BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4090
RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU SA IZDVAJANJEM BRAČNE TEKOVINEFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINSKI SUD U _______________

O. br. _____/_____

Datum: __________ godine

Mjesto: _______________OPĆINSKI SUD U _______________, kao vanparnični, sudija _______________ (ime i prezime), u ostavinskom predmetu iza pokojnog _______________ (ime i prezime) biv. iz ______________, ulica i broj _______________, poslije provedene ostavinske rasprave, na ročištu od __________ godine, donio jeRJEŠENJEI UTVRĐUJE SE da zaostavštinu pokojnog _______________ (ime i prezime) biv. iz _______________, penzionera, državljanina _______________, rođenog dana __________ godine, od oca _______________ (ime i prezime) i majke _______________ (ime i prezime), rođene dana __________ godine, JMBG _______________ čini pravo svojine na kući u _______________, ulica i broj _______________, upisanoj u ZKUL br. _____, KO _______________, na ime pokojnog _______________ (ime i prezime), sa pokretnim stvarima zatečenim u kući ostavioca i to: ______________________________ (navesti pokretne stvari), a sve prema popisu ostaviteljeve imovine broj __________ od dana __________.

II IZDVAJA SE iz zaostavštine pokojnog _______________ (ime i prezime) biv. iz _______________, jedna polovina idealnog dijela prava svojine na kući u _______________, ulica i broj _______________, upisanoj u ZKUL br. _____, KO _______________ U KORIST _______________ (ime i prezime) iz _______________, a po osnovu njene bračne tekovine stečene u toku trajanja bračne zajednice između nje i ostavioca _______________ (ime i prezime), kao i sve pokretne stvari zatečene u kući ostavioca i to: ______________________________ (navesti pokretne stvari) a sve prema popisu ostaviteljeve imovine broj __________ od dana __________.

III Na zaostavštini pokojnog _______________ (ime i prezime) biv. iz _______________, preostaloj nakon izdvajanja u korist _______________ (ime i prezime) iz _______________, a koja se sastoji od jedne polovine idealnog dijela prava svojine na kući u _______________, ulica i broj _______________, upisanoj u ZKUL br. _____, KO _______________.

OGLAŠAVAJU SE

za nasljednike, po osnovu zakona:

1. _______________ (ime i prezime), profesor iz _______________, ulica i broj _______________, supruga ostavioca, na jednoj polovini zaostavštine, i

2. _______________ (ime i prezime), student iz _______________, ulica i broj _______________, sin ostavioca, na jednoj polovini zaostavštine.

IV OBAVEZUJU SE oglašeni zakonski nasljednici, da plate sudsku taksu, u iznosu od __________ KM, na tekući račun Općinskog suda u _______________, sa pozivom na broj _______________, u roku od 15 dana, po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, a primjerak uplatnice dostave sudu.ObrazloženjeU toku ostavinskog postupka na osnovu smrtovnice matičara _______________ od dana __________ godine, te izjava nasljednih učesnika, sud je utvrdio da je ostavilac _______________ (ime i prezime) biv. iz _______________, preminuo dana __________ godine u _______________, da je imao posljednje prebivalište na teritoriji ovog suda, da je umro bez zavještanja, da je ostavio imovinu bliže opisanu u stavu I izreke ovog rješenja, a od najbližih srodnika - zakonskih nasljednika suprugu _______________ (ime i prezime) i sina _______________ (ime i prezime), koji su prihvatili nasljeđe iza ostavioca pokojnog _______________ (ime i prezime).

Nasljedni učesnik, supruga ostavioca _______________ (ime i prezime), istakla je tokom postupka zahtjev za izdvajanje jedne polovine idealnog dijela prava svojine na kući po osnovu bračne tekovine i tražila, shodno članu 36. stav 1. Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. _______________ - dalje: ZON), da joj pripadnu pokretne stvari koje se nalaze u kući, a sve prema popisu imovine ostavitelja.

Drugi nasljedni učesnik, sin ostavioca, nije sporio istaknut zahtjev svoje majke, te je sud shodno čl. 8, 10, 155, 198, 200, 204, 205. i 208. ZON, odlučio kao u izreci ovog rješenja.POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu u _______________, u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka ovog rješenja, a preko ovog suda.
SUDIJA


_______________
https://www.anwalt-bih.de
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]