštećenog ali i svih drugih koji bi na bilo koji način bili povezani s predmetnim događajem, pored navedenog i zbog toga što je osumnjičeni kritične zgode pokazao veliku upornost i bezobzirnost ne samo u odnosu na oštećenog već i prema drugim prisutnim građanima na licu mjesta kojima je i prijetio. Zbog svega navedenog, ovaj sud je prihvatio prijedlog kantonalnog tužiteljstva te osumnjičenom produžio pritvor i po pritvorskoj osnovi iz tačke d) stava 1. člana 146. ZKP FBiH. https://advokat.attorney

Budući da se odluka o pruduženju pritvora protiv osumnjičenog donosi od strane nadležnog suda, u propisanom sudskom postupku i na osnovu postojanja zakonskih općih i posebnih razloga, a imajući pri tom u vidu vrijeme koje je osumnjičeni već proveo u pritvoru kao i složenost predmetnog istražnog spisa te vrijeme objektivno potrebno da se istraga okonča, ovaj sud nalazi da donesena odluka o produženju pritvora nije u suprotnosti s odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, na koju su se osumnjičeni i njegov branitelj na održanom ročištu samo paušalno i neargumentirano pozvali.

Na osnovu navedenog, a imajući u vidu i ostale navode iz prijedloga kantonalnog tužitelja, ovaj sud je na osnovu odredbe člana 149. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine odlučio kao u izreci.


Zapisničar: Predsjednik vijeća:POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 3 (tri) dana računajući od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka putem ovog suda i ne zadržava izvršenje ovog rješenja.Izvor: http://www.medijator-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]