BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3099
REVIZIJA U POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske

čl. 98 do 100

U postupku ostvarivanja statusa i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite ustanovljeno je pravo na reviziju kao poseban postupak u kom odlučuje nadležno ministarstvo, a u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa mogućnost uređivanja određenih upravnih oblasti posebnim zakonom.

"Prema odredbi člana 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 13/2002, 87/2007 - ispr. i 50/2010 - dalje: ZUP), pojedina pitanja postupka zbog specifične prirode upravnih stvari u određenim upravnim oblastima mogu se posebnim zakonom urediti drukčije nego što su uređene ovim zakonom, ako je to neophodno.

Prema odredbi člana 3. ZUP, u upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak postupa se po odredbama tog zakona i te odredbe moraju biti u saglasnosti sa osnovnim načelima utvrđenim ZUP.

Prema odredbi člana 5. ZUP, organi koji postupaju u upravnim stvarima rješavaju na osnovu zakona i drugih propisa.

Prema odredbi člana 6. stav 1. ZUP, organi su, između ostalog, dužni da vode računa da ostvarivanje prava stranaka ne bude u suprotnosti sa javnim interesom.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr. i 40/2012 - dalje: Zakon ), kao poseban zakon u upravnoj oblasti boračko-invalidske zaštite, sadrži ne samo materijalno pravne, već i procesne odredbe. Među odredbama o postupku, koje su posebne (drukčije) u odnosu na odredbe ZUP-a su i odredbe o reviziji. Naime, Zakonom, kao posebnim zakonom u ovoj upravnoj oblasti uspostavljena je revizija kao dodatni, specifični pravni mehanizam radi kontrole ili preispitivanja zakonitosti prvostepenih pojedinačnih upravnih akata i to, u pravilu, samo onih kojima se priznaje status i pravo na mjesečno primanje. Odredbe o reviziji imaju za cilj da doprinesu ostvarivanju zakonitosti i zaštiti javnog interesa, a sigurno i načela efikasnosti i istine u upravnom postupku, pri čemu nije od značaja da li se revizija vrši samostalno ili prilikom odlučivanja u postupku po žalbi, jer u postupku revizije i u postupku po žalbi odlučuje isti organ (drugostepeni organ), odnosno Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite."(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03/1-56-99/13 od 19.2.2013. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]